Thành viên idoc2012

TCVN 3118 1993

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

TCVN 3118 1993

- 12 tháng trước
2,496
Báo lỗi

TCVN 3118 1993, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ chịu nén của bê tông nặng.

Nội dung

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3118 : 1993

Nhãm H

Bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é nÐn Heavyweight concrete - Method for determinatien of compressive strength

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng nÆng.

1. ThiÕt bÞ thö.

M¸y nÐn;

Th|íc l¸ kim lo¹i;

§Öm truyÒn t¶i (sö dông khÝ nÐn c¸c nöa viªn mÉu ®Çm sau khi uèn gÉy).

1.1 M¸y nÐn ®|îc l¾p ®Æt t¹i mét vÞ trÝ cè ®Þnh.

Sau khi l¾p, m¸y ph¶i ®Þnh k× l n¨m mét lÇn hoÆc sau mçi lÇn söa ch÷a ®|îc c¬ quan ®o l|êng Nhµ n|íc kiÓm tra vµ cÊp giÊy chøng thùc hîp lÖ.

1.2 §Öm truyÒn t¶i (h×nh 1) ®|îc lµm b»ng thÐp dµy 20 r 2mm cã r·nh c¸ch ®Òu mÉu 30 r 2mm. PhÇn truyÒn t¶i vµo mÉu cã kÝch th|íc b»ng kÝch th|íc tiÕt diÖn cña c¸c viªn mÉu ®Çm (100 x 100 ; 150 x 150 ; 200 x 200mm).

2. ChuÈn bÞ mÉu thö

2.1 ChuÈn bÞ mÉu thö nÐn theo nhãm mÉu. MÉu nhãm mÉu gåm 3 viªn. Khi sö dông bª t«ng khoan c¾t tõ kÕt cÊu, nÕu kh«ng cã ®ñ 3 viªn th× ®|îc phÐp lÊy 2 viªn lµm mét nhãm mÉu thö.

2.2 ViÖc lÊy h«n hîp bª t«ng, ®óc b¶o d|ìng, khoan c¾t mÉu bª t«ng vµ chän kÝch th|íc viªn mÉu thö nÐn ph¶i ®|îc tiÕn hµnh theo TCVN 3105: 1993.

2.3 Viªn chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh c|êng ®é nÐn cöa bª t«ng lµ viªn mÉu lËp ph|¬ng kÝch th|íc 150 x 150 x 150mm. C¸c viªn mÉu lËp ph|¬ng kÝch th|íc kh¸c viªn chuÈn vµ c¸c viªn mÉu trô sau khi thö nÐn ph¶i ®|îc tÝnh ®æi kÕt qu¶ thö vÒ c|êng ®é viªn chuÈn.

2.4 KÕt cÊu s¶n phÈm yªu cÇu thö mÉu ®Ó nghiÖm thu thi c«ng hoÆc ®|a vµo söa dông ë tuæi tr¹ng th¸i nµo th× ph¶i thö nÐn c¸c viªn mÉu ë ®óng tuæi vµ tr¹ng th¸i ®ã.

2.5 KiÓm tra vµ chän hai mÆt chÞu nÐn cña c¸c viªn mÉu thö sao cho:

a. Khe hë lín nhÊt gi÷a chóng víi th|íc th¼ng ®Æt ¸p s¸t xoay theo c¸c ph|¬ng kh«ng v|ît qu¸ 0,05mm trªn l00mm tÝnh tõ ®iÓm t× th|íc.

h. Khe hë lín nhÊt gi÷a chóng víi thµnh th|íc kÎ gãc vu«ng khi ®Æt thµnh kia ¸p s¸t c¸c mÆt kÒ bªn cña mÉu lËp ph|¬ng hoÆc c¸c ®|êng sinh cña mÉu trô kh«ng v|ît qu¸ 1mm trªn 100nm tÝnh tõ ®iÓm t× th|íc trªn mÆt kiÓm tra.

c. §èi víi c¸c viªn mÉu lËp ph|¬ng vµ c¸c viªn nöa dÇm ®· uèn kh«ng lÊy mÆt t¹o bëi ®¸y khu«n ®óc vµ mÆt hë ®Ó ®óc mÉu lµm hai mÆt chÞu nÐn.

2.6 Trong tr|êng hîp c¸c mÉu thö kh«ng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ghi ë ®iÒu 2.3 mÉu ph¶i ®|îc gia c«ng l¹i b»ng c¸ch mµi bít hoÆc lµm ph¼ng mÆt b»ng mét líp hå xi m¨ng cøng ®anh kh«ng dµy qu¸ 2mm. C|êng ®é cña líp xi m¨ng nµy khi thö ph¶i kh«ng ®|îc thÊp h¬n mét nöa c|êng ®é dù kiÕn sÏ ®¹t cña mÉu bª t«ng.

3. TiÕn hµnh thö

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3118 : 1993

F

P R D

3.1 X¸c ®Þnh diÖn tÝch chÞu lùc cña mÉu

3.1.1. §o chÝnh x¸c tíi 1mm c¸c cÆp c¹nh song song cña hai mÆt chÞu nÐn (®èi víi mÉu lËp ph|¬ng) c¸c cÆp ®|êng kÝnh vu«ng gãc víi nhau tõng ®«i mét trªn tõng mÆt chÞu nÐn (®èi víi mÉu trô), x¸c ®Þnh diÖn tÝch hai mÆt chÞu nÐn trªn vµ d|íi theo c¸c gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c cÆp c¹nh hoÆc c¸c cÆp ®|êng kÝnh ®· ®o. DiÖn tÝch chÞu lùc nÐn cña mÉu khi ®ã chÝnh lµ trung b×nh sè häc diÖn tÝch cña hai mÆt.

3.1.2. DiÖn tÝch chÞu lùc khi thö c¸c nöa viªn dÇm ®· uèn g·y ®|îc tÝnh b»ng trung b×nh sè häc diÖn tÝch c¸c phÇn chung gi÷a c¸c mÆt chÞu nÐn phÝa trªn vµ phÝa d|íi víi c¸c ®Öm thÐp truyÒn lùc t|¬ng øng.

3.2 X¸c ®Þnh t¶i träng ph¸ ho¹i mÉu

3.2.1. Chän thang lùc thÝch hîp cña m¸y ®Ó khi nÐn t¶i träng ph¸ ho¹i n»m trong kho¶ng 20 - 80% t¶i träng cùc ®¹i cña thang lùc nÐn ®· chän. Kh«ng ®|îc nÐn mÉu ngoµi thang lùc trªn.

3.2.2. §Æt mÉu vµo m¸y nÐn sao cho mét mÆt chÞu nÐn ®· chän n»m ®óng t©m thít d|íi cña m¸y. VËn hµnh m¸y cho mÆt trªn cña mÉu nhÑ nhµng tiÕp cËn víi thít trªn cña m¸y. TiÕp ®ã t¨ng t¶i liªn tùc víi vËn tèc kh«ng ®æi vµ b»ng 6 r 4 daN/cm2 trong mét gi©y cho tíi khi mÉu bÞ ph¸ ho¹i. Dïng tèc ®é gia t¶i nhá ®èi víi c¸c mÉu bª t«ng cã c|êng ®é thÊp, tèc ®é gia t¶i lín ®èi víi c¸c mÉu bª t«ng c|êng ®é cao.

3.2.3. Lùc tèi ®a ®¹t ®|îc lµ gi¸ trÞ t¶i träng ph¸ ho¹i mÉu.

4. TÝnh kÕt qu¶

4.1 C|êng ®é nÐn tõng viªn mÉu bª t«ng (R) ®|îc tÝnh b»ng daN/cm2 (KG/cm2) theo c«ng thøc:

Trong ®ã:

P - T¶i träng ph¸ ho¹i, tÝnh b»ng daN; .

F - DiÖn tÝch chÞu lùc nÐn cña viªn mÉu, tÝnh b»ng cm2;

D - HÖ sè tÝnh ®æi kÕt qu¶ thö nÐn c¸c viªn mÉu bª t«ng kÝch th|íc kh¸c viªn chuÈn vÒ c|êng ®é cña viªn mÉu chuÈn kÝch th|íc 150 x 150 x 150mm.

Gi¸ trÞ D lÊy theo b¶ng 1.

B¶ng 1

H×nh d¸ng vµ kÝch th|íc cña mÉu (mm) HÖ sè tÝnh ®æi

MÉu lËp ph|¬ng

100 x 100 x 100

150 x 150 x 150

200 x 200 x 200

300 x 300 x 300

MÉu trô

71,4 x 143 vµ 100 x 200

150 x 300

200 x 400

0,91

1,00

1,05

1,10

1,16

1,20

1,24

Chó thÝch:

tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3118 : 1993

1. Kh«ng ®|îc phÐp sö dông c¸c gi¸ trÞ D thÊp h¬n c¸c gi¸ trÞ ghi trong b¶ng 1.

2. Cho phÐp sö dông c¸c gi¸ trÞD lín h¬n c¸c gi¸ trÞ ghi ë b¶ng 1 khi D ®|îc x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm theo ph|¬ng ph¸p ghi ë phô lôc cña tiªu chuÈn nµy.

3. Khi nÐn c¸c mÉu nöa dÇm gi¸ trÞ hÖ sè chuyÓn ®æi còng ®|îc lÊy nh| mÉu lËp ph|¬ng cïng tiÕt diÖn chÞu nÐn.

4.2 Khi thö c¸c mÉu trô khoan c¾t tõ c¸c c¸u kiÖn hoÆc s¶n phÈm mµ tØ sè chiÒu cao víi ®|êng kÝnh cña chóng nhá h¬n 2 th× kÕt qu¶ còng tÝnh theo c«ng thøc vµ hÖ sè D ghi ë ®iÒu 4. 1 nh|ng ®|îc nh©n thªm víi hÖ sè E lÊy theo b¶ng 2.

B¶ng 2

H/d 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0

0,99 0,98 0,97 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89

4.3 C|êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng ®|îc x¸c ®Þnh tõ c¸c gi¸ trÞ c|êng ®é nÐn cña c¸c viªn trong tæ mÉu bª t«ng nh| sau:

4.3.1. So s¸nh c¸c gi¸ trÞ c|êng ®é nÐn lín nhÊt vµ nhá nhÊt víi c|êng ®é nÐn cña viªn mÉu trung b×nh.

NÕu c¶ hai gi¸ trÞ ®o ®Òu kh«ng lÖch qu¸ 15% so víi c|êng ®é nÐn cña viªn mÉu trung b×nh th× c|êng ®é nÐn cña bª t«ng ®|îc tÝnh b»ng trung b×nh sè häc cña ba kÕt qu¶ thö trªn ba viªn mÉu. NÕu mét trong hai gi¸ trÞ ®ã lÖch qu¸ 15% so víi c|êng ®é nÐn cña viªn mÉu trung b×nh th× bá c¶ hai kÕt qu¶ lín nhÊt vµ nhá nhÊt. Khi ®ã c|êng ®é nÐn cña bª t«ng lµ c|êng ®é nÐn cña mét viªn mÉu cßn l¹i.

4.3.2. Trong tr|êng hîp tæ mÉu bª t«ng chi cã hai viªn th× c|êng ®é nÐn cña bª t«ng ®|îc tÝnh b¨ng trung b×nh sè häc kÕt qu¶ thö cña hai viªn mÉu ®ã.

5. Biªn b¶n thö

Trong biªn b¶n thö ghi râ:

- KÝ hiÖu mÉu;

- N¬i lÊy mÉu;

- Tuæi bª t«ng, ®iÒu kiÖn b¶o d|ìng, tr¹ng th¸i mÉu lóc thö;

- M¸c bª t«ng thiÕt kÕ;

- KÝch th|íc tõng viªn mÉu;

- DiÖn tÝch chÞu nÐn cña tõng viªn;

- T¶i träng ph¸ ho¹i tõng viªn;

- C|êng ®é chÞu nÐn cña tõng viªn vµ c|êng ®é chÞu nÐn trung b×nh,

- Ch÷ kÝ cña ng|êi thö.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang