Tài liệu

Thực trạng tính hợp pháp, hợp lý của quyết định quản lý hành chính nhà nước

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6407     Tải về: 19     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu Thực trạng tính hợp pháp, hợp lý của quyết định quản lý hành chính nhà nước - tài liệu, sách iDoc.Vn[color=#474a4d]Quyết định quản lý nhà nước (QLNN) chiếm vị trí trung tâm trong hoạt động QLNN, là phương tiện không thể
Thùc tr¹ng tÝnh hîp ph¸p, hîp lý a
Thùc tr¹ng tÝnh hîp ph¸p, hîp lý a Thùc tr¹ng tÝnh hîp ph¸p, hîp lý a
Thùc tr¹ng tÝnh hîp ph¸p, hîp lý a quyÕt ®Þnh qun lý hµnh chÝnh nhµ
quyÕt ®Þnh qun lý hµnh chÝnh nhµ quyÕt ®Þnh qun lý hµnh chÝnh nhµ
quyÕt ®Þnh qun lý hµnh chÝnh nhµ
níc
níc níc
níc
Qua kho s¸t thùc tr¹ng ban hµnh quyÕt ®Þnh cña quan hµnh
chÝnh nhµ níc trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng, qua tæng hîpliÖu tõ c¸c B¸o
o chÝnh thøc cña quan Nhµ níc ban hµnh xö lý n b¶n còng
nh t×m hu vÊn ®Ò tõ c¸c s¸ch, b¸o, p chÝ ®îc xuÊt bn trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y vµ c¸c Trang th«ng tin ®iÖn tö a c¸c tØnh trªn cníc, cã
thÓ ®¸nh gi¸ vic ban hành các văn bn cña c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc
đã góp phn quan t rng vào v ic th chế đưng li chính sách ca Đng,
Nhà nước trên các lĩnh vc kinh tế, văn hoá, giáo dc, khoa hc, k thut,
quc phòng, an ninh, là cu ni đưa lut, pháp lnh, ngh quyết v cuc
sng, tăng cường trt t k cương trong qun lý Nhà n ưc, đáp ng yêu
cu qun lý nhà nưc và xã hi theo pháp lut trên tt c c lĩnh vc,
phc v s nghip xây dng Nh à nưc pháp quyn Vit N am xã hi ch
nghĩa, s nghip công nghip hoá, hin đi hoá đt nưc, hi nhp kinh tế
quc tế, bo v hiu qu quyn và li ích hp pp ca công dân.
Trªn së LuËt Ban hµnh v¨n bn quy ph¹m ph¸p luËt vµ c¸c NghÞ
®Þnh híng dÉn, viÖc ban hµnh v¨n bn quyÕt ®Þnh ®· dÇn ®i o nÒn nÕp,
tu©n thñ ®óng tr×nh tù, thñ tôc ban hµnh vËy quyÕt ®Þnh ban hµnh ®¶m
bo vÒ tÝnh hîp ph¸p vµ kh thi. Bên cnh nhng tiến b đã đt đưc,
thùc tÕ vÉnn nh÷ng sai t sau:
1. VÒ nh hîp ph¸pa quyÕt ®Þnh
1. VÒ nh hîp ph¸pa quyÕt ®Þnh 1. VÒ nh hîp ph¸pa quyÕt ®Þnh
1. VÒ nh hîp ph¸pa quyÕt ®Þnh
Theo Báo o ca Chính ph
s
164/CP-XDPL ngày 10 tháng 11
năm 2005 v tình hình son tho, ban hành kim tra văn bn quy phm
pháp lut ca Chính ph, Th tướng Chính ph, các B, cơ quan ngang
B đ hưng dn th i hành lut, ngh quyết ca Quc hi; pháp lnh, ngh
quyết ca U ban thường v Quc hi (t đu nhim k Quc hi khóa
XI đến ngày 30/ 4/2005)
,
trong s 3.632 văn bn do các B ngành, U BND
cp tnh ban hành đã đưc các B ngành kim tra thì 4 - 5% (khong
150) văn bn có ni dung ti vi nhng văn bn ca cơ quan Nhà nước
cp trên hoc trái vi thm quyn, 20% văn bn sai v căn c pháp lý,
50% văn bn sai v th thc và k thut trình bày.
Trong lĩnh vc đu tư, có 60 văn bn ca 42 t nh, thành ph trc
thuc Trung ương ban hành có du hiu t rái pháp lut. Trong lĩnh vc x
lý vi phm nh chính cũng cho thy 91/169 văn bn ca 33 đa
phương ban hành trái v i thm quyn và t rái vi ni dung trong văn bn
ca cơ quan Nhà nước cp trên. Trong khi trình t kim tra, soát văn
bn ca c B, ngành cũng cho thy con s khong 30% s văn bn
cn phi sa đi, b sung, thay thế ho c bãi b do bÊt hîp ph¸p bÊt
hîp lý. các B, cơ quan ngang B cũng cho thy 96 trên 673 văn bn
đưc kim tra có ni dung sai.
Năm 2006, B Tư pháp đã kim tra và phát hin 286 văn bn ca đa
phương du hiu trái pháp lut. Năm 2007, toàn ngành tư pháp đã
kim tra được 170.574 văn bn, trong đó phát hin 2.958 văn bn có sai
sót. Riêng B Tư pháp đã tiếp nhn đ kim tra 4.472 văn b n, phát h in
320 văn bn có du hiu trái pháp lut. Tng hp tình hình văn bn có vi
phm ti c đa phương cho thy dn đu c nước v s lượng văn bn
vi phm là Qung N inh (979 văn bn), Qung Ngãi (898), Nam Đnh
(415), Hà Nam (309), Tin Giang (268), Sơn La (262), Tây N inh (212).
Điu đó cho thy nếu đã không kim tra, g iám sát thì thôi, còn khi
đã tiến hành kim tra, giám sát th ì con s văn bn sai phm là kng nh.
1.1. VÒ thÈm quyÒn
1.1. VÒ thÈm quyÒn1.1. VÒ thÈm quyÒn
1.1. VÒ thÈm quyÒn
- C¸c n bn néi dung chøa quy ph¹m ph¸p luËt nhng do
chñ thÓ kh«ng thÈm quyÒn ban hµnh, thÓ lµ c tÞch ban nh©n
d©n c¸c p, thñ trëng quan chuyªn m«n thuéc UBND cÊp tØnh vµ
huyÖn ban hµnh v¨n b¶n QPPL. VÝ dô nh, Trëng ban Tæ chøc chÝnh
quyÒn nh Thõa Thiªn-HuÕ ra QuyÕt ®Þnh a 406/Q§-TCCQ ngµy
18/11/2002 quy ®Þnh mét thñ tôc hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tæ chøc nhµ
níc; ChØ thÞ a chñ tÞch Uû ban nh©n n nh Qu¶ng Nam sè
32/2003/CT-UB ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc phßng, chèng, dËp
t¾t bÖnh gia c; Quyết đnh s 1709/QĐ-CT ngày 13/10/2004 ca Ch
tch UBND tnh Bc N inh v/v thc hin v ic bt buc đi mũ bo him
đi vi người ngi t rên xe tô, xe gn máy và c loi xe kết cu
tương t khi tham gia giao thông; Mnh lnh s 18/ML/PV11 ngày
15/01/2003 ca Gm đc Công an tnh Bc Ninh v tm gi phương tin
vi phm khi tham g ia giao thông...
- H§ND vµ UBND quy ®Þnh mét sè vÊn ®Ò kh«ng thuéc thÈm
quyÒn a c¸c quan ®Þa ph¬ng nh quy ®Þnh hµnh vi vi ph¹m hµnh
chÝnh, h×nh thøc vµ c xö ph¹t xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, nhÊt lµ xö lý
vi ph¹m hµnh cnh trong lÜnh c trt t an toàn giao thông, d©n sè-kÕ
ho¹ch ho¸ gia ®×nht sè lÜnh vùc kh¸c.
VÝ dô: Quyết đnh s 79/2003/QĐ-UB ca UBND thành ph Đà
Nng v vic x ph t vi phm hành chính ca lc lượng xung kích trên
đa bàn tnh ph; Quyết đnh s 1026/QĐ-U B ca UBND thành ph H
C Minh v x pht hành vi điu khin xe gn máy , mô , ô tô chy quá
tc đ quy đnh trên đa bàn thành ph; Quyết đnh s 88/ 2005/QĐ-UB
ca UBND thành ph H Chí Minh bannh mt s bi
n pháp
x lý đi
vi ngưi đánh giày , bán sách, bán do và bàn hàng rong không đúng quy
đnh trên đa bàn thành ph...
- Trong lÜnh c thu phÝ, lÖ phÝ, phô thu, huy ®éng ®ãng gãp, n
bn cã vi ph¹m thÈm quyÒn chiÕm tû lÖ kh¸ lín. T×nh tr¹ng quy ®Þnh
viÖc thu c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ trë nªn trµn lan ë tÊt c c¸c cÊp chÝnh
quyÒn ®Þa ph¬ng nh phÝ chøng th, khai sinh, khai , lÖ phÝ chuyÓn
quyÒn sö dông ®Êt, ®Êt mai t¸ng ...
VÝ dô, QuyÕt ®Þnh cña UBND thµnh phè H¹ Long 89/Q§-UB
ngµy 21/01/2003 tù ®Æt ra lo¹i phÝ sinh m«i trêng; Th«ng b¸o a
UBND QuËn VÊp, TP Hå Chi MÝnh 75/TB-UB ngµy 03/5/1992 vÒ
Thực trạng tính hợp pháp, hợp lý của quyết định quản lý hành chính nhà nước
[color=#474a4d]Quyết định quản lý nhà nước (QLNN) chiếm vị trí trung tâm trong hoạt động QLNN, là phương tiện không thể thiếu để các chủ thể QLNN sử dụng nhằm thực hiện chức năng QLNN. Quyết định QLNN có vai trò quan trọng trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, nhiệm vụ lớn cho hoạt động quản lý; đặt ra, sửa đổi, bãi bỏ các quy phạm pháp luật hành chính hoặc làm thay đổi phạm vi hiệu lực của chúng; làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính cụ thể. Vì vậy, các chủ thể QLNN khi ban hành quyết định QLNN trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay có trách nhiệm phải bảo đảm để quyết định đó phải hội đủ được những yêu cầu về tính hợp pháp và tính hợp lý. Nói cách khác, đó phải là một quyết định QLNN có tính khả thi cao, được xây dựng phù hợp với đường lối chính trị, nhu cầu, nguyện vọng của người dân.[/color][color=#474a4d] [/color]
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Phân tích khái niệm hành chính Lượt tải: 17 Lượt xem: 11815
Xã hội học quản lý Lượt tải: 138 Lượt xem: 11748
Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam Lượt tải: 6 Lượt xem: 10928
Giáo trình thẩm quyền hành chính Lượt tải: 82 Lượt xem: 10669