Tài liệu

Thu thập hai mươi ví dụ thuộc một trong các loại ngữ trực thuộc (NTT). Phân tích nhận diện các ngữ trực thuộc đó

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1870     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Thu thập hai mươi ví dụ thuộc một trong các loại ngữ trực thuộc (NTT). Phân tích nhận diện các ngữ trực thuộc đó - tài liệu, sách iDoc.VnThu thập hai mươi ví dụ thuộc một trong các loại ngữ trực thuộc (NTT). Phân tích nhận diện các ngữ trực thuộc đó I
Thu th p hai m i d thu c m t trong các lo i ng tr c thu c (NTT). ươ
Phân tích nh n di n các ng tr c thu c đó
BÀI LÀM
I/ Các lo i ng tr c thu c (NTT) t nh l c đ nh danh ượ
1. Ng tr c thu c đ nh danh (NTT) có liên ki t t nh l c hi n di n ế ượ
a) Ki u th nh t : Ch ngôn và NTT xây d ng theo cùng ki u nòng c t
Ng đ nh danh làm NTTthành ph n đ ng lo i v i m t danh ng t ng t ươ
trong ch ngôn
b) Ki u th 2: Ch ngôn và NTT xây d ng theo ki u nòng c t
Danh ng làm NTT không có thành ph n t ng t trong c u trúc c a ch ngôn. ươ
c) Ki u th 3: Ch ngôn và NTT khác ki u nòng c t
Danh ng làm NTT không có thành ph n t ng t trong c u trúc c a ch ngôn. ươ
2.Ng tr c thu c đ nh danh có liên k t t nh l c gián ti p ế ượ ế
a) Ng tr c thu c đ nh danh liên k t t nh l c gián ti p d a vào phép l p t ế ượ ế
v ng m r ng ở ộ
b) Ng tr c thu c đ nh danh có liên k t t nh l c gián ti p d a vào phép th ế ượ ế ế
+)Th đ i tế
+)Th đ ng nghĩaế
c) Ng tr c thu c đ nh danh liên k t t nh l c gián ti p d a vào phép liên ế ượ ế
t ngưở
3. Ng tr c thu c đ nh danh (NTT) có liên ki t t nh l c khi m di n ế ượ ế
a) m t lo i c u trúc nòng c t chuyên dùng cho vi c đ a đ i t ng m i vào ư ượ
văn b n xu t phát t m t b i c nh (th i gian, không gian). NTT đ nh danh liên
k t t nh l c khi m di n đ c dùng đ đ a chính thông tin b i c nh vào vănế ượ ế ượ ư
b n.
b) NTT đ nh danh liên k t t nh l c khi m di n đ c dùng đ đ a ch đ tr u ế ư ế ượ ư
t ng vào văn b n.ượ
II/ Các ví d
Ví d 1
Tài liều đ̀̀̀c tài t̀̀ website ươ ư http://reportshop.com.vn
m y đôi m t ch t đang tr ng tr ng nhìn nàng t nh ng chi c khungế ế
chân dung ch m tr trang đi m cho phòng ti c. Nh ng đôi m t c a các b c
tiên t dòng h Mikhôrôvxki,…
(H u Dũng d ch Con h i_Helena Mixiszek).
- NTT đ nh danh có liên k t t nh l c gián ti p d a vào phép l p t v ng m ế ượ ế
r ng
- Quan h gi a ch t c a phép l p và NTT là quan h đ ng nh t
- Khôi ph c nh sau: ư Đó nh ng đôi m t c a các b c tiên t dòng h
Mikhôrôvxki”
Ví d 2
Đ nh th n l i, gái tr ng c nhiên khi l ng nghe câu chuy n c a
Pronnhixki. Con ng i này v i cô d ng nh đã hoàn toàn thay đ i.ườ ườ ư
(H u Dũng d ch Con h i_Helena Mixiszek).
- NTT đ nh danh có liên k t t nh l c gián ti p d a vào phép th và c th ế ượ ế ế
đây là phép th đ ng nghĩa.ế
- Ng đ nh danh trong d này gi i thích cho b ng c a phát ngôn đ ng
tr c: Pronnhixki - Con ng i nàyướ ườ
Ví d 3
Thuy n r i b . Hoàng hôn tháng sáu r i nh ng tia l a m xu ng làn n c ướ
xanh th m, nh ng con thiên nga đang r ng cánh b i theo sau thuy n. ơ
(H u Dũng d ch Con h i_Helena Mixiszek).
- NTT đ nh danh có liên k t t nh l c gián ti p ế ượ ế
- Hoàng hôn tháng sáu r i nh ng tia l a m xu ng làn n c xanh th m, ướ
nh ng con thiên nga đang r ng cánh b i theo sau thuy n” ơ ràng m t NTT
đ nh danh ph thu c câu: “thuy n r i b đ ng tr c. D i góc đ này, s ư ư
liên k t c a NTT mang tính ch t ế hi n di n. Song, nh ng thành ph n t nh l c ượ
c a NTT l i không tìm đ c ch t t ng ng trong phát ngôn đ ng tr c. ượ ươ ướ
D i góc đ này, s liên k t c a NTT l i mang tính ch t ướ ế khi m di nế . Do đó,
đây tr ng h p t nh l ccó tính ch t trung gian gi a liên k t hi n di n ườ ư ế
Tài liều đ̀̀̀c tài t̀̀ website ươ ư http://reportshop.com.vn
khi m di n. ế
- Tuy nhiên, d a vào phép liên t ng: Thuy n r i b - Hoàng hôn tháng sáu r i ưở
nh ng tia l a m xu ng làn n c xanh th m, nh ng con thiên nga đang r ng ư
cánh b i theo sau thuy n. Ta v n th khôi ph c m t cách t ng đ i cácơ ươ
thành ph n t nh l c ượ
Ví d : Lúc đó, khi đó , lúc b y gi … hoàng hôn tháng sáu….
Ví d 4
H n đoán đúng. Đúng là ta mu n có nàng
(H u Dũng d ch Con h i_Helena Mixiszek).
- NTT đ nh danh liên k t t nh l c gián ti p d a vào phép l p t v ng ế ượ ế
m r ngở ộ
- T Đúng câu sau b sung thông tin, t o l ng thông tin m i cho câu ư
tr c đó. Quan h ng nghĩa gi a ch t c a phép l p NTT là quan hướ
đ ng nh t, ta có th kkhôi ph c t nh l c nh sau: ượ ư
H n đoán đúng đó là ta mu n có nàng.
Ví d 5
Ng i ta đ nh gi t M c đã lâu r i. M c con già h n trong hai con chóườ ế ơ
c a nhà.
(Nam Cao, cái ch t c a con M c)ế
- NTT đ nh danh liên k t t nh l c gián ti p d a vào phép l p t v ng ế ượ ế
m r ngở ộ
- T M c câu sau b sung thông tin, t o l ng thông tin m i cho câu ượ
tr c đó. Quan h ng nghĩa gi a ch t c a phép l p NTT là quan hướ
đ ng nh t, ta th kkhôi ph c t nh l c nh sau: ượ ư Đó con chó già h nơ
trong hai con chó c a nhà.
Ví d 6
Bây gi Du đã v r i. Chi u hôm qua con ng i phóng đãng y đã kh n ư
xách vali r t n ng b c vào sân, mi ng m m c i và m t đ . ướ ườ
(Nam Cao, cái ch t c a con M c)ế
Tài liều đ̀̀̀c tài t̀̀ website ươ ư http://reportshop.com.vn
Thu thập hai mươi ví dụ thuộc một trong các loại ngữ trực thuộc (NTT). Phân tích nhận diện các ngữ trực thuộc đó
Thu thập hai mươi ví dụ thuộc một trong các loại ngữ trực thuộc (NTT). Phân tích nhận diện các ngữ trực thuộc đó I. Các loại ngữ trực thuộc (NTT) tỉnh lược định danh: - Ngữ trực thuộc định danh có liên kết tỉnh lược hiện diện - Ngữ trực thuộc định danh có liên kết tỉnh lược gián tiếp - Ngữ trực thuộc định danh có liên kết tỉnh lược khiếm diện...
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1870     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm
Để học tốt ngữ văn 10 Lượt tải: 268 Lượt xem: 43407
Còn chút gì để nhớ Lượt tải: 1 Lượt xem: 37434
Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Lượt tải: 69 Lượt xem: 32844