Tài liệu

Tiểu luận KTCT: Học thuyết giá trị thặng dư (GTTD)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 611     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Tiểu luận KTCT: 	Học thuyết giá trị thặng dư (GTTD) - tài liệu, sách iDoc.VnTiểu luận KTCT: Học thuyết giá trị thặng dư (GTTD),Các Mác - Nhà kinh tế chính trị học, Nhà triết học thiên tài của Đức đã để lại cho nhân loại biết bao học thuyết mà đến nay vẫn…
background image

 

TiÓu luËn   

 

kinh tÕ chÝnh trÞ 

 

KINH TẾ CHÍNH TRỊ   

 

Đề t

ài: Tại sao nói học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng to lớn 

nhất trong học thuyết kinh tế của C. Mác 

 

BÀI LÀM 

 

 

Các Mác - Nhà kinh tế chính trị học, Nhà triết học thiên tài của Đức 

đã để lại cho nhân loại biết bao học thuyết mà đến nay vẫn còn nguyên giá 

trị . Có thể nói học thuyết giá trị thặng dư là một phát hiện vĩ đại nhất của 

Mác ở thế kỷ XIX. Nó là "viên đá tảng" trong toàn bộ học thuyết của ông. 

 

Chúng ta, ai cũng biết rằng: bất cứ một học thuyết kinh tế nào ra đời 

hay hình thành cũng đều dựa trên hai tiền đề là thực tiễn và học thuyết . Bởi 

lẽ tư duy học thuyết  bắt nguồn từ thực tiễn rồi quay trở lại thực tiễn để kiểm 

nghiệm  tính  đúng  đắn  của  học  thuyết  .  Hơn  nữa  một đặc  điểm  kinh  tế  của 

Các Mác là tính kế thừa và tính phê phán: kế thừa cái đã có, còn đúng và phê 

phán để tìm ra những hạn chế của học thuyết đã có để lọc bỏ, bổ sung, sáng 

tạo, phát triển và hoàn thiện. Học thuyết kinh tế của Các Mác được trình bày 

trong tác phẩm vĩ đại của ông là Bộ "Tư bản". Trong bài viết này chúng ta 

chỉ đề cập đến một học thuyết vĩ đại nhất của ông , đó là học thuyết giá trị 

thặng dư. 

 

Học thuyết giá trị thặng dư của Các Mác ra đời trong bối cảnh lịch sử 

Tây Âu của những năm 40 thế kỷ XIX:  

 

-  Về  thực  tiễn  kinh  tế  :  lực  lượng  sản  xuất  và  quan  hệ  sản  xuất  dựa 

trên thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp đã hoàn thành. Chính nó đã 

background image

 

TiÓu luËn   

 

kinh tÕ chÝnh trÞ 

 

tạo ra cơ sở vật chất để các phạm trù kinh tế với tư cách là bản chất của quan 

hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa bộc lộ khá rõ nét. 

 

- Về thực tiễn chính trị xã hội : là thời kỳ có nhiều biến đổi về chính 

trị và xã hội đã và đang diễn ra (Cách mạng phản phong kến của Pháp, Công 

xã Pari và phong trào công nhân Pháp, Phong trào hiến chương, Cuộc cách 

mạng tư sản 1848 mang tính toàn châu Âu). Đó là những chất liệu quý giá 

cho sự hình thành các học thuyết của Các Mác . 

 

- Về tiền đề lý luận: Các Mác đã dựa vào kinh  tế chính trị tư  sản cổ 

điển  Anh  (  W.  Petty,  A.Smith,  D.Ricardo),  chủ  nghĩa  xã  hội  không  tưởng 

của Pháp, Triết học cổ điển Đức (Hêghen và Phoiơbắc).    

 

Các Mác đã kế thừa những tư tưởng của nhân loại, sửa đổi, bổ xung 

và  phát triển học thuyết kinh tế của mình ở trình độ cao  hơn. 

 

Lênin đã nhận xét: "Tất cả thiên tài của C.Mác chính là ở chỗ đã giải 

đáp  được  những  vấn  đề  mà  tư  tưởng  tiên  tiến  của  nhân  loại    đã  nêu  ra.  

C.Mác đã kế thừa tất cả những cái gì tốt đẹp nhất mà loài người đã sáng tạo 

ra trong thế kỷ  XIX" 

 

Với bối cảnh ra đời trên, học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác được 

trình  bày  từ  phần  IV  đến  phần  V  trong  quyển  1  và  từ  phần  I  đến  phần  III 

trong quyển 3 của Bộ "Tư bản" 

 

Học  thuyết  giá  trị  thặng  dư  nghiên  cứu  trực  tiếp  sự  tồn  tại  và  phát 

triển của  quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa ,  tìm ra quy luật giá trị thặng 

dư với tư cách là quy luật kinh tế tuyệt đối (hay quy luật kinh tế cơ bản) của 

xã  hội  Tư  bản,  nghiên  cứu  hình  thức  biểu  hiện    của  giá  trị  thặng  dư    mà 

trước tiên là lợi nhuận và lợi nhuận bình quân. 

 

Nội dung cơ bản của học thuyết giá trị thặng dư của Mác thể hiện cụ 

thể như sau: 

+ Sự chuyển hoá tiền tệ thành Tư bản  

background image

 

TiÓu luËn   

 

kinh tÕ chÝnh trÞ 

 

 

Từ sự  phân biệt và phân tích tiền tệ thông thường và tiền tệ làm chức 

năng  tư  bản  thông  qua  hai  công  thức  H-T-H  và  T-H-T

,    , C.Mác đã khẳng 

định T-H-T

,  là công thức chung của Tư bản, trong đó T,  = T + dentaT   

 

Khi  phân  tích  công  thức  chung  của  Tư  bản  T-H-T

,    ở  cả  hai  trường 

hợp  trao  đổi  ngang  giá  và  không  ngang  giá  Mác  đều  thấy  không  sinh  ra 

dentaT, và không làm cho tiền tệ lớn lên, từ đó Mác đã tìm ra mâu thuẫn của 

công  thức  chung  mà  nội  dung  của  nó  là  :  Tiền  tệ  lớn  lên  vừa  ở  trong  lưu 

thông,  nhưng  lại  không  sinh  ra  ở  trong  lưu  thông  (  mà  sinh  ra  ở  ngoài  lưu 

thông- trong sản xuất ) 

 

Mác đã giải quyết mâu thuẫn trên bằng cách tìm ra một loại hàng hoá 

mới đó là hàng hoá sức lao động.  Đây là một loại hàng hoá có thuộc tính 

tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó, làm sinh ra dentaT, và tiền 

tệ lớn lên. Từ đó mác đã phân tích hai điều kiện để sức lao động trở thành 

hàng hoá và hai thuộc tính của nó ( giá trị sử dụng và giá trị ). Đến đây Mác 

đã kết luận: Tiền trở thành tư bản khi sức lao động trở thành hàng hoá. 

 + Sự sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối  

 

Ở nội dung này mác đã dùng phương pháp phân tích đi từ cái chung 

đến cái riêng ( đặc thù ) để phân tích quá trình lao động và quá trình làm gia 

tăng giá trị ( quá trình sản xuất giá trị thặng dư ). Đó là cơ sở kinh tế - xã hội 

cho quá trình sản xuất ra m ( giá trị thặng dư ). 

 

Từ giá trị thặng dư, Mác đã đưa ra khái niệm tư bản và lao động . 

 

Mác  đã phát  hiện  ra  tính  hai  mặt  của  lao động  sản  xuất  hàng  hoá  và 

dựa vào đó Mác đã chia tư bản thành C và V, từ đó làm rõ mối quan hệ, vai 

trò  của  C  và  V  đối  với  việc  sản  xuất  ra  m.  Ông  còn  phê phán  những  quan 

điểm không đúng xung quanh vấn đề này, tìm ra công thức tính giá trị hàng 

hoá trong xí nghiệp Tư bản là  W= ( c + v + m ) 

 

Cũng trong nội dung này. Mác đã phân tích rõ các khái niệm:  

Tiểu luận KTCT: Học thuyết giá trị thặng dư (GTTD)

Các Mác - Nhà kinh tế chính trị học, Nhà triết học thiên tài của Đức đã để lại cho nhân loại biết bao học thuyết mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị . Có thể nói học thuyết giá trị thặng dư là một phát hiện vĩ đại nhất của Mác ở thế kỷ XIX. Nó là "viên đá tảng" trong toàn bộ học thuyết của ông. Chúng ta, ai cũng biết rằng: bất cứ một học thuyết kinh tế nào ra đời hay hình thành cũng đều dựa trên hai tiền đề là thực tiễn và học thuyết . Bởi lẽ tư duy học thuyết bắt nguồn từ thực tiễn rồi quay trở lại thực tiễn để kiểm nghiệm tính đúng đắn của học thuyết .

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm