Tài liệu

Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo vá sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1853     Tải về: 1     Lượt mua: 7    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 39
Tài liệu Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo vá sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam - tài liệu, sách iDoc.VnThực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo vá sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công
Lêi më ®Çu
Sù nghp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®ßii pi cã
nguån nh©n lùc , vèn vµ tµi ngun . §èi víi ViÖt Nam , hai
ngn lùc tµi chÝnh vµ tµi ngun thiªn nhiªn ®Òu rÊt n chÕ
nªn nguån lùc con ngêi ®¬ng nhiªn ®ãng vai trß qut ®Þnh
.So víic níc l¸ng gng chóng ta lîi thÕ ®«ngn , tuy nhiªn
u kh«ng ®îc qua ®µo t¹o th× d©n ®«ng sÏ lµ g¸nh ng d©n
sè cßn nÕu ®îc qua ®µo t¹o chu ®¸o th× ®ã sÏ lµ nguån nh©n
lùc lµnh nghÒ ,cã t¸c ®éng trùc tiÕp lªn tèc ®é t¨ng tr ëng kinh
tÕ cña qc gia. t ®éi ngò nh©n lùc lµnh nghÒ vµ ®ång bé
còng t¹o n søc hÊp dÉn to lín ®Ó thu t vèn ®Çu t níc ngoµi
vµo ViÖt Nam . V× thÕo c¸o chÝnh trÞ ®¹ii §¶ng toµn qc
lÇn 8 ®· chØ râ : Gi¸o c ®µo t¹o lµ qc ch hµng ®Çu ,
ph¬ng híng chung trong nhiÒu n¨m tíi lµ pt triÓn nguån
nn lùc ®¸p øngu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc
”. B¸o o chÝnh trÞ ®¹i i §¶ng toµn qc lÇn 9 còng nªu :
“Phi t¹o nÒn tng ®Ó ®Õn n¨m 2020 níc ta bn trë thµnh
1
t níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i. Con ®êng c«ng nghiÖp
ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cña níc ta thÓ vµ cÇn t nn ti gian .
Thùc tÕ cho thÊy, ph¸t triÓn kinh tÕ i p thuéc vµo
nhiÒu u , nhiÒu ®u kiÖn nhng chñ u nhÊt vÉn lµ
phô thuéc vµo con ngêi .§u kh¼ng ®Þnh trªn l¹i cµng ®óng víi
hoµn nh níc ta trong giai ®o¹n ch m¹ng ®Èy nh c«ng
nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. So s¸nh c¸c nguån lùc i t c¸ch
lµ ®iÒu kiÖn , tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc vµ tiÕn hµnh
c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ th× ngn nh©n lùc vai trß
qut ®Þnh . Do vËy , n t cø nguån lùc nµo kh¸c ,nguån
nn lùc phi chmt trÝ trung t©m trong chn lîc pt
triÓn kinh tÕ i níc ta . §©y lµ nguån lùc cña mäi nguån
lùc , lµ nh©n quan träng bËc nhÊt ®Ó ®a níc ta nhanh chãng
trë thµnh t níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn . Do vËy , khai th¸c ,
dông vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ vÊn ®Ò quan träng gãp
phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc. Muèn ®îc t nguån nh©n lùc chÊt lîng tèt ,
chóng ta phi nh÷ng ho¹t ®éng tÝch c ®Ó n©ng cao chÊt l-
îng nguån nh©n lùc níc nhµ ,tr íc hÕt phit ®Çu tõ viÖc gi¸o
2
c vµ ®µo t¹o. Gi¸o c, ®µo t¹o vµ i dìng lµ trang kiÕn
thøc truyÒn thô kinh nghiÖm, nh thµnh kü ng kü x¶o
trong ho¹t ®éng , h×nh thµnh n phÈm chÊt chÝnh trÞ, t t-
ëng , ®¹o ®øc t©m lý , t¹on nh÷ng mÉu h×nh con ngêi ®Æc
tr ng vµ t¬ng øng ii héi nhÊt ®Þnh , t¹o ra ng lùc hµnh
®éng cho i con ngêi i dung cña gi¸o dôc , ®µo t¹o quy ®Þnh
i dung cña c¸c phÈm chÊt t©m lý t tëng , ®¹o ®øc vµ ®Þnh h-
íng pt triÓn cña i nh©n ch . Chóng ta ®ang ®Æt con
ngêi vµo vÞ trÝ trung t©m v× khi con ngêi ë ®óng vÞ trÝ cña
th× míi pt huy t tiÒm lùc ®ang nn cña ViÖt Nam .
§ã lµt chiÕn lîc ®óng ®¾n cña níc ta hiÖn nay .Mn lµm ®-
îc ®u ®ã chóng ta cÇn pi nghiªn cøu thùc tr¹ng mét ch chÝnh
x¸c ®Ó ®Ò ra gii ph¸p p lý, ®Ó lµm sao n©ng cao hiÖu q nguån
nh©n lùc trong nghp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. §©y lµ vÊn
®Ò hÕt søc quan träng ®èi i níc ta hiÖn nay, do ®ã em chän ®Ò tµi
"Thùc tr¹ng vµ gii ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu cña ®µo t¹o
sö ng nguån nh©n lùc phôc cho nghiÖp c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam"
3
Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo vá sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo vá sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1853     Tải về: 1     Lượt mua: 7    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus