Tài liệu

Thực hành và quan sát Tôm Sông

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4016     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 15
Tài liệu Thực hành và quan sát Tôm Sông - tài liệu, sách iDoc.VnThực hành Mổ và quan sát Tôm Sông Môn Sinh lớp 7. Mổ và quan sát cấu tạo mạng: nhận biết phần gốc chân ngực và các
Tr êng THcs PHAN CHU TRINH CAM RANH
Tr êng THcs PHAN CHU TRINH CAM RANH
Tr êng THcs PHAN CHU TRINH CAM RANH
Tr êng THcs PHAN CHU TRINH CAM RANH
M«n sinh häc 7
M«n sinh häc 7
Bµi 23 TiÕt 24
Bµi 23 TiÕt 24
TH C HÀNH
TH C HÀNH
M VÀ QUAN SÁT
M VÀ QUAN SÁT
TÔM SÔNG
TÔM SÔNG
Ny D y: / /2011
Ny D y: / /2011
Giáo Viên Th c Hi n:Võ V n Chi ă
Ngày D y: / /2011
Ngày D y: / /2011
Giáo Viên Th c Hi n:Võ V n Chi ă
Phaàn ñaàu - ngöïc
P
h
a
à
n
b
u
ï
n
g
Maét
keùp
Raâu
Ñònh
höôùng
phaùt hieän
moài
Caùc
chaân haøm
Giöõ vaø xöû
lyù moài
Chaân caøng
Baét moài
Chaân boø
Boø
Chaân bôi (chaân
buïng)
Bôi , giöõ thaêng baèng , oâm tröùng
Taám laùi
Laùi vaø giuùp toâm bôi thuït luøi
TH C HÀNH
TH C HÀNH
Thực hành và quan sát Tôm Sông
Thực hành Mổ và quan sát Tôm Sông Môn Sinh lớp 7. Mổ và quan sát cấu tạo mạng: nhận biết phần gốc chân ngực và các lá mang bằng kính lúp. Nhận biết và chỉ rõ đựoc một số nội quan của tôm như hệ tiêu hóa, hệ thần kinh
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4016     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1214 Lượt xem: 59222
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37609
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34426
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34426
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34336
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29949
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25741
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 16 Lượt xem: 24142