Thành viên nguyenlong0981

thân mềm

- 10 tháng trước
Chia sẻ Tải xuống miễn phí
Tài liệu thân mềm
/ 22 trang
Thành viên nguyenlong0981

thân mềm

- 10 tháng trước
112
Báo lỗi

Chào mừng giáo viên về dự môn Sinh lớp 7A2Th?c hi?n: Nguy?n Th? Kim LiênỐc vặnỐc sênốc anh vũ Ốc sênsòMựcNhững động vật trên đều thuộc ngành thân mềm, em hãy nhận xét về hình dạng, kích thước và cấu tạo của chúng?Hình dạng, kích thước và cấu tạo của thân mềm rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm giống nhau thể hiện đặc điểm chung của ngành và chúng giữ vai trò quan trọng đối với đời sống con người.Tiết 22 – Bài 21 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀMI.ĐẶC ĐIỂM CHUNG: traiốc sênmựcEm hãy chú thích sơ đồ cấu tạo đại diện thân mềm?1. Vỏ (hay mai) đá vôi2. Ống tiêu hóa3. Chân4. Khoang áo5. ĐầuQua quan sát sơ đồ trên và kết hợp thông tin SGK, hãy thảo luận nhóm (5phút) rồi đánh dấu () và điền cụm từ gợi ý vào bảng dưới đây cho phù hợp:Qua bảng trên, em có nhận xét gì về sự đa dạng của ngành thân mềm? I. Đặc điểm chung :- Các ĐV thân mềm rất đa dạng về số loài, lối sống và môi trường sống. - Đặc điểm chung:Th?n mỊm, kh?ng ph?n ??tC? v? ?? v?i, c? khoang ?oC? hƯ ti?u h?a ph?n h?aC? quan di chuyĨn ??n gi?nRi?ng m?c, b?ch tu?c th?ch nghi víi l?i s?ng san m?i v? di chuyĨn t?ch c?c n?n v? ti?u gi?m, c? quan di chuyĨn ph?t triĨn.Qua bảng trên, em hãy rút ra đặc điểm chung của ngành thân mềm?Tiết 22 – Bài 21 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀMI.ĐẶC ĐIỂM CHUNG:II.VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM:Hãy dựa vào kiến thức cả chương kết hợp liên hệ địa phương, chọn tên các đại diện thân mềm để điền vào bảng 2 SGK cho phù hợp: 14352Hãy dựa vào kiến thức cả chương kết hợp liên hệ địa phương, chọn tên các đại diện thân mềm để điền vào bảng 2 SGK cho phù hợp: 79Làm thực phẩm cho con ngườiLàm thức ăn cho ĐV khácLàm vật trang tríLàm đồ trang sứcLàm sạch môi trường nướcCó giá trị về mặt địa chấtLàm vật chủ trung gian truyền bệnhMực, sò, hến, trai…Sò, hến, … trứng và ấu trùngVỏ sò, vỏ ốc, vỏ trai…Ngọc traiTrai, sò, hầu…Mực, sò huyết, bào ngư…Hóa thạch 1 số vỏ sò, vỏ ốc…Ốc bươu vàng, ốc sên…ốc ao, ốc mút, ốc gạo…6Có giá trị xuất khẩuLoài thân mềm nào làm thực phẩm cho con người và làm thức ăn cho ĐV khác? Loài thân mềm nào làm đồ trang sức, trang trí? Người ta ví 1 số thân mềm giống như chiếc máy lọc, chúng làm sạch môi trường nước. Vậy đó là những loài nào? Thân mềm có giá trị lớn về xuất khẩu, đó là những loài nào? Tại sao thân mềm có ý nghĩa về mặt địa chất? Thân mềm có hại như thế nào đối với đời sống? 8Có hại cho cây trồng II. Vai trò của ngành thân mềm :L?i íchLà vật trung gian truyền bệnh cho người và ĐV.Gây hại cho cây trồng.Thân mềm có lợi gì đối với tự nhiên và đời sống con người?- Dùng làm thực phẩm cho con người và thức ăn cho ĐV khác.- Làm đồ trang trí, trang sức- Làm sạch môi trường nước- Là nguyên liệu xuất khẩu- Có giá trị về mặt địa chất.2. Tác hại:Em hãy nêu tác hại của thân mềm?Vậy theo em, thân mềm có lợi hay có hại? Chúng ta nên có thái độ và hành động gì đối với ngành thân mềm trong tự nhiên? Có lợi Biện pháp bảo vệ Có hại Biện pháp tiêu diệt SaiSaiĐúngSai Bằng biện pháp nhân tạo, con người có thể lấy ngọc từ: Câu 1SaiSaiSaiĐúng ĐV thân mềm không có vỏ cứng đá vôi bao ngoài cơ thể là: Câu 2SaiĐúngSaiSai Vỏ cứng của trai có tác dụng: Câu 3SaiSaiSaiĐúng Lợi ích lớn nhất của thân mềm trong đời sống con người là: Câu 4* Ñoái vôùi baøi ôû tieát hoïc naøy:- Xem laïi kieán thöùc cuûa baøi.- Hoïc baøi, traû lôøi 3 caâu hoûi SGK, laøm VBT.- Ñoïc muïc “Em coù bieát”* Ñoái vôùi baøi ôû tieát hoïc tieáp theo: - Ñoïc baøi môùi “ Toâm soâng” chuù yù tìm caâu traû lôøi : + YÙ nghóa cuûa lôùp voû kitin giaøu canxi vaø saéc toá cuûa toâm ? + Döïa vaøo ñaëc ñieåm naøo cuûa toâm, ngöôøi daân thöôøng coù kinh nghieâm ñaùnh baét toâm theo caùch naøo ? 4.5. Hướng dẫn HS tự học :

Nội dung

Chaøo möøng giaùo vieân veà döï moân Sinh lôùp 7A2
Thực hiện: Nguyễn Thị Kim Lieân

Ốc vặn

Ốc sên

ốc anh vũ

Ốc sên


Mực

Những động vật trên đều thuộc ngành thân mềm, em hãy nhận xét về hình dạng, kích thước và cấu tạo của chúng?
Hình dạng, kích thước và cấu tạo của thân mềm rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm giống nhau thể hiện đặc điểm chung của ngành và chúng giữ vai trò quan trọng đối với đời sống con người.

Tiết 22 – Bài 21
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM
I.ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

trai
ốc sên
mực
Em hãy chú thích sơ đồ cấu tạo đại diện thân mềm?
1. Vỏ (hay mai) đá vôi 2. Ống tiêu hóa 3. Chân 4. Khoang áo 5. Đầu

Qua quan sát sơ đồ trên và kết hợp thông tin SGK, hãy thảo luận nhóm (5phút) rồi đánh dấu () và điền cụm từ gợi ý vào bảng dưới đây cho phù hợp:

Qua bảng trên, em có nhận xét gì về sự đa dạng của ngành thân mềm?

I. Đặc điểm chung :
- Caùc ÑV thaân meàm raát ña daïng veà soá loaøi, loái soáng vaø moâi tröôøng soáng.
- Ñaëc ñieåm chung: Th©n mÒm, kh«ng ph©n ®ốt Cã vá ®¸ v«i, cã khoang ¸o Cã hÖ tiªu hãa ph©n hãa C¬ quan di chuyÓn ®¬n gi¶n Riªng mùc, b¹ch tuéc thÝch nghi víi lèi sèng săn måi vµ di chuyÓn tÝch cùc nªn vá tiªu gi¶m, c¬ quan di chuyÓn ph¸t triÓn.
Qua bảng trên, em hãy rút ra đặc điểm chung của ngành thân mềm?

Tiết 22 – Bài 21
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM
I.ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
II.VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM:

Hãy dựa vào kiến thức cả chương kết hợp liên hệ địa phương, chọn tên các đại diện thân mềm để điền vào bảng 2 SGK cho phù hợp:

1
4
3
5
2
Hãy dựa vào kiến thức cả chương kết hợp liên hệ địa phương, chọn tên các đại diện thân mềm để điền vào bảng 2 SGK cho phù hợp:
7
9
Làm thực phẩm cho con người
Làm thức ăn cho ĐV khác
Làm vật trang trí
Làm đồ trang sức
Làm sạch môi trường nước
Có giá trị về mặt địa chất
Làm vật chủ trung gian truyền bệnh
Mực, sò, hến, trai…
Sò, hến, … trứng và ấu trùng
Vỏ sò, vỏ ốc, vỏ trai…
Ngọc trai
Trai, sò, hầu…
Mực, sò huyết, bào ngư…
Hóa thạch 1 số vỏ sò, vỏ ốc…
Ốc bươu vàng, ốc sên…
ốc ao, ốc mút, ốc gạo…
6
Có giá trị xuất khẩu
Loài thân mềm nào làm thực phẩm cho con người và làm thức ăn cho ĐV khác?
Loài thân mềm nào làm đồ trang sức, trang trí?
Người ta ví 1 số thân mềm giống như chiếc máy lọc, chúng làm sạch môi trường nước. Vậy đó là những loài nào?
Thân mềm có giá trị lớn về xuất khẩu, đó là những loài nào?
Tại sao thân mềm có ý nghĩa về mặt địa chất?
Thân mềm có hại như thế nào đối với đời sống?
8
Có hại cho cây trồng

TT Ý nghĩa thực tiễn Đại diện

II. Vai trò của ngành thân mềm :
Lợi ích
Là vật trung gian truyền bệnh cho người và ĐV. Gây hại cho cây trồng.
Thân mềm có lợi gì đối với tự nhiên và đời sống con người?
- Duøng laøm thöïc phaåm cho con ngöôøi vaø thöùc aên cho ÑV khaùc. - Laøm ñoà trang trí, trang söùc - Laøm saïch moâi tröôøng nöôùc - Laø nguyeân lieäu xuaát khaåu - Coù giaù trò veà maët ñòa chaát.
2. Taùc haïi:
Em hãy nêu tác hại của thân mềm?
Vậy theo em, thân mềm có lợi hay có hại? Chúng ta nên có thái độ và hành động gì đối với ngành thân mềm trong tự nhiên?
Có lợi Biện pháp bảo vệ Có hại Biện pháp tiêu diệt

Sai
Sai
Đúng
Sai
Bằng biện pháp nhân tạo, con người có thể lấy ngọc từ:
Câu 1

Sai
Sai
Sai
Đúng
ĐV thân mềm không có vỏ cứng đá vôi bao ngoài cơ thể là:
Câu 2

Sai
Đúng
Sai
Sai
Vỏ cứng của trai có tác dụng:
Câu 3

Sai
Sai
Sai
Đúng
Lợi ích lớn nhất của thân mềm trong đời sống con người là:
Câu 4

* Ñoái vôùi baøi ôû tieát hoïc naøy: - Xem laïi kieán thöùc cuûa baøi. - Hoïc baøi, traû lôøi 3 caâu hoûi SGK, laøm VBT. - Ñoïc muïc “Em coù bieát” * Ñoái vôùi baøi ôû tieát hoïc tieáp theo: - Ñoïc baøi môùi “ Toâm soâng” chuù yù tìm caâu traû lôøi : + YÙ nghóa cuûa lôùp voû kitin giaøu canxi vaø saéc toá cuûa toâm ? + Döïa vaøo ñaëc ñieåm naøo cuûa toâm, ngöôøi daân thöôøng coù kinh nghieâm ñaùnh baét toâm theo caùch naøo ?
4.5. Hướng dẫn HS tự học :

*
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang