Tài liệu

Thực hành và quan sát Tôm Sông

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3976     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 15
Tài liệu Thực hành và quan sát Tôm Sông - tài liệu, sách iDoc.VnThực hành và quan sát Tôm Sông,Thực hành Mổ và quan sát Tôm Sông Môn Sinh lớp 7. Mổ và quan sát cấu tạo mạng: nhận biết phần gốc chân ngực và các lá mang bằng kính…
Tr êng THcs PHAN CHU TRINH CAM RANH
Tr êng THcs PHAN CHU TRINH CAM RANH
Tr êng THcs PHAN CHU TRINH CAM RANH
Tr êng THcs PHAN CHU TRINH CAM RANH
M«n sinh häc 7
M«n sinh häc 7
Bµi 23 TiÕt 24
Bµi 23 TiÕt 24
TH C HÀNH
TH C HÀNH
M VÀ QUAN SÁT
M VÀ QUAN SÁT
TÔM SÔNG
TÔM SÔNG
Ny D y: / /2011
Ny D y: / /2011
Giáo Viên Th c Hi n:Võ V n Chi ă
Ngày D y: / /2011
Ngày D y: / /2011
Giáo Viên Th c Hi n:Võ V n Chi ă
Phaàn ñaàu - ngöïc
P
h
a
à
n
b
u
ï
n
g
Maét
keùp
Raâu
Ñònh
höôùng
phaùt hieän
moài
Caùc
chaân haøm
Giöõ vaø xöû
lyù moài
Chaân caøng
Baét moài
Chaân boø
Boø
Chaân bôi (chaân
buïng)
Bôi , giöõ thaêng baèng , oâm tröùng
Taám laùi
Laùi vaø giuùp toâm bôi thuït luøi
Liên hệ quảng cáo

TH C HÀNH
TH C HÀNH
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Thực hành và quan sát Tôm Sông

Thực hành Mổ và quan sát Tôm Sông Môn Sinh lớp 7.
Mổ và quan sát cấu tạo mạng: nhận biết phần gốc chân ngực và các lá mang bằng kính lúp. Nhận biết và chỉ rõ đựoc một số nội quan của tôm như hệ tiêu hóa, hệ thần kinh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3976     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1178 Lượt xem: 57563
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 317 Lượt xem: 37006
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34151
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34151
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34081
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29670
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24551
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 23337