Tài liệu

TCXD 93 1983

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 446     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu TCXD 93 1983 - tài liệu, sách iDoc.VnTCXD 93 1983,TCXD 93 1983: Phụ tùng cửa sổ và cửa đi – Ke cánh cửa: Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại ke cửa sổ ra vào bằng gỗ dùng trong…
tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 93 : 1983
Phô tïng cöa sæ vμ cöa ®i  Ke c¸nh cöa
Windows and doors accessories  Windows and doors squares
Tiªu chuÈn nμy chØ quy ®Þnh cho c¸c lo¹i ke cöa sæ ra vμo b»ng gç dïng trong c¸c c«ng tr×nh x©y
dùng d©n dông.
Theo quy ®Þnh tiªu chuÈn mÉu cöa ®iÓn h×nh cña ViÖn thiÕt kÕ nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng, ke
®îc quy ®Þnh nh sau:
- Ke 120mm b¾t vμo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 445 ®Õn 800mm; ChiÒu dμi 500 ®Õn
1.500mm.
- Ke 140mm b¾t vμo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 345 ®Õn 545mm; ChiÒu dμi 1280 ®Õn
1680mm.
- Ke 160mm b¾t vμo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 445 ®Õn 900mm; ChiÒu dμi 2090 ®Õn
2640mm.
1. Th«ng sè c¬ b¶n
1.1. KÝch thíc cña ke ph¶i phï hîp víi chØ dÉn trªn h×nh 1 vμ trong b¶ng 1.
B¶ng 1
L
0,5
a
b
c
/
1
(mm)
o
.o
Träng lîng
(kg)
100 16 8 42 2 5 90 90 0,044
120 18 9 51 2 5 90 90 0,055
140 20 12 59 2 5 90 90 0,065
tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 93 : 1983
160 24 16 66 2 5 90 90 0,11
2. Yªu cÇu kÜ thuËt
2.1. Ke ph¶i ®îc chÕ t¹o theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy.
2.2. Ke ph¶i ®îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu CT38 (TCVN 1659: 1975) hoÆc thÐp cã tÝnh chÊt
c¬ lÝ t¬ng ®¬ng hay tèt h¬n.
2.3. §é kh«ng ph¼ng cña bÒ mÆt ke kh«ng lín h¬n 1mm trªn chiÒu dμi 100mm.
2.4. §é kh«ng vu«ng gãc gi÷a 2 c¹nh ke nhá h¬n hoÆc b»ng 1o.
2.5. Ke b¾t vμo c¸nh cöa b»ng vÝt gç 4  25 (TCVN 211: 1966).
2.6. Trªn bÒ mÆt ke kh«ng cho phÐp cã vÕt rØ, vÕt nøt, lç thñng.
2.7. §èi víi ke m¹, chiÒu dμy líp m¹ kh«ng nhá h¬n 8  m. BÒ mÆt líp m¹ s¸ng bãng, kh«ng
bÞ bong trãc, phång rép.
3. Quy t¾c nghiÖm thu vμ ph¬ng ph¸p thö
3.1. Ke cöa ph¶i ®îc kiÓm tra theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy.
3.2. Ph¬ng ph¸p kiÓm tra sè lîng ke lÊy ra ®Ó kiÓm tra trong 1 lo¹t s¶n phÈm ®îc ghi trong
b¶ng.
Lo¹i kiÓm tra
Sè lîng s¶n phÈm
lÊy ra hμng lo¹t
Sè lîng s¶n phÈm
lÊy ra kiÓm tra
Sè lîng cho kh«ng ®¹t
chÊtlîng
KiÓm tra kÝch thíc
hoμn chØnh
160 Þ 400
401 Þ 1000
1001 Þ 2000
15
30
60
2
4
9
S¶n phÈm kh«ng ®¹t chÊt lîng lμ s¶n phÈm cã mét trong nh÷ng chØ tiªu kh«ng ®¹t.
3.3. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra vît qu¸ møc cho phÐp ë cét 4 b¶ng 3 – 2 th× ph¶i kiÓm tra l¹i lÇn
2 víi sè lîng mÉu gÊp ®«i. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra lÇn 2 vÉn kh«ng ®¹t th× l« hμng ®ã kh«ng ®îc
nghiÖm thu, nhμ m¸y cã quyÒn chän c¸c s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn tõ c¸c l«
bÞ lo¹i ®Æt vμo l« kh¸c ®Ó kiÓm tra l¹i.
3.4. ChÊt lîng vËt liÖu lμm ke ®îc kiÓm tra b»ng c¸c ph¬ng ph¸p ho¸ lÝ nh tiªu
chuÈn nhμ níc quy ®Þnh.
3.5. C¸c chØ tiªu 2 – 3 vμ 2 – 4 ®îc kiÓm tra b»ng thíc cÆp vμ thíc ®o ®é.
3.6. KiÓm tra bÒ mÆt ngoμi ke vμ bÒ mÆt líp m¹ b»ng m¾t thêng. X¸c ®Þnh chiÒu dμy líp m¹
theo TCVN 4392: 1986.
4. Ghi nhËn, bao gãi, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n
4.1. Ke cïng kÝch thíc ph¶i ®îc buéc tõng bã b»ng gi©y thÐp, mçi bã quy ®Þnh 50
chiÕc.
4.2. Mçi bã ke ph¶i buéc 1 miÕng s¾t cã nh·n hiÖu cña nhμ m¸y chÕ t¹o.
4.3. Ke ®îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph¬ng tiÖn.
4.4. Ke ®îc b¶o qu¶n ë n¬i kh«ng bÞ ma n¾ng vμ m«i trêng ¨n mßn ho¸ häc.
4.5. Nhμ m¸y b¶o hμnh trong thêi gian 6 th¸ng kÓ tõ ngμy sö dông. Trong thêi gian nμy nh÷ng
h háng do nhμ m¸y g©y nªn ®Òu ®
îc söa ch÷a l¹i hoÆc thay thÕ b»ng s¶n phÈm cïng lo¹i,
nh÷ng h háng do tù ý söa ch÷a ®Òu kh«ng thùc hiÖn b¶o hμnh.
TCXD 93 1983

TCXD 93 1983: Phụ tùng cửa sổ và cửa đi – Ke cánh cửa: Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại ke cửa sổ ra vào bằng gỗ dùng trong các công trình xây dựng dân dụng.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 446     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
TIÊU CHUẨN JIS G3302 Lượt tải: 31 Lượt xem: 5626
Có thể bạn quan tâm