Tài liệu

TCVN 5577 : 1991

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1421     Tải về: 15     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 26
Tài liệu TCVN 5577 : 1991 - tài liệu, sách iDoc.VnTiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCXD 48: 1972. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các
Tiêu chun vit nam tcvn 5577 : 1991
Nhóm H
Rp chiếu bóng - Tiêu chun thiết kế
Cinemas - Design standard
Tiêu chun này thay thế tiêu chun TCXD 48: 1972.
Tiêu chun này áp dng để thiết kế xây dng mi hoc ci to các lp chiếu
s dng để chiếu phim c 35mm và c 16mm màn nh thường, màn nh gi và màn nh rng.
Chú thích:
1) Rp chiếu bóng chiếu các loi hình khác được thiết kê' theo lun chng kinh tế kĩ thut riêng
có th tham kho tiêu chun này.
2) Trong tiêu chun này "Rp chiếu bóng" được gi tt là "Rp”.
1. Quy định chung
1.1. Quy rp tính theo s ch ngi trong phòng khán gi, quy định t 200 đến 1000
ch.
Chú thích:
1) Rp có phòng khán gi trên 1000 ch thiết kế theo lun chng kinh tế kĩ thut riêng và
tuân theo các quy định kĩ thut ca tiêu chun này.
2) cp huyn th trn cho phép xây dng rp có quy mô t 100 đến 300 ch
1.2. Quy rp phi phù hp vi s dân, nhu cu chiếu bóng ca khu vc mà rp đó phc
v.
1.3. Rp được thiết kế vi cp công trình I và II theo các quy định trong TCVN 2748:
1978 "Phân cp nhà và công trình Nguyên tc cơ bn".
Chú thích:
1) Nhng rp có yêu cu cao, thiết kế cp công trình đặc bit phi có lun chng kinh tế
kĩ thut riêng được duyt.
2) Nhng rp xây dng cp huyn ti quy mô 100 đến 300 ch có th xây dng cp công
trình III.
1.4. Khi thiết kế rp ngoài nhng quy định trong bng tiêu chun này, phi tuân theo
nhng quy định trong các tiêu chun hin hành v các ni dung có liên quan.
2. Yêu cu v khu đất xây dng và quy hoch tng mt bng
2.1. Khu đất xây dng rp phi bo đảm:
Tuân theo quy hoch ca thành ph, khu nhà th trn, th xã, thun tin gi đi li và
s dng phương tin giao thông công cng;
Cách xa các ngun gây n như: sân bay, ga xe la, xí nghip hoá cht hoc nhng nơi có môi
trường ô nhim cao.
Rp phi xây dng cách đường đỏ ít nht là 8m, có sân để khán gi ch trước khi vào xem, din
tích sân tính 0,15 đến 0,20m2 cho mt khán gi.
Tiêu chun vit nam tcvn 5577 : 1991
2.2. Khu đất xây dng rp phi đủ din tích để b trí nhà các công trình h tng, đường
đi, cây xanh, ch để xe và đặt máy phát đin... Din tích khu đất ph thuc vào quy mô rp được
quy định như sau:
- Rp 200 đến 600 ch; t 0,2 đến 0,4ha;
- Rp 600 đến l000 ch; t 0,4 đến 0,6.
Chú thích:
1) Khi xây dng rp trong phm vi công viên, khu cây xanh thì din tích, khu đất có th
gim 20%.
2) Có th để xe đạp, xe ôtô, xe máy bãi để xe công cng ngoài khu đất ca rp, khi đó
có tính đến ch để xe ca khán gi trong rp.
3) Bo đảm có đường cho xe và phương tin cha cháy tiếp cn công trình nhanh nht khi
có s c.
4) Tiêu chun trên không áp dng cho trường hp rp được b trí trong mt t hp công trình
dch v công cng.
3. Ni dung công trình và yêu cu v gii pháp thiết kế
3.1. Kích thước các b phn mt bng, không gian và kết cu ca rp phi tuân theo các quy
định ca h thng môđun thng nht.
3.2. Rp bao gm các b phn:
a) B phn khán gi:
- Phòng khán gi (k c sân khu nh, ban công);
- Phòng đợi (k c quy gii khát),
- Tin snh (k c bán vé, đin thoi)
- Khu v sinh ca khán gi (gi hành trang). b) B phn máy chiếu:
- Phòng máy chiếu (có ch cun sa phim);
- Phòng thuyết minh;
- Phòng ngh cho công nhân máy chiếu;
- Khu v sinh.
c) B phn hành chính qun lí:
- Phòng trưởng rp
- Văn phòng, phòng khách;
- Phòng kế toán th qu;
- Phòng bng đin;
- Phòng v qung cáo, mc;
- Kho;
- V sinh ca nhân viên.
Tiêu chun vit nam tcvn 5577 : 1991
Liên hệ quảng cáo

Tiêu chun vit nam tcvn 5577 : 1991
3.3. Din tích phòng khán gi (k c sân khu nh, ban công, li đi li) tính 0,80m2 cho 1
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

TCVN 5577 : 1991
Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCXD 48: 1972. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các lạp chiếu sử dụng để chiếu phim cỡ 35mm và cỡ 16mm màn ảnh thường, màn ảnh giả và màn ảnh rộng.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm