Tài liệu

TCVN 3118 1993

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1642     Tải về: 11     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu TCVN 3118 1993 - tài liệu, sách iDoc.VnTCVN 3118 1993,TCVN 3118 1993, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ chịu nén của bê tông nặng.
background image

 

tiªu chuÈn viÖt nam                                                          tcvn 3118 : 1993 
 

Nhãm H 

Bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é nÐn 
 Heavyweight concrete 

Method for determinatien of compressive strength  

 
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng nÆng. 
1.  ThiÕt bÞ thö.  

M¸y nÐn;  
Th|íc l¸ kim lo¹i;  
§Öm truyÒn t¶i (sö dông khÝ nÐn c¸c nöa viªn mÉu 
®Çm sau khi uèn gÉy).  

1.1 

M¸y nÐn ®|îc l¾p ®Æt t¹i mét vÞ trÝ cè ®Þnh.  
Sau khi l¾p, m¸y ph¶i ®Þnh k× l n¨m mét lÇn hoÆc 
sau mçi lÇn söa ch÷a ®|îc c¬ quan ®o l|êng Nhµ 
n|íc kiÓm tra vµ cÊp giÊy chøng thùc hîp lÖ.  

1.2 

§Öm truyÒn t¶i (h×nh 1) ®|îc lµm b»ng thÐp dµy 20 

r

 2mm cã r·nh c¸ch ®Òu mÉu 30 r 2mm. PhÇn 

truyÒn t¶i vµo mÉu cã kÝch th|íc b»ng kÝch th|íc tiÕt diÖn cña c¸c viªn mÉu ®Çm 
(100 x 100 ; 150 x 150 ; 200 x 200mm).  

2.  ChuÈn bÞ mÉu thö  
2.1 

ChuÈn bÞ mÉu thö nÐn theo nhãm mÉu. MÉu nhãm mÉu gåm 3 viªn. Khi sö dông bª 

t«ng khoan c¾t tõ kÕt cÊu, nÕu kh«ng cã ®ñ 3 viªn th× ®|îc phÐp lÊy 2 viªn lµm mét 
nhãm mÉu thö.  

2.2 

ViÖc lÊy h«n hîp bª t«ng, ®óc b¶o d|ìng, khoan c¾t mÉu bª t«ng vµ chän kÝch th|íc 

viªn mÉu thö nÐn ph¶i ®|îc tiÕn hµnh theo TCVN 3105: 1993.  

2.3 

Viªn chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh c|êng ®é nÐn cöa bª t«ng lµ viªn mÉu lËp ph|¬ng kÝch th|íc 

150 x 150 x 150mm. C¸c viªn mÉu lËp ph|¬ng kÝch th|íc kh¸c viªn chuÈn vµ c¸c 
viªn mÉu trô sau khi thö nÐn ph¶i ®|îc tÝnh ®æi kÕt qu¶ thö vÒ c|êng ®é viªn chuÈn. 

2.4 

KÕt cÊu s¶n phÈm yªu cÇu thö mÉu ®Ó nghiÖm thu thi c«ng hoÆc ®|a vµo söa dông ë 

tuæi tr¹ng th¸i nµo th× ph¶i thö nÐn c¸c viªn mÉu ë ®óng tuæi vµ tr¹ng th¸i ®ã. 

2.5 

KiÓm tra vµ chän hai mÆt chÞu nÐn cña c¸c viªn mÉu thö sao cho: 
a. Khe hë lín nhÊt gi÷a chóng víi th|íc th¼ng ®Æt ¸p s¸t xoay theo c¸c ph|¬ng 
kh«ng v|ît qu¸ 0,05mm trªn l00mm tÝnh tõ ®iÓm t× th|íc.  
h. Khe hë lín nhÊt gi÷a chóng víi thµnh th|íc kΠgãc vu«ng khi ®Æt thµnh kia ¸p s¸t 
c¸c mÆt kÒ bªn cña mÉu lËp ph|¬ng hoÆc c¸c ®|êng sinh cña mÉu trô kh«ng v|ît qu¸ 
1mm trªn 100nm tÝnh tõ ®iÓm t× th|íc trªn mÆt kiÓm tra.  
c. §èi víi c¸c viªn mÉu lËp ph|¬ng vµ c¸c viªn nöa dÇm ®· uèn kh«ng lÊy mÆt t¹o 
bëi ®¸y khu«n ®óc vµ mÆt hë ®Ó ®óc mÉu lµm hai mÆt chÞu nÐn. 

2.6 

Trong tr|êng hîp c¸c mÉu thö kh«ng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ghi ë ®iÒu 2.3 mÉu ph¶i 

®|îc gia c«ng l¹i b»ng c¸ch mµi bít hoÆc lµm ph¼ng mÆt b»ng mét líp hå xi m¨ng 
cøng ®anh kh«ng dµy qu¸ 2mm. C|êng ®é cña líp xi m¨ng nµy khi thö ph¶i kh«ng 
®|îc thÊp h¬n mét nöa c|êng ®é dù kiÕn sÏ ®¹t cña mÉu bª t«ng. 

3.  TiÕn hµnh thö 

                                                                             

background image

 

tiªu chuÈn viÖt nam                                                          tcvn 3118 : 1993 
 

F

P

R

D

 

3.1 

X¸c ®Þnh diÖn tÝch chÞu lùc cña mÉu 

3.1.1. 

§o chÝnh x¸c tíi 1mm c¸c cÆp c¹nh song song cña hai mÆt chÞu nÐn (®èi víi mÉu 
lËp ph|¬ng) c¸c cÆp ®|êng kÝnh vu«ng gãc víi nhau tõng ®«i mét trªn tõng mÆt 
chÞu nÐn (®èi víi mÉu trô), x¸c ®Þnh diÖn tÝch hai mÆt chÞu nÐn trªn vµ d|íi theo 
c¸c gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c cÆp c¹nh hoÆc c¸c cÆp ®|êng kÝnh ®· ®o. DiÖn tÝch 
chÞu lùc nÐn cña mÉu khi ®ã chÝnh lµ trung b×nh sè häc diÖn tÝch cña hai mÆt. 

3.1.2. 

DiÖn tÝch chÞu lùc khi thö c¸c nöa viªn dÇm ®· uèn g·y ®|îc tÝnh b»ng trung b×nh 
sè häc diÖn tÝch c¸c phÇn chung gi÷a c¸c mÆt chÞu nÐn phÝa trªn vµ phÝa d|íi víi 
c¸c ®Öm thÐp truyÒn lùc t|¬ng øng. 

3.2 

X¸c ®Þnh t¶i träng ph¸ ho¹i mÉu 

3.2.1. 

Chän thang lùc thÝch hîp cña m¸y ®Ó khi nÐn t¶i träng ph¸ ho¹i n»m trong kho¶ng 
20 - 80% t¶i träng cùc ®¹i cña thang lùc nÐn ®· chän. Kh«ng ®|îc nÐn mÉu ngoµi 
thang lùc trªn. 

3.2.2. 

§Æt mÉu vµo m¸y nÐn sao cho mét mÆt chÞu nÐn ®· chän n»m ®óng t©m thít d|íi 
cña m¸y. VËn hµnh m¸y cho mÆt trªn cña mÉu nhÑ nhµng tiÕp cËn víi thít trªn cña 
m¸y. TiÕp ®ã t¨ng t¶i liªn tùc víi vËn tèc kh«ng ®æi vµ b»ng 6 r 4 daN/cm2 trong 
mét gi©y cho tíi khi mÉu bÞ ph¸ ho¹i. Dïng tèc ®é gia t¶i nhá ®èi víi c¸c mÉu bª 
t«ng cã c|êng ®é thÊp, tèc ®é gia t¶i lín ®èi víi c¸c mÉu bª t«ng c|êng ®é cao. 

3.2.3. 

Lùc tèi ®a ®¹t ®|îc lµ gi¸ trÞ t¶i träng ph¸ ho¹i mÉu. 

4.  TÝnh kÕt qu¶ 
4.1 

C|êng ®é nÐn tõng viªn mÉu bª t«ng (R) ®|îc tÝnh b»ng daN/cm2 (KG/cm2) theo 

c«ng thøc:  

 

Trong ®ã: 
P -  

T¶i träng ph¸ ho¹i, tÝnh b»ng daN; . 

F -  

DiÖn tÝch chÞu lùc nÐn cña viªn mÉu, tÝnh b»ng cm2; 

D -   HÖ sè tÝnh ®æi kÕt qu¶ thö nÐn c¸c viªn mÉu bª t«ng kÝch th|íc kh¸c viªn 

chuÈn vÒ c|êng ®é cña viªn mÉu chuÈn kÝch th|íc 150 x 150 x 150mm. 
Gi¸ trÞ D lÊy theo b¶ng 1. 

B¶ng 1 

H×nh d¸ng vµ kÝch th|íc cña mÉu (mm) 

HÖ sè tÝnh ®æi 

MÉu lËp  ph|¬ng 

100 x 100 x 100 
150 x 150 x 150 
200 x 200 x 200 
300 x 300 x 300 

MÉu trô 

71,4 x 143 vµ 100 x 200 

150 x 300 
200 x 400 

 

0,91 
1,00 
1,05 
1,10 

 

1,16 
1,20 
1,24 

 

Chó thÝch:  

                                                                             

background image

 

tiªu chuÈn viÖt nam                                                          tcvn 3118 : 1993 
 

1.  Kh«ng ®|îc phÐp sö dông c¸c gi¸ trÞ D thÊp h¬n c¸c gi¸ trÞ ghi trong b¶ng 1. 
2.  Cho phÐp sö dông c¸c gi¸ trÞ
D lín h¬n c¸c gi¸ trÞ ghi ë b¶ng 1 khi D ®|îc x¸c ®Þnh  

b»ng thùc nghiÖm theo ph|¬ng ph¸p ghi ë phô lôc cña tiªu chuÈn nµy.  

3.  Khi nÐn c¸c mÉu nöa dÇm gi¸ trÞ hÖ sè chuyÓn ®æi còng ®|îc lÊy nh| mÉu lËp ph|¬ng 

cïng tiÕt diÖn chÞu nÐn. 

 

4.2 

Khi thö c¸c mÉu trô khoan c¾t tõ c¸c c¸u kiÖn hoÆc s¶n phÈm mµ tØ sè chiÒu cao víi 

®|êng kÝnh cña chóng nhá h¬n 2 th× kÕt qu¶ còng tÝnh theo c«ng thøc vµ hÖ sè D ghi 
ë ®iÒu 4. 1 nh|ng ®|îc nh©n thªm víi hÖ sè E lÊy theo b¶ng 2.  

B¶ng 2 

H/d 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 

  0,99 0,98 0,97 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 

4.3 

C|êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng ®|îc x¸c ®Þnh tõ c¸c gi¸ trÞ c|êng ®é nÐn cña c¸c 

viªn trong tæ mÉu bª t«ng nh| sau:  

4.3.1. 

So s¸nh c¸c gi¸ trÞ c|êng ®é nÐn lín nhÊt vµ nhá nhÊt víi c|êng ®é nÐn cña viªn 
mÉu trung b×nh. 
NÕu c¶ hai gi¸ trÞ ®o ®Òu kh«ng lÖch qu¸ 15% so víi c|êng ®é nÐn cña viªn mÉu 
trung b×nh th× c|êng ®é nÐn cña bª t«ng ®|îc tÝnh b»ng trung b×nh sè häc cña ba 
kÕt qu¶ thö trªn ba viªn mÉu. NÕu mét trong hai gi¸ trÞ ®ã lÖch qu¸ 15% so víi 
c|êng ®é nÐn cña viªn mÉu trung b×nh th× bá c¶ hai kÕt qu¶ lín nhÊt vµ nhá nhÊt. 
Khi ®ã c|êng ®é nÐn cña bª t«ng lµ c|êng ®é nÐn cña mét viªn mÉu cßn l¹i.  

4.3.2. 

Trong tr|êng hîp tæ mÉu bª t«ng chi cã hai viªn th× c|êng ®é nÐn cña bª t«ng 
®|îc tÝnh b¨ng trung b×nh sè häc kÕt qu¶ thö cña hai viªn mÉu ®ã.  

5.  Biªn b¶n thö  

Trong biªn b¶n thö ghi râ:  
-  KÝ hiÖu mÉu; 
-  N¬i lÊy mÉu;  
-  Tuæi bª t«ng, ®iÒu kiÖn b¶o d|ìng, tr¹ng th¸i mÉu lóc thö;  
-  M¸c bª t«ng thiÕt kÕ;  
-  KÝch th|íc tõng viªn mÉu;  
-  DiÖn tÝch chÞu nÐn cña tõng viªn;  
-  T¶i träng ph¸ ho¹i tõng viªn;  
-  C|êng ®é chÞu nÐn cña tõng viªn vµ c|êng ®é chÞu nÐn trung b×nh,  
-  Ch÷ kÝ cña ng|êi thö.  

                                                                             

TCVN 3118 1993

TCVN 3118 1993, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ chịu nén của bê tông nặng.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1642     Tải về: 11     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm
TIÊU CHUẨN JIS G3302 Lượt tải: 22 Lượt xem: 3967
Tiêu chuẩn công chức văn thư, lưu trữ Lượt tải: 2 Lượt xem: 3647
Iso 9001 - 2008 Lượt tải: 13 Lượt xem: 2383