Tài liệu

thuc hanh doc ban do dia hinh viet nam-dia ly 8

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 567     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu thuc hanh doc ban do dia hinh viet nam-dia ly 8 - tài liệu, sách iDoc.VnLớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:Tiết 36, bài 30:THỰC HÀNH :
§µo Duy Xu©n - THCS Ngµm §¨ng Vµi
Líp: TiÕt: (tkb). Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng:
Tieát 36, baøi 30:
THÖÏC HAØNH :ÑOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH VIEÄT NAM
I-Muïc tieâu baøi hoïc :
1-Kieán thöùc : Nhaän bieát caùc ñôn vò ñòa hình cô baûn treân baûn ñoà .
2- Kyõû naêng : Nhaän bieát , ñoïc , ño tính baûn ñoà ñòa hình
II- Ñoà duøng daïy vaø hoïc:
1-GV chuaån bò : löôïc ñoà hình 28.1 ,33.1
2-Chuaån bò HS : saùch giaoù khoa .
III-Tieán trình leân lôùp :
1-Kieåm tra baøi cuõ :
- Ñòa hình nöôùc ta coù maáy khu vöïc ? ñoù laø nhöõng khu vöïc naøo ?
- Chöùng minh ñòa hình nuùi nöôùc ta phöùc taïp vaø ña daïng ?
2- Giaûng baøi môùi :
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng
- Nhìn treân löôïc ñoà (hay
baûn ñoà ) traû löoøi caâu 1 vaøo
phieáu.
- Cuõng döïa vaøo baûn ñoà cho
bieát ñi doïc theo kinh tuyeán
108
0
Ñ töø daõy nuùi Baïch Maõ
cho ñeán bôø bieån Phan Thieát
ta phaûi ñi qua :
- Döïa vaøo baûn ñoà cho bieát :
cho bieát quoác loä 1A töø
Laïng Sôn tôùi Caø Mau vöôït
qua caùc ñeøo naøo ? thuoäc
caùc tænh thaønh phoá naøo ?
Caùc ñeøo naøy aûnh höôûng
giao thoâng Baéc Nam nhö
theá naøo ?
- GV caàn phaân tích theâm
cho HS thaáy phaàn lôùn caùc
ñeøo naøy veà maët yù nghóa töï
nhieân coøn laø ranh giôùi caùc
- laøm vieäc theo y/c cuûa GV
- laéng nghe
Tieát 36, baøi 30:
THÖÏC HAØNH :ÑOÏC BAÛN
ÑOÀ ÑÒA HÌNH VIEÄT
NAM
caâu 1:
Caùc daõy nuùi Caùc doøng soâng lôùn
caâu 2:
Caùc cao
nguyeân
Ñoä cao Caáu taïo nham
thaïch
caâu 3:
Caùc ñeøo Thuoäc tænh , thaønh
phoá
Saøi Hoà Laïng Sôn
Tam Ñieäp Ninh Bình
Ngang Haø Tónh
Haûi Vaân Hueá-Ñaø Naüng
Cuø Moâng Bình Ñònh
Caû Phuù Yeân
TiÕt 36 - gi¸o ¸n ®Þa lÝ 8 - n¨m häc 2009 - 2010
1
1
§µo Duy Xu©n - THCS Ngµm §¨ng Vµi
vuøng khí haäu .
Thuaän lôïi Khoù khaên
3, Daën doø : xem baûng 31.1 cho bieát söï khaùc nhau veà cheá ñoä nhieät vaø möa cuûa 3 nôi
trong baûng .
---------------------
TiÕt 36 - gi¸o ¸n ®Þa lÝ 8 - n¨m häc 2009 - 2010
2
2
thuc hanh doc ban do dia hinh viet nam-dia ly 8
Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:Tiết 36, bài 30:THỰC HÀNH :ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAMI-Mục tiêu bài học : 1-Kiến thức : Nhận biết các đơn vị địa hình cơ bản trên bản đồ .2- Kỹû năng : Nhận biết , đọc , đo tính bản đồ địa hình II- Đồ dùng dạy và học: 1-GV chuẩn bị : lược đồ hình 28.1 ,33.12-Chuẩn bị HS : sách giaó khoa .III-Tiến trình lên lớp :1-Kiểm tra bài cũ :- Địa hình nước ta có mấy khu vực ? đó là những khu vực nào ?- Chứng minh địa hình núi nước ta phức tạp và đa dạng ?2- Giảng bài mới :Hoạt động của thầyHoạt động của tròGhi bảng- Nhìn trên lược đồ (hay bản đồ ) trả lưòi câu 1 vào phiếu.- Cũng dựa vào bản đồ cho biết đi dọc theo kinh tuyến 1080Đ từ dãy núi Bạch Mã cho đến bờ biển Phan Thiết ta phải đi qua :- Dựa vào bản đồ cho biết :(cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo nào ? thuộc các tỉnh thành phố nào ?(Các đèo này ảnh hưởng giao thông Bắc Nam như thế nào ?- GV cần phân tích thêm cho HS thấy phần lớn các đèo này về mặt ý nghĩa tự nhiên còn là ranh giới các vùng khí hậu .- làm việc theo y/c của GV- lắng ngheTiết 36, bài 30:THỰC HÀNH :ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAMcâu 1:Các dãy núiCác dòng sông lớncâu 2:Các cao nguyênĐộ caoCấu tạo nham thạchcâu 3:Các đèoThuộc tỉnh , thành phốSài Hồ Lạng SơnTam ĐiệpNinh Bình NgangHà Tĩnh Hải Vân Huế-Đà NẵngCù Mông Bình Định Cả Phú Yên Thuận lợiKhó khăn3, Dặn dò : xem bảng 31.1 cho biết sự khác nhau về chế độ nhiệt và mưa của 3 nơi trong bảng .---------------------
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Líp: TiÕt: (tkb)

PAGE

2

§µo Duy Xu©n - THCS Ngµm §¨ng Vµi

Líp: TiÕt: (tkb). Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng:

Tieát 36, baøi 30:

THÖÏC HAØNH :ÑOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH VIEÄT NAM

I-Muïc tieâu baøi hoïc :

1-Kieán thöùc : Nhaän bieát caùc ñôn vò ñòa hình cô baûn treân baûn ñoà .

2- Kyõû naêng : Nhaän bieát , ñoïc , ño tính baûn ñoà ñòa hình

II- Ñoà duøng daïy vaø hoïc:

1-GV chuaån bò : löôïc ñoà hình 28.1 ,33.1

2-Chuaån bò HS : saùch giaoù khoa .

III-Tieán trình leân lôùp :

1-Kieåm tra baøi cuõ :

- Ñòa hình nöôùc ta coù maáy khu vöïc ? ñoù laø nhöõng khu vöïc naøo ?

- Chöùng minh ñòa hình nuùi nöôùc ta phöùc taïp vaø ña daïng ?

2- Giaûng baøi môùi :

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- Nhìn treân löôïc ñoà (hay baûn ñoà ) traû löoøi caâu 1 vaøo phieáu.

- Cuõng döïa vaøo baûn ñoà cho bieát ñi doïc theo kinh tuyeán 1080Ñ töø daõy nuùi Baïch Maõ cho ñeán bôø bieån Phan Thieát ta phaûi ñi qua :

- Döïa vaøo baûn ñoà cho bieát :

(cho bieát quoác loä 1A töø Laïng Sôn tôùi Caø Mau vöôït qua caùc ñeøo naøo ? thuoäc caùc tænh thaønh phoá naøo ?

(Caùc ñeøo naøy aûnh höôûng giao thoâng Baéc Nam nhö theá naøo ?

- GV caàn phaân tích theâm cho HS thaáy phaàn lôùn caùc ñeøo naøy veà maët yù nghóa töï nhieân coøn laø ranh giôùi caùc vuøng khí haäu .

- laøm vieäc theo y/c cuûa GV

- laéng nghe

Tieát 36, baøi 30:

THÖÏC HAØNH :ÑOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH VIEÄT NAM

caâu 1:

Caùc daõy nuùi

Caùc doøng soâng lôùn

caâu 2:

Caùc cao nguyeân

Ñoä cao

Caáu taïo nham thaïch

caâu 3:

Caùc ñeøo

Thuoäc tænh , thaønh phoá

Saøi Hoà

Laïng Sôn

Tam Ñieäp

Ninh Bình

Ngang

Haø Tónh

Haûi Vaân

Hueá-Ñaø Naüng

Cuø Moâng

Bình Ñònh

Caû

Phuù Yeân

Thuaän lôïi

Khoù khaên

3, Daën doø : xem baûng 31.1 cho bieát söï khaùc nhau veà cheá ñoä nhieät vaø möa cuûa 3 nôi trong baûng .

---------------------

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 567     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 169019
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 120407
Có thể bạn quan tâm