Tài liệu

Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 216     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - tài liệu, sách iDoc.VnThông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư
background image

 

 

 

 

 

 

v¨n phßng quèc héi

                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

th«ng t

c ñ a   B é   K Õ   h o ¹ c h   v µ   § Ç u   t   S è   0 3 / 2 0 0 3 / T T - B K H  

n g µ y   1 9   t h ¸ n g   5   n ¨ m   2 0 0 3  h í n g   d É n   c « n g   t ¸ c  

g i ¸ m   s ¸ t ,   ® ¸ n h   g i ¸   ® Ç u   t    

 
- C¨n cø Kho¶n 10, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 07/2003/N§-CP ngµy 30 

th¸ng 1 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ (gäi t¾t lµ N§ 07/CP) vÒ viÖc söa ®æi bæ 
sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña 
ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng vµ NghÞ 
®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi bæ 
sung   mét   sè   ®iÒu   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   52/CP   (gäi   t¾t   lµ   N§   52/CP   vµ  
N§12/CP); 

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 75/CP ngµy 01 th¸ng 11  n¨m 1995 cña ChÝnh  

phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé  
KÕ ho¹ch vµ §Çu t;

Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  ban hµnh Th«ng t   híng dÉn c«ng t¸c gi¸m s¸t,  

®¸nh gi¸ ®Çu t nh sau:

 

P h Ç n   I :   n h ÷ n g   q u y   ® Þ n h   c h u n g

 
1. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t 
Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t  lµ ho¹t ®éng theo dâi, kiÓm tra vµ x¸c ®Þnh 

møc ®é ®¹t ®îc so víi yªu cÇu cña qóa tr×nh ®Çu t do c¬ quan nhµ níc cã 
thÈm quyÒn tiÕn hµnh nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t 
®Ó ®¶m b¶o ®Çu t  ®¹t hiÖu qu¶ cao, phï hîp víi môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t 
triÓn trong ph¹m vi c¶ níc, tõng ngµnh, lÜnh vùc, tõng vïng, ®Þa ph¬ng vµ 
tõng dù  ¸n ®Çu t. 

Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t bao gåm:
- Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t. 
Gi¸m s¸t tæng thÓ ®Çu t lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn 

®Çu t ë c¸c cÊp cña c¸c ngµnh vµ ®Þa ph¬ng; ph¸t hiÖn vµ chÊn chØnh kÞp 
thêi nh÷ng  sai  ph¹m,  thiÕu  sãt  ®Ó   ®¶m  b¶o   ®Çu t  ®óng  quy  ho¹ch,   kÕ 
ho¹ch, môc tiªu vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶.

§¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t lµ ph¶n ¶nh t×nh h×nh ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ 

kÕt qu¶ ®Çu t cña nÒn kinh tÕ, ngµnh, ®Þa ph¬ng; x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®-
îc so víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch trong tõng thêi kú hay tõng giai ®o¹n; ph©n tÝch 
nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ®Çu t  còng nh ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p 
n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t trong kú hay giai ®o¹n kÕ ho¹ch sau.

- Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t.
Gi¸m s¸t dù ¸n ®Çu t  lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra thêng xuyªn qu¸ tr×nh 

®Çu t cña dù ¸n nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ®Çu t ®óng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý 
®Çu t vµ x©y dùng, ®¶m b¶o môc tiªu vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n. 

background image

 

 

 

 

 

 

§¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t lµ viÖc ph©n tÝch, x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®îc theo 

tõng chØ tiªu cô thÓ so víi quyÕt ®Þnh ®Çu t dù ¸n hoÆc tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ 
quy ®Þnh cña nhµ níc t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh.

2. Ph¹m vi, ®èi tîng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t  
a) §èi tîng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t lµ ho¹t ®éng ®Çu t cña tÊt 

c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ, cña tõng ngµnh, lÜnh vùc kinh 
tÕ, ®Þa ph¬ng hoÆc vïng l·nh thæ.

b) §èi tîng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t lµ c¸c dù ¸n, ch¬ng tr×nh ®Çu t 

(sau ®©y gäi chung lµ dù ¸n ®Çu t) quy ®Þnh trong Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t 
vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo N§ 52/CP. 

Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t tríc hÕt tËp trung vµo c¸c dù ¸n trong ch-

¬ng tr×nh ®Çu t c«ng céng, c¸c dù ¸n ®îc tµi trî b»ng nguån vèn Ng©n s¸ch 
nhµ níc (Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng), vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ 
níc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn cña Nhµ níc t¹i c¸c doanh nghiÖp. 

3. Môc ®Ých gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t:
Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t nh»m môc ®Ých sau:
- §¶m b¶o cho ho¹t ®éng ®Çu t  chung vµ tõng dù ¸n cô thÓ ®em l¹i 

hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao, phï hîp víi môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ 
x· héi vµ tiÕn hµnh theo ®óng khu«n khæ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. 

- Gióp c¬ quan qu¶n lý ®Çu t c¸c cÊp n¾m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®óng t×nh 

h×nh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t, tiÕn ®é thùc hiÖn ®Çu t  vµ nh÷ng tån t¹i, 
khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ®Çu t ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp; ph¸t 
hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m vµ tiªu cùc g©y thÊt tho¸t, l·ng 
phÝ vèn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t. 

- Gióp c¸c c¬ quan ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cã t liÖu thùc tÕ ®Ó nghiªn 

cøu vÒ c¬ cÊu ®Çu t vµ chÝnh s¸ch thóc ®Èy ®Çu t cho tõng thêi kú.   

4. Yªu cÇu ®èi víi gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t
C¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ph¶i ®¶m 

b¶o c¸c yªu cÇu sau:

- Gi¸m s¸t thêng xuyªn qu¸ tr×nh ®Çu t; ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vµ phèi 

hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp.

- Ph¶n ¶nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, trung thùc, kh¸ch quan c¸c néi dung gi¸m 

s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t.

- §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ ph¶i kÞp thêi, cô thÓ vµ cã tÝnh kh¶ thi.
5. NhiÖm vô  cô thÓ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®Çu t
a) Theo dâi vµ kiÓm tra thêng xuyªn qu¸ tr×nh ®Çu t trªn c¬ së: 
- C¬ së d÷ liÖu vÒ ho¹t ®éng ®Çu t t¹i c¸c c¬ quan gi¸m s¸t  ®Çu t.
- C¸c b¸o c¸o thêng kú vµ cËp nhËt (theo mÉu quy ®Þnh);
- C¸c ho¹t ®éng kiÓm tra t¹i chç (theo ch¬ng tr×nh, hoÆc khi cÇn thiÕt); 
b) §¸nh gi¸ ®Çu t bao gåm:
- §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t; 

2

background image

 

 

 

 

 

 

- §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu ®Çu t (sù tu©n thñ quy ho¹ch, phï hîp 

víi môc tiªu ph¸t triÓn);

- §¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh (theo kÕ ho¹ch hay tiÕn ®é ®îc duyÖt);
- §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t (quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ lîi Ých ®Çu t).
KÕt qu¶ qu¸ tr×nh gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ®îc thÓ hiÖn trong c¸c b¸o 

c¸o:

- B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t toµn quèc;
- B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t theo ngµnh, vïng, ®Þa ph-

¬ng; 

- B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t theo tõng giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh 

®Çu t (chuÈn bÞ ®Çu t, thùc hiÖn dù ¸n, ®a dù ¸n vµo vËn hµnh). 

P h Ç n   I I :   N é i   d u n g   g i ¸ m   s ¸ t ,   ® ¸ n h   g i ¸   ® Ç u   t

1. §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t: 
§¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t bao gåm:
a) §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t cña nÒn kinh tÕ, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng, vïng 

l·nh thæ:

- Tæng hîp, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ®Çu t cña nÒn 

kinh tÕ, ngµnh, ®Þa ph¬ng theo c¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh quy m«, tèc ®é, c¬ 
cÊu, tiÕn ®é, hiÖu qu¶ ®Çu t. 

- §¸nh gi¸ møc ®é ®¹t ®îc so víi quy ho¹ch ®îc duyÖt, nhiÖm vô kÕ 

ho¹ch hoÆc so víi møc ®¹t ®îc cña kú tríc. 

- X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè, nguyªn nh©n ¶nh hëng tíi t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ 

®Çu t; §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t trong kú hoÆc giai 
®o¹n kÕ ho¹ch sau; §¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña c¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®îc 
duyÖt.

§¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t toµn bé nÒn kinh tÕ do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t 

phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh tæng hîp thùc hiÖn hµng n¨m, 5 n¨m hoÆc theo 
yªu cÇu cña ChÝnh phñ. 

§¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t cña ngµnh, ®Þa ph¬ng do Bé qu¶n lý ngµnh vµ 

UBND cÊp tØnh thùc hiÖn hµng n¨m vµ trong tõng thêi kú kÕ ho¹ch (thêng lµ 
5 n¨m).

b) §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t:
§¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn 

c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t  ë c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng, ph¸t hiÖn 
nh÷ng sai ph¹m, nh÷ng víng m¾c ®Ó kÞp thêi chÊn chØnh ho¹t ®éng ®Çu t 
ë c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ xö lý kÞp thêi vÒ mÆt c¬ chÕ, chÝnh s¸ch 
cho thÝch hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, gåm:

-  §¸nh gi¸ t×nh h×nh triÓn khai cña c¸c bé, ®Þa ph¬ng vµ c¸c cÊp vÒ 

viÖc: 

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Luật đấu thầu Lượt tải: 4 Lượt xem: 1160
Luật đầu tư Lượt tải: 3 Lượt xem: 1102
Luật đầu tư 2005 Lượt tải: 0 Lượt xem: 899
Có thể bạn quan tâm