Tài liệu

TCXD 93 1983

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 386     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu TCXD 93 1983 - tài liệu, sách iDoc.VnTCXD 93 1983,TCXD 93 1983: Phụ tùng cửa sổ và cửa đi – Ke cánh cửa: Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại ke cửa sổ ra vào bằng gỗ dùng trong…
background image

 

 tiªu chuÈn x©y dùng   tcxd 93 : 1983  

 
 
 
 
 

Phô tïng cöa sæ vμ cöa ®i   Ke c¸nh cöa 

 

Windows and doors accessories   Windows and doors squares 

 

 
Tiªu chuÈn nμy chØ quy ®Þnh cho c¸c lo¹i ke cöa sæ ra vμo b»ng gç dïng trong c¸c c«ng tr×nh x©y 
dùng d©n dông. 
Theo quy ®Þnh tiªu chuÈn mÉu cöa ®iÓn h×nh cña ViÖn thiÕt kÕ nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng, ke 
®−îc quy ®Þnh nh− sau: 

Ke 120mm b¾t vμo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 445 ®Õn 800mm; ChiÒu dμi 500 ®Õn 

1.500mm. 

Ke 140mm b¾t vμo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 345 ®Õn 545mm; ChiÒu dμi 1280 ®Õn 

1680mm. 

Ke 160mm b¾t vμo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 445 ®Õn 900mm; ChiÒu dμi 2090 ®Õn 

2640mm. 
1. 

Th«ng sè c¬ b¶n 

1.1. KÝch 

th−íc cña ke ph¶i phï hîp víi chØ dÉn trªn h×nh 1 vμ trong b¶ng 1. 

 

 
B¶ng 1 

 

0,5 

 

 

 

 
(mm)

 
 
o

 
.o 

 
Träng l−îng 
(kg)

100 16  8 

42  2

5

90

90

0,044 

120 18  9 

51  2

5

90

90

0,055 

140 

20 12 59 2  5  90 90 0,065 

 
 tiªu chuÈn x©y dùng   tcxd 93 : 1983  
 
 

160 

24 16 66 2

5

90

90

0,11 

 

background image

 
2. 

Yªu cÇu kÜ thuËt 

2.1. 

Ke ph¶i ®−îc chÕ t¹o theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy. 

2.2. 

Ke ph¶i ®−îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu CT38 (TCVN 1659: 1975) hoÆc thÐp cã tÝnh chÊt 

c¬ lÝ t−¬ng ®−¬ng hay tèt h¬n. 
2.3. 

§é kh«ng ph¼ng cña bÒ mÆt ke kh«ng lín h¬n 1mm trªn chiÒu dμi 100mm. 

2.4. 

§é kh«ng vu«ng gãc gi÷a 2 c¹nh ke nhá h¬n hoÆc b»ng 1o. 

2.5. 

Ke b¾t vμo c¸nh cöa b»ng vÝt gç 4   25 (TCVN 211: 1966). 

2.6. 

Trªn bÒ mÆt ke kh«ng cho phÐp cã vÕt rØ, vÕt nøt, lç thñng. 

2.7. 

§èi víi ke m¹, chiÒu dμy líp m¹ kh«ng nhá h¬n 8   m. BÒ mÆt líp m¹ s¸ng bãng, kh«ng 

bÞ bong trãc, phång rép. 
 
3. 

Quy t¾c nghiÖm thu vμ ph−¬ng ph¸p thö 

3.1. 

Ke cöa ph¶i ®−îc kiÓm tra theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy. 

3.2. Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra sè l−îng ke lÊy ra ®Ó kiÓm tra trong 1 lo¹t s¶n phÈm ®−îc ghi trong 
b¶ng. 

 
Lo¹i kiÓm tra 

Sè l−îng s¶n phÈm 
lÊy ra hμng lo¹t 

Sè l−îng s¶n phÈm 
lÊy ra kiÓm tra 

Sè l−îng cho kh«ng ®¹t 
chÊtl−îng 

 
KiÓm tra kÝch th−íc 
hoμn chØnh 

160 Þ 400 
401 Þ 1000 
1001 Þ 2000 

15 
30 
60  
 
S¶n phÈm kh«ng ®¹t chÊt l−îng lμ s¶n phÈm cã mét trong nh÷ng chØ tiªu kh«ng ®¹t. 
3.3. 

NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra v−ît qu¸ møc cho phÐp ë cét 4 b¶ng 3 – 2 th× ph¶i kiÓm tra l¹i lÇn 

2 víi  sè l−îng mÉu gÊp ®«i. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra lÇn 2 vÉn kh«ng ®¹t th× l« hμng ®ã kh«ng ®−îc 
nghiÖm thu, nhμ m¸y cã quyÒn chän c¸c s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn tõ c¸c l« 
bÞ lo¹i ®Æt vμo l« kh¸c ®Ó kiÓm tra l¹i. 
3.4. ChÊt 

 

l−îng  vËt  liÖu  lμm  ke  ®−îc  kiÓm  tra  b»ng  c¸c  ph−¬ng  ph¸p  ho¸  lÝ  nh−  tiªu 

chuÈn nhμ n−íc quy ®Þnh. 
3.5. 

C¸c chØ tiªu 2 – 3 vμ 2 – 4 ®−îc kiÓm tra b»ng th−íc cÆp vμ th−íc ®o ®é. 

3.6. 

KiÓm tra bÒ mÆt ngoμi ke vμ bÒ mÆt líp m¹ b»ng m¾t th−êng. X¸c ®Þnh chiÒu dμy líp m¹ 

theo TCVN 4392: 1986. 
 
4. 

Ghi nhËn, bao gãi, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 

4.1. 

Ke  cïng kÝch th−íc  ph¶i  ®−îc  buéc  tõng  bã  b»ng  gi©y thÐp,  mçi  bã  quy  ®Þnh  50 

chiÕc. 
4.2. 

Mçi bã ke ph¶i buéc 1 miÕng s¾t cã nh·n hiÖu cña nhμ m¸y chÕ t¹o. 

4.3. Ke 

®−îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph−¬ng tiÖn. 

4.4. Ke 

®−îc b¶o qu¶n ë n¬i kh«ng bÞ m−a n¾ng vμ m«i tr−êng ¨n mßn ho¸ häc. 

4.5. Nhμ m¸y b¶o hμnh trong thêi gian 6 th¸ng kÓ tõ ngμy sö dông. Trong thêi gian nμy nh÷ng 
h− háng do nhμ m¸y g©y nªn ®Òu ®−îc söa ch÷a l¹i hoÆc thay thÕ b»ng s¶n phÈm cïng lo¹i, 
nh÷ng h− háng do tù ý söa ch÷a ®Òu kh«ng thùc hiÖn b¶o hμnh. 

TCXD 93 1983

TCXD 93 1983: Phụ tùng cửa sổ và cửa đi – Ke cánh cửa: Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại ke cửa sổ ra vào bằng gỗ dùng trong các công trình xây dựng dân dụng.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 386     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm
TIÊU CHUẨN JIS G3302 Lượt tải: 22 Lượt xem: 4004
Tiêu chuẩn công chức văn thư, lưu trữ Lượt tải: 2 Lượt xem: 3671
QCVN 05 : 2008/BXD Lượt tải: 12 Lượt xem: 2392