Tài liệu

TCXD 93 1983

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 476     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu TCXD 93 1983 - tài liệu, sách iDoc.VnTCXD 93 1983: Phụ tùng cửa sổ và cửa đi – Ke cánh cửa: Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại ke cửa sổ ra vào b
tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 93 : 1983
Phô tïng cöa sæ vμ cöa ®i  Ke c¸nh cöa
Windows and doors accessories  Windows and doors squares
Tiªu chuÈn nμy chØ quy ®Þnh cho c¸c lo¹i ke cöa sæ ra vμo b»ng gç dïng trong c¸c c«ng tr×nh x©y
dùng d©n dông.
Theo quy ®Þnh tiªu chuÈn mÉu cöa ®iÓn h×nh cña ViÖn thiÕt kÕ nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng, ke
®îc quy ®Þnh nh sau:
- Ke 120mm b¾t vμo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 445 ®Õn 800mm; ChiÒu dμi 500 ®Õn
1.500mm.
- Ke 140mm b¾t vμo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 345 ®Õn 545mm; ChiÒu dμi 1280 ®Õn
1680mm.
- Ke 160mm b¾t vμo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 445 ®Õn 900mm; ChiÒu dμi 2090 ®Õn
2640mm.
1. Th«ng sè c¬ b¶n
1.1. KÝch thíc cña ke ph¶i phï hîp víi chØ dÉn trªn h×nh 1 vμ trong b¶ng 1.
B¶ng 1
L
0,5
a
b
c
/
1
(mm)
o
.o
Träng lîng
(kg)
100 16 8 42 2 5 90 90 0,044
120 18 9 51 2 5 90 90 0,055
140 20 12 59 2 5 90 90 0,065
tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 93 : 1983
160 24 16 66 2 5 90 90 0,11
2. Yªu cÇu kÜ thuËt
2.1. Ke ph¶i ®îc chÕ t¹o theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy.
2.2. Ke ph¶i ®îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu CT38 (TCVN 1659: 1975) hoÆc thÐp cã tÝnh chÊt
c¬ lÝ t¬ng ®¬ng hay tèt h¬n.
2.3. §é kh«ng ph¼ng cña bÒ mÆt ke kh«ng lín h¬n 1mm trªn chiÒu dμi 100mm.
2.4. §é kh«ng vu«ng gãc gi÷a 2 c¹nh ke nhá h¬n hoÆc b»ng 1o.
2.5. Ke b¾t vμo c¸nh cöa b»ng vÝt gç 4  25 (TCVN 211: 1966).
2.6. Trªn bÒ mÆt ke kh«ng cho phÐp cã vÕt rØ, vÕt nøt, lç thñng.
2.7. §èi víi ke m¹, chiÒu dμy líp m¹ kh«ng nhá h¬n 8  m. BÒ mÆt líp m¹ s¸ng bãng, kh«ng
bÞ bong trãc, phång rép.
3. Quy t¾c nghiÖm thu vμ ph¬ng ph¸p thö
3.1. Ke cöa ph¶i ®îc kiÓm tra theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy.
3.2. Ph¬ng ph¸p kiÓm tra sè lîng ke lÊy ra ®Ó kiÓm tra trong 1 lo¹t s¶n phÈm ®îc ghi trong
b¶ng.
Lo¹i kiÓm tra
Sè lîng s¶n phÈm
lÊy ra hμng lo¹t
Sè lîng s¶n phÈm
lÊy ra kiÓm tra
Sè lîng cho kh«ng ®¹t
chÊtlîng
KiÓm tra kÝch thíc
hoμn chØnh
160 Þ 400
401 Þ 1000
1001 Þ 2000
15
30
60
2
4
9
S¶n phÈm kh«ng ®¹t chÊt lîng lμ s¶n phÈm cã mét trong nh÷ng chØ tiªu kh«ng ®¹t.
3.3. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra vît qu¸ møc cho phÐp ë cét 4 b¶ng 3 – 2 th× ph¶i kiÓm tra l¹i lÇn
2 víi sè lîng mÉu gÊp ®«i. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra lÇn 2 vÉn kh«ng ®¹t th× l« hμng ®ã kh«ng ®îc
nghiÖm thu, nhμ m¸y cã quyÒn chän c¸c s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn tõ c¸c l«
bÞ lo¹i ®Æt vμo l« kh¸c ®Ó kiÓm tra l¹i.
3.4. ChÊt lîng vËt liÖu lμm ke ®îc kiÓm tra b»ng c¸c ph¬ng ph¸p ho¸ lÝ nh tiªu
chuÈn nhμ níc quy ®Þnh.
3.5. C¸c chØ tiªu 2 – 3 vμ 2 – 4 ®îc kiÓm tra b»ng thíc cÆp vμ thíc ®o ®é.
3.6. KiÓm tra bÒ mÆt ngoμi ke vμ bÒ mÆt líp m¹ b»ng m¾t thêng. X¸c ®Þnh chiÒu dμy líp m¹
theo TCVN 4392: 1986.
4. Ghi nhËn, bao gãi, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n
4.1. Ke cïng kÝch thíc ph¶i ®îc buéc tõng bã b»ng gi©y thÐp, mçi bã quy ®Þnh 50
chiÕc.
4.2. Mçi bã ke ph¶i buéc 1 miÕng s¾t cã nh·n hiÖu cña nhμ m¸y chÕ t¹o.
4.3. Ke ®îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph¬ng tiÖn.
4.4. Ke ®îc b¶o qu¶n ë n¬i kh«ng bÞ ma n¾ng vμ m«i trêng ¨n mßn ho¸ häc.
4.5. Nhμ m¸y b¶o hμnh trong thêi gian 6 th¸ng kÓ tõ ngμy sö dông. Trong thêi gian nμy nh÷ng
h háng do nhμ m¸y g©y nªn ®Òu ®
îc söa ch÷a l¹i hoÆc thay thÕ b»ng s¶n phÈm cïng lo¹i,
nh÷ng h háng do tù ý söa ch÷a ®Òu kh«ng thùc hiÖn b¶o hμnh.
TCXD 93 1983
TCXD 93 1983: Phụ tùng cửa sổ và cửa đi – Ke cánh cửa: Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại ke cửa sổ ra vào bằng gỗ dùng trong các công trình xây dựng dân dụng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - TCXD 93 1983.doc

tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 93 : 1983

Phô tïng cöa sæ vμ cöa ®i � Ke c¸nh cöa

Windows and doors accessories � Windows and doors squares

Tiªu chuÈn nμy chØ quy ®Þnh cho c¸c lo¹i ke cöa sæ ra vμo b»ng gç dïng trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông. Theo quy ®Þnh tiªu chuÈn mÉu cöa ®iÓn h×nh cña ViÖn thiÕt kÕ nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng, ke ®−îc quy ®Þnh nh− sau: - Ke 120mm b¾t vμo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 445 ®Õn 800mm; ChiÒu dμi 500 ®Õn 1.500mm. - Ke 140mm b¾t vμo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 345 ®Õn 545mm; ChiÒu dμi 1280 ®Õn 1680mm. - Ke 160mm b¾t vμo c¸nh cöa cã: ChiÒu réng 445 ®Õn 900mm; ChiÒu dμi 2090 ®Õn 2640mm. 1. Th«ng sè c¬ b¶n 1.1. KÝch th−íc cña ke ph¶i phï hîp víi chØ dÉn trªn h×nh 1 vμ trong b¶ng 1.

B¶ng 1

L

�0,5 a

b

c

/

�1 (mm)

o

.o

Träng l−îng (kg)

100 16 8 42 2 5 90 90 0,044

120 18 9 51 2 5 90 90 0,055 140 20 12 59 2 5 90 90 0,065

tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 93 : 1983

160 24 16 66 2 5 90 90 0,11

2. Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. Ke ph¶i ®−îc chÕ t¹o theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy. 2.2. Ke ph¶i ®−îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu CT38 (TCVN 1659: 1975) hoÆc thÐp cã tÝnh chÊt c¬ lÝ t−¬ng ®−¬ng hay tèt h¬n. 2.3. §é kh«ng ph¼ng cña bÒ mÆt ke kh«ng lín h¬n 1mm trªn chiÒu dμi 100mm. 2.4. §é kh«ng vu«ng gãc gi÷a 2 c¹nh ke nhá h¬n hoÆc b»ng 1o. 2.5. Ke b¾t vμo c¸nh cöa b»ng vÝt gç 4 � 25 (TCVN 211: 1966). 2.6. Trªn bÒ mÆt ke kh«ng cho phÐp cã vÕt rØ, vÕt nøt, lç thñng. 2.7. §èi víi ke m¹, chiÒu dμy líp m¹ kh«ng nhá h¬n 8 � m. BÒ mÆt líp m¹ s¸ng bãng, kh«ng bÞ bong trãc, phång rép. 3. Quy t¾c nghiÖm thu vμ ph−¬ng ph¸p thö 3.1. Ke cöa ph¶i ®−îc kiÓm tra theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy. 3.2. Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra sè l−îng ke lÊy ra ®Ó kiÓm tra trong 1 lo¹t s¶n phÈm ®−îc ghi trong b¶ng.

Lo¹i kiÓm tra

Sè l−îng s¶n phÈm lÊy ra hμng lo¹t

Sè l−îng s¶n phÈm lÊy ra kiÓm tra

Sè l−îng cho kh«ng ®¹t chÊtl−îng

KiÓm tra kÝch th−íc hoμn chØnh

160 Þ 400 401 Þ 1000 1001 Þ 2000

15 30 60

2 4 9

S¶n phÈm kh«ng ®¹t chÊt l−îng lμ s¶n phÈm cã mét trong nh÷ng chØ tiªu kh«ng ®¹t. 3.3. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra v−ît qu¸ møc cho phÐp ë cét 4 b¶ng 3 – 2 th× ph¶i kiÓm tra l¹i lÇn 2 víi sè l−îng mÉu gÊp ®«i. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra lÇn 2 vÉn kh«ng ®¹t th× l« hμng ®ã kh«ng ®−îc nghiÖm thu, nhμ m¸y cã quyÒn chän c¸c s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn tõ c¸c l« bÞ lo¹i ®Æt vμo l« kh¸c ®Ó kiÓm tra l¹i. 3.4. ChÊt l−îng vËt liÖu lμm ke ®−îc kiÓm tra b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p ho¸ lÝ nh− tiªu chuÈn nhμ n−íc quy ®Þnh. 3.5. C¸c chØ tiªu 2 – 3 vμ 2 – 4 ®−îc kiÓm tra b»ng th−íc cÆp vμ th−íc ®o ®é. 3.6. KiÓm tra bÒ mÆt ngoμi ke vμ bÒ mÆt líp m¹ b»ng m¾t th−êng. X¸c ®Þnh chiÒu dμy líp m¹ theo TCVN 4392: 1986. 4. Ghi nhËn, bao gãi, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 4.1. Ke cïng kÝch th−íc ph¶i ®−îc buéc tõng bã b»ng gi©y thÐp, mçi bã quy ®Þnh 50 chiÕc. 4.2. Mçi bã ke ph¶i buéc 1 miÕng s¾t cã nh·n hiÖu cña nhμ m¸y chÕ t¹o. 4.3. Ke ®−îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph−¬ng tiÖn. 4.4. Ke ®−îc b¶o qu¶n ë n¬i kh«ng bÞ m−a n¾ng vμ m«i tr−êng ¨n mßn ho¸ häc. 4.5. Nhμ m¸y b¶o hμnh trong thêi gian 6 th¸ng kÓ tõ ngμy sö dông. Trong thêi gian nμy nh÷ng h− háng do nhμ m¸y g©y nªn ®Òu ®−îc söa ch÷a l¹i hoÆc thay thÕ b»ng s¶n phÈm cïng lo¹i, nh÷ng h− háng do tù ý söa ch÷a ®Òu kh«ng thùc hiÖn b¶o hμnh.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
TIÊU CHUẨN JIS G3302 Lượt tải: 38 Lượt xem: 6184
Có thể bạn quan tâm