Thành viên idoc2012

Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 05/08/2013
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 05/08/2013
304
Báo lỗi

Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư

Nội dung

v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

th«ng t

cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t Sè 03 /2003 /TT-BKH ngµy 19 th ¸ng 5 n ¨m 2003 h íng dÉn c«ng t ¸c

g i ¸m s¸ t , ®¸nh g i ¸ ®Çu t

- C¨n cø Kho¶n 10, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 07/2003/N§-CP ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ (gäi t¾t lµ N§ 07/CP) vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng vµ NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 52/CP (gäi t¾t lµ N§ 52/CP vµ N§12/CP);

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 75/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t;

Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh Th«ng t híng dÉn c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t nh sau:

PhÇn I : nh÷ng quy ®Þnh chung

1. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t

Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t lµ ho¹t ®éng theo dâi, kiÓm tra vµ x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®îc so víi yªu cÇu cña qóa tr×nh ®Çu t do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t ®Ó ®¶m b¶o ®Çu t ®¹t hiÖu qu¶ cao, phï hîp víi môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t triÓn trong ph¹m vi c¶ níc, tõng ngµnh, lÜnh vùc, tõng vïng, ®Þa ph¬ng vµ tõng dù ¸n ®Çu t.

Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t bao gåm:

- Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t.

Gi¸m s¸t tæng thÓ ®Çu t lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t ë c¸c cÊp cña c¸c ngµnh vµ ®Þa ph¬ng; ph¸t hiÖn vµ chÊn chØnh kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m, thiÕu sãt ®Ó ®¶m b¶o ®Çu t ®óng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, môc tiªu vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶.

§¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t lµ ph¶n ¶nh t×nh h×nh ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®Çu t cña nÒn kinh tÕ, ngµnh, ®Þa ph¬ng; x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®- îc so víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch trong tõng thêi kú hay tõng giai ®o¹n; ph©n tÝch nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ®Çu t còng nh ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t trong kú hay giai ®o¹n kÕ ho¹ch sau.

- Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t.

Gi¸m s¸t dù ¸n ®Çu t lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra thêng xuyªn qu¸ tr×nh ®Çu t cña dù ¸n nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ®Çu t ®óng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, ®¶m b¶o môc tiªu vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n.

§¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t lµ viÖc ph©n tÝch, x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®îc theo tõng chØ tiªu cô thÓ so víi quyÕt ®Þnh ®Çu t dù ¸n hoÆc tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ quy ®Þnh cña nhµ níc t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh.

2. Ph¹m vi, ®èi tîng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t

a) §èi tîng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t lµ ho¹t ®éng ®Çu t cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ, cña tõng ngµnh, lÜnh vùc kinh tÕ, ®Þa ph¬ng hoÆc vïng l·nh thæ.

b) §èi tîng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t lµ c¸c dù ¸n, ch¬ng tr×nh ®Çu t (sau ®©y gäi chung lµ dù ¸n ®Çu t) quy ®Þnh trong Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo N§ 52/CP.

Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t tríc hÕt tËp trung vµo c¸c dù ¸n trong ch- ¬ng tr×nh ®Çu t c«ng céng, c¸c dù ¸n ®îc tµi trî b»ng nguån vèn Ng©n s¸ch nhµ níc (Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng), vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn cña Nhµ níc t¹i c¸c doanh nghiÖp.

3. Môc ®Ých gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t:

Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t nh»m môc ®Ých sau:

- §¶m b¶o cho ho¹t ®éng ®Çu t chung vµ tõng dù ¸n cô thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao, phï hîp víi môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ tiÕn hµnh theo ®óng khu«n khæ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc.

- Gióp c¬ quan qu¶n lý ®Çu t c¸c cÊp n¾m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t, tiÕn ®é thùc hiÖn ®Çu t vµ nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ®Çu t ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp; ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m vµ tiªu cùc g©y thÊt tho¸t, l·ng phÝ vèn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t.

- Gióp c¸c c¬ quan ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cã t liÖu thùc tÕ ®Ó nghiªn cøu vÒ c¬ cÊu ®Çu t vµ chÝnh s¸ch thóc ®Èy ®Çu t cho tõng thêi kú.

4. Yªu cÇu ®èi víi gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t

C¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:

- Gi¸m s¸t thêng xuyªn qu¸ tr×nh ®Çu t; ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vµ phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp.

- Ph¶n ¶nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, trung thùc, kh¸ch quan c¸c néi dung gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t.

- §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ ph¶i kÞp thêi, cô thÓ vµ cã tÝnh kh¶ thi.

5. NhiÖm vô cô thÓ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®Çu t

a) Theo dâi vµ kiÓm tra thêng xuyªn qu¸ tr×nh ®Çu t trªn c¬ së:

- C¬ së d÷ liÖu vÒ ho¹t ®éng ®Çu t t¹i c¸c c¬ quan gi¸m s¸t ®Çu t.

- C¸c b¸o c¸o thêng kú vµ cËp nhËt (theo mÉu quy ®Þnh);

- C¸c ho¹t ®éng kiÓm tra t¹i chç (theo ch¬ng tr×nh, hoÆc khi cÇn thiÕt);

b) §¸nh gi¸ ®Çu t bao gåm:

- §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t;

2

- §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu ®Çu t (sù tu©n thñ quy ho¹ch, phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn);

- §¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh (theo kÕ ho¹ch hay tiÕn ®é ®îc duyÖt);

- §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t (quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ lîi Ých ®Çu t).

KÕt qu¶ qu¸ tr×nh gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ®îc thÓ hiÖn trong c¸c b¸o c¸o:

- B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t toµn quèc;

- B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t theo ngµnh, vïng, ®Þa ph- ¬ng;

- B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t theo tõng giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t (chuÈn bÞ ®Çu t, thùc hiÖn dù ¸n, ®a dù ¸n vµo vËn hµnh).

PhÇn I I : Né i dung gi ¸m s¸ t , ®¸nh gi ¸ ®Çu t

1. §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t:

§¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t bao gåm:

a) §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t cña nÒn kinh tÕ, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng, vïng l·nh thæ:

- Tæng hîp, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ®Çu t cña nÒn kinh tÕ, ngµnh, ®Þa ph¬ng theo c¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh quy m«, tèc ®é, c¬ cÊu, tiÕn ®é, hiÖu qu¶ ®Çu t.

- §¸nh gi¸ møc ®é ®¹t ®îc so víi quy ho¹ch ®îc duyÖt, nhiÖm vô kÕ ho¹ch hoÆc so víi møc ®¹t ®îc cña kú tríc.

- X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè, nguyªn nh©n ¶nh hëng tíi t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ®Çu t; §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t trong kú hoÆc giai ®o¹n kÕ ho¹ch sau; §¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña c¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®îc duyÖt.

§¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t toµn bé nÒn kinh tÕ do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh tæng hîp thùc hiÖn hµng n¨m, 5 n¨m hoÆc theo yªu cÇu cña ChÝnh phñ.

§¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t cña ngµnh, ®Þa ph¬ng do Bé qu¶n lý ngµnh vµ UBND cÊp tØnh thùc hiÖn hµng n¨m vµ trong tõng thêi kú kÕ ho¹ch (thêng lµ 5 n¨m).

b) §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t:

§¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t ë c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng, ph¸t hiÖn nh÷ng sai ph¹m, nh÷ng víng m¾c ®Ó kÞp thêi chÊn chØnh ho¹t ®éng ®Çu t ë c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ xö lý kÞp thêi vÒ mÆt c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cho thÝch hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, gåm:

- §¸nh gi¸ t×nh h×nh triÓn khai cña c¸c bé, ®Þa ph¬ng vµ c¸c cÊp vÒ viÖc:

3

+ Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t: Tr×nh tù lËp, thÈm tra, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t; Sù phï hîp víi chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cña Nhµ níc trong viÖc ra quyÕt ®Þnh ®Çu t;

+ Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t: Qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai, ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, huy ®éng c¸c nguån vèn, tr×nh tù x©y dùng c¬ b¶n (lËp, phª duyÖt thiÕt kÕ, tæng dù to¸n,..), tæ chøc ®Êu thÇu vµ c¸c quy ®Þnh cô thÓ kh¸c vÒ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t.

- Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n thùc hiÖn tèt vµ cha tèt Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t ë c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng; Ph¸t hiÖn c¸c vÊn ®Ò cha phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p xö lý kÓ c¶ c¸c kiÕn nghÞ bæ sung söa ®æi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.

Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t do Bé qu¶n lý ngµnh vµ UBND cÊp tØnh thùc hiÖn 6 th¸ng mét lÇn.

2. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t

Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t theo c¸c giai ®o¹n gåm:

2.1. Gi¸m s¸t chuÈn bÞ ®Çu t:

Gi¸m s¸t chuÈn bÞ ®Çu t lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ®èi víi cÊp díi vÒ qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ ra quyÕt ®Þnh ®Çu t cña dù ¸n. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ chuÈn bÞ ®Çu t ®îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, kh¶o s¸t lËp dù ¸n ®Õn khi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t, gåm c¸c néi dung sau:

- KiÓm tra sù ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh vÒ ph¸p lý trong viÖc chuÈn bÞ ®Çu t (lËp, thÈm tra, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n); kiÓm tra néi dung quyÕt ®Þnh ®Çu t theo quy ®Þnh nªu t¹i §iÒu 30 NghÞ ®Þnh 52/CP; ®¸nh gÝa sù phï hîp cña quyÕt ®Þnh ®Çu t víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh ®Çu t cña ngµnh, ®Þa ph¬ng; thÈm quyÒn vµ tr×nh tù ra quyÕt ®Þnh ®Çu t ®èi víi dù ¸n.

§èi víi dù ¸n sö dông vèn thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp vµ c¸c nguån vèn huy ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp chØ xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ vÒ sù phï hîp cña quyÕt ®Þnh ®Çu t víi quy ho¹ch cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng.

- §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ tÝnh kh¶ thi cña quyÕt ®Þnh ®Çu t theo nh÷ng yÕu tè chñ yÕu cña dù ¸n (môc tiªu, quy m«, c«ng nghÖ, tiÕn ®é, vèn, nguån vèn, m«i trêng vµ hiÖu qu¶ ®Çu t); lµm râ nh÷ng m©u thuÉn (nÕu cã) gi÷a quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ néi dung dù ¸n.

§èi víi dù ¸n sö dông vèn thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp vµ c¸c nguån vèn huy ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp chØ xem xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ môc tiªu, quy m« vµ b¶o ®¶m m«i trêng cña dù ¸n.

- §¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc cña Chñ ®Çu t (n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh vµ chuyªn m«n, kinh nghiÖm qu¶n lý dù ¸n).

2.2. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t

Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra, x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®îc cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n theo quyÕt ®Þnh ®Çu t.

Néi dung gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t bao gåm:

4

- Theo dâi, kiÓm tra thêng xuyªn qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n, gåm:

+ ViÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ lËp, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt thiÕt kÕ, tæng dù to¸n, dù to¸n; c«ng t¸c ®Êu thÇu; ®iÒu kiÖn khëi c«ng x©y dùng,....

+ ViÖc bè trÝ kÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông vèn cña dù ¸n; viÖc thanh to¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n.

+ ViÖc thùc hiÖn tiÕn ®é, tæ chøc qu¶n lý dù ¸n; c¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i trêng.

- KiÓm tra viÖc ¸p dông vµ chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ níc, cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ¸p dông ®èi víi dù ¸n.

- §¸nh gi¸ n¨ng lùc cña Ban qu¶n lý dù ¸n theo ph¬ng thøc thùc hiÖn ®Çu t ®· lùa chän.

- §¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh c¸c chØ tiªu chñ yÕu (khèi lîng, tiÕn ®é, chÊt lîng, gi¶i ng©n), ¶nh hëng vÒ m«i trêng vµ x· héi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t.

- Trªn c¬ së theo dâi, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh (thay ®æi thiÕt kÕ, dù to¸n, nguån vèn, c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®Ó thùc hiÖn dù ¸n), c¸c sai ph¹m hoÆc bÊt hîp lý, nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cÇn gi¶i quyÕt.

- §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc c¬ quan liªn quan xem xÐt, gi¶i quyÕt ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é ®Çu t.

§èi víi dù ¸n sö dông vèn huy ®éng cña doanh nghiÖp vµ c¸c nguån vèn kh¸c, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn ®Çu t chØ bao gåm mét sè néi dung sau:

+ KiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn tiÕn ®é; c¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i trêng, sö dông ®Êt ®ai.

+ KiÓm tra viÖc ¸p dông vµ chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ níc, cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ¸p dông ®èi víi dù ¸n.

d) §èi víi dù ¸n sö dông nhiÒu nguån vèn:

§èi víi dù ¸n ®Çu t sö dông nhiÒu nguån vèn, néi dung gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®îc ¸p dông theo nguån vèn sö dông ®Çu t cho tõng h¹ng môc trong trêng hîp cã thÓ t¸ch riªng ®îc nguån vèn cho tõng h¹ng môc, hoÆc theo nguån vèn cã tû träng lín nhÊt trong trêng hîp kh«ng t¸ch riªng ®îc nguån vèn sö dông cho tõng h¹ng môc, hoÆc theo ph¬ng thøc qu¶n lý ¸p dông cho dù ¸n ®· ®îc tho¶ thuËn cña c¸c thµnh viªn ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn gãp cña nhiÒu thµnh phÇn.

2.3. §¸nh gi¸ sau thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t:

a) §¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t:

§¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t lµ viÖc tæng hîp, ®¸nh gi¸ toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t mét c¸ch toµn diÖn tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u hoµn thµnh dù ¸n ®a vµo khai th¸c sö dông. Néi dung ®¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t bao gåm:

5

3.3. Thùc hiÖn khèi lîng:

TT ChØ tiªu T×nh h×nh thùc hiÖn Quý b¸o

c¸o Luü kÕ So víi KH hoÆc Gi¸ gãi

thÇu 1 Nguån vèn ®· huy ®éng ®-

îc 2 Vèn ®Çu t thùc hiÖn:

- Vèn x©y l¾p: - Vèn thiÕt bÞ: - Vèn kh¸c:

3 Vèn ®Çu t ®· ®îc gi¶i ng©n

4 Gi¸ trÞ khèi lîng ®· thanh to¸n cho nhµ thÇu

5 Vèn ®· ®îc quyÕt to¸n (nÕu cã)

3.4. TiÕn ®é thùc hiÖn: §èi chiÕu kÕ ho¹ch tiÕn ®é, ®¸nh gi¸ møc ®é ®¶m b¶o, nguyªn nh©n chËm (nÕu cã); biÖn ph¸p kh¾c phôc.

3.5. Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c: M«i trêng, gi¶i phãng mÆt b»ng, di d©n, t¸i ®Þnh c, ¸p dông chÝnh s¸ch, chÕ ®é,....(ph©n tÝch so víi hå s¬ ®îc duyÖt)

3.6. Nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh: Thay ®æi thiÕt kÕ, biÖn ph¸p thi c«ng, khèi lîng, thay ®æi vèn, nguån vèn, sù cè, ....

III. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n: 1. §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n trªn c¸c mÆt chñ yÕu: Thñ

tôc XDCB, khèi lîng thùc hiÖn, tiÕn ®é, gi¶i ng©n,... §¸nh gi¸ møc ®é ®¹t ®îc so víi kÕ ho¹ch, nh÷ng tån t¹i, víng m¾c.

2. Ph©n tÝch nguyªn nh©n nh÷ng tån t¹i, tr¸ch nhiÖm

3. C¸c gi¶i ph¸p xö lý c¸c tån t¹i, víng m¾c

IV. KiÕn nghÞ KiÕn nghÞ Thñ tíng ChÝnh phñ hoÆc c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng liªn

quan, c¸c cÊp thÈm quyÒn vÒ c¸c biÖn ph¸p hç trî, xö lý nh÷ng khã kh¨n cña dù ¸n.

23

MÉu sè 7/G§ §T: B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ kÕt thóc ®Çu t dù ¸n cña Chñ ®Çu t göi c¬ quan ®Çu mèi cña Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ

Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (®èi víi dù ¸n nhãm A)

Bé... (UBND tØnh....) §¬n vÞ chñ ®Çu t

Sè...../BC§T

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ...., ngµy.... th¸ng....

n¨m.....

B¸o c¸o g i ¸m s¸ t , ®¸nh gÝa kÕt thóc ®Çu t dù ¸n

Tªn dù ¸n:

I. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn dù ¸n

TT ChØ tiªu Theo Q§

®Çu t

Theo Q§ ®iÒu chØnh

(nÕu cã)

Thùc tÕ

Chªnh lÖch

1 Môc tiªu ®Çu t 2 Quy m« ®Çu t

C¸c h¹ng môc chÝnh 3 Tæng møc ®Çu t:

Ph©n theo: - X©y l¾p - ThiÕt bÞ - Kh¸c

4 TiÕn ®é thùc hiÖn - Khëi c«ng - KÕt thóc ®a vµo H§

5 §¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh theo tiªu chuÈn, quy ph¹m (khi

nghiÖm thu)

II. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ dù ¸n: 1. §¸nh gi¸ chung vª qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n: Møc ®é ®¹t ®îc theo c¸c

chØ tiªu chñ yÕu nãi trªn.

2. Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt, tån t¹i, thiÕu sãt; x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm ®èi víi tõng vÊn ®Ò, tõng viÖc.

3. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ph¸t huy hiÖu qu¶ cña dù ¸n; nh÷ng vÊn ®Ò cÇn xö lý tiÕp ®Ó dù ¸n ph¸t huy hiÖu qu¶

III. KiÕn nghÞ: KiÕn nghÞ cña Chñ ®Çu t víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng vÒ nh÷ng

vÊn ®Ò liªn quan cÇn ®îc hç trî, phèi hîp ®Ó ®¶m b¶o dù ¸n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶.

24

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang