Tài liệu

Thông tư Hướng dẫn ký kết và thực hiện Hợp Đồng Kinh Tế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1613     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Thông tư Hướng dẫn ký kết và thực hiện Hợp Đồng Kinh Tế - tài liệu, sách iDoc.VnThông tư Hướng dẫn ký kết và thực hiện HĐKT
TRäNG TμI KINH TÕ CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
NHμ N¦íC §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 11//TT-PL -----------
Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 1992
TH¤NG T¦
Híng dÉn ký kÕt vu thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ
***
Trªn c¬ së tæng kÕt thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn Th«ng t 108/TT-PL ngµy 19-5-1990 vµ
Th«ng t 64/TT-PL ngµy 31-10-1991 vÒ viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn H§KT;
§Ó phï hîp víi qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c bªn
ký kÕt vµ thùc hiÖn H§KT;
TTKTNN ban hµnh Th«ng t nµy híng dÉn ký kÕt vµ thùc hiÖn H§KT nh sau :
I. PH¹M VI HîP §åNG KINH TÕ
1. C¸c chñ thÓ khi ký kÕt hîp ®ång víi nhau mµ 2 bªn nh»m môc ®Ých kinh doanh th×
®ã lµ H§KT. NÕu khi ký kÕt hîp ®ång bªn nh»m môc ®Ých kinh doanh, 1 bªn kh«ng nh»m
môc ®Ých kinh doanh, nhng còng kh«ng nh»m môc ®Ých sinh ho¹t, tiªu dïng, thuª lao
®éng th× hîp ®ång ®ã còng ®îc coi lµ H§KT
2. Chñ thÓ ký kÕt H§KT lµ :
- Doanh nghiÖp Nhµ níc
- Doanh nghiÖp t nh©n
- Hîp t¸c x, tæ hîp, tËp ®oµn s¶n xuÊt (kinh tÕ tËp thÓ)
- Doanh nghiÖp thµnh lËp theo LuËt C«ng ty
- Doanh nghiÖp thµnh lËp theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam
Hîp ®ång ký kÕt gi÷a c¸ nh©n kh«ng ph¶i lµ DNTN (cã §KKD, cã vèn díi vèn
ph¸p ®Þnh cña DNTN cïng ngµnh, nghÒ; hé kinh tÕ c¸ thÓ (hé n«ng d©n, ng d©n, diªm d©n
vµ ngêi ®i lµm rõng...) víi c¸c chñ thÓ H§KT ® nªu ë trªn, nÕu kh«ng nh»m môc ®Ých
sinh ho¹t, tiªu dïng, thuª lao ®éng th× ®îc coi lµ H§KT.
3. H§KT ph¶i ®îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n do ®¹i ®iÖn hîp ph¸p cña c¸c bªn ký, hoÆc
do sù giao dÞch gi÷a c¸c bªn b»ng v¨n b¶n, tµi liÖu, c«ng v¨n, ®iÖn b¸o, ®¬n ®Æt hµng, ®¬n
chµo hµng
II. Ký KÕT HîP §åNG KINH TÕ
1. §¹i diÖn ký kÕt H§KT :
Mçi chñ thÓ chØ cÇn 1 ®¹i diÖn ký vµo b¶n H§KT. §¹i ®iÖn cña chñ thÓ lµ ngêi dùa
bæ nhiÖm hoÆc ®îc bÇu vµo chøc vô ®øng ®Çu cña c¸c chñ thÓ ®ã. Riªng ®èi víi DNTN lµ
chñ doanh nghiÖp hoÆc lµ ngêi chñ DNTN thuª lµm gi¸m ®èc. §èi víi c¸ nh©n, khi ký
H§KT chÝnh lµ ngêi ®ã. §èi víi hé kinh tÕ c¸ thÓ, ngêi ký H§KT lµ chñ hé
KÕ to¸n trëng kh«ng ph¶i ký vµo b¶n H§KT
2. ñy quyÒn ®¹i diÖn :
§¹i diÖn cña c¸c chñ thÓ H§KT cã thÓ ñy quyÒn cho ngêi kh¸c thay m×nh ký kÕt,
thùc hiÖn H§KT. Cô thÓ lµ ;
2.1 Ngêi ®øng ®Çu chñ thÓ H§KT cã thÓ ñy quyÒn cho ngêi kh¸c ký thay
2.2 Ngêi ®øng ®Çu DNTN, c¸ nh©n vµ chñ hé kinh tÕ c¸ thÓ cã thÓ ñy quyÒn cho :
- Cha, mÑ, vî chång, con (®ñ 18 tuæi trë lªn, cã kh¶ n¨ng nhËn thøc, thùc hiÖn ®îc
quyÒn vµ nghÜa vô)
- Nh÷ng ngêi lµm thuª theo hîp ®ång (thuª gi¸m ®èc)
2.3 ViÖc ñy quyÒn cã thÓ theo vô viÖc hoÆc thêng xuyªn. ñy quyÒn thêng xuyªn cã
thÓ ¸p dông cho c¸c ngêi phã vµ ngêi ®øng ®Çu c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo kú h¹n cÇn ñy
quyÒn
2.4 §èi víi viÖc ñy quyÒn thêng xuyªn, ph¶i cã v¨n b¶n ñy quyÒn thêng xuyªn.
§èi víi viÖc ñy quyÒn theo tõng vô, viÖc th× ph¶i lµm v¨n b¶n ñy quyÒn tõng vô. V¨n b¶n
ñy quyÒn ph¶i ghi râ hä vµ tªn, chøc vô ngêi ñy quyÒn, ngêi ®îc ñy quyÒn, sè giÊy
chøng minh th cña ngêi ®îc ñy quyÒn, néi dung vµ thêi h¹n ñy quyÒn. GiÊy giíi thiÖu
cã néi dung nh trªn th× còng ®îc coi lµ giÊy ñy quyÒn.
2.5 Ngêi ñy quyÒn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ñy quyÒn cña m×nh. Ngêi ®îc ñy
quyÒn chØ ®îc hµnh ®éng trong ph¹m vi ®îc ñy quyÒn, kh«ng ®îc ñy l¹i cho ngêi kh¸c
2.6 C¸c H§KT ®îc ký theo chÕ ®Þnh ñy quyÒn ®Òu ph¶i kÌm theo giÊy ñy quyÒn vµ
ph¶i ghi sè, ngµy th¸ng n¨m cña giÊy ñy quyÒn hoÆc giÊy giíi thiÖu (víi néi dung ñy
quyÒn) vµo b¶n hîp ®ång
3. Hîp ®ång v« hiÖu :
a. V« hiÖu toµn bé : Nh÷ng hîp ®ång sau ®©y bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé
- Néi dung cña hîp ®ång vi ph¹m ®iÒu cÊm cña ph¸p luËt
- Mét trong c¸c bªn (DNTN - DNNN vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c) ký kÕt hîp ®ång
nhng kh«ng cã §KKD theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ® tháa thuËn
trong hîp ®ång hoÆc kinh doanh kh«ng ®óng víi ®¨ng ký kinh doanh
- Ngêi ký H§KT kh«ng ®óng thÈm quyÒn hoÆc cã hµnh vi lõa ®¶o
§Ó tr¸nh t×nh tr¹ng lµm cho H§KT bÞ v« hiÖu, khi ký kÕt H§KT, c¸c chñ thÓ ph¶i
chó ý nh÷ng ®iÓm sau :
- §èi víi hîp ®ång mua b¸n hµng hãa XNK : c¶ 2 bªn chñ thÓ ®Òu ph¶i cã §KKD
theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.
- §èi víi hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm gi÷a c¸c bªn s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vµ bªn tiªu
thô s¶n phÈm (th¬ng nghiÖp b¸n bu«n), c¶ bªn s¶n xuÊt vµ bªn tiªu thô ®Òu ph¶i cã
§KKD vÒ mÆt hµng s¶n xuÊt vµ tiªu thô (b¸n bu«n)
- §èi víi c¸c chñng lo¹i H§KT sau, chØ cÇn 1 bªn cã §KKD theo qui ®Þnh cña ph¸p
luËt lµ ®ñ : Hîp ®ång XDCB th× bªn nhËn thÇu, hîp ®ång nhËn thiÕt kÕ th× bªn nhËn thiÕt
kÕ, hîp ®ång tÝn dông th× bªn cho vay vµ nhËn tiÒn göi, hîp ®ång vËn chuyÒn th× bªn chñ
ph¬ng tiÖn, hîp ®ång gia c«ng th× bªn nh©n gia c«ng, hîp ®ång dÞch vô th× bªn nhËn dÞch
vô, hîp ®ång nghiªn cøu-øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt th× bªn nghiªn cøu øng dông
KHKT...
b. V« hiÖu tõng phÇn
Nh÷ng b¶n H§KT khi ký kÕt cã néi dung vi ph¹m c¸c qui ®Þnh cña Nhµ níc vÒ tiªu
chuÈn chÊt lîng, vÒ gi¸ c¶, vÒ thanh to¸n.... th× c¸c phÇn vi ph¹m ®ã bÞ coi nh v« hiÖu
(tõng phÇn).
Nh÷ng hîp ®ång kinh tÕ vît qóa ph¹m vi ñy quyÒn th× phÇn vît qóa ®ã còng bÞ v«
hiÖu
Trong mét hîp ®ång, cã c¶ néi dung ký bÞ cÊm, cã néi dung ký hîp ph¸p th× phÇn néi
dung ký hîp ph¸p vÉn cã gi¸ trÞ ph¸p lý
III. THùC HIÖN, HñY Bá, §×NH CHØ, THANH Lý H§KT
1. Thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ nh÷ng cam kÕt hîp ph¸p trong H§KT trªn tinh thÇn hîp
t¸c, t«n träng lîi Ých cña nhau lµ nghÜa vô hµng ®Çu cña c¸c chñ thÓ. Kh«ng mét c¬ quan, tæ
Thông tư Hướng dẫn ký kết và thực hiện Hợp Đồng Kinh Tế
Thông tư Hướng dẫn ký kết và thực hiện HĐKT
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm