Thành viên idoc2012

TCXD 93 1983

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

TCXD 93 1983

- 12 tháng trước
496
Báo lỗi

TCXD 93 1983: Phụ tùng cửa sổ và cửa đi – Ke cánh cửa: Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại ke cửa sổ ra vào bằng gỗ dùng trong các công trình xây dựng dân dụng.

Nội dung
Microsoft Word - TCXD 93 1983.doc

tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 93 : 1983

Phô tïng cöa sæ vμ cöa ®i � Ke c¸nh cöa

Windows and doors accessories � Windows and doors squares

Tiªu chuÈn nμy chØ quy ®Þnh cho c¸c lo¹i ke cöa sæ ra vμo b»ng gç dïng trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông. Theo quy ®Þnh tiªu chuÈn mÉu cöa ®iÓn h×nh cña ViÖn thiÕt kÕ nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng, ke ®−îc quy ®Þnh nh− sau: - Ke 120mm b¾t vμo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 445 ®Õn 800mm; ChiÒu dμi 500 ®Õn 1.500mm. - Ke 140mm b¾t vμo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 345 ®Õn 545mm; ChiÒu dμi 1280 ®Õn 1680mm. - Ke 160mm b¾t vμo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 445 ®Õn 900mm; ChiÒu dμi 2090 ®Õn 2640mm. 1. Th«ng sè c¬ b¶n 1.1. KÝch th−íc cña ke ph¶i phï hîp víi chØ dÉn trªn h×nh 1 vμ trong b¶ng 1.

B¶ng 1

L

�0,5 a

b

c

/

�1 (mm)

o

.o

Träng l−îng (kg)

100 16 8 42 2 5 90 90 0,044

120 18 9 51 2 5 90 90 0,055 140 20 12 59 2 5 90 90 0,065

tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 93 : 1983

160 24 16 66 2 5 90 90 0,11

2. Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. Ke ph¶i ®−îc chÕ t¹o theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy. 2.2. Ke ph¶i ®−îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu CT38 (TCVN 1659: 1975) hoÆc thÐp cã tÝnh chÊt c¬ lÝ t−¬ng ®−¬ng hay tèt h¬n. 2.3. §é kh«ng ph¼ng cña bÒ mÆt ke kh«ng lín h¬n 1mm trªn chiÒu dμi 100mm. 2.4. §é kh«ng vu«ng gãc gi÷a 2 c¹nh ke nhá h¬n hoÆc b»ng 1o. 2.5. Ke b¾t vμo c¸nh cöa b»ng vÝt gç 4 � 25 (TCVN 211: 1966). 2.6. Trªn bÒ mÆt ke kh«ng cho phÐp cã vÕt rØ, vÕt nøt, lç thñng. 2.7. §èi víi ke m¹, chiÒu dμy líp m¹ kh«ng nhá h¬n 8 � m. BÒ mÆt líp m¹ s¸ng bãng, kh«ng bÞ bong trãc, phång rép. 3. Quy t¾c nghiÖm thu vμ ph−¬ng ph¸p thö 3.1. Ke cöa ph¶i ®−îc kiÓm tra theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy. 3.2. Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra sè l−îng ke lÊy ra ®Ó kiÓm tra trong 1 lo¹t s¶n phÈm ®−îc ghi trong b¶ng.

Lo¹i kiÓm tra

Sè l−îng s¶n phÈm lÊy ra hμng lo¹t

Sè l−îng s¶n phÈm lÊy ra kiÓm tra

Sè l−îng cho kh«ng ®¹t chÊtl−îng

KiÓm tra kÝch th−íc hoμn chØnh

160 Þ 400 401 Þ 1000 1001 Þ 2000

15 30 60

2 4 9

S¶n phÈm kh«ng ®¹t chÊt l−îng lμ s¶n phÈm cã mét trong nh÷ng chØ tiªu kh«ng ®¹t. 3.3. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra v−ît qu¸ møc cho phÐp ë cét 4 b¶ng 3 – 2 th× ph¶i kiÓm tra l¹i lÇn 2 víi sè l−îng mÉu gÊp ®«i. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra lÇn 2 vÉn kh«ng ®¹t th× l« hμng ®ã kh«ng ®−îc nghiÖm thu, nhμ m¸y cã quyÒn chän c¸c s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn tõ c¸c l« bÞ lo¹i ®Æt vμo l« kh¸c ®Ó kiÓm tra l¹i. 3.4. ChÊt l−îng vËt liÖu lμm ke ®−îc kiÓm tra b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p ho¸ lÝ nh− tiªu chuÈn nhμ n−íc quy ®Þnh. 3.5. C¸c chØ tiªu 2 – 3 vμ 2 – 4 ®−îc kiÓm tra b»ng th−íc cÆp vμ th−íc ®o ®é. 3.6. KiÓm tra bÒ mÆt ngoμi ke vμ bÒ mÆt líp m¹ b»ng m¾t th−êng. X¸c ®Þnh chiÒu dμy líp m¹ theo TCVN 4392: 1986. 4. Ghi nhËn, bao gãi, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 4.1. Ke cïng kÝch th−íc ph¶i ®−îc buéc tõng bã b»ng gi©y thÐp, mçi bã quy ®Þnh 50 chiÕc. 4.2. Mçi bã ke ph¶i buéc 1 miÕng s¾t cã nh·n hiÖu cña nhμ m¸y chÕ t¹o. 4.3. Ke ®−îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph−¬ng tiÖn. 4.4. Ke ®−îc b¶o qu¶n ë n¬i kh«ng bÞ m−a n¾ng vμ m«i tr−êng ¨n mßn ho¸ häc. 4.5. Nhμ m¸y b¶o hμnh trong thêi gian 6 th¸ng kÓ tõ ngμy sö dông. Trong thêi gian nμy nh÷ng h− háng do nhμ m¸y g©y nªn ®Òu ®−îc söa ch÷a l¹i hoÆc thay thÕ b»ng s¶n phÈm cïng lo¹i, nh÷ng h− háng do tù ý söa ch÷a ®Òu kh«ng thùc hiÖn b¶o hμnh.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang