Tài liệu

THÔNG TƯ Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2213     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu THÔNG TƯ Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài  vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị,  hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước - tài liệu, sách iDoc.Vn  [b]THÔNG TƯ[/b] [b]Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài [/b] [b]vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ
B TÀI CHÍNH
-----------
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
----------------------------------
S : 01/2010/TT-BTC Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2010
THÔNG TƯ
Quy đ nh ch đ chi tiêu đón ti p khách n c ngoài ế ế ướ
vào làm vi c t i Vi t Nam, chi tiêu t ch c các h i ngh ,
h i th o qu c t t i Vi t Nam và chi tiêu ti p khách trong n c ế ế ướ
-----------------------------------
Căn c Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t ế
h ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà n c;ướ ướ
Căn c Ngh đ nh s 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 c a Chính ph v nghi l Nhà
n c và đón ti p khách n c ngoài;ướ ế ướ
Căn c Quy t đ nh s 122/2001/QĐ-TTg ngày 21/8/2001 c a Th t ng Chính ph v ế ướ
t ch c và qu n lý h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam; ế
Căn c Ch th s 297 - CT ngày 26/11/1986 c a H i đ ng B tr ng (nay là Chính ph ) ưở
v vi c chi tiêu đón ti p khách n c ngoài; ế ướ
Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c
năng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a B Tài chính; ơ
Đ phù h p v i yêu c u th c t , B Tài chính quy đ nh ch đ chi tiêu đón ti p khách ế ế ế
n c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam; ch đ chi tiêu t ch c các h i ngh , h i th o qu c tướ ế ế
t i Vi t Nam; ch đ chi tiêu ti p khách trong n c đ n làm vi c t i các c quan, đ n v , t ế ế ướ ế ơ ơ
ch c nh sau: ư
Đi u 1. Quy đ nh chung
1. Các B , ngành và đ a ph ng khi m i các đoàn khách n c ngoài, các t ch c qu c t ươ ướ ế
đ n thăm làm vi c t i Vi t Nam; t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam th cế ế
hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 c a Chính ph v nghi l
Nhà n c đón ti p khách n c ngoài; Quy t đ nh s 122/2001/QĐ-TTg ngày 21/8/2001 c aướ ế ướ ế
Th t ng Chính ph v t ch c và qu n lý h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam. ư ế
2. Các c quan nhà n c, đ n v s nghi p công l p, c quan Đ ng C ng s n Vi t Nam,ơ ướ ơ ơ
các t ch c chính tr - h i các t ch c chính tr h i - ngh nghi p, t ch c h i, t
ch c xã h i - ngh nghi p, các t ch c khoa h c công ngh đ c chuy n đ i theo ượ Ngh đ nh s
115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 c a Chính ph quy đ nh c ch t ch , t ch u trách nhi m ơ ế
c a t ch c khoa h c công ngh công l p, s d ng kinh phí ngân sách N n c c p ướ
(d i đây g i t t c quan, đ n v ) ph i th c hi n ch đ chi tiêu ti p khách n c ngoài, ti pướ ơ ơ ế ế ư ế
khách trong n c đ n công tác t i c quan, đ n v ; t ch c h i ngh , h i th o qu c t t i Vi tướ ế ơ ơ ế ạ
Nam theo quy đ nh t i Thông t này. Các c quan, đ n v đ a ph ng t ch c h i ngh giao ư ơ ơ ươ
ban biên gi i th ng kỳ đ c th c hi n theo m c chi quy đ nh t i Thông t này. ườ ượ ư
3. Đ i v i các h i ngh qu c t t ch c theo hình th c luân phiên gi a các n c mà Vi t ế ổ ướ
Nam đăng cai t ch c t i Vi t Nam ( ASEAN, ASEM, APEC, AIPA...): M c chi quy đ nh t i
Thông t này áp d ng cho vi c t ch c các h i ngh th ng niên t c p B tr ng tr xu ng.ư ườ ư
Đ i v i các H i ngh c p Th ng đ nh các H i ngh c p cao bên l h i ngh Th ng đ nh ượ ượ
th c hi n theo ch đ quy đ nh riêng. ế
4. C quan, đ n v đón ti p các đoàn khách n c ngoài, t ch c h i ngh , h i th o qu cơ ơ ế ướ
t , t ch c h i ngh giao ban biên gi i th ng kỳ c n t n d ng nhà khách, ph ng ti n đi l iế ườ ươ
c s v t ch t s n đ ph c v khách; sau khi t n d ng tr ng h p thi u m i ph i thuê d chơ ườ ế
v bên ngoài.
5. Các c quan, đ n v ph i th c hành ti t ki m trong vi c chi tiêu ti p khách đ n côngơ ơ ế ế ế
tác, làm vi c; m i kho n chi tiêu, ti p khách đ n làm vi c ph i theo đúng ch đ , tiêu chu n ế ế ế
quy đ nh th c hi n công khai. Nghiêm c m vi c s d ng các lo i r u, bia ngo i đ chiêu ư
đãi, ti p khách. Ng i đ ng đ u c quan, đ n v t ch c ti p khách ph i ch u trách nhi m theoế ườ ơ ơ ị ổ ế
quy đ nh c a pháp lu t n u đ x y ra vi c chi tiêu sai quy đ nh. ế
6. Kinh phí đón ti p khách n c ngoài; t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi tế ướ ế
Nam; chi tiêu ti p khách trong n c đ n công tác làm vi c t i c quan, đ n v do c quan,ế ư ế ơ ơ ơ
đ n v s p x p trong d toán ngân sách Nhà n c đ c duy t hàng năm đ th c hi n. ơ ế ướ ư
7. C p h ng khách qu c t : ế
M c chi đón ti p khách qu c t đ c phân bi t theo c p h ng khách qu c t theo quy ế ế ượ ế
đ nh t i Ch th s 297 - CT ngày 26/11/1986 c a H i đ ng B tr ng (nay Chính ph ) v ưở
vi c chi tiêu đón ti p khách n c ngoài căn c nghi l nhà n c v đón ti p khách n c ế ướ ư ế ướ
ngoài quy đ nh t i Ngh đ nh s 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 c a Chính ph . Quy đ nh c
th v c p h ng khách qu c t theo ph l c đính kèm. ế
Đi u 2. Quy đ nh tiêu chu n, khung m c chi ti p khách n c ngoài vào làm vi c t i ế ướ
Vi t Nam
1. Đ i v i các đoàn khách n c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam do Vi t Nam đài ướ
th toàn b chi phí ăn, , đi l i trong n c: ướ
a) Chi đón, ti n khách t i sân bay:
- Chi t ng hoa: T ng hoa cho các thành viên đoàn đ i v i khách h ng đ c bi t khách
h ng A; t ng hoa cho tr ng đoàn đoàn viên n đ i v i khách h ng B; t ng hoa cho ưở
tr ng đoàn là n đ i v i khách h ng C;ưở
Khung m c chi t ng hoa t i đa 200.000 đ ng/1 ng i. ườ
2
Liên hệ quảng cáo

- Chi thuê phòng ch t i sân bay: Ch áp d ng đ i v i khách h ng đ c bi t, khách h ngờ ạ
A và khách h ng B.
Giá thuê phòng ch thanh toán căn c theo hoá đ n thu ti n c a đ n v ch c năng ơ ơ
cung c p d ch v t i sân bay.
b) Tiêu chu n xe ô tô:
- Khách h ng đ c bi t: S d ng xe l tân Nhà n c theo quy ch c a B Ngo i giao ướ ế
các quy đ nh hi n hành có liên quan;
- Đoàn khách h ng A: Tr ng đoàn b trí m t xe riêng. Phó đoàn đoàn viên 3 ưở
ng i/m t xe; riêng tr ng h p Phó đoàn và đoàn viên là c p B tr ng b trí 01 ng i/xe, phóư ư ưở ườ
đoàn và đoàn viên là c p Th tr ng và t ng đ ng 2 ng i/xe. Đoàn tuỳ tùng đi xe nhi u ch ưở ươ ươ ườ
ng i;
- Đoàn khách h ng B, h ng C: Tr ng đoàn b trí m t xe riêng; riêng tr ng h p phó ưở ườ
đoàn c p th tr ng c p t ng đ ng b trí 02 ng i/xe; ưở ươ ươ ư các đoàn viên trong đoàn đi xe
nhi u ch ng i;
Giá thuê xe đ c thanh toán căn c vào h p đ ng thuê xe hoá đ n thu ti n c a cácượ ơ
đ n v có ch c năng cung c p d ch v v n t i.ơ
- Tiêu chu n xe h t ng, xe c nh sát d n đ ng: Th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 26 ộ ố ườ
Ngh đ nh s 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 c a Chính ph v nghi l Nhà n c đón ti p ướ ế
khách n c ngoài do B Công an ch u trách nhi m b o đ m ph ng ti n th c hi n nhi mư ươ
v .
c) Tiêu chu n v thuê ch :
- Khách h ng đ c bi t: Tiêu chu n thuê phòng khách s n do Th tr ng c quan ư ơ
đ c giao nhi m v đón ti p phê duy t;ượ ế
- Đoàn là khách h ng A: (giá thuê phòng có bao g m c b a ăn sáng)
+ Tr ng đoàn: M c t i đa 5.500.000 đ ng/ng i/ngày;ưở ườ
+ Phó đoàn: M c t i đa 4.500.000 đ ng/ng i/ngày; ư
+ Đoàn viên: M c t i đa 3.500.000 đ ng/ng i/ngày; ư
- Đoàn là khách h ng B (giá thuê phòng có bao g m c b a ăn sáng)
+ Tr ng đoàn, Phó đoàn: M c t i đa 4.500.000 đ ng/ng i/ngày;ưở ư
+ Đoàn viên: M c t i đa 2.800.000 đ ng/ng i/ngày; ư
- Đoàn khách h ng C (giá thuê phòng có bao g m c b a ăn sáng)
+ Tr ng đoàn: M c t i đa 2.400.000 đ ng/ng i/ngày;ưở ườ
+ Đoàn viên: M c t i đa: 1.700.000 đ ng/ng i/ngày; ư
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

THÔNG TƯ Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
  [b]THÔNG TƯ[/b] [b]Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài [/b] [b]vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, [/b] [b]hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước[/b]  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm