Tài liệu

tham luận thnah niên hành động vì cuộc sống cộng đồng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2724     Tải về: 20     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu tham luận thnah niên  hành động vì cuộc sống cộng đồng - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI THAM LUẬNTHANH NIÊN HÀNH ĐỘNG VÌ AN SINH XÃ HỘI VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG Kính thưa các vị đại biểu, Kính thưa các
BÀI THAM LUẬN
THANH NIÊN HÀNH ĐỘNG VÌ AN SINH XÃ HỘI
VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG
Kính thưa các vị đại biểu,
Kính thưa các đồng chí ĐVTN thân mến
Hôm nay, trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng đại hội đại biểu Tỉnh
Đoàn lần thứ XVI nhiệm kỳ 2012 – 2017, tại buổi tọa đàm này tôi xin phép tham gia một
số ý kiến tham luân về vấn đề “Thanh niên hành động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng
đồng”.
Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí DVTN lời
kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt;
Kính thưa các đồng chí
Từ khi phong trào “thanh niên lập nghiệp” ra đời thì loại hình hoạt động “thanh niên
tự giúp nhau lập nghiệp” đã được xuất hiện và phát triển. Các nh thức t giúp nhau
thanh niên rất phong phú: giúp nhau về lao động, giúp nhau về vốn vật đế phát triển
xây dựng nhà ở, giúp nhau cách thức làm ăn kinh nghiệm sản xuất…loại hình này
phát triển mạnh mẽ trong thanh niên nông thôn. Từ đó cho ta thấy phát triển nhanh phải đi
đôi với nâng cao tính bền vững, hai mặt đó có tác động lẫn nhau, được thể hiện cả ở tầm vĩ
và vi mô, ở cả tầm dài hạnngắn hạn. “Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm ổn
định chính tr- hội, coi đây tiền đề, điều kiện để phát triển nhanh bền vững”. Để
phát triển nhanh và bền vững cần phải chú trọng nhận thức giải quyết đúng đắn tính
quy luật. Phát triển nhanh bền vững phải hướng vào mục tiêu phục vụ cuộc sống con
người, sự phát triển toàn diện của con người. Điều đó đòi hỏi giải quyết một hệ thống
các chính sách hướng vào mục tiêu phát triển hội, phục vụ cuộc sống, chất lượng sống
và trình độ phát triển con người.
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng một thời tuổi trẻ nhưng không phải ai cũng
sẵn sàng dấn thân vào các phong trào tình nguyện. Tinh thần tình nguyện phụ thuộc vào
các yếu tố như: kiến thức, quan niệm, kinh nghiệm vốn sống hay nói cách khác đó
năng lực t tuệ của thanh niên; lẽ sống lối sống của họ. Hoạt động tình nguyện các
đặc trưng riêng biệt: Tính tự giác cao, phản ánh sự giác ngộ sâu sắc về nghĩa vụ trách
nhiệm công dân; tính không v lợi, hoạt động không đặt điều kiện, không mục đích
kinh tế hay lợi ích nhân; tính cộng đồng cao, mục đích được cống hiến, nên tính
lan toả trong hội. Từ tất cả những điều đó, chúng ta nhận thấy rằng với mỗi “trái tim
tình nguyện” thì động lực tri thức, văn hóa các giá trnhân văn vẫn chủ yếu, tính
nổi trội, bền vững hơn hẳn các giá trị kinh tế, vật chất. Với những ý nghĩa đó ta thấy cuộc
vận động “Thanh niên hành động an sinh hội, cuộc sống cộng đồng” là một hoạt
động hết sức ý nghĩa, tính giáo dục tính nhân văn; môi trường đoàn kết tập
hợp, thu hút thanh niên tham gia vào các phong trào hành động cách mạng. Đồng thời qua
đó, thanh niên được rèn luyện, cống hiến trưởng thành; sống hoài bão, tưởng .
Trong thời gian qua, cuộc vận động đã phát triển mạnh mẽ ngày càng thu được nhiều
kết quả đáng khích lệ đỉnh cao nở rộ vào các dịp lễ, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn
Hội, tháng thanh niên, chiến dịch tình nguyện hàng năm,… Qua cuộc vận động này, đã
và đang xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả trên khắp
mọi lĩnh vực..
Tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên phường Văn Yên ngày càng thể
hiện nét nét đẹp đáng trân trọng trong chế thị trường; Trong những năm qua,
cuộc vận động phát triển dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng và đã trở thành nhu cầu
bức thiết của thanh niên tập trung cao điểm nhất chiến dịch tình nguyện, Hiến
máu nhân đạo, Ủng hộ người nghèo, giúp đỡ gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó
khăn, thắp nến tri ân... tích cực tham gia bảo vệ môi trường thông qua các công trình, phần
việc thanh niên như làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi nội
đồng, phát hoang các tuyến đường kiễu mẫu,… hay giáo dục lành mạnh, phòng chống
đẩy lùi các tiêu cực, tệ nạn xã hội tại địa phương đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Cùng với thanh nn TP Tĩnh, trong thời gian qua thanh niên phường Văn Yên
luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, yêu thương giúp đlẫn nhau, sẵn sàng hành động
cuộc sống cộng đồng. Đã đang tham gia c hoạt động tình nguyện với biết bao hoài
bão, tưởng để cống hiến một phần trách nhiệm, sức trẻ của mình cho cộng đồng hội
với phương châm “hiệu quả - thiết thực - bền vững” đã gặt hái được nhiều kết quả: naïo
veùt keânh möông, laøm ñöôøng giao thoâng noâng thoân, nhaéc nhôû caùc tröôøng hôïp laán chieám
loàng leà ñöôøng, tu söûa caùc coâng trình thanh nieân, ra quaân veä sinh moâi tröôøng, troàng caây
xanh, Coâng taùc “ñeàn ôn ñaùp nghóa”.
Từ những hành động thiết thực đó của thanh niên cuoäc vaän ñoäng ñaõ naâng cao ñöôïc
thöùc tình nguyeän coäng ñoàng trong hoäi vieân thanh nieân vaø toaøn xaõ hoäi. Phong traøo
thanh nieân tình nguyeän phaùt trieån maïnh meõ, ñöôïc ñoâng ñaûo hoäi vieân, thanh nieân tham
gia höôûng öùng.
Nhưng thật buồn khi thực tế trong thanh niên chúng ta vẫn còn một số ít bạn hiểu
chưa đúng thậm chí còn “đo đạc” một cái giá cho tinh thần tình nguyện. Họ cho rằng
mình đã bỏ công sức thì phải được “trả công”, phải “thù lao” cho những việc đã làm.
với suy nghĩ đó, họ đi “tình nguyện” hoàn toàn không phải mục đích thực của
tình nguyện. Họ tham gia tình nguyện theo phong trào, để được vui chơi,… Nếu làm tình
nguyện vì những suy nghĩ đó thì không phải “tình nguyện” theo đúng ý nghĩa bản
chất của nó.
Tham gia các hoạt động tình nguyện bạn sẽ nhận được gì? Nếu có ai hỏi tôi như vậy
thì tôi sẽ trả lời ngay rằng, không được cho riêng mình nếu nhìn dưới góc độ vật chất.
Nhưng lại “được” rất nhiều nếu ta biết “nhận ra” nó. Tình nguyện vì người khác,
những người cần sự giúp đở của mình.
Những hoạt động tình nguyện cộng đồng ngày càng thu hút nhiều thanh niên
tham gia, đó một tín hiệu đáng mừng nhưng không phải tất cả thanh niên đều hiểu được
hết ý nghĩa của nó. Cho nên việc nâng cao chất lượng các hoạt động cũng như tổ chức
buổi nói chuyện với thanh niên về tinh thần tình nguyện, công tác xã hội là điều cần thiết.
Để thúc đẩy phong trào tình nguyện trong thời gian tới tôi xin đề xuất một vài
ý kiến như sau:
- c đồng chí cán bộ đoàn, các cấp cần nhận thức đầy đủ hơn về hoạt động tình
nguyện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới thanh niên về ý nghĩa của việc tham gia các
hoạt động tình nguyện.
- Phong trào cần được tổ chức toàn diện, rộng khắp với nội dung hoạt động phong
phú, hình thức đa dạng nhằm thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Các hoạt động của
phong trào phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn, hiệu quả và mang tính giáo
dục cao.
- Tiếp tục duy trì tập trung chỉ đạo hoạt động tình nguyện tại chỗ phát huy vai
trò của lực lượng thanh niên địa phương.
- Căn cứ vào tình hình hình thực tế của địa phương để lựa chọn thời gian địa
điểm triển khai hoạt động cho phù hợp.
- Nội dung hoạt động cần thiết thực, phù hợp với nhu cầu của thanh niên tại địa
phương, chọn việc để làm. Tham gia tình nguyện cần quan tâm tới việc tuyên truyền giáo
dục cho chính thanh niên tại nơi đó hiểu về hoạt động tình nguyện cùng tham gia các
hoạt động tình nguyện tại địa phương.
- Cần qui định rõ trách nhiệm quyền lợi của thanh niên trong việc tham gia các
hoạt động tình nguyện, có chế độ khen thưởng và kỷ luật kịp thời
- Trong quá trình tổ chức hoạt động của các đội hình tình nguyện cần bám sát sự chỉ
đạo của tổ chức Đoàn - Hội cấp trên để kịp thời chủ động đáp ứng các nhu cầu nhiệm vụ,
đồng thời giữ mối liên hệ thường xuyên với các tổ chức, đơn vị liên quan để phát huy
các nguồn lực tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho các hoạt động .
Trên đây những ý kiến tham luận của tôi về vấn đThanh niên hành động an
sinh hội, cuộc sống cộng đồng. Rất mong nhận được s đóng góp ý kiến của các
đồng chí để bài tham luận được hoàn thiện hơn. Cuối cùng xin kính chúc sức khoẻ các vị
đại biểu và các đồng chí ĐVTN . Chúc buổi tọa đàm thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!
tham luận thnah niên hành động vì cuộc sống cộng đồng
BÀI THAM LUẬNTHANH NIÊN HÀNH ĐỘNG VÌ AN SINH XÃ HỘI VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG Kính thưa các vị đại biểu, Kính thưa các đồng chí ĐVTN thân mến Hôm nay, trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng đại hội đại biểu Tỉnh Đoàn lần thứ XVI nhiệm kỳ 2012 – 2017, tại buổi tọa đàm này tôi xin phép tham gia một số ý kiến tham luân về vấn đề “Thanh niên hành động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”.Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí DVTN lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt; Kính thưa các đồng chí Từ khi phong trào “thanh niên lập nghiệp” ra đời thì loại hình hoạt động “thanh niên tự giúp nhau lập nghiệp” đã được xuất hiện và phát triển. Các hình thức tự giúp nhau thanh niên rất phong phú: giúp nhau về lao động, giúp nhau về vốn và vật tư đế phát triển và xây dựng nhà ở, giúp nhau cách thức làm ăn và kinh nghiệm sản xuất…loại hình này phát triển mạnh mẽ trong thanh niên nông thôn. Từ đó cho ta thấy phát triển nhanh phải đi đôi với nâng cao tính bền vững, hai mặt đó có tác động lẫn nhau, được thể hiện cả ở tầm vĩ mô và vi mô, ở cả tầm dài hạn và ngắn hạn. “Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, coi đây là tiền đề, điều kiện để phát triển nhanh và bền vững”. Để phát triển nhanh và bền vững cần phải chú trọng nhận thức và giải quyết đúng đắn tính quy luật. Phát triển nhanh và bền vững phải hướng vào mục tiêu phục vụ cuộc sống con người, vì sự phát triển toàn diện của con người. Điều đó đòi hỏi giải quyết một hệ thống các chính sách hướng vào mục tiêu phát triển xã hội, phục vụ cuộc sống, chất lượng sống và trình độ phát triển con người. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có một thời tuổi trẻ nhưng không phải ai cũng sẵn sàng dấn thân vào các phong trào tình nguyện. Tinh thần tình nguyện phụ thuộc vào các yếu tố như: kiến thức, quan niệm, kinh nghiệm và vốn sống hay nói cách khác đó là năng lực trí tuệ của thanh niên; lẽ sống và lối sống của họ. Hoạt động tình nguyện có các đặc trưng riêng biệt: Tính tự giác cao, phản ánh sự giác ngộ sâu sắc về nghĩa vụ và trách nhiệm công dân; tính không vụ lợi, hoạt động không đặt điều kiện, không vì mục đích kinh tế hay lợi ích cá nhân; tính cộng đồng cao, mục đích là được cống hiến, nên có tính lan toả trong xã hội. Từ tất cả những điều đó, chúng ta nhận thấy rằng với mỗi “trái tim tình nguyện” thì động lực tri thức, văn hóa và các giá trị nhân văn vẫn là chủ yếu, có tính nổi trội, bền vững hơn hẳn các giá trị kinh tế, vật chất. Với những ý nghĩa đó ta thấy cuộc vận động “Thanh niên hành động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng” là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, có tính giáo dục và tính nhân văn; là môi trường đoàn kết tập hợp, thu hút thanh niên tham gia vào các phong trào hành động cách mạng. Đồng thời qua đó, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; sống có hoài bão, có lý tưởng . Trong thời gian qua, cuộc vận động đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ mà đỉnh cao nở rộ là vào các dịp lễ, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn – Hội, tháng thanh niên, chiến dịch hè tình nguyện hàng năm,… Qua cuộc vận động này, đã và đang xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả trên khắp mọi lĩnh vực.. Tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên phường Văn Yên ngày càng thể hiện rõ nét và là nét đẹp đáng trân trọng trong cơ chế thị trường; Trong những năm qua, cuộc vận động phát triển dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng và đã trở thành nhu cầu bức thiết của thanh niên mà tập trung cao điểm nhất là chiến dịch hè tình nguyện, Hiến máu nhân đạo, Ủng hộ người nghèo, giúp đỡ gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thắp nến tri ân... tích cực tham gia bảo vệ môi trường thông qua các công trình, phần việc thanh niên như làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng, phát hoang các tuyến đường kiễu mẫu,… hay giáo dục lành mạnh, phòng chống và đẩy lùi các tiêu cực, tệ nạn xã hội tại địa phương đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với thanh niên TP Hà Tĩnh, trong thời gian qua thanh niên phường Văn Yên luôn nêu cao truyền thống đoàn kết
Nội dung trích xuất từ tài liệu
BÀI THAM LUẬN BÀI THAM LUẬN

THANH NIÊN HÀNH ĐỘNG VÌ AN SINH XÃ HỘI

VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG

Kính thưa các vị đại biểu,

Kính thưa các đồng chí ĐVTN thân mến

Hôm nay, trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng đại hội đại biểu Tỉnh Đoàn lần thứ XVI nhiệm kỳ 2012 – 2017, tại buổi tọa đàm này tôi xin phép tham gia một số ý kiến tham luân về vấn đề “Thanh niên hành động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”.

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí DVTN lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt;

Kính thưa các đồng chí

Từ khi phong trào “thanh niên lập nghiệp” ra đời thì loại hình hoạt động “thanh niên tự giúp nhau lập nghiệp” đã được xuất hiện và phát triển. Các hình thức tự giúp nhau thanh niên rất phong phú: giúp nhau về lao động, giúp nhau về vốn và vật tư đế phát triển và xây dựng nhà ở, giúp nhau cách thức làm ăn và kinh nghiệm sản xuất…loại hình này phát triển mạnh mẽ trong thanh niên nông thôn. Từ đó cho ta thấy phát triển nhanh phải đi đôi với nâng cao tính bền vững, hai mặt đó có tác động lẫn nhau, được thể hiện cả ở tầm vĩ mô và vi mô, ở cả tầm dài hạn và ngắn hạn. “Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, coi đây là tiền đề, điều kiện để phát triển nhanh và bền vững”. Để phát triển nhanh và bền vững cần phải chú trọng nhận thức và giải quyết đúng đắn tính quy luật. Phát triển nhanh và bền vững phải hướng vào mục tiêu phục vụ cuộc sống con người, vì sự phát triển toàn diện của con người. Điều đó đòi hỏi giải quyết một hệ thống các chính sách hướng vào mục tiêu phát triển xã hội, phục vụ cuộc sống, chất lượng sống và trình độ phát triển con người.

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có một thời tuổi trẻ nhưng không phải ai cũng sẵn sàng dấn thân vào các phong trào tình nguyện. Tinh thần tình nguyện phụ thuộc vào các yếu tố như: kiến thức, quan niệm, kinh nghiệm và vốn sống hay nói cách khác đó là năng lực trí tuệ của thanh niên; lẽ sống và lối sống của họ. Hoạt động tình nguyện có các đặc trưng riêng biệt: Tính tự giác cao, phản ánh sự giác ngộ sâu sắc về nghĩa vụ và trách nhiệm công dân; tính không vụ lợi, hoạt động không đặt điều kiện, không vì mục đích kinh tế hay lợi ích cá nhân; tính cộng đồng cao, mục đích là được cống hiến, nên có tính lan toả trong xã hội. Từ tất cả những điều đó, chúng ta nhận thấy rằng với mỗi “trái tim tình nguyện” thì động lực tri thức, văn hóa và các giá trị nhân văn vẫn là chủ yếu, có tính nổi trội, bền vững hơn hẳn các giá trị kinh tế, vật chất. Với những ý nghĩa đó ta thấy cuộc vận động “Thanh niên hành động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng” là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, có tính giáo dục và tính nhân văn; là môi trường đoàn kết tập hợp, thu hút thanh niên tham gia vào các phong trào hành động cách mạng. Đồng thời qua đó, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; sống có hoài bão, có lý tưởng . Trong thời gian qua, cuộc vận động đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ mà đỉnh cao nở rộ là vào các dịp lễ, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn – Hội, tháng thanh niên, chiến dịch hè tình nguyện hàng năm,… Qua cuộc vận động này, đã và đang xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả trên khắp mọi lĩnh vực..

Tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên phường Văn Yên ngày càng thể hiện rõ nét và là nét đẹp đáng trân trọng trong cơ chế thị trường; Trong những năm qua, cuộc vận động phát triển dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng và đã trở thành nhu cầu bức thiết của thanh niên mà tập trung cao điểm nhất là chiến dịch hè tình nguyện, Hiến máu nhân đạo, Ủng hộ người nghèo, giúp đỡ gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thắp nến tri ân... tích cực tham gia bảo vệ môi trường thông qua các công trình, phần việc thanh niên như làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng, phát hoang các tuyến đường kiễu mẫu,… hay giáo dục lành mạnh, phòng chống và đẩy lùi các tiêu cực, tệ nạn xã hội tại địa phương đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Cùng với thanh niên TP Hà Tĩnh, trong thời gian qua thanh niên phường Văn Yên luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng hành động vì cuộc sống cộng đồng. Đã và đang tham gia các hoạt động tình nguyện với biết bao hoài bão, lý tưởng để cống hiến một phần trách nhiệm, sức trẻ của mình cho cộng đồng xã hội với phương châm “hiệu quả - thiết thực - bền vững” đã gặt hái được nhiều kết quả: naïo veùt keânh möông, laøm ñöôøng giao thoâng noâng thoân, nhaéc nhôû caùc tröôøng hôïp laán chieám loàng leà ñöôøng, tu söûa caùc coâng trình thanh nieân, ra quaân veä sinh moâi tröôøng, troàng caây xanh, Coâng taùc “ñeàn ôn ñaùp nghóa”.

Từ những hành động thiết thực đó của thanh niên cuoäc vaän ñoäng ñaõ naâng cao ñöôïc yù thöùc tình nguyeän vì coäng ñoàng trong hoäi vieân thanh nieân vaø toaøn xaõ hoäi. Phong traøo thanh nieân tình nguyeän phaùt trieån maïnh meõ, ñöôïc ñoâng ñaûo hoäi vieân, thanh nieân tham gia höôûng öùng.

Nhưng thật buồn khi thực tế trong thanh niên chúng ta vẫn còn một số ít bạn hiểu chưa đúng mà thậm chí còn “đo đạc” một cái giá cho tinh thần tình nguyện. Họ cho rằng mình đã bỏ công sức thì phải được “trả công”, phải có “thù lao” cho những việc đã làm. Và với suy nghĩ đó, họ đi “tình nguyện” mà hoàn toàn không phải vì mục đích thực của tình nguyện. Họ tham gia tình nguyện theo phong trào, để được vui chơi,… Nếu làm tình nguyện vì những suy nghĩ đó thì không phải là “tình nguyện” theo đúng ý nghĩa và bản chất của nó.

Tham gia các hoạt động tình nguyện bạn sẽ nhận được gì? Nếu có ai hỏi tôi như vậy thì tôi sẽ trả lời ngay rằng, không được gì cho riêng mình nếu nhìn dưới góc độ vật chất. Nhưng lại “được” rất nhiều nếu ta biết “nhận ra” nó. Tình nguyện là vì người khác, vì những người cần sự giúp đở của mình.

Những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng ngày càng thu hút nhiều thanh niên tham gia, đó là một tín hiệu đáng mừng nhưng không phải tất cả thanh niên đều hiểu được hết ý nghĩa của nó. Cho nên việc nâng cao chất lượng các hoạt động cũng như tổ chức buổi nói chuyện với thanh niên về tinh thần tình nguyện, công tác xã hội là điều cần thiết.

Để thúc đẩy phong trào tình nguyện trong thời gian tới tôi xin đề xuất một vài ý kiến như sau:

- Các đồng chí cán bộ đoàn, các cấp cần nhận thức đầy đủ hơn về hoạt động tình nguyện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới thanh niên về ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động tình nguyện.

- Phong trào cần được tổ chức toàn diện, rộng khắp với nội dung hoạt động phong phú, hình thức đa dạng nhằm thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Các hoạt động của phong trào phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn, có hiệu quả và mang tính giáo dục cao.

- Tiếp tục duy trì tập trung chỉ đạo hoạt động tình nguyện tại chỗ và phát huy vai trò của lực lượng thanh niên địa phương.

- Căn cứ vào tình hình hình thực tế của địa phương để lựa chọn thời gian và địa điểm triển khai hoạt động cho phù hợp.

- Nội dung hoạt động cần thiết thực, phù hợp với nhu cầu của thanh niên tại địa phương, chọn việc để làm. Tham gia tình nguyện cần quan tâm tới việc tuyên truyền giáo dục cho chính thanh niên tại nơi đó hiểu về hoạt động tình nguyện và cùng tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương.

- Cần qui định rõ trách nhiệm và quyền lợi của thanh niên trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, có chế độ khen thưởng và kỷ luật kịp thời

- Trong quá trình tổ chức hoạt động của các đội hình tình nguyện cần bám sát sự chỉ đạo của tổ chức Đoàn - Hội cấp trên để kịp thời chủ động đáp ứng các nhu cầu nhiệm vụ, đồng thời giữ mối liên hệ thường xuyên với các tổ chức, đơn vị có liên quan để phát huy các nguồn lực tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho các hoạt động .

Trên đây là những ý kiến tham luận của tôi về vấn đề Thanh niên hành động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí để bài tham luận được hoàn thiện hơn. Cuối cùng xin kính chúc sức khoẻ các vị đại biểu và các đồng chí ĐVTN . Chúc buổi tọa đàm thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2724     Tải về: 20     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 169218
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 120618
Có thể bạn quan tâm