Tài liệu

thị trường tài chính - vai trò đối với nền kinh tế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7135     Tải về: 28     Lượt mua: 3    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 29
Tài liệu thị trường tài chính - vai trò đối với nền kinh tế - tài liệu, sách iDoc.Vn          Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, nhu cầu về vốn luôn là vấn đề quan trọng đượ
GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D N TI U LU N
TR NG Đ I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINHƯỜ
KHOA SAU Đ I H C
_________ _________
TI U LU N
MÔN TH TR NG TÀI CHÍNH ƯỜ
TÊN Đ I 1 :
TH TR NG TÀI CHÍNH VÀ VAI TRÒ ƯỜ
C A TH TR NG TÀI CHÍNH Đ I V I ƯỜ
N N KINH T VI T NAM HI N NAY
GVHD: PGS.TS NGUY N ĐĂNG D N
L P: CAO H C 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1
DANH SÁCH NHÓM 3:
1. NGUY N NG C
2. NGUY N THANH HÀ
3. NGUY N TH THU H NG
4. NGUY N TH K
5. NGUY N THÀNH NAM
6. TR N HUY NG C
7. NGUY N KIM PH NG ƯỢ
8. NGUY N TH THU TH O
THÁNG 12/2007
NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 1
GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D N TI U LU N
L I M Đ U
Trong quá trình phát tri n kinh t h i Vi t Nam, nhu c u ế
v v n luôn v n đ quan tr ng đ c u tiên hàng đ u tr c khi ượ ư ướ
b t đ u vào m t năm tài khóa m i. Chính vì v y, đ chu n b ngu n
v n cho phát tri n kinh t h i trong năm 2008, Vi t Nam đã t ế
ch c H i ngh Nhóm t v n các nhà tài tr (CG) cho Vi t Nam ư
trong năm 2008. Đ c p đ n v n đ này đ th y r ng vi c hình ế
thành m t th tr ng v n cho phát tri n kinh t xã h i cùng ườ ế
quan tr ng. Cho nên, vi c tìm hi u th tr ng v n hay th tr ng tài ườ ườ
chính vai trò to l n nh th nào đ i v i n n kinh t Vi t ư ế ế
Nam hi n nay đi u h t s c c n thi t. Nh m làm v n đ này, ế ế
ti u lu n t p trung phân tích Th tr ng tài chính và vai trò c a th ườ
tr ng tài chính đ i v i n n kinh t Vi t Nam hi n nay.ườ ế
V i th i l ng cho phép, nhóm th c hi n ti u lu n này mong ượ
nh n đ c góp ý, b sung c a Quý Th y Cô, B n đ hoàn ch nh ượ
tiểu luẩn đ̉̉̉c t t h n.ư ơ ốơ
Tr ̉c khi đi vảo phân tỉch th̉̉c trảng của thỉ tr̉̉̉ng tảiươ ư ươ
chỉnh Viểt Nam, chủng ta cẩn lảm rỏ khải niểm vể thỉ t̉̉ng tiươ
chỉnh vả nh̉̉ng vẩn để mang tỉnh chẩt lỷ luẩn chung vể thỉ tr ̉ngư ươ
tải chỉnh.
A. NH NG V N Đ CHUNG V TH TR NG I ƯỜ
CHÍNH
1. Khái ni m v th tr ng tài chính: ư
NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 2
GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D N TI U LU N
Bẳt nguổn ̉ mổi quan hể nhân qu gỉ̉a đẩu vả tiểtư ư ư
kiểm: mổt nển kinh tể muổn tăng tr ̉ng thỉ phải cỏ hoảt đổng đẩuươ
t ; tr ̉c khi muổn đẩu t̉, phải huy đổng ̉n ̉ nguổn tiểt kiểm;ư ươ ư ư
đẩu t cỏ h̉u quả sinh ra l̉̉i nhuẩn lải lảm tăng thêm nguổn tiểtư ơ
kiểm. Vỉ vẩy, mổi quan ̉ nhân quả nảy tuẩn hoản vả tảo nên s ̉ư
phảt triển kinh tể xả hổi.
Tuy nhiên, vẩn để lả lảm sao để cho đẩu t̉ gẳp đ̉̉̉c tiểtư ươ
kiểm; phải cỏ n i để tảo ra s ̉ gẳp g ̉ nảy. Đỏ chỉnh lả quả trỉnh giaoơ ư ơ
l u ̉n hay nỏi khảc h n đỏ lả thỉ tr̉̉̉ng tải chỉnh, lả i tảoư ơ ươ ơ
ra c c̉ cho nh ̉ng nguổn vổn nhản rổi không cỏ chổ đẩu t giaoơ ư ư
l u v ̉i nh̉̉ng nhả đẩu t đang cẩn vổn.ư ơ ư ư
Nh vẩy, thỉ tr̉̉̉ng tải chỉnh lả thỉ tr ̉ng giao dỉch, muaư ươ ươ
bản, trao đổi cảc sản phẩm tải chỉnh ngẳn hản, trung hản, dải hản để
đảp ̉ng nhu cẩu khảc nhau của cảc chủ thể trong nển kinh tể. Trongư
đỏ, cc chủ thể t̉a vổn thỉ tỉm kiểm l ̉i nhuẩn thông qua hoảtư ơ
đổng đẩu , cỏn cảc chủ thể thiểu vổn bổ sung vổn cho hoảt đổngư
sản xuẩt kinh doanh vả cảc nhu cẩu đẩu khảc. Viểc hỉnh thảnhư
quả trỉnh giao u vổn gỉ̉a nh ̉ng chủ thể th̉̉a vổn vả thiểuư ư ư ư
̉n đả to nên ̉t thỉ tr ̉ng v̉̉i đẩy đ c c̉ n trong mổtươ ơ ơ ư
nển kinh tể thỉ tr ̉ng. Đổng th ̉i, do sản phẩm trên thỉ tr ̉ng lả sảnươ ơ ươ
phẩm tải chỉnh, cỏ tỉnh nhẩy cảm vảnh h ̉ng đển mỏi thảnh phẩnươ
trong nển kinh tể nên th tr ̉ng tải chỉnh lả thỉ t̉̉ng ̉c cao.ươ ươ
NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 3
thị trường tài chính - vai trò đối với nền kinh tế
          Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, nhu cầu về vốn luôn là vấn đề quan trọng được ưu tiên hàng đầu trước khi bắt đầu vào một năm tài khóa mới. việc tìm hiểu thị trường vốn hay thị trường tài chính là gì và có vai trò to lớn như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay là điều hết sức cần thiết. Nhằm làm rõ vấn đề này, tiểu luận tập trung phân tích [b][i]Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay.[/i][/b]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7135     Tải về: 28     Lượt mua: 3    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus