Tài liệu

thuc hanh do tieu cu cua thau kinh hoi tu-vat ly 9

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3728     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu thuc hanh do tieu cu cua thau kinh hoi tu-vat ly 9 - tài liệu, sách iDoc.VnLớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:Tiết 52, bài 46: THỰC HÀNH
§µo Duy Xu©n - THCS Ngµm §¨ng Vµi
Líp: TiÕt: (tkb). Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng:
Tiết 52, bài 46: THỰC HÀNH
ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ
I/MỤC TIÊU:
1.Kiến thức
- Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ .
2.Kĩ năng
-Đo được tiêu cự thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên.
3.Thái độ
-Say mê nghiên cứu khoa học.
-Nghiêm túc trong giờ học
II/CHUẨN BỊ :
1-Giáo viên:
- Cho mỗi nhóm : Dụng cụ như ở SGV trang 239.
-Cho cả lớp : Phòng thực hành được che tối để nhìn rõ ảnh trên màn.
2-Học sinh:
- Hoàn thành phần dặn dò tiết trước
III, HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1-Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra một số mẫu báo cáo thực hành của HS
2-Bài mới.
GIÁO VIÊN HỌC SINH GHI BẢNG
Hoạt động1: Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành và trả lời các câu hỏi về cơ sở
lí thuết thực hành
-Cho từng HS trả lời các câu
hỏi ở mục 1 của báo cáo :
-Cho HS khá lên bảng thực
hiện mục a) ; GV uốn nắn
đểû có hình như bên.
-Hướng dẫn HS thực hiện
mục b) : xét BB'I thì OF' là
đường gì ? Vì sao ? kết quả
OB , OB' ? suy ra ?ABO và?
A'B'O như thế nào?
-Cho HS thực hiện mục c)
-Cho HS thực hiện mục d)
-Cho HS thực hiện mục e)
-Lần lượt trả lời các câu hỏi
của mục 1 của báo cáo theo
yêu cầu của GV.
I-Kiểm tra cơ sở lí thuyết
a) Dựng ảnh của AB khi d
= 2f
B
F' A'
A F O
d d' B'
L
TiÕt 52 - gi¸o ¸n vËt lÝ 9 - n¨m häc 2010-2011
1
1
§µo Duy Xu©n - THCS Ngµm §¨ng Vµi
b) C/M ảnh A'B' cách TK
một khoảng d' = 2f = d
c) Kích thước ảnh bằng
vật.
d)Lập công thức tính tiêu
cự theo d và d'.
f = L / 4 = (d + d' ) / 4
e) Tiến trình đo tiêu cự
1) Đặt TK giữa giá quang
học ; màn và vật cách đều
TK
2) Dịch vật và màn xa dần
TK sao cho chúng cách đều
TK đến lúc ảnh trên màn rõ
nét và bằng vật.
3) Đo khoảng cách L=d+d'
Tính f = L / 4 = (d + d' ) /4
Hoạt động 2: Thực hành đo tiêu cự của thấu kính .
Cho hoạt động nhóm :
1)Tìm hiểu các dụng cụ
Tiến hành lắp ráp dụng cụ
và thực hiện các phép đo
2)Ghi kết quả vào báo cáo
* HS:hoạt động nhóm
-Thực hiện các bước theo
yêu cầu của mục 1) , 2) của
mục II
II-Tiến hành thí nghiệm
1) Thực hiện các bước như
mục e ) và đầu tiên đo chiều
cao của vật
2)Ghi các kết quả vào bảng
1. và thực hiện 3 lần đo.
Hoạt động 3: Hoàn thành báo cáo thực hành
-Cho từng cá nhân hoàn
thành mục 3) II
-Thu báo cáo và nhận xét về
ý thức , thái độ học tập của
HS ; thu dọn dụng cụ
GV Nhận xét đánh giá giờ
thực hành
* HS:từng cá nhân hoàn
thành báo cáo và nộp báo
cáo
3-Hướng dẫn về nhà:
-Làm các bài tập còn trang 53 của sách bài tập .
-Ôn tập về cách dựng ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và nêu các tính chất ảnh tạo bởi
TK
-----------------------------
TiÕt 52 - gi¸o ¸n vËt lÝ 9 - n¨m häc 2010-2011
2
2
thuc hanh do tieu cu cua thau kinh hoi tu-vat ly 9
Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:Tiết 52, bài 46: THỰC HÀNHĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤI/MỤC TIÊU:1.Kiến thức- Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ .2.Kĩ năng-Đo được tiêu cự thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên.3.Thái độ-Say mê nghiên cứu khoa học.-Nghiêm túc trong giờ họcII/CHUẨN BỊ :1-Giáo viên: - Cho mỗi nhóm : Dụng cụ như ở SGV trang 239.-Cho cả lớp : Phòng thực hành được che tối để nhìn rõ ảnh trên màn.2-Học sinh: - Hoàn thành phần dặn dò tiết trước III, HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC1-Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra một số mẫu báo cáo thực hành của HS2-Bài mới. GIÁO VIÊNHỌC SINHGHI BẢNGHoạt động1: Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành và trả lời các câu hỏi về cơ sở lí thuết thực hành-Cho từng HS trả lời các câu hỏi ở mục 1 của báo cáo :-Cho HS khá lên bảng thực hiện mục a) ; GV uốn nắn đểû có hình như bên.-Hướng dẫn HS thực hiện mục b) : xét BB`I thì OF` là đường gì ? Vì sao ? kết quả OB , OB` ? suy ra ?ABO và?A`B`O như thế nào? -Cho HS thực hiện mục c)-Cho HS thực hiện mục d)-Cho HS thực hiện mục e)-Lần lượt trả lời các câu hỏi của mục 1 của báo cáo theo yêu cầu của GV.I-Kiểm tra cơ sở lí thuyết a) Dựng ảnh của AB khi d = 2fB F` A`A F O d d` B` Lb) C/M ảnh A`B` cách TK một khoảng d` = 2f = dc) Kích thước ảnh bằng vật.d)Lập công thức tính tiêu cự theo d và d`. f = L / 4 = (d + d` ) / 4 e) Tiến trình đo tiêu cự 1) Đặt TK giữa giá quang học ; màn và vật cách đều TK 2) Dịch vật và màn xa dần TK sao cho chúng cách đều TK đến lúc ảnh trên màn rõ nét và bằng vật.3) Đo khoảng cách L=d+d`Tính f = L / 4 = (d + d` ) /4Hoạt động 2: Thực hành đo tiêu cự của thấu kính .Cho hoạt động nhóm :1)Tìm hiểu các dụng cụ Tiến hành lắp ráp dụng cụ và thực hiện các phép đo 2)Ghi kết quả vào báo cáo * HS:hoạt động nhóm -Thực hiện các bước theo yêu cầu của mục 1) , 2) của mục IIII-Tiến hành thí nghiệm1) Thực hiện các bước như mục e ) và đầu tiên đo chiều cao của vật2)Ghi các kết quả vào bảng 1. và thực hiện 3 lần đo.Hoạt động 3: Hoàn thành báo cáo thực hành-Cho từng cá nhân hoàn thành mục 3) II-Thu báo cáo và nhận xét về ý thức , thái độ học tập của HS ; thu dọn dụng cụ GV Nhận xét đánh giá giờ thực hành* HS:từng cá nhân hoàn thành báo cáo và nộp báo cáo3-Hướng dẫn về nhà:-Làm các bài tập còn trang 53 của sách bài tập .-Ôn tập về cách dựng ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và nêu các tính chất ảnh tạo bởi TK-----------------------------
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Líp: TiÕt: (tkb)

PAGE

2

§µo Duy Xu©n - THCS Ngµm §¨ng Vµi

Líp: TiÕt: (tkb). Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng:

Tiết 52, bài 46: THỰC HÀNH ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ

I/MỤC TIÊU:

1.Kiến thức

- Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ .

2.Kĩ năng

-Đo được tiêu cự thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên.

3.Thái độ

-Say mê nghiên cứu khoa học.

-Nghiêm túc trong giờ học

II/CHUẨN BỊ :

1-Giáo viên:

- Cho mỗi nhóm : Dụng cụ như ở SGV trang 239.

-Cho cả lớp : Phòng thực hành được che tối để nhìn rõ ảnh trên màn.

2-Học sinh:

- Hoàn thành phần dặn dò tiết trước

III, HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1-Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra một số mẫu báo cáo thực hành của HS

2-Bài mới.

GIÁO VIÊN

HỌC SINH

GHI BẢNG

Hoạt động1: Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành và trả lời các câu hỏi về cơ sở lí thuết thực hành

-Cho từng HS trả lời các câu hỏi ở mục 1 của báo cáo :

-Cho HS khá lên bảng thực hiện mục a) ; GV uốn nắn đểû có hình như bên.

-Hướng dẫn HS thực hiện mục b) : xét BB'I thì OF' là đường gì ? Vì sao ? kết quả OB , OB' ? suy ra ?ABO và?A'B'O như thế nào?

-Cho HS thực hiện mục c)

-Cho HS thực hiện mục d)

-Cho HS thực hiện mục e)

-Lần lượt trả lời các câu hỏi của mục 1 của báo cáo theo yêu cầu của GV.

I-Kiểm tra cơ sở lí thuyết

a) Dựng ảnh của AB khi d = 2f

B

F' A'

A F O

d d' B'

L

b) C/M ảnh A'B' cách TK một khoảng d' = 2f = d

c) Kích thước ảnh bằng vật.

d)Lập công thức tính tiêu cự theo d và d'.

f = L / 4 = (d + d' ) / 4

e) Tiến trình đo tiêu cự

1) Đặt TK giữa giá quang học ; màn và vật cách đều TK

2) Dịch vật và màn xa dần TK sao cho chúng cách đều TK đến lúc ảnh trên màn rõ nét và bằng vật.

3) Đo khoảng cách L=d+d'

Tính f = L / 4 = (d + d' ) /4

Hoạt động 2: Thực hành đo tiêu cự của thấu kính .

Cho hoạt động nhóm :

1)Tìm hiểu các dụng cụ

Tiến hành lắp ráp dụng cụ và thực hiện các phép đo

2)Ghi kết quả vào báo cáo

* HS:hoạt động nhóm -Thực hiện các bước theo yêu cầu của mục 1) , 2) của mục II

II-Tiến hành thí nghiệm

1) Thực hiện các bước như mục e ) và đầu tiên đo chiều cao của vật

2)Ghi các kết quả vào bảng 1. và thực hiện 3 lần đo.

Hoạt động 3: Hoàn thành báo cáo thực hành

-Cho từng cá nhân hoàn thành mục 3) II

-Thu báo cáo và nhận xét về ý thức , thái độ học tập của HS ; thu dọn dụng cụ

GV Nhận xét đánh giá giờ thực hành

* HS:từng cá nhân hoàn thành báo cáo và nộp báo cáo

3-Hướng dẫn về nhà:

-Làm các bài tập còn trang 53 của sách bài tập .

-Ôn tập về cách dựng ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và nêu các tính chất ảnh tạo bởi TK

-----------------------------

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3728     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 168547
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 119923
Có thể bạn quan tâm