Tài liệu

Thế giới động vật - Tuần 4 - Thứ 6 - Làm quen chữ cái i, t, c

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 534     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Thế giới động vật - Tuần 4 - Thứ 6 - Làm quen chữ cái i, t, c - tài liệu, sách iDoc.Vn- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ i, t, c. Nhận ra âm tiếng chử cái trong từ thể hiện trọn vẹn, thể hiện nội du
Chủ đề : Thế giới động vt
Thc hin ( 5 tun )
Tun 4
Chủ đề nhánh : Những nàng tiên nước
Hot động có chủ đích : LQCC: i,t,c
I/ Mục đích yêu cầu
- Tr nhn biết và phát âm đúng chữ i, t, c. Nhn ra âm tiếng ch cái trong t
th hin trn vn, th hin ni dung thế giới động vt. Tr s dng các môn
khác để phát trin kỷ năng nhận biết và phân bit chi i, t, c
-Tr mô t ghép chử cái, chơi các trò chơi thành thạo
-Tr phân tích so sánh ch cái vi nhau và nhận ra t đẹp đồ ng, hng
thú hc tp
-Thông qua hoạt động giáo dc tr ý thc hc chử, đoàn kết cùng chung sc
làm bài tập thông qua chơi
1/ Không gian t chc: Trong lp hc
2/ Đồ dùng: 3 cái gi i, t, c nhng con cá có ch i, t, c
-Th chi, t, c, to, băng nhạc, các dng i,t,c
-Ch cái i, t, c b vào theo 7 nhóm, tranh các t i,t,c các góc, phn v,
tranh có các t “cái gi, câu cá, th bn” các th ch ri ghép t
3/ Phương pháp:ng li thc hành
4/ Tiến trình t chc hoạt động:
-Mở đầu hoạt động
+Hát “ con mèo ra b sông”
-Ai biết gì v con mèo ? nó ra bờ sông đểm gì? đi câu cá cần nhng ? h
đan bằng gì? dùng để làm gì? chăm ch là ? còn lười nhác sao ? c
con đoán xem con mèo nó lười nhác thì chuyn gì sđến vi nó? Và các con
hãy bắt chước con mèo khóc xem
-Hoạt động trng tâm
Hoạt động ca
*Hot động 1:
-Có câu chuyn nói v hai anh em mèo lười
nhác, cui cùng nhịn đói khóc, đó câu
chuyn nào? Ai s lên k li cho lp nghe
- Câu chuyện i hai anh em mèo đi câu
như thế nào? Dựa vào nhau để làm ? Theo
con lại người khác con đánh giá gì? như học
ch cũng vậy, không đc, không biêt gì s
chữ đấy
- ch trong bc tranh y, ai gii lên
Hoạt động ca tr
- Tr tr li
- Tr lên k
- Tr thay nhau tr li các
câu hi ca cô
- Tr chú ý nghe
- 1 tr lên rút các chđã hc
giơ lên cho các bạn cùng
đọc
- Trẻ rút i, đọc i
rút nhng chữ đã hc nhé
- Tranh Vác gi ta đi khi trẻ rút đến i, t, c
hi: Con đã biết ri, đổi th chto hơn,
giơ lên đọc nào “
-giơ thẻ c lớp đọc
* Hoạt động 2:
- i trong tiếng Vit hai chữ i đọc
giống nhau đây i ngn giơ cho lớp đọc
ch y ( phát ch rng )
- Ai nhn xét gì v ch i? Mi lớp đọc li
mt ln na, cho t đọc, cá nhân đọc
- Tương t vi ch t cô cũng tiến hành n
trên ( cô gn hai ch i, t lên )
- Tr so sánh (it thng, t cũng nét
thng…)
- Cô dn li cho trẻ hát “ Thương con mèo
- Tương t vi chc giơ thẻ i, t,c cho
trẻ đọc li
- Lp cá nhân tr chuyn
ch rng , nêu nét ( 2 tr )
- Tr hát lam điệu b ( tr
hoạt động tương tự )
- Tr nghe cô nêu
- Tr ly các ngón tay to ra
ch i, t, c tr u đay nét
- Trlên đi qua chướng ngi
vt câu cá b gi chy v
sau bn khác lên
Thế giới động vật - Tuần 4 - Thứ 6 - Làm quen chữ cái i, t, c
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ i, t, c. Nhận ra âm tiếng chử cái trong từ thể hiện trọn vẹn, thể hiện nội dung thế giới động vật. Trẻ sử dụng các môn khác để phát triển kỷ năng nhận biết và phân biệt chử cái i, t, c -Trẻ mô tả ghép chử cái, chơi các trò chơi thành thạo -Trẻ phân tích so sánh chử cái với nhau và nhận ra nét đẹp ở đồ dùng, hứng thú học tập -Thông qua hoạt động giáo dục trẻ ý thức học chử, đoàn kết cùng chung sức làm bài tập thông qua chơi.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - TGDV - Tuan 4 - Thu 6

Chủ đề : Thế giới động vật

Thực hiện ( 5 tuần )

Tuần 4

Chủ đề nhánh : Những nàng tiên nước

Hoạt động có chủ đích : LQCC: i,t,c

I/ Mục đích yêu cầu

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ i, t, c. Nhận ra âm tiếng chử cái trong từ

thể hiện trọn vẹn, thể hiện nội dung thế giới động vật. Trẻ sử dụng các môn

khác để phát triển kỷ năng nhận biết và phân biệt chử cái i, t, c

-Trẻ mô tả ghép chử cái, chơi các trò chơi thành thạo

-Trẻ phân tích so sánh chử cái với nhau và nhận ra nét đẹp ở đồ dùng, hứng

thú học tập

-Thông qua hoạt động giáo dục trẻ ý thức học chử, đoàn kết cùng chung sức

làm bài tập thông qua chơi

1/ Không gian tổ chức: Trong lớp học

2/ Đồ dùng: 3 cái giỏ i, t, c những con cá có chử i, t, c

-Thẻ chử i, t, c, to, băng nhạc, các dạng i,t,c

-Chử cái i, t, c bỏ vào theo 7 nhóm, tranh có các từ i,t,c ở các góc, phấn vẽ,

tranh có các từ “cái giỏ, câu cá, thỏ bạn” các thẻ chử rời ghép từ

3/ Phương pháp: dùng lời thực hành

4/ Tiến trình tổ chức hoạt động:

-Mở đầu hoạt động

+Hát “ con mèo ra bờ sông”

-Ai biết gì về con mèo ? nó ra bờ sông để làm gì? đi câu cá cần những gì? họ

đan nó bằng gì? dùng để làm gì? chăm chỉ là gì ? còn lười nhác là sao ? các

con đoán xem con mèo nó lười nhác thì chuyện gì sẽ đến với nó? Và các con

hãy bắt chước con mèo khóc xem

-Hoạt động trọng tâm

Hoạt động của cô

*Hoạt động 1:

-Có câu chuyện nói về hai anh em mèo lười

nhác, cuối cùng nhịn đói và khóc, đó là câu

chuyện nào? Ai sẽ lên kể lại cho lớp nghe

- Câu chuyện nói hai anh em mèo đi câu cá

như thế nào? Dựa vào nhau để làm gì ? Theo

con ỷ lại người khác con đánh giá gì? như học

chữ cũng vậy, không đọc, không biêt gì sẽ mù

chữ đấy

- Cô có chữ trong bức tranh này, ai giỏi lên

Hoạt động của trẻ

- Trẻ trả lời

- Trẻ lên kể

- Trẻ thay nhau trả lời các

câu hỏi của cô

- Trẻ chú ý nghe

- 1 trẻ lên rút các chữ đã học

giơ lên cho các bạn cùng

đọc

- Trẻ rút i, đọc i

rút những chữ đã học nhé

- Tranh “ Vác giỏ ta đi” khi trẻ rút đến i, t, c

cô hỏi: “ Con đã biết rồi, đổi thẻ chữ to hơn,

giơ lên đọc nào “

- Cô giơ thẻ cả lớp đọc

* Hoạt động 2:

- Cô nói trong tiếng Việt có hai chữ i đọc

giống nhau đây là i ngắn – giơ cho lớp đọc

chữ y ( phát chữ rỗng )

- Ai có nhận xét gì về chữ i? Mời lớp đọc lại

một lần nữa, cho tổ đọc, cá nhân đọc

- Tương tự với chữ t cô cũng tiến hành như

trên ( cô gắn hai chữ i, t lên )

- Trẻ so sánh (i nét thẳng, t cũng có nét

thẳng…)

- Cô dẫn lời cho trẻ hát “ Thương con mèo “

- Tương tự với chữ c … cô giơ thẻ i, t,c cho

trẻ đọc lại

- Lớp tô cá nhân trẻ chuyền

chữ rỗng , nêu nét ( 2 trẻ )

- Trẻ hát lam điệu bộ ( trẻ

hoạt động tương tự )

- Trẻ nghe cô nêu

- Trẻ lấy các ngón tay tạo ra

chữ i, t, c trẻ nêu đay là nét

- Trẻ lên đi qua chướng ngại

vật câu cá bỏ giỏ chạy về

sau bạn khác lên

- Bây giờ là trò chơi thú vị, xem ai nhanh tay

và nêu lên vì sao mình làm như thế qua trò

chơi “ Dán chữ i, t, c trên cơ thể “

- Cô nêu cách chơi

* Hoạt động 3:

- Cô hô chữ i, chữ t, chữ c ( trẻ tạo xong cô

hỏi : “ Vì sao con lại làm như vậy?” ( Cô

khen trẻ hoặc chỉnh lại )

- Trò chơi “ Chọn chữ “ khi trẻ chơi mở máy

nhẹ và các bạn cổ vũ cho 3 đội

- Cô mời 3 đội khác lên chơi, 3 tổ còn lại

ghép các từ dưới tranh, tô tranh gạch dưới

chữ mới học

- Trò chơi tiếp theo “ Mèo đi câu cá” cô mời

lần lượt ba đội, mỗi đội 8 bạn ra chơi ( cô nêu

luật chơi)

- Các bạn câu xong trong một thời gian cô mở

máy 1 bạn lên đếm cả tổ mình xem câu được

bao nhiêu con cá và có đúng chữ cái cô mô tả

nét không và đọc to chữ đó nhé

- Trẻ đại diện tổ lên giới

thiệu kêt quả chơi

-

- Trẻ đi vừa đọc chim ri là

gì…

* Kết thúc hoạt động: Cô dẫn lời

II/ Hoạt động ngoài trời

*Hoạt động có chủ đích:

-Cho trẻ vẽ con ốc

*Trò chơi vận động: chơi như thứ 4

*Trò chơi dân gian:

*Trò chơi tự do

III/ Hoạt động chiều:

-Ôn bài sáng

-Làm quen bài mới

-Cho trẻ dọn vệ sinh trường lớp

-Nhận xét cuối ngày

-Trả trẻ

-Kiểm tra phòng học trước lúc ra về

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68674
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67455
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65501
Có thể bạn quan tâm