Tài liệu

Tiểu luận: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2127     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 31
Tài liệu Tiểu luận: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo - tài liệu, sách iDoc.VnTiểu luận: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo,Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo.
1
Cách m ng gi i phóng dân t c c n
đ c ti n hành ch đ ng, sáng t oượ ế
2
N i dung tnh bày
1. Nh n th c v ch
nghĩa Mác-Lênin c a
H Ch í Minh
2. Cách m ng GPDT
c n ti n hành ch ế
đ ng, ng t o
3. K t lu nế
3
1. Nh n th c v ch nghĩa Mác-Lênin c a
H Chí Minh
“ Ch có CNXH, CNCS m i gi i phóng đ cc dân t c b áp b c ượ
và nh ng ng i lao đ ng trên th gi i kh i ách nô l ườ ế
– H Chí Minh toàn t p-t p 10 trang 128
“Trong th gi i bây gi ch có Cách m ng Nga là thành công và ế
thành công đ n n i, nghĩa là dân chúng đ c h ng cái t do ế ơ ượ ưở
bình đ ng th t…” H Chí Minh toàn t p-t p 2 trang 280
H c t p cách m ng Nga không có nghĩa là áp d ng nó 1 cách
máy móc vào Vi t Nam mà ch n m b t tinh th n, ph ng pháp ươ
đó và c i ti n, sáng t o sao cho phù h p v i hoàn c nh đ t n c ế ướ
lúc b y gi
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tiểu luận: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo

Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2127     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1477 Lượt xem: 116586
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 589 Lượt xem: 111976
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89913
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89913
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 248 Lượt xem: 74684
tâm lý học đại cương Lượt tải: 337 Lượt xem: 67863
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 256 Lượt xem: 53218
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51785