Thành viên idoc2012

Tiết 7: TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG

- 12/20/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Tiết 7: TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG

- 12/20/2012
3,840
Báo lỗi

Một số vấn đề về khái niệm và đặc điểm, nội dung của văn bản nhật dụng a) Văn bản nhật dụng không phải là khái niệm về thể loại hay kiểu văn bản mà để chỉ những văn bản có nội dung mang tính cập nhật đối với đời sống hiện thời. Đề tài của văn bản nhật dụng phải là những vấn đề có tính cấp thiết đối với đời sống xó hội và con người hiện nay. Tuy nhiên đó cũng là vấn đề đó cú ý nghĩa lõu dài chứ khụng phải chỉ là nhất thời. Vỡ thế, phần văn bản nhật dụng là một bộ phận thể hiện rừ và trực tiếp nhất sự gắn bó với đời sống của môn ngữ văn trong nhà trường.

Nội dung

Tiết 7 TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG

A- TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN

1- Một số vấn đề về khái niệm và đặc điểm, nội dung của văn bản nhật dụng

a) Văn bản nhật dụng không phải là khái niệm về thể loại hay kiểu văn bản

mà để chỉ những văn bản có nội dung mang tính cập nhật đối với đời sống hiện

thời. Đề tài của văn bản nhật dụng phải là những vấn đề có tính cấp thiết đối với

đời sống xó hội và con người hiện nay. Tuy nhiên đó cũng là vấn đề đó cú ý nghĩa

lõu dài chứ khụng phải chỉ là nhất thời. Vỡ thế, phần văn bản nhật dụng là một bộ

phận thể hiện rừ và trực tiếp nhất sự gắn bó với đời sống của môn ngữ văn trong

nhà trường.

b) Hình thức văn bản nhật dụng: có thể thuộc nhiều thể loại và kiểu văn

bản: truyện ký, báo Chí, nghị luận, thư từ, có thể cả văn bản hành chính, văn kiện

chính trị. Mỗi văn bản nhật dụng có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức biểu

đạt phối hợp với nhau : tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, lập luận.

c) Nội dung văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn THCS :

- Lớp 6 : Về di tớch lịch sử (Cầu Long Biờn – Chứng nhõn lịch sử), về danh

lam thắng cảnh (Động Phong Nha), về quan hệ giữa thiên nhiên và con người (Bức

thư của thủ lĩnh da đỏ).

- Lớp 7 : Về giỏo dục, vai trũ của người mẹ (Cổng trường mở ra – Mẹ tôi),

về gia Đình và trẻ em (Cuộc chia tay của những con bỳp bờ), về di sản văn hóa

tinh thần (Ca Huế trên sông Hương).

- Lớp 8 : Về môi trường (Thông tin về ngày trái đất năm 2000), tệ nạn ma

túy, thuốc lá (Ôn dịch, thuốc lá), dân số và tương lai loài người (Bài toán dân số).

- Lớp 9 : Hội nhập với thế giới và giữ gỡn bản sắc văn hóa dân tộc (Phong

cách Hồ Chí Minh), về chống chiến tranh, bảo vệ hũa bỡnh (Đấu tranh cho một thế

giới hũa bỡnh), về quyền con người (Tuyên bố thế giới về sự sống cũn, quyền

được bảo vệ và phát triển của trẻ em), yêu cầu thế hệ trẻ phải thực sự đổi mới vươn

lên mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thời đại (Chuẩn bị hành trang bước vào thế

kỷ mới).

2- Phương pháp học văn bản nhật dụng

- Lưu ý đến chú thích về các sự kiện có liên quan đến vấn đề đặt ra trong văn

bản

- Liên hệ vấn đề được đặt ra với cuộc sống bản thên cũng như đời sống cộng

đồng.

- Cần có ý kiến quan điểm riêng ở một số trường hợp cụ thể và đề xuất

những kiến nghị và giải pháp.

- Vận dụng các môn học khác để làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra trong văn

bản nhật dụng.

- Cần căn cứ vào đặc điểm Hình thức của văn bản và phương thức biểu đạt

trong lúc phân tích nội dung.

B- CÁC DẠNG ĐỀ

1- Dạng đề 2 hoặc 3 điểm

Đề 1 :

Hóy nờu tờn có văn bản nhật dụng đó học theo từng thể loại và kiểu văn bản

: thuyết minh, thư từ, truyện ngắn, nghị luận ?

Gợi ý :

+ Thuyết minh : Động Phong Nha, Ca Huế trên sông Hương.

+ Thư từ : Bức thư của thủ lĩnh da đỏ.

+ Truyện ngắn : Cuộc chia tay của những con bỳp bờ

+ Nghị luận : Phong cách Hồ Chí Minh, Đấu tranh cho một thế giới hũa

bỡnh.

2- Dạng đề 5 hoặc 7 điểm

Đề 1 :

Chọn ra một văn bản nhật dụng trong SGK Ngữ văn THCS, chỉ ra sự phối

hợp các phương thức biểu đạt trong đó và tác dụng của sự phối hợp ấy ?

Gợi ý : Học sinh chọn một trong những văn bản sau để xác định và phân tích tác

dụng của các phương thức biểu đạt :

- Cầu Long Biờn – Chứng nhõn lịch sử : kết hợp miờu tả, thuyết minh, biểu

cảm.

- Bức thư thủ lĩnh da đỏ : kết hợp miêu tả, thuyết minh, biểu cảm.

- Đấu tranh cho một thế giới hũa bỡnh : kết hợp nghị luận, biểu cảm.

- Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới : kết hợp nghị luận, miờu tả.

C- BÀI TẬP VỀ NHÀ :

1- Dạng đề 2 hoặc 3 điểm

Đề 2 :

Em hiểu tính cập nhật của văn bản nhật dụng chủ yếu là gỡ ?

Gợi ý :

- Cập nhật có nghĩa là kịp thời, đáp ứng yêu cầu, đũi hỏi của cuộc sống hàng

ngày, cuộc sống hiện tại. Tính cập nhật thể hiện rừ nhất ở chức năng và đề tài : đề

cập, bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá ... những vấn đề, hiện

tượng ... gần gũi bức thiết đối với cuộc sống trước mắt của con người và cộng

đồng.

2- Dạng đề 5 hoặc 7 điểm :

Đề 2 :

Em hóy tỡm trong các báo hoặc tạp chí bài viết về các vấn đề có tính cập

nhật như : môi trường, gia Đình, nhà trường, quyền trẻ em ... và giới thiệu TÓM

tắt nội dung hai bài viết đó ?

Gợi ý :

- HS cú thể tỡm ở có mục DiÔN đàn (báo Nhân dân), Cùng bàn luận (Báo

Quân đội nhân dân), các trang về văn hóa – xó hội, giỏo dục (báo Giỏo dục và thời

đại) chọn bài ngắn gọn có nội dung đề cập tới các vấn đề nêu trên và TÓM tắt nội

dung.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang