Tài liệu

Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 692     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV - tài liệu, sách iDoc.VnThông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV,Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập…
background image

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ NỘI VỤ

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 35 /2006/TTLT-BGDĐT-BNV 

 Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2006

  

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

CÔNG LẬP

 

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp 
quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 
năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 
Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6  năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới 
chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 
2000 của Quốc hội; Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3091/VPCP-KG 
ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Thông tư Liên Bộ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở địa 
phương. 
Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9704/BTC-HCSN ngày 10 tháng 08 năm 2006 
về việc định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ý kiến của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5736/BKH-KHGDTN&MT ngày 04 tháng 08 năm 2006 về 
việc góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế viên chức trong cơ sở giáo 
dục phổ thông công lập.  
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo 
dục phổ thông công lập như sau:
 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

a) Thông tư này hướng dẫn định mức biên chế áp dụng đối với viên chức ở các cơ sở giáo dục 
phổ thông công lập bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.  

Định mức biên chế viên chức không bao gồm các chức danh hợp đồng quy định tại Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một 
số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;   

b) Thông tư này áp dụng đối với các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học 
phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học công lập. 

Thông tư này không áp dụng đối với các trường chuyên biệt, trường trung học phổ thông chất 
lượng cao, trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp. 

2. Biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập phải phù hợp với quy hoạch 
mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông, đặc điểm về công tác giáo dục của địa phương và khả 
năng ngân sách. 

Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV

Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập do Bộ Giáo Dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Các câu hỏi iq và đáp án Lượt tải: 94 Lượt xem: 15993
Điều lệ trường Tiểu Học Lượt tải: 1 Lượt xem: 4143
Giáo án HDNGLL Khối 1 Lượt tải: 0 Lượt xem: 3942
Có thể bạn quan tâm
Giáo án HDNGLL Khối 1 Lượt tải: 0 Lượt xem: 3942
Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT Lượt tải: 0 Lượt xem: 2089
Thông số vật lý của không khí khô Lượt tải: 3 Lượt xem: 1673