Tài liệu

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam gồm 11 tập

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2790     Tải về: 12     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 13
Tài liệu Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam gồm 11 tập - tài liệu, sách iDoc.VnTiêu chu n xây d ẩ ựng Việt Nam gồm 11 tập A. Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, trắc địa xây dựng. I.TIÊU CHUẨN QUY HOẠ
Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam g m 11 t p
A. Tiêu chu n quy ho ch, Kh o sát, tr c đ a xây d ng.
I.TIÊU CHUN QUY HOCH ĐÔ TH, NÔNG THÔN.
1.TCVN 4417:1987 Quy trình lp h sơ và đồ án quy hoch xây dng vùng.
2.TCVN 4449:1987 Quy hoch xây dng đô th - Tiêu chun thiết kế.
3.TCXD VN 362:2005 Quy hoch cây xanh s dng công cng trong các đô th - Tiêu chun thiết
kế.
4.TCVN 4616:1988 Quy hoch mt bng tng th cm công nghip-Tiêu chun thiết kế.
II.TIÊU CHUN KHO SÁT XÂY DNG.
9. TCVN 4419:1987 Kho sát cho xây dng – nguyên tt cơ bn.
12. TCXD 161: 1987 Công tác thăm dò đin trong kho sát xây dng.
13. TCXD 160: 1987 Kho sát địa k thut, Phc v cho thiết kế và thi công móng cc.
17. 22 TCN 259:2000 Quy trình khoan thăm dò địa cht công trình.
18. 22 TCN 171:1987 Quy trình kho sát địa cht công trình và thiết kế bin pháp n định nn
đường vùng có hot động trượt st l.
19. 14 TCN 13:1985 Quy trình kho sát địa cht công trình để thiết kế và kho sát các công trình
ngm.
20. 14 TCN 145-2005 Hướng dn lp đề cương kho sát thiết kế xây dng.
25. 14TCN 83-91 Quy trình xác định độ thm nước ca đá bng phương pháp thí nghim ép nước
vào h khoan.
III.TIÊU CHUN TRC ĐỊA TRONG XÂY DNG.
26.TCXDVN 309:2004 Công tác trc địa trong công trình xây dng – Yêu cu chung.
27. TCXDVN 364:2006 Tiêu chun k thut đo và x lý s liu GPS trong trc địa công trình.
28. TCXD 203:1997 Nhà cao tng: K thut đo đạc phc v công tác thi công.
29. TCXDVN 271:2002 Quy trình k thut xác định độ lún công trình dân dng và công nghip
bng bng phương pháp đo cao hình hc.
30. TCXDVN 351:2005 Quy trình quan trc chuyn dch ngang nhà và công trình.
31. TCXDVN 357:2005 Nhà và công trình dng tháp- Quy trình quan trc độ nghiêng bng
phương pháp trc địa.
B. Tiêu chu n quy đ nh chung v thi t k xây d ng. ế ế
I. TIÊU CHUN BN V XÂY DNG VÀ KIN TRÚC.
5.TCVN 7286: 2003 Bn v k thut-T l.
12.TCVN 6081: 1995 Bn v nhà và công trình xây dng-Th hin các tiết din trên mt ct và
mt nhìn-nguyên tc chung.
23.TCVN 5897:1995 Bn v k thut-Bn v xây dng –Cách ký hiu các công trình và b phn
công trình ký hiu các phòng các din tích khác.
24.TCVN 6003:1995 Bn v xây dng –Cách ký hiu công trình và b phn công trình.
26.TCVN 6084:1995 Bn v nhà và công trình xây dng – Ký hiu cho ct thép xây dng.
29.TCVN 142:1988 S ưu tiên và dãy s ưu tiên.
30.TCVN 192: 1986 Kích thước ưu tiên.
35.TCVN 223:1998 Bn v k thut – Nguyên tc chung để th hin.
36.TCVN 5671:1992 H thng tài liu thiết kế xây dng-H sơ thiết kế kiến trúc.
40.TCVN 6085:1985 Bn v k thut - Bn v xây dng – nguyên tc chung để lp bn v thi
công và kết cu chế to sn.
41.TCVN 5898:1995 Bn v xây dng và công trình dân dng - Bn thng kê ct thép.
II. TIÊU CHUN THUT NGŨ-PHÂN LOI CÔNG TRÌNH VÀ CÁC THÔNG S THIT K.
46.TCXD 213:1998 Nhà và công trình dân dng - T vng - Thut ng chung.
47.TCXDVN 300:2003 Cách nhit - Điu kin truyn nhit và các đặc tính ca vt liu-Thut ng.
48.TCXDVN 299:2003 Cách nhit – các đạI lượng vt lý và định nghĩa.
49.TCVN 2748:1991 Phân cp công trình xây dng – Nguyên tc chung.
50.TCXD 13:1991 Phân cp nhà và công trình dân dng-Nguyên tc chung.
51.TCVN 4391:1986 Khách sn du lch-Xếp hng.
52.TCVN 4923:1989 Phương tin và bin pháp chng n-Phân loi.
53.TCVN 3905:1984 Nhà nhà công cng-Thông s hình hc.
54.TCVN 3904: 1984 Nhà ca các xí nghip công nghip – Thông s hình hc.
55.TCVN 3906-1984 Nhà công nghip – Thông s hình hc.
56.TCXDVN 306:2004 Nhà và công trình công cng – Các thông s vi khí hu trong phòng.
57.TCXDVN 339:2005 Tiêu chun tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các
ch s din tích và không gian.
58.TCVN 5949:1998 Âm hc - Tiếng n khu vc công cng và dân cư-Mc độ n tI đa cho
phép.
59.TCVN 5713:1993 Phòng hc trường ph thông cơ s - Yêu cu v sinh hc đường.
60.TCXD 204:1998 Bo v công trình xây dng – Phòng chng mI cho công trình xây dng mi.
III. TIÊU CHUN CHUNG V THIT K.
61.TCVN 2737:1995 TI trng và tác động-Tiêu chun thiết kế.
68.TCXD 45:1978 Tiêu chun thiết kế nn nhà và công trình.
69.TCXD 57-73 Tiêu chun thiết kế tường chn các công trình thy công.
74.TCXDVN 293:2003 Chng nóng cho nhà -Ch dn thiết kế.
75.TCXDVN 175:2005 Mc n tI đa cho phép trong công trình công cng – Tiêu chun thiết kế.
Liên hệ quảng cáo

76.TCVN 4514: 1988 Xí nghip công nghip - Tng mt bng – Tiêu chun thiết kế.
77.TCVN 1620:1975 Nhà máy đin và trm đin trong sơ đồ cung cp đin – Ký hiu bng hình
v trên sơ đồ đin
78.TCVN 6170-1:1996 Công trình bin c định - Phn I-Quy định chung.
82.TCXDVN 377:2006 H thng cp khí đốt trung tâm trong nhà - Tiêu chun thiết kế.
83.TCXDVN 387:2006 H thng cp khí đốt trung tâm trong nhà - Tiêu chun thiết kế.
84.22 TCN 356-06 Quy trình công ngh thi công và nghim thu mt đường bêtông nha s dng
nha đường polime.
85.TCXDVN 385:2006 Phương pháp gia c nn đất yếu bng tr đất xi măng.
C. Tiêu chu n thi t k công trình xây d ng. ế ế
I. TIÊU CHUN THIT K NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CNG.
1. TCVN 4451:1987 Nhà - Nguyên tc cơ bn để thiết kế.
2. TCVN 4450:1987 Căn h - Tiêu chun thiết kế.
3. TCXDVN 353:2005 Nhà liên kế - Tiêu chun thiết kế.
4. TCXVN 323: 2004 Nhà cao tng – Tiêu chun thiết kế.
5. Quyết định 21/2006/QĐ-BXD ngày 19 tháng 07 năm 2006 ca B trưởng B Xây Dng v vic
sa đổI b sung mt s nI dung ca TCXDVN 323:2004
6. TCXDVN 276:2003 Công trình công cng – Nguyên tc cơ bn để thiết kế.
13. TCXDVN 281: 2004 Nhà văn hóa th thao – nguyên tc cơ bn để thiết kế.
14. TCXDVN 287:2004 Công trình th thao-Sân th thao – tiêu chun thiết kế.
15. TCXDVN 288:2004 Công trình th thao - B bơi – Tiêu chun thiết kế.
16. TCXDVN 289:2004 Công trình th thao – Nhà th thao – Tiêu chun thiết kế.
17. TCVN 4470:1995 Bnh vin đa khoa - Yêu cu thiết kế.
18. 52TCN – CTYT 39: 2005 Tiêu chun thiết kế - Khoa cp cu, Điu tr tích cc và phòng độc-
Bnh vin đa khoa.
22. TCVN 5577-1991 Rp chiếu bóng – Tiêu chun thiết kế.
23. TCXDVN 355:2005 Tiêu chun thiết kế nhà hát – Phòng khán gi - yêu cu k thut.
24. TCVN 5065: 1990 Khách sn – Tiêu chun thiết kế.
25. TCXDVN 361: 2006 Ch - Tiêu chun thiết kế.
II. TIÊU CHUN THIT K CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIP, NÔNG NGHIP VÀ THY LI.
27. TCVN 4371: 1986 Nhà kho – nguyên tc cơ bn để thiết kế.
33. TCXDVN 285:2002 Công trình thy lI – Các quy định ch yếu v thiết kế.
34. TCVN 4118: 1985 H thng kênh tướI – Tiêu chun thiết kế.
III. TIÊU CHUN THIT K CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.
41. TCVN 5729:1997 Đường ô tô cao tc – yêu cu thiết kế.
42. TCVN 7025: 2002 Đường ô tô lâm nghip – Yêu cu thiết kế.
43. TCVN 4054:2005 Đường ô tô – Yêu cu thiết kế.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam gồm 11 tập
Tiêu chu n xây d ẩ ựng Việt Nam gồm 11 tập A. Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, trắc địa xây dựng. I.TIÊU CHUẨN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN. 1.TCVN 4417:1987 Quy trình lập hồ sơ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng. 2.TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị Tiêu chuẩn thiết kế. 3.TCXD VN 362:2005 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị Tiêu chuẩn thiết kế. 4.TCVN 4616:1988 Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệpTiêu chuẩn thiết kế.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm