Thành viên idoc2012

Tiết 32: THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG

- 12/12/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Tiết 32: THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG

- 12/12/2012
3,359
Báo lỗi

Kĩ năng: -Biết mắc song song hai bóng đèn. -Thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc song song hai bóng đèn. 2. Thái độ: Hứng thú học tập bộ môn, có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời sống.

Nội dung

Tiết 32: THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU

ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức-Kĩ năng:

-Biết mắc song song hai bóng đèn.

-Thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ

dòng điện trong mạch điện mắc song song hai bóng đèn.

2. Thái độ:

Hứng thú học tập bộ môn, có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời

sống.

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.

-GV và các nhóm:

+ 1 nguồn điện 2 pin (1,5V). +Hai bóng đèn pin cùng loại như

nhau.

+1vôn kế, 1 ampe kế có GHĐ phù hợp.

+1 công tắc, 9 đoạn dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

+Mỗi HS chuẩn bị sẵn 1 mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài.

Bổ sung thêm ở phần 1:

a) Vôn kế ở nhóm em có GHĐ là...............; ĐCNN là ..............

Ampe kế của nhóm em có GHĐ là...............; ĐCNN là...............

Lưu ý: GV có thể mắc sẵn mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc song song như

hình 28.1a.

C. PHƯƠNG PHÁP: Thực nghiệm.

D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

*H. Đ.1: KIỂM TRA BÀI CŨ-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP(7

phút)

1. Kiểm tra bài cũ.

-GV trả lại cho HS báo cáo trước, nhận xét và đánh giá chung.

-GV gọi 1 HS trả lời mục 1 đã chuẩn bị trong mẫu báo cáo.

-GV dành 3 phút để HS quan sát ampe kế và vôn kế của nhóm mình,

điền nốt phần e)

-GV đánh giá phần chuẩn bị của HS.

HS cả lớp

theo dõi phần

chuẩn bị của

bạn, nhận xét

bổ sung.

2. Tổ chức tình huống học tập.

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp.

Trong bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu đặc điểm về hiệu

điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song.

*H. Đ.2: TÌM HIỂU VÀ MẮC MẠCH ĐIỆN SONG SONG VỚI HAI

BÓNG ĐÈN (10 phút).

-GV cho HS quan sát mạch điện hình 28.1a trong 1.Mắc song song hai bóng

SGK và mạch điện mẫu của GV: Hai điểm nào là

hai điểm nối chung của các bóng đèn?

-GV thông báo đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm

nối chung là mạch rẽ, đoạn mạch nối hai điểm

chung với nguồn điện là mạch chính. Trên mạch

điện cụ thể , hãy chỉ ra: Đâu là mạch chính, đâu là

mạch rẽ?

-GV yêu cầu HS mắc mạch điện hình 28.1a theo

nhóm.

-GV kiểm tra mạch mắc của các nhóm,

động viên nhóm mắc nhanh, đúng. GV giúp đỡ các

nhóm yếu.

-GV yêu cầu các nhóm đóng công tắc: Quan sát độ

sáng các bóng đèn.

-Tháo một bóng đèn, đóng công tắc, quan sát độ

sáng của bóng đèn còn lại, nêu nhận xét độ sáng của

nó so với trước.

*Lưu ý HS: Đây là đặc điểm khác với đoạn mạch

mắc nối tiếp (khi tháo bỏ 1 bóng đèn thì bóng còn

lại không sáng).

đèn.

-HS:...

-HS: Mắc mạch điện theo

nhóm.

-HS: Đóng công tắc, quan sát

độ sáng của đèn.

-Đèn và quạt điện được mắc

song song vì đèn và quạt có

thể hoạt động độc lập.

-Trong thực tế, như ở lớp học mặc dù ta không nhìn

thấy rõ cách mắc đèn, quạt điện nhưng theo các em

đèn, quạt điện được mắc nối tiếp hay song song? Vì

sao em biết?

-Gọi HS cho ví dụ về mạch điện mắc song song

trong thực tế.

*Chuyển ý: Hiệu điện thế và cường độ dòng điện

trong mạch điện mắc song song có đặc điểm gì khác

so với đoạn mạch mắc nối tiếp.

Trong thực tế, ở mạch điện

gia đình thường sử dụng cách

mắc mạch điện song song.

*H. Đ.3: ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI MẠCH ĐIỆN SONG SONG

(8 phút).

-Yêu cầu các nhóm HS mắc vôn kế

vào mạch điện tại các điểm yêu cầu ở

phần 2 tr 79, 80 để đo hiệu điện thế

tại các điểm 1 và 2, điểm 3 và 4,

điểm M và N, ghi kết quả vào bảng 1

mẫu báo cáo thực hành.

-GV kiểm tra cách mắc vôn kế của

các nhóm.

-Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu

2. Đo hiệu điện thế đối với đoạn

mạch song song.

-HS làm việc theo nhóm, mắc ôn kế

vào mạch đo hiệu điện thế U12; U34;

UMN ghi kết quả vào bảng 1 trong

báo cáo thực hành. từ kết quả bảng 1,

thảo luận nhóm hoàn thành nhận xét

mục c) dưới bảng 1.

-Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn

đèn 1, em phải mắc vôn kế như thế

nào với đèn 1?

-Yêu cầu đại diện các nhóm đọc kết

quả bảng 1 và nhận xét của nhóm,

gọi các nhóm khác nhận xét bổ sung.

-GV chốt lại nhận xét đúng. Yêu cầu

HS sửa chữa nếu sai.

1

( hoặc đèn 2) thì ta phải mắc vôn kế

song song với đèn 1 (hoặc đèn 2).

-Nhận xét: Hiệu điện thế giữa hai

đầu các đèn mắc song song là bằng

nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai

đầu nối chung.

*H. Đ.4: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI MẠCH ĐIỆN SONG

SONG (12 phút).

-Muốn đo cường độ dòng điện qua

mạch rẽ 1 tức là cường độ dòng điện

qua đèn 1 ta phải mắc ampe kế như

thế nào với đèn 1?

-Yêu cầu HS tự mắc ampe kế đo

cường độ dòng điện mạch rẽ I2 và

cường độ dòng điện mạch chính I.

-Từ kết quả bảng 2, hoàn thành nhận

xét b) cuối bảng 2.

-Hướng dẫn thảo luận kết quả và

nhận xét, có thể kết quả I≠I1+I2

-HS: Muốn đo cường độ dòng điện I1

ta phải mắc ampe kế nối tiếp với đèn

1.

-Chú ý quan sát cách mắc ampe kế

vào mạch để thực hiện đúng.

-Mắc ampe kế đo I1, I2, I ghi kết quả

vào bảng 2.

-Tháo luận nhóm hoàn thành nhận

xét.

-Đại diện nhóm đọc kết quả bảng 2

và nhận xét của nhóm mình, nhóm

không lớn có thể chấp nhận được và

thông báo: Nếu sử dụng ampe kế tốt

có độ chính xác cao hơn: I ≈ I1 + I2.

khác nhận xét, bổ sung.

Nhận xét: Cường độ dòng điện trong

mạch chính bằng tổng các cường độ

dòng điện mạch rẽ.

*H. Đ.5: CỦNG CỐ-HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 8 phút).

-Yêu cầu HS làm bài tập 28.1 tr 29-

SBT, yêu cầu HS chỉ ra hai điểm

chung nếu hai đèn mắc song song.

-Hướng dẫn thảo luận kết quả, yêu

cầu HS sửa chữa nếu sai.

-Trong mạch điện gồm 2 bóng đèn

mắc song song , hiệu điện thế và

cường độ dòng điện có đặc điểm gì?

-Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu

1 bóng đèn trong mạch điện, ta phải

chọn và mắc vôn kế vào mạch điện

như thế nào?

-Cá nhân HS hoàn thành bài tập 28.1

tr 29 SBT.

Bài 28.1: a, b, d.

-HS: +Cách chọn vôn kế: Chọn vôn

kế có GHĐ phù hợp với giá trị muốn

đo.

+Cách mắc vôn kế: Song song với

đèn, sao cho chốt dương của vôn kế

được mắc với cực dương của nguồn.

Hướng dẫn về nhà:

Làm bài tập: 28.2- 28.5 tr 29 SBT.

RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………….

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang