Tài liệu

Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 806     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP - tài liệu, sách iDoc.Vn[url=http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/thong-tu-lien-tich-so-184-2011-ttlt-btc-btp.1081116.html]Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP[/url]T
B TÀI CHÍNH -
BTƯ PHÁP
--------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
----------------
S: 184/2011/TTLT-BTC-BTP Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUN LÝ TÀI CHÍNH V KINH PHÍ T CHỨC CƯỠNG
CH THI HÀNH ÁN DÂN S
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Lut Thi hành án dân s ngày 14/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 ca Chính ph quy đnh chi tiết và
hướng dn thi hành Lut Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 ca Chính ph quy định chc
năng, nhim v, quyn hạn và cơ cu t chc ca B Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 ca Chính phủ quy đnh chức năng,
nhim v, quyn hạn và cơ cấu t chc ca Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 ca Chính ph quy đnh chi tiết và
hướng dn thi hành mt s điều ca Lut Thi hành án dân s v th tc thi hành án dân
s;
Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 ca Chính ph về bán đấu giá tài
sn;
Liên tch B Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế qun lý tài chính v kinh phí t
chức cưỡng chế thi hành án dân sự như sau:
Điều 1. Quy định chung
1. Đối tượng và phm vi áp dng: Thông tư này liên tch này hướng dn v ni dung chi,
mc chi, ngun kinh phí thc hiện cưỡng chế thi hành án, th tc tm ng, hoàn tm ng
chi phíng chế thi hành án, lp d toán, chp hành và quyết toán kinh png chế
thi hành án dân sự do cơ quan thi hành án dân sự t chc thc hin.
2. Các cơ quan thi hành án dân sự phitrách nhim qun lý, s dng, quyết toán kinh
phí t chức cưỡng chế thi hành án đúng quy đnh hiện hành và các quy đnh tại Thông tư
liên tch này.
Điều 2. Ni dung chi cưỡng chế thi hành án
1. Ngưi phi thi hành án chu chi phí cưỡng chế thi hành án sau đây:
a) Chi p thông báo về cưỡng chế:
- Chi p thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyn hình, đài phát thanh,
o chí).
- Chi bi dưỡng cho những người trc tiếp thc hiện thông báo cưỡng chế thi hành án
(cán bộ thi hành án, đại din chính quyền địa phương, đại din t chc xã hi các
thành phn khác).
b) Chi p mua nguyên liu, nhiên liệu, thuê phương tin, thiết b bo v, y tế, phòng,
chng cháy, n, các thiết b, phương tin cn thiết khác cho việc cưỡng chế thi hành án.
c) Chi p cho việc định giá, giám định tài sản, đnh giá li tài sản, bán đấu giá tài sn:
- Chi p định giá, đnh giá li tài sn:
+ Chi p thẩm đnh giá, thẩm đnh g li tài sn: Giá dch v thẩm định giá, thẩm định
giá li tài sn theo hp đồng dch v vi t chc thẩm định giá.
+ Chi p liên quan đến việc đnh giá trong trường hp Chp hành viên thc hin vic xác
đnh giá tài sn theo quy định ti khon 3 Điều 98 Lut Thi hành án dân s: Chi bi
dưỡng cho các thành viên họp xác định giá, xác đnh g li tài sn.
+ Chi giám đnh tài sn: Phí giám đnh tài sn và mt s khon chi thc tế hp pháp để
thc hin việc giám đnh tài sn.
- Chi p bán đấu giá tài sn:
+ Phí bán đấu giá theo quy định và các chi p thc tế, hp cho việc bán đấu giá trong
trường hợp cơ quan thi hành án dân s y quyn cho t chức bán đấu giá tài tài sn.
+ Tiền thuê địa điểm, phương tin phc v t chức bán đấu giá, niêm yết, thông báo công
khai việc bán đấu giá tài sản trong trường hợp cơ quan thi hành án dân s trc tiếp t
chc tiến hành bán đấu g tài sản để thi hành án.
d) Chi p cho vic thuê, trông coi, bo qun tài sn; chi phí bc d, vn chuyn tài sn;
chi phí thuê nhân công và khon chi phc v cho việc xây ngăn, phá dỡ; chi thuê đo đc,
c đnh mc gii để thc hin việc cưỡng chế thi hành án.
đ) Chi p cho việc tm gi, thu gii sn, giy t, tài liu:
- Chi thuê phương tiện, thiết b bo vệ, thuê địa đim và các khon chi phí thc tế hp
pháp khác phc v trc tiếp cho vic thc hin bin pháp bảo đảm tm gi, thu gii
sn, giy t, tài liu.
- Chi bi dưỡng cho các đối tượng trc tiếp thc hin quyết định áp dng bin pháp bo
đảm tm gi, thu gii sn, giy t, tài liu.
e) Chi bi dưỡng cho Chp hành viên, công chc khác làm công tác thi hành án, kim sát
viên, cnh sát, dân quân t vệ, đại din chính quyền đa phương, đại din t dân ph,
trưởng thôn, già làng, trưởng bn và mt số đối tượng khác trc tiếp tham gia cưỡng chế
thi hành án dân s và bo vệ cưỡng chế.
2. Người được thi hành án phi chu chi p cưỡng chế thi hành án sau đây:
a) Chi p xác minh điều kin thi hành án theo quy định ti khoản 1 Điều 44 Lut Thi
hành án dân sự đối với trường hợp người được thi hành án đơn yêu cầu Chp hành
viên xác minh điều kin thi hành án, người được thinh án chu các chi phí:
- Chi tiền công tác phí cho các đi tượng tham gia vào việc xác minh điều kin thi hành
án.
- Chi bi dưỡng cho các đối tượng tham gia vào quá trình c minh điều kin thi hành án.
- Các chi p khác phc v trc tiếp cho việc xác minh điều kin thi hành án.
b) Chi p đnh giá li tài sn quy định ti điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tch này
nếu người được thi hành án yêu cầu đnh giá li, trtrường hợp đnh giá li do vi
phạm quy đnh v đnh giá.
c) Mt phn hoc toàn b chi phí xây ngăn, phá dỡ trong trường hp bn án, quyết định
c định nời đưc thi hành án phi chu chi p xây ngăn, phá dỡ.
Trường hợp người được thi hành án yêu cầu cơ quan thi hành án áp dụng bin pháp bo
đảm thi hành án không đúng thì người đó phải thanh toán các khon chi phí thc tế do
vic thi hành quyết định áp dng bin pháp bảo đảm thi hành án đó.
3. Ngân sách nhà nước bảo đảm các khoản chi p cưỡng chế thi hành án, bao gm:
a) Chi p hp bàn cưỡng chế do Chp hành viên t chc hp với các cơ quan liên quan
trước khi tiến hành cưỡng chế.
b) Chi p cho vic b t phiên dch, biên dch trong trường hợp đương sự người dân
tc thiu s ca Vit Nam mà không biết tiếng Việt và trưng hp đương sự là người
nước ngoài.
Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP
[url=http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/thong-tu-lien-tich-so-184-2011-ttlt-btc-btp.1081116.html]Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP[/url]THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỀ KINH PHÍ TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bộ luật tố tụng hình sự Lượt tải: 23 Lượt xem: 4859
Tài liệu luật tố tụng dân sự Lượt tải: 11 Lượt xem: 3054
Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP Lượt tải: 4 Lượt xem: 2894
Thông tư số 22/2011/TT-BTP Lượt tải: 1 Lượt xem: 2096
Quyết định số 1351/2004/QĐ-BCA (C11) Lượt tải: 3 Lượt xem: 1999
Có thể bạn quan tâm
Quyết định số 1351/2004/QĐ-BCA (C11) Lượt tải: 3 Lượt xem: 1999
phan bien luat to tung dan su Lượt tải: 0 Lượt xem: 1842
tài liệu môn luật tố tụng dân sự Lượt tải: 3 Lượt xem: 1835
Thông Tư Số: 91/2010/TT-BTC Lượt tải: 0 Lượt xem: 1466
Luật Tổ chức Toà án nhân dân Lượt tải: 6 Lượt xem: 1323
Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 Lượt tải: 0 Lượt xem: 1259