Thành viên idoc2012

Thực trạng khai thác tài nguyên rừng ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay

- 05/08/2013
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Thực trạng khai thác tài nguyên rừng ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay

- 05/08/2013
5,899
Báo lỗi

Rừng là một tổng thể cây gỗ, có liên hệ lẫn nhau, nó chiếm một phạm vi không gian nhất định ở mặt đất và trong khí quyển (Morozov 1930). Rừng chiếm phần lớn bề mặt Trái Đất và là một bộ phận của cảnh quan địa lý. Chặt dần: nhằm khai thác nhiều lần trong một kì hạn tương đối dài, mấy lần chặt đầu chỉ làm cho lâm phần thưa dần, tạo lập tái sinh dưới tán rừng, chỉ lần cuối cùng mới chặt hết toàn bộ cây rừng trên diện tích khai thác.

Nội dung

A. Đ nh nghĩa r ng:ị ừ R ng là m t t ng th cây g , có liên h l n ừ ộ ổ ể ỗ ệ ẫ

nhau, nó chi m m t ph m vi không gian nh t ế ộ ạ ấ đ nh m t đ t và trong khí quy n (Morozov ị ở ặ ấ ể 1930). R ng chi m ph n l n b m t Trái Đ t ừ ế ầ ớ ề ặ ấ và là m t b ph n c a c nh quan đ a lý.ộ ộ ậ ủ ả ị

B. N I DUNGỘ

I. Khai thác r ngừ : 1. 1 Các lo i hình khai thác r ngạ ừ :  Ch t d n: nh m khai thác nhi u l n trong ặ ầ ằ ề ầ

m t kì h n t ng đ i dài, m y l n ch t ộ ạ ươ ố ấ ầ ặ đ u ch làm cho lâm ph n th a d n, t o ầ ỉ ầ ư ầ ạ l p tái sinh d i tán r ng, ch l n cu i ậ ướ ừ ỉ ầ ố cùng m i ch t h t toàn b cây r ng trên ớ ặ ế ộ ừ di n tích khai thácệ

Ch t ch n: ch t t ng cây ho c t ng đám cây đã ặ ọ ặ ừ ặ ừ

thành th c và đ c l p đi l p l i nhi u l n v i ụ ượ ặ ặ ạ ề ầ ớ m t kho ng th i gian xác đ nhộ ả ờ ị

Ch t tr ng: ch t toàn b cây r ng trong lâm ặ ắ ặ ộ ừ ph n thành th c, thu n lo i b ng m t l n ầ ụ ầ ạ ằ ộ ầ ch t cùng trong m t mùa.ặ ộ

R ng ch t ch nừ ặ ọ Ch t tr ngặ ắ

1. 2 Tình tr ng khai thác tài nguyên r ng trên ạ ừ th gi iế ớ :

• Tr c đây r ng chi m di n tích kho ng 60 tri u ướ ừ ế ệ ả ệ km², đ n 1958 ch còn 44,05 tri u km² đ n năm ế ỉ ệ ế 1973 còn 37,37 tri u km². Hi n nay di n tích r ng ệ ệ ệ ừ ngày càng gi m do tác đ ng c a con ng i và ch ả ộ ủ ườ ỉ còn kho ng 29 tri u km².ả ệ

• T năm 1950 r ng nhi t đ i m t kho ng 50%, ừ ừ ệ ớ ấ ả • Đ n nh ng năm đ u c a th p k 80 r ng nhi t ế ữ ầ ủ ậ ỷ ừ ệ

đ i b m t theo t c đ 113.000 km²/năm ớ ị ấ ố ộ • T c đ m t r ng trong nh ng năm g n đây càng ố ộ ấ ừ ữ ầ

ngày càng gia tăng m nh, d đoán đ n năm 2020 ạ ự ế kho ng 40% r ng còn l i b phá h y nghiêm tr ng.ả ừ ạ ị ủ ọ

 R ng phòng h : Phòng h đ u ngu n, ừ ộ ộ ầ ồ Phòng h ch n sóng, Phòng h ch ng cat bay.ộ ắ ộ ố

 Phân chia r ng theo quy n s d ng:ừ ề ử ụ T năm 1982, trong quy t đ nh s 184/HĐBT và ừ ế ị ố

ch th 29/CT/TW, nhà n c đã chính th c giao ỉ ị ướ ứ quy n s d ng kinh doanh r ng cho các thành ề ử ụ ừ ph n kinh t khác nhau nh : qu c doanh, t p ầ ế ư ố ậ th , h gia đình thông qua công tác giao đ t, giao ể ộ ấ r ngừ

DANH SÁCH NHÓM 4

1.Nguy n H u Qu cễ ữ ố 2.Nguy n Văn M ngễ ộ 3.Võ Văn G nọ 4.Nguy n Thanh Tâmễ 5.Lê Hoa Kỳ 6.Bùi Trung Ph ngươ 7.Phan Th Ng c Thuýị ọ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang