Tài liệu

Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 89     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC - tài liệu, sách iDoc.VnThông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC,Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ…
background image

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN 

BỘ TÀI CHÍNH 

******  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

********  

Số: 61/2007/TTLT-BNN-

BTC  

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007 

  

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
CẤP CHO HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN KIỂM LÂM CÁC CẤP; THANH TOÁN CHI PHÍ 

CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC HUY ĐỘNG ĐỂ NGĂN CHẶN TÌNH 

TRẠNG CHẶT PHÁ RỪNG TRÁI PHÉP, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 

Căn cứ Nghị định 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ 
chức và hoạt động của Kiểm lâm; 
Liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản 
lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; 
thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt 
phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng, như sau:
 

I. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM CÁC CẤP 

Biên chế của cơ quan Kiểm lâm thuộc biên chế hành chính nhà nước. Kinh phí hoạt động 
của cơ quan Kiểm lâm các cấp do ngân sách Nhà nước bố trí từ nguồn kinh phí quản lý 
hành chính và nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế. 

1. Nguồn kinh phí quản lý hành chính chi cho hoạt động thường xuyên của bộ máy các 
cơ quan Kiểm lâm theo phân cấp (chi lương, các khoản phụ cấp lương, chi hoạt động 
thường xuyên của các cơ quan Kiểm lâm) theo định mức chi quản lý hành chính do cấp 
có thẩm quyền ban hành.  

a) Ngân sách Trung ương đảm bảo chi hoạt động thường xuyên cho Cục Kiểm lâm và các 
đơn vị trực thuộc. 

b) Ngân sách địa phương đảm bảo chi hoạt động thường xuyên cho các cơ quan Kiểm 
lâm địa phương. 

2. Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế bảo đảm cho các hoạt động nghiệp vụ đặc thù của cơ 
quan Kiểm lâm theo phân cấp cụ thể như sau: 

a) Ngân sách Trung ương đảm bảo kinh phí:  

background image

- Kinh phí in ấn, phát hành ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính;  

- Chi mua sắm vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm toàn quốc (trừ 
trang bị, tổ chức nuôi dưỡng, huấn luyện chó nghiệp vụ cho các cơ quan Kiểm lâm địa 
phương);  

- Chi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức kiểm lâm cơ 
quan Kiểm lâm Trung ương, Chi cục Kiểm lâm;  

- Chi mua sắm và cấp phát trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm 
lâm; trang, thiết bị chuyên dùng cho Cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc;  

- Chi cho các hoạt động nghiệp vụ bảo vệ rừng khác theo quy định của pháp luật. 

b) Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí: 

- Chi mua sắm trang bị, tổ chức nuôi dưỡng, huấn luyện chó nghiệp vụ của cơ quan Kiểm 
lâm địa phương; 

- Chi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức Kiểm lâm và 
lực lượng bảo vệ rừng của cơ quan Kiểm lâm địa phương; 

- Chi mua sắm và cấp phát trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ Kiểm 
lâm cho các cơ quan Kiểm lâm địa phương;  

- Chi cho các hoạt động nghiệp vụ bảo vệ rừng khác theo quy định của pháp luật.  

II. THANH TOÁN CHI PHÍ CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC HUY 
ĐỘNG NGƯỜI, PHƯƠNG TIỆN ĐỂ NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG CHẶT PHÁ 
RỪNG TRÁI PHÉP, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG
 

1. Thẩm quyền huy động:  

Người có thẩm quyền ban hành lệnh điều động lực lượng, phương tiện quy định tại khoản 
1, Điều 19 của Nghị định 119/2006/NĐ-CP, như sau: 

a) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân cấp 
tỉnh huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn; các Bộ, ngành, tổ chức xã hội huy 
động lực lượng, phương tiện thuộc Bộ, ngành tổ chức mình khi cháy rừng xảy ra lớn; 

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) huy động lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên 
địa bàn; 

c) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh huy động lực lượng, phương tiện của các cơ 
quan kiểm lâm địa phương; 

background image

2. Trách nhiệm của người huy động: 

a) Việc huy động lực lượng, phương tiện phải bằng “Lệnh huy động lực lượng, phương 
tiện” (mẫu kèm theo). Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền huy động có thể 
ra lệnh bằng hình thức khác, nhưng chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày ra lệnh phải 
hoàn thiện “Lệnh huy động lực lượng, phương tiện”; 

b) Chỉ huy tại hiện trường, giải quyết việc thanh toán chi phí và bồi thường thiệt hại theo 
hướng dẫn tại Thông tư này. 

3. Mức chi bồi dưỡng cho người được huy động (trừ chủ rừng) để ngăn chặn tình trạng 
chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng  

+ Chi bồi dưỡng cho những người được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng 
trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng (bao gồm cả lực lượng Công an, Quân đội), mức 
chi bằng ngày công lao động nghề rừng phổ biến ở địa phương.  

Căn cứ vào thời gian ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa 
cháy rừng trong ngày, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức bồi dưỡng cho 
người tham gia ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng 
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

+ Chi hỗ trợ cho người được huy động ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, 
phòng cháy, chữa cháy rừng: Người tham gia ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái 
phép, phòng cháy, chữa cháy rừng nếu bị tai nạn được thanh toán tiền khám, chữa bệnh 
theo chế độ hiện hành. 

Đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, ngoài số tiền hỗ trợ khám chữa 
bệnh, còn được hỗ trợ 20.000 đồng/ngày/người trong thời gian điều trị tại bệnh viện. 
Trường hợp, người đó không may bị chết trong khi tham gia ngăn chặn tình trạng chặt 
phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng được Nhà nước hỗ trợ tiền mai táng phí 
theo quy định hiện hành. 

4. Chi thanh toán cho chủ sở hữu (trừ chủ rừng) về tiêu hao thực tế nhiên liệu (xăng, dầu) 
của phương tiện được huy động để ngăn chặn tình trạng phá rừng trái phép, phòng cháy, 
chữa cháy rừng tại thời điểm phương tiện đó được huy động và chi phí sửa chữa hoặc bồi 
thường thiệt hại (trường hợp bị hư hỏng, mất) theo quy định hiện hành. 

5. Trình tự, thủ tục thanh toán chi bồi dưỡng, chi phí bồi thường thiệt hại:  

a) Tổ chức, cá nhân được huy động người, phương tiện làm đề nghị thanh toán chi bồi 
dưỡng, chi phí bồi thường thiệt hại kèm theo “Lệnh huy động lực lượng, phương tiện” 
gửi tới Chi Cục Kiểm lâm để chuyển Hội đồng đánh giá thiệt hại.  

b) Thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra 
tình trạng phá rừng trái phép, cháy rừng quyết định thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại, 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC

Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng do Liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm