Tài liệu

TCVN 3991 1985

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 466     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu TCVN 3991 1985 - tài liệu, sách iDoc.VnTCVN 3991 1985,TCVN 3991 1985. Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa (Standard for fire protection in building design. Terminology –…
background image

tiªu chuÈn viÖt nam                                                          tcvn 3391: 1985 

Nhãm H 

Tiªu chuÈn phßng ch¸y trong thiÕt kÕ x©y dùng 
ThuËt ng÷ - §Þnh nghÜa
 
Standard for fire protection in building design. Terminology - definitions 
 
Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa ¸p dông trong hÖ thèng tiªu chuÈn 
phßng ch¸y ch÷a ch¸y trong thiÕt kÕ x©y dùng. 
  

ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 

 

Thø tù 

ThuËt ng÷ 

§Þnh nghÜa 

ThuËt ng÷ chung 

01 

Löa 

Lµ qu¸ tr×nh ch¸y ®|îc ®Æc tr|ng b»ng sù to¶ nhiÖt, khãi vµ cã ngän 
löa 

02 

 
 

§é chÞu löa 
 
 

TÝnh chÊt cña cÊu kiÖn vµ kÕt cÊu x©y dùng gi÷ ®|îc kh¶ n¨ng chÞu 
löa còng nh| kh¶ n¨ng chèng l¹i sù h×nh thµnh c¸c lç hæng vµ sù 
nung nãng ®Õn nhiÖt ®é tíi h¹n vµ lan truyÒn ngän löa 

03 

Sù lan truyÒn 
ngän löa theo 
kÕt cÊu 

Sù lan truyÒn ch¸y trªn bÒ mÆt vµ bªn trong c¸c cÊu kiÖn vµ kÕt cÊu 
x©y dùng 

04 

Sù ch¸y 

T¸c dông qua l¹i cña vËt chÊt víi « xy kÌm theo to¶ nhiÖt hoÆc khãi 
cã xuÊt hiÖn ngän löa hoÆc ch¸y ©m Ø 

05 

S¶n phÈm ch¸y 

VËt chÊt ®|îc t¹o nªn do ch¸y 

06 

Sù ph¸t s¸ng 

Sù ch¸y kh«ng cã ngän löa nh|ng cã ph¸t s¸ng 

07 

Ch¸y ©m Ø 

Sù ch¸y kh«ng ph¸t s¸ng, th|êng biÕt ®|îc do xuÊt hiÖn khãi 

08 

Khãi 

ThÓ vÉn nh×n thÊy ®|îc trong kh«ng khÝ ®|îc t¹o ra tõ nh÷ng phÇn tö 
r¾n, láng hoÆc khÝ khi ch¸y 

09 

Sù måi löa 

Sù g©y ch¸y 

10 

Nguån ch¸y 

NhiÖt n¨ng dÉn ®Õn sù bèc ch¸y 

11 

Sù ®èt ch¸y 

Sù ch¸y cã môc ®Ých, kiÒm chÕ ®|îc 

12 

Sù c¸c bon ho¸ 

Sù t¹o thµnh c¸c bon do kÕt qu¶ nhiÖt ph©n hay ch¸y kh«ng hoµn 
toµn cña chÊt h÷u c¬ 

13 

Sù bèc ch¸y 

Sù b¾t ®Çu ch¸y kh«ng do t¸c ®éng cña nguån ch¸y 

14 

Sù tù bèc ch¸y 

Sù b¾t ®Çu ch¸y kh«ng do t¸c ®éng cña nguån ch¸y 

15 

TÝnh bèc ch¸y 

Kh¶ n¨ng ch¸y cña vËt chÊt d|íi t¸c ®éng cña nguån ch¸y 

16 

NhiÖt ®é bèc 
ch¸y 

NhiÖt ®é thÊp nhÊt mµ c¸c vËt liÖu cã thÓ bèc ch¸y do t¸c ®éng cña 
nguån ch¸y 

17 

NhiÖt ®é tù bèc 
ch¸y 

NhiÖt ®é thÊp nhÊt mµ c¸c vËt liÖu cã thÓ bèc ch¸y kh«ng cÇn t¸c 
®éng cña nguån ch¸y 

18 

Ngän löa 

Sù ch¸y ë d¹ng khÝ cã kÌm theo ph¸t s¸ng vµ nhiÖt 

19 

Sù lan truyÒn 
ngän löa 

Sù lan truyÒn ch¸y ë d¹ng khÝ cã kÌm theo ph¸t s¸ng vµ nhiÖt  

20 

Sù bèc löa 

Sù bèc ch¸y cã ngän löa 

21 

Sù tù bèc 
ch¸y 

Sù bèc ch¸y cã ngän löa 

22 

§¸m ch¸y 

Sù ch¸y kh«ng ®iÒu khiÓn ®|îc, ph¸t triÓn theo thêi gian vµ kh«ng 
gian 

23 

NhiÖt ph©n 

Sù ph¸ huû ho¸ häc kh«ng thuËn nghÞch do kÕt qu¶ t¨ng nhiÖt ®é 
nh|ng cã hoÆc kh«ng cã « xy ho¸ 

24 

ChÕ ®é nhiÖt 
tiªu chuÈn 

Sù thay ®æi nhiÖt ®é theo thêi gian trong qu¸ tr×nh thö khi x¸c ®Þnh 
c¸c giíi h¹n chÞu löa cña kÕt cÊu 

                                                                             

background image

tiªu chuÈn viÖt nam                                                          tcvn 3391: 1985 

25 

Giíi h¹n chÞu 
löa 

Thêi gian (tÝnh b»ng giê hoÆc phót) tõ khi b¾t ®Çu thö chÞu löa theo 
tiªu chuÈn c¸c mÉu cho tíi xuÊt hiÖn mét trong c¸c tr¹ng th¸i giíi 
h¹n cña kÕt cÊu vµ cÊu kiÖn 

26 

Giíi h¹n lan 
truyÒn ch¸y 

Thêi gian (tÝnh b»ng giê hoÆc phót) tõ lóc b¾t ®Çu thö mÉu theo tiªu 
chuÈn c¸c mÉu cho tíi xuÊt hiÖn 1 dÊu hiÖu nµo ®ã ®Æc tr|ng cho sù 
lan truyÒn ngän löa theo kÕt cÊu 

27 

BËc chÞu löa 

§Æc tr|ng chÞu löa theo tiªu chuÈn cña nhµ vµ c«ng tr×nh ®|îc x¸c 
®Þnh b»ng giíi h¹n chÞu löa cña c¸c kÕt cÊu x©y dùng chÝnh 

28 

ThÓ nhiÖt 

N¨ng l|îng to¶ ra khi ch¸y hoµn toµn mét ®¬n vÞ khèi l|îng cña vËt 
liÖu 

29 

T¶i träng ch¸y 

Tæng thÓ nhiÖt cña toµn bé khèi l|îng vËt liÖu ch¸y ®|îc trªn 
 1m2 diÖn tÝch sµn nhµ hoÆc c«ng tr×nh 

30 Xö 

lý 

chèng 

ch¸y 

T¹o líp phñ trªn bÒ mÆt hoÆc ng©m tÈm kü lµm t¨ng giíi h¹n chÞu 
löa cña kÕt cÊu vµ giíi h¹n lan truyÒn cña ngän löa 

31 Nhãm 

tÝnh 

bèc 

ch¸y cña vËt liÖu 

§Æc tr|ng tiªu chuÈn vÒ tÝnh bèc ch¸y cña vËt liÖu 

32 

VËt liÖu kh«ng 
ch¸y 

VËt liÖu d|íi t¸c ®éng cña löa hay nhiÖt ®é cao kh«ng bèc ch¸y, 
kh«ng ©m Ø vµ kh«ng bÞ c¸c bon ho¸ 

33 

VËt liÖu dÔ ch¸y  VËt liÖu d|íi t¸c ®éng cña löa hay nhiÖt ®é cao bèc ch¸y, ch¸y ©m Ø 

hay bÞ c¸c bon ho¸ sau khi ®Ó c¸ch ly nguån ch¸y 

34 

VËt liÖu khã 
ch¸y 

VËt liÖu d|íi t¸c ®éng cña löa hay nhiÖt ®é cao th× bèc ch¸y, ch¸y 
©m Ø, hoÆc c¸c bon ho¸ vµ tiÕp tôc ch¸y, ch¸y ©m Ø hoÆc c¸c bon ho¸ 
khi cã nguån ch¸y, nh|ng sau khi c¸ch ly khái nguån ch¸y th× ngõng 
ch¸y hoÆc ngõng ch¸y ©m Ø 

35 

VËt ng¨n ch¸y 

KÕt cÊu cã giíi h¹n tiªu chuÈn vÒ ®é chÞu löa ng¨n c¶n sù lan truyÒn 
ngän löa vµ bé phËn nµy sang bé phËn kh¸c cña c«ng tr×nh 

36 Thang 

ch÷a 

ch¸y bªn ngoµi 

Thang dïng ®Ó ®|a nh©n viªn ch÷a ch¸y vµ thiÕt bÞ kü thuËt ch÷a 
ch¸y lªn m¸i nhµ vµ c«ng tr×nh 

37 

Lèi tho¸t n¹n 

Lèi dÉn ®Õn cöa tho¸t n¹n ra ngoµi 

38 

Cöa tho¸t n¹n 

Cöa ra trùc tiÕp bªn ngoµi hay vµo khu vùc an toµn 

 

                                                                             

TCVN 3991 1985

TCVN 3991 1985. Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa (Standard for fire protection in building design. Terminology – definitions). Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng trong hệ thống tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy trong thiết kế xây dựng.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 466     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm