Thành viên idoc2012

TCVN 3991 1985

- 09/23/2012
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên idoc2012

TCVN 3991 1985

- 09/23/2012
667
Báo lỗi

TCVN 3991 1985. Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa (Standard for fire protection in building design. Terminology – definitions). Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng trong hệ thống tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy trong thiết kế xây dựng.

Nội dung
01 TCVN 3991 1985.pdf

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3391: 1985

Nhãm H

Tiªu chuÈn phßng ch¸y trong thiÕt kÕ x©y dùng ThuËt ng÷ - §Þnh nghÜa Standard for fire protection in building design. Terminology - definitions Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa ¸p dông trong hÖ thèng tiªu chuÈn phßng ch¸y ch÷a ch¸y trong thiÕt kÕ x©y dùng.

ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa

Thø tù ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa ThuËt ng÷ chung

01 Löa Lµ qu¸ tr×nh ch¸y ®|îc ®Æc tr|ng b»ng sù to¶ nhiÖt, khãi vµ cã ngän löa

02

§é chÞu löa

TÝnh chÊt cña cÊu kiÖn vµ kÕt cÊu x©y dùng gi÷ ®|îc kh¶ n¨ng chÞu löa còng nh| kh¶ n¨ng chèng l¹i sù h×nh thµnh c¸c lç hæng vµ sù nung nãng ®Õn nhiÖt ®é tíi h¹n vµ lan truyÒn ngän löa

03 Sù lan truyÒn ngän löa theo kÕt cÊu

Sù lan truyÒn ch¸y trªn bÒ mÆt vµ bªn trong c¸c cÊu kiÖn vµ kÕt cÊu x©y dùng

04 Sù ch¸y T¸c dông qua l¹i cña vËt chÊt víi « xy kÌm theo to¶ nhiÖt hoÆc khãi cã xuÊt hiÖn ngän löa hoÆc ch¸y ©m Ø

05 S¶n phÈm ch¸y VËt chÊt ®|îc t¹o nªn do ch¸y 06 Sù ph¸t s¸ng Sù ch¸y kh«ng cã ngän löa nh|ng cã ph¸t s¸ng 07 Ch¸y ©m Ø Sù ch¸y kh«ng ph¸t s¸ng, th|êng biÕt ®|îc do xuÊt hiÖn khãi 08 Khãi ThÓ vÉn nh×n thÊy ®|îc trong kh«ng khÝ ®|îc t¹o ra tõ nh÷ng phÇn tö

r¾n, láng hoÆc khÝ khi ch¸y 09 Sù måi löa Sù g©y ch¸y 10 Nguån ch¸y NhiÖt n¨ng dÉn ®Õn sù bèc ch¸y 11 Sù ®èt ch¸y Sù ch¸y cã môc ®Ých, kiÒm chÕ ®|îc 12 Sù c¸c bon ho¸ Sù t¹o thµnh c¸c bon do kÕt qu¶ nhiÖt ph©n hay ch¸y kh«ng hoµn

toµn cña chÊt h÷u c¬ 13 Sù bèc ch¸y Sù b¾t ®Çu ch¸y kh«ng do t¸c ®éng cña nguån ch¸y 14 Sù tù bèc ch¸y Sù b¾t ®Çu ch¸y kh«ng do t¸c ®éng cña nguån ch¸y 15 TÝnh bèc ch¸y Kh¶ n¨ng ch¸y cña vËt chÊt d|íi t¸c ®éng cña nguån ch¸y 16 NhiÖt ®é bèc

ch¸y NhiÖt ®é thÊp nhÊt mµ c¸c vËt liÖu cã thÓ bèc ch¸y do t¸c ®éng cña nguån ch¸y

17 NhiÖt ®é tù bèc ch¸y

NhiÖt ®é thÊp nhÊt mµ c¸c vËt liÖu cã thÓ bèc ch¸y kh«ng cÇn t¸c ®éng cña nguån ch¸y

18 Ngän löa Sù ch¸y ë d¹ng khÝ cã kÌm theo ph¸t s¸ng vµ nhiÖt 19 Sù lan truyÒn

ngän löa Sù lan truyÒn ch¸y ë d¹ng khÝ cã kÌm theo ph¸t s¸ng vµ nhiÖt

20 Sù bèc löa Sù bèc ch¸y cã ngän löa 21 Sù tù bèc

ch¸y Sù bèc ch¸y cã ngän löa

22 §¸m ch¸y Sù ch¸y kh«ng ®iÒu khiÓn ®|îc, ph¸t triÓn theo thêi gian vµ kh«ng gian

23 NhiÖt ph©n Sù ph¸ huû ho¸ häc kh«ng thuËn nghÞch do kÕt qu¶ t¨ng nhiÖt ®é nh|ng cã hoÆc kh«ng cã « xy ho¸

24 ChÕ ®é nhiÖt tiªu chuÈn

Sù thay ®æi nhiÖt ®é theo thêi gian trong qu¸ tr×nh thö khi x¸c ®Þnh c¸c giíi h¹n chÞu löa cña kÕt cÊu

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3391: 1985

25 Giíi h¹n chÞu löa

Thêi gian (tÝnh b»ng giê hoÆc phót) tõ khi b¾t ®Çu thö chÞu löa theo tiªu chuÈn c¸c mÉu cho tíi xuÊt hiÖn mét trong c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n cña kÕt cÊu vµ cÊu kiÖn

26 Giíi h¹n lan truyÒn ch¸y

Thêi gian (tÝnh b»ng giê hoÆc phót) tõ lóc b¾t ®Çu thö mÉu theo tiªu chuÈn c¸c mÉu cho tíi xuÊt hiÖn 1 dÊu hiÖu nµo ®ã ®Æc tr|ng cho sù lan truyÒn ngän löa theo kÕt cÊu

27 BËc chÞu löa §Æc tr|ng chÞu löa theo tiªu chuÈn cña nhµ vµ c«ng tr×nh ®|îc x¸c ®Þnh b»ng giíi h¹n chÞu löa cña c¸c kÕt cÊu x©y dùng chÝnh

28 ThÓ nhiÖt N¨ng l|îng to¶ ra khi ch¸y hoµn toµn mét ®¬n vÞ khèi l|îng cña vËt liÖu

29 T¶i träng ch¸y Tæng thÓ nhiÖt cña toµn bé khèi l|îng vËt liÖu ch¸y ®|îc trªn 1m2 diÖn tÝch sµn nhµ hoÆc c«ng tr×nh

30 Xö lý chèng ch¸y

T¹o líp phñ trªn bÒ mÆt hoÆc ng©m tÈm kü lµm t¨ng giíi h¹n chÞu löa cña kÕt cÊu vµ giíi h¹n lan truyÒn cña ngän löa

31 Nhãm tÝnh bèc ch¸y cña vËt liÖu

§Æc tr|ng tiªu chuÈn vÒ tÝnh bèc ch¸y cña vËt liÖu

32 VËt liÖu kh«ng ch¸y

VËt liÖu d|íi t¸c ®éng cña löa hay nhiÖt ®é cao kh«ng bèc ch¸y, kh«ng ©m Ø vµ kh«ng bÞ c¸c bon ho¸

33 VËt liÖu dÔ ch¸y VËt liÖu d|íi t¸c ®éng cña löa hay nhiÖt ®é cao bèc ch¸y, ch¸y ©m Ø hay bÞ c¸c bon ho¸ sau khi ®Ó c¸ch ly nguån ch¸y

34 VËt liÖu khã ch¸y

VËt liÖu d|íi t¸c ®éng cña löa hay nhiÖt ®é cao th× bèc ch¸y, ch¸y ©m Ø, hoÆc c¸c bon ho¸ vµ tiÕp tôc ch¸y, ch¸y ©m Ø hoÆc c¸c bon ho¸ khi cã nguån ch¸y, nh|ng sau khi c¸ch ly khái nguån ch¸y th× ngõng ch¸y hoÆc ngõng ch¸y ©m Ø

35 VËt ng¨n ch¸y KÕt cÊu cã giíi h¹n tiªu chuÈn vÒ ®é chÞu löa ng¨n c¶n sù lan truyÒn ngän löa vµ bé phËn nµy sang bé phËn kh¸c cña c«ng tr×nh

36 Thang ch÷a ch¸y bªn ngoµi

Thang dïng ®Ó ®|a nh©n viªn ch÷a ch¸y vµ thiÕt bÞ kü thuËt ch÷a ch¸y lªn m¸i nhµ vµ c«ng tr×nh

37 Lèi tho¸t n¹n Lèi dÉn ®Õn cöa tho¸t n¹n ra ngoµi 38 Cöa tho¸t n¹n Cöa ra trùc tiÕp bªn ngoµi hay vµo khu vùc an toµn

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang