Thành viên idoc2012

TCVN 198 1985

- 09/23/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

TCVN 198 1985

- 09/23/2012
865
Báo lỗi

TCVN 198 1985, Kim loại –phương pháp thử uốn: qui định phương pháp xác định khả năng chịu biến dạng dẻo của kim loại và hợp kim được biểu thị bằng góc uốn ở nhiệt độ 20-150c

Nội dung
Microsoft Word - TCVN-198-1985.doc

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 198:1985

Page 1

Nhãm B

Kim lo¹i � Ph−¬ng ph¸p thö uèn

Metals � Method of bending test Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 198: 1966 vμ quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng chÞu biÕn d¹ng dÎo cña kim lo¹i vμ hîp kim ®−îc biÓu thÞ b»ng gãc uèn ë nhiÖt ®é 20 � 150C 100C Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®Ó thö èng,d©y kim lo¹i vμ mèi hμn Tiªu chuÈn nμy phï hîp víi ST SEV 472 – 78. 1. KÝ hiÖu KÝ hiÖu, quy −íc c¸c th«ng sè cho mÉu thö, gèi uèn, gèi ®ì vμ c¸c ®Æc tr−ng x¸c ®Þnh khi thö ®−îc nªu trªn h×nh 1 vμ h×nh 2 vμ b¶ng;

KÝ hiÖu quy −íc Tªn gäi a b L I R D �

ChiÒu dμy hay ®−êng kÝnh mÉu thö, mm�. ChiÒu réng mÉu thö, mm ChiÒu dμi mÉu thö, mm Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi tùa hay chiÒu réng cña khu«n t¹o nªn ®é uèn víi r·nh ch÷ U hay ch÷ V, mm B¸n kÝnh gèi ®ì, mm §−êng kÝnh gèi ®ì uèn gi÷a, mm Gãc uèn, ®é

2. B¶n chÊt cña ph−¬ng ph¸p MÉu thö cã mÆt c¾t ngang h×nh trßn, h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt, ®a gi¸c kh«ng ®æi, ®−îc ®em biÕn d¹ng dÎo b»ng c¸ch uèn xung quanh mét gèi uèn cã ®−êng kÝnh x¸c ®Þnh, ®Õn mét gãc uèn x¸c ®Þnh hoÆc ®Õn khi xuÊt hiÖn vÕt nøt nhê t¸c dông cña mét ngo¹i lùc cã h−íng kh«ng ®æi. 3. MÉu thö 3.1. Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu theo phô lôc 3.2. MÉu thö lμ c¸c mÉu cã mÆt c¾t ngang trßn, vu«ng, ch÷ nhËt, ®a gi¸c kh«ng ®æi. 3.3. MÉu thö h×nh vu«ng vμ ch÷ nhËt cÇn lμm l−în trßn mÐp b¸n kÝnh l−în kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 1/10 chiÒu dÇy mÉu thö.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 198:1985

Page 2

3.4. §èi víi vËt liÖu cã chiÒu réng ®Õn 20mm, chiÒu réng mÉu thö lÊy b»ng chiÒu réng ban ®Çu vËt liÖu thö. NÕu chiÒu réng vËt liÖu thö lín h¬n 20mm cÇn c¾t ra ®Ó lÊy chiÒu réng mÉu thö tõ 20 –50mm ®èi víi sai lÖch � 5mm sao cho chiÒu réng b»ng hai lÇn chiÒu dÇy mÉu thö. §èi víi vËt liÖu thö cã chiÒu dÇy d−íi 3mm chiÒu réng mÉu thö kh«ng v−ît qu¸ 20 � 5mm. 3.5. ChiÒu dÇy mÉu thö 1. ChiÒu dÇy m©u thö b»ng chiÒu dÇy ban ®Çu vËt liÖu thö. NÕu chiÒu dÇy vËt liÖu thö v−ît qu¸ 25mm th× chiÒu dÇy mÉu thö ®−îc gi¶m ®i b»ng c¸ch gia c«ng mét mÆt ®Õn 25mm, khi uèn mÆt kh«ng gia c«ng ®Æt vÒ phÇn bÞ kÐo. Trõ ph−¬ng ph¸p thö träng tμi, cã thÓ dïng mÉu thö cã bÒ dÇy vμ bÒ réng lín h¬n.

2. §−êng kÝnh mÉu thö cã mÆt c¾t ngang trßn hay ®−êng kÝnh vßng trßn ngo¹i tiÕp cña mÉu thö cã mÆt c¾t ngang ®a gi¸c lÊy b»ng ®−êng kÝnh ban ®Çu (mÆt c¾t ngang trßn) hay ®−êng kÝnh ban ®Çu vßng trßn ngo¹i tiÕp (mÆt c¾t ngang ®a gi¸c) cña vËt liÖu thö. NÕu ®−êng kÝnh ban ®Çu vËt liÖu thö v−ît qu¸ 50mm th× gia c«ng lμm gi¶m ®Õn 20-50mm. Cã thÓ gi¶m ®−êng kÝnh mÉu thö ®en 20-30mm tõ vËt liÖu thö cã ®−êng kÝnh ban ®Çu lín h¬n 30mm. Nh÷ng mÉu tõ b¸n thμnh phÈm hay mÉu rÌm nÕu kh«ng cã quy ®Þnh riªng, bÒ dÇy lÊy b»ng 20mm, sai lÖch � 5mm. 3.6. ChiÒu dμi mÉu thö chän phô thuéc chiÒu dÇy mÉu thö vμ ®iÒu kiÖn tiÕn hμnh thö. 4. ThiÕt bÞ thö 4.1. Thö uèn cã thÓ tiÕn hμnh trªn c¸c m¸y thö v¹n n¨ng, m¸y nÐn, m¸y uèn s¾t, «t«. Tuú ph−¬ng ph¸p thö uèn, sö dông c¸c ®å g¸ thÝch hîp nh− c¸c gèi ®ì, r·nh ch÷ U hayV. 4.2. ChiÒu réng c¸c gèi ®ì, gèi uèn cÇn ph¶i lín h¬n chiÒu réng mÉu thö. §−êng kÝnh gèi uèn, b¸n kÝnh gèi ®ì chän theo c¸c quy ®Þnh riªng. 4.3. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi ®ì lÊy b»ng D +(2,5-3)a. 4.4. M¸y thö ph¶i ®¶m b¶o tÇm quan s¸t phÇn kÐo cña mÉu thö trong suèt qu¸ tr×nh thö cho tíi khi mÉu ®¹t tíi gãc uèn cho tr−íc hoÆc xuÊt hiÖn vÕt nøt. 4.5. Gãc gi÷a c¸c mÆt nghiªng cña r·nh uèn cÇn ph¶i phï hîp víi h×nh 2. Læ hë cña r·nh kh«ng ®−îc nhá h¬n 125mm. MÐp lç r·nh cÇn ®−îc lμm l−în trßn. 5. TiÕn hμnh thö 5.1. Thö uèn cã thÓ tiÕn hμnh theo mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau phô thuéc yªu cÇu cña s¶n phÈm thö: - Uèn ®Õn khi ®¹t ®−îc gãc uèn cho tr−íc (h×nh 1) vμ (h×nh 2) - Uèn ®Õn khi xuÊt hiÖn vÕt nøt ®Çu tiªn trong miÒn bÞ kÐo øng víi gãc uèn cho tr−íc.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 198:1985

Page 3

- Uèn ®Õn khi hai c¹nh cña mÊu thö song song víi nhau (h×nh 4). - Uèn ®Õn khi hai c¹nh cña mÉu tiÕp xóc víi nhau (h×nh 5). 5.1.1. Uèn ®¹t ®Õn gãc uèn cho tr−íc tiÕn hμnh b»ng c¸ch ®Æt lùc t¨ng tõ tõ, qua gèi uèn ®Æt ë giõa c¸c gèi ®ì. NÕu kh«ng ®¹t ®−îc gãc uèn b»ng ph−¬ng ph¸p trªn cã thÓ ®Æt lùc trùc tiÕp vμo c¸c ®Çu mÉu thö (h×nh 3). 5.1.2. Uèn ®Õn khi xuÊt hiÖn vÕt nøt ®Çu tiªn, còng tiÕn hμnh nh− ph−¬ng ph¸p trªn. 5.1.3. Uèn ®Õn khi hai c¹nh cña mÉu song song, ®Çu tiªn tiÕn hμnh nh− ë môc 5.1.l. Sau ®ã ®−a mÉu thö vμo gi÷a hai tÊm phang song song cña m¸y thö (h×nh 8). Cho lùc t¨ng tõ tõ ®Õn khi ®¹t ®−îc c¸c c¹nh cña mÉu song song. Thö cã g¸ ®Öm hay kh«ng cã g¸ ®Öm (h×nh 4). ChiÒu réng g¸ ®Öm ph¶i b»ng ®−êng kÝnh gèi uèn. 5.1.4. Uèn khi hai c¹nh cña mÉu tiÕp xóc víi nhau, ®Çu tiªn uèn s¬ bé, sau ®ã ®−a mÉu vμo hai tÊm ph¼ng song song cña m¸y thö (h×nh 5) cho lùc t¨ng tõ tõ ®Õn khi hai c¹nh cña mÉu tiÕp xóc víi nhau. 5.2. T¶i träng t¸c dông lªn mÉu chËm vμ ®Òu ®Ó ®¶m b¶o biÕn d¹ng dÎo ph¸t sinh tù do. 6. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ 6.1. Xem xÐt kÜ c¸c mÐp bªn, mÆt ngoμi phÇn cong cña mÉu thö sau khi uèn. 6.2. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö theo tiªu chuÈn vÒ s¶n phÈm kim lo¹i ®· ®−îc quy ®Þnh. 7. Biªn b¶n thö Biªn b¶n thö cÇn ghi: - C¸c kim lo¹i hay kÝ hiÖu quy −íc cña mÉu; - KÝch th−íc mÉu thö; - C¸c ®iÒu kiÖn thö; - KÕt qu¶ thö

Phô lôc Khi ch−a ban hμnh tiªu chuÈn vª ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu ®iÒu 3.1 ®−îc thay b»ng ®iÒu d−íi ®©y:

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 198:1985

Page 4

Khi gia c«ng mÉu b»ng c−a phay, bμo, tiÖn v.v... ë nhiÖt ®é m«i tr−êng, h−íng gia c«ng ph¶i song song víi trôc mÉu thö. Cã thÓ dïng mß hμn h¬i ®Ó c¾t, khi ®ã vÕt c¾t phμi c¸ch mÐp cña mÉu thö mét kho¶ng lín h¬n chiÒu dÇy ban ®Çu cña vËt liÖu thö, nh−ng kh«ng ®−îc bÐ h¬n 20mm Trong ph¹m vi l/3 chiÒu dÇy mÉu thö ë ®o¹n gi÷a, kh«ng ®−îc cè vÕt gia c«ng do ch¹m, choßng, ®ôc vμ vÕt lâm do bóa t¹o nªn NÕu mÉu bÞ cong, ph¶i n¾n th¼ng ë nhiÖt ®é m«i tr−êng, lùc t¸c dông khi n¾n lμ lùc tÜnh.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang