Thành viên vantran158

Tây Sơn đánh tan quân Thanh (tiết 54)

- 01/18/2014
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên vantran158

Tây Sơn đánh tan quân Thanh (tiết 54)

- 01/18/2014
1,114
Báo lỗi

Ngày soạn: 25/3Bài 25 (Tiết 54): Phong trào tây sơn iV. tây sơn đánh tan quân thanh I. Mục tiêu:1. Kiến thức: Qua bài học này giúp các em nhận thức được:- Tài thao lược quân sự của Quang Trung, Ngô Thì Nhậm và Ngô Văn Sở.- Những sự kiện lớn trong chiến dịch đại phá quân Thanh, đặc biệt là đại thắng ở trận Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử.- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.- Công lao to lớn của Quang Trung2. Kĩ năng: Rèn luyện cho kĩ năng sử dụng lược đồ, tường thuật sự kiện, đánh giá sự kiện.3. Thái độ: - Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước và niềm tự hoà về trang sử hào hùng của dân tộc- Cảm phục thiên tài quân sự Nguyễn HuệII. Phương pháp: Dạy học nêu vấn đề, đàm thoại vấn đáp, tường thuật diễn biến, thảo luận nhóm, phân tíchIII. Chuẩn bị:1. Giáo viên:- Máy chiếu Projecter+ Máy vi tính- Các tư liệu lịch sử và phiếu học tập- Lược đồ khởi nghĩa Tây Sơn chống các thế lực phong kiến và quân xâm lược nước ngoài.- Lược đồ chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 2. Học sinh: - Học bài củ - Vở ghi, vở soạn, vở bài tập, sách giáo khoa.- Giấy, bút để thảo luậnIV.Tiến trình lên lớp:1. định:2. Kiểm tra bài củ: GV: Trong giai đoạn từ 1786 - 1788, nghĩa quân Tây Sơn đã 3 lần tiến quân ra Bắc Hà. Hãy nêu theo nội dung sau:TTMục tiêuThời gianChỉ huyKết quảĐánh vào Thăng LongGiữa 1786Nguyễn HuệChính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài bị sụp đố.Tiêu diệt Nguyễn Hữu Chỉnh1787Vũ Văn NhậmBắt Nguyễn Hữu Chỉnh về Thăng Long trị tội.Tiêu diệt Vũ Văn NhậmGiữa 1788Nguyễn HuệThu phục được Bắc Hà.3. Bài mới:* Đặt vấn đề: Năm 1788, Tôn Sĩ Nghị được tay sai dẫn đường đem theo 29 vạn quân Thanh xâm lược nước ta, với tài mưu lược tuyệt vời của Nguyễn Huệ đã đánh bại 29 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi nuớc ta qua trận Ngọc Hồi - Đống Đa. Mở ra một trang lịch sử mới cho dân tộc.....Hoạt động của Thầy và tròNội dung kiến thứcGv:Sau khi Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà, Lê Chiêu Thống đã có hành động gì ?Hs:-Do thế cùng lực kiệt Lê Chiêu Thống sai người sang cầu cứu quân nhà Thanh. - Vua Thanh- Càn Long muốn nhân cơ hội này để thực hiện âm mưu xâm lược nước ta.Gv: Hậu quả của hành động này ?Hs: Cuối 1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân chia làm 4 đạo tiến vào nước ta.Gv: Dùng bản đồ Quang Trung đại phá quân Thanh để diễn giải.-Đạo thứ nhất: Do Tôn Sĩ Nghị và đê đốc Hứa Thế Hanh chỉ huy theo đường Lạng Sơn tiến vào Thăng Long. -Đạo thứ hai: Do tri phủ Sầm Nghi Đống chỉ huy theo đường Cao Bằng tiến xuống Thăng Long.-Đạo thứ ba: Do đề đốc

Nội dung

Ngµy so¹n: 25/3

Bµi 25 (TiÕt 54): Phong trµo t©y s¬n

iV. t©y s¬n ®¸nh tan qu©n thanh

I. Môc tiªu:

1. KiÕn thøc: Qua bµi häc nµy gióp c¸c em nhËn thøc ®­îc:

- Tµi thao l­îc qu©n sù cña Quang Trung, Ng« Th× NhËm vµ Ng« V¨n Së.

- Nh÷ng sù kiÖn lín trong chiÕn dÞch ®¹i ph¸ qu©n Thanh, ®Æc biÖt lµ ®¹i th¾ng ë trËn Ngäc Håi - §èng §a lÞch sö.

- Nguyªn nh©n th¾ng lîi, ý nghÜa lÞch sö cña phong trµo T©y S¬n.

- C«ng lao to lín cña Quang Trung

2. KÜ n¨ng:

RÌn luyÖn cho kÜ n¨ng sö dông l­îc ®å, t­êng thuËt sù kiÖn, ®¸nh gi¸ sù kiÖn.

3. Th¸i ®é:

- Gi¸o dôc cho häc sinh lßng yªu n­íc vµ niÒm tù hoµ vÒ trang sö hµo hïng cña d©n téc

- C¶m phôc thiªn tµi qu©n sù NguyÔn HuÖ

II. Ph­​¬ng ph¸p:

D¹y häc nªu vÊn ®Ò, ®µm tho¹i vÊn ®¸p, t­êng thuËt diÔn biÕn, th¶o luËn nhãm, ph©n tÝch

III. ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:

- M¸y chiÕu Projecter+ M¸y vi tÝnh

- C¸c t­ liÖu lÞch sö vµ phiÕu häc tËp

- L­îc ®å khëi nghÜa T©y S¬n chèng c¸c thÕ lùc phong kiÕn vµ qu©n x©m l­îc n­íc ngoµi.

- L­îc ®å chiÕn th¾ng Ngäc Håi - §èng §a

2. Häc sinh:

- Häc bµi cñ

- Vë ghi, vë so¹n, vë bµi tËp, s¸ch gi¸o khoa.

- GiÊy, bót ®Ó th¶o luËn

IV.TiÕn tr×nh lªn líp:

1. æn ®Þnh:

2. KiÓm tra bµi cñ:

GV: Trong giai ®o¹n tõ 1786 - 1788, nghÜa qu©n T©y S¬n ®· 3 lÇn tiÕn qu©n ra B¾c Hµ. H·y nªu theo néi dung sau:

TT

Môc tiªu

Thêi gian

ChØ huy

KÕt qu¶

§¸nh vµo Th¨ng Long

Gi÷a 1786

NguyÔn HuÖ

ChÝnh quyÒn hä TrÞnh ë §µng Ngoµi bÞ sôp ®è.

Tiªu diÖt NguyÔn H÷u ChØnh

1787

Vò V¨n NhËm

B¾t NguyÔn H÷u ChØnh vÒ Th¨ng Long trÞ téi.

Tiªu diÖt Vò V¨n NhËm

Gi÷a 1788

NguyÔn HuÖ

Thu phôc ®­îc B¾c Hµ.

3. Bµi míi:

* §Æt vÊn ®Ò: N¨m 1788, T«n SÜ NghÞ ®­îc tay sai dÉn ®­êng ®em theo 29 v¹n qu©n Thanh x©m l­îc n­íc ta, víi tµi m­u l­îc tuyÖt vêi cña NguyÔn HuÖ ®· ®¸nh b¹i 29 v¹n qu©n Thanh ra khái bê câi nuíc ta qua trËn Ngäc Håi - §èng §a. Më ra mét trang lÞch sö míi cho d©n téc.....

Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc

Gv:Sau khi NguyÔn HuÖ thu phôc B¾c Hµ, Lª Chiªu Thèng ®· cã hµnh ®éng g× ?

Hs:-Do thÕ cïng lùc kiÖt Lª Chiªu Thèng sai ng­êi sang cÇu cøu qu©n nhµ Thanh.

- Vua Thanh- Cµn Long muèn nh©n c¬ héi nµy ®Ó thùc hiÖn ©m m­u x©m l­îc n­íc ta.

Gv: HËu qu¶ cña hµnh ®éng nµy ?

Hs: Cuèi 1788, nhµ Thanh cö T«n SÜ NghÞ ®em 29 v¹n qu©n chia lµm 4 ®¹o tiÕn vµo n­íc ta.

Gv: Dïng b¶n ®å Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh ®Ó diÔn gi¶i.

-§¹o thø nhÊt: Do T«n SÜ NghÞ vµ ®ª ®èc Høa ThÕ Hanh chØ huy theo ®­êng L¹ng S¬n tiÕn vµo Th¨ng Long.

-§¹o thø hai: Do tri phñ SÇm Nghi §èng chØ huy theo ®­êng Cao B»ng tiÕn xuèng Th¨ng Long.

-§¹o thø ba: Do ®Ò ®èc ¤ §¹i Kinh chØ huy xuèng ®ãng ë S¬n T©y theo ®­êng Tuyªn Quang xuèng ®ãng ë S¬n T©y.

-§¹o thø t­: Theo ®­êng Qu¶ng Ninh tiÕn vµo H¶i D­¬ng.

Gv:Em cã nh/xÐt g× vÒ lùc l­îng cña qu©n giÆc ?

Hs:§«ng, m¹nh, gåm nhiÒu binh lùc m¹nh vµ nhiÒu t­íg giái cã bÌ lò b¸n n­íc dÉn ®­êng.

Gv:Em nhËn xÐt g× vÒ hµnh ®éng b¸n n­íc cña bÌ lò Lª Chiªu Thèng ?

Hs:Nhôc nh·, hÌn h¹ b¸n n­íc cÇu vinh, chØ v× quyÒn lîi c¸ nh©n mµ b¸n rÏ tæ quèc, g©y ®au khæ cho nh©n d©n.

Gv:Hµnh ®éng nµy gièng víi nh©n vËt nµo trong ch­¬ng tr×nh lÞch sö líp 6 mµ em ®· ®­îc häc ?

Hs:KiÒu C«ng TiÔn

Gv:§øng tr­íc ©m m­u vµ hµnh ®éng cña giÆc, nghÜa qu©n T©y S¬n ®· cã sù chuÈn bÞ g× ?

Hs:

-NghÜa qu©n T©y S¬n rót khái Th¨ng Long.

Gv: T¹i sao nghÜa qu©n T©y S¬n l¹i rót khái Th¨ng Long ?

Hs:

- Do t­¬ng quan lùc l­îng qu¸ chªnh lÖch, nÕu ®¸nh sÏ g©y thiÖt h¹i cho qu©n ta, chóng cßn hung h¨ng, nªn gi¶m tÝnh hiÕu chiÕn cña ®Þch ®Ó chê thêi c¬.

- GiÆc ®Õn ph¶i b¸o cho chØ huy NguyÔn HuÖ biÕt.

+ Ng« V¨n Së vµ Ng« Th× NhËm sai ng­êi vÒ Phó Xu©n cÊp b¸o cho NguyÔn HuÖ.

+ GÊp rót lËp phßng tuyÕn chÆn giÆc Tam §iÖp -BiÖn S¬n.

Gv:V× sao ph¶i lËp phßng tuyÕn chÆn giÆc Tam §iÖp -BiÖn S¬n?

Hs:

- Lµ phßng tuyÕn liªn kÕt thuû bé v÷ng ch¾c.

- Lµ bµn ®¹p cho T©y S¬n tÊn c«ng Th¨ng Long.

Gv: Giíi thiÖu thªm vÒ Tam §iÖp - BiÖn S¬n.

Gv:Sau khi chiÕm ®­îcTh¨ng Long qu©n Thanh ®· cã hµnh ®éng g× ?

Hs:

- T«n SÜ NghÞ cho qu©n c­íp bãc, ®èt nhµ, giÕt ng­êi rÊt tµn b¹o.

- T«n SÜ NghÞ suèt ngµy ¨n ch¬i, b¾t d©n cèng nép...

- Lª Chiªu Thèng chØ lµ vua bï nh×n, y t×m c¸ch tr¶ thï, b¸o o¸n rÊt tµn ng­îc.

- Nh©n d©n Th¨ng Long nãi víi nhau: “N­íc Nam tõ khi cã ®Õ v­¬ng ®Õn nay, ch­a bao giê thÊy «ng vua nµo luån cói hÌn h¹ nh­ vËy”

Gv:Th¸i ®é cña nh©n d©n ®èi víi giÆc ?

Hs: Lßng c¨m ghÐt qu©n thï c­íp n­íc vµ bÌ lò tay sai b¸n n­íc lªn ®Õn cao ®é.

Gv:Sau khi biÕt ®­îc tin b¸o (21/12/1788 tøc 24/11 n¨m MËu Th©n) NguyÔn HuÖ ®· cã nh÷ng chñ tr­¬ng g× ?

Hs:

- Th¸ng 11/1789, NguyÔn HuÖ lªn ng«i Hoµng ®Õ lÊy niªn hiÖu Quang Trung lËp tøc tiÕn qu©n ra B¾c.

Gv:T¹i sao lóc lÊy ®­îc chÝnh quyÒn hä TrÞnh ë §µng Ngoµi, NguyÔn HuÖ l¹i kh«ng lªn ng«i vua mµ b©y giê lªn ng«i ? ý nghÜa cña viÖc nµy ?

Hs:

+ V×: Lóc ®ã khÈu hiÖu: “Phï Lª diÖt TrÞnh” cßn b©y giê vua Lª lµ kÎ b¸n n­íc cÇu vinh.

+ ý nghÜa:

- TËp hîp ®­îc søc m¹nh cña toµn d©n.

- Kh¼ng ®Þnh chñ quyÒn cña d©n téc vµ n­íc ta ®· cã chñ råi.

Gv:Dïng b¶n ®å Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c b­íc tiÕp theo.

+ §Õn NghÖ An, Quang Trung tuyÓn thªm qu©n vµ tæ chøc duyÖt binh lín ë VÜnh Doanh.

+ Tíi Thanh Ho¸, Quang Trung tiÕp tôc tuyÓn thªm qu©n vµ lµm lÔ tuyªn thÖ quyÕt t©m ®¸nh giÆc.

Gv: TrÝch: “ §¸nh cho ®Ó dµi tãc,

§¸nh cho ®Ó ®en r¨ng,

§¸nh cho nã chÝch l©n bÊt ph¶n,

§¸nh cho nã phiÕn tr¸p bÊt hoµn,”

§¸nh cho sö tri Nam quèc anh hïng chi h÷u chñ”

NhËn xÐt ý chÝ cña Quang Trung? Hs:Theo dßng ch÷ nhá tr¶ lêi.

+ Ra ®Õn Tam §iÖp - BiÖn S¬n (25/1/ 1789 tøc 20/ 12/ n¨m MËu Th©n) Quang Trung khen ngîi kÕ ho¹ch cña Ng« V¨n Së vµ Ng« Th× NhËm.

+ ¤ng më tiÖc khao qu©n vµ tuyªn bè: “ Nay h·y ¨n TÕt Nguyªn §¸n tr­íc, ®Õn sang xu©n ngµy mång b¶y vµo Th¨ng Long sÏ më tiÖc lín. C¸c ng­êi nhí lêi ta xem cã ®óng kh«ng”

Gv:V× sao Quang Trung l¹i quyÕt ®Þnh tiªu diÖt qu©n Thanh trong dÞp TÕt KØ DËu ?

(Mäi ng­êi lóc nµy th­êng lµm g× ? )

Hs: §Þch chñ quan, kiªu ng¹o, TÕt lµ lóc qu©n ®Þch l¬ lµ viÖc canh phßng v× chóng kiªu c¨ng ®· ®uæi ®­îc qu©n T©y S¬n ra khái Th¨ng Long.

Gv:Em cã nhËn xÐt g× vÒ chñ tr­¬ng nµy cña Quang Trung ?

(§¸nh ®Þch vµo dÞp TÕt sÏ lµm qu©n giÆc l©m vµo t×nh tr¹ng nh­ thÕ nµo ?)

Hs:Suy nghÜ tr¶ lêi

Gv:Nh÷ng viÖc lµm trªn cña Quang Trung thÓ hiÖn ®iÒu g× ?

Hs:QuyÕt t©m quÐt qu©n x©m l­îc ra khái n­íc ta.

Gv:Dïng B¶n ®å T©y S¬n ®¸nh tan qu©n Thanh x¸c ®Þnh 5 ®¹o qu©n cña Quang Trung:

*§¹o thø nhÊt: Chñ lùc, do Quang Trung trùc tiÕp chØ huy, th¼ng h­íng Th¨ng Long.

*§¹o thø hai, ba: §¸nh vµo Nam Th¨ng Long,

yÓm hé cho ®¹o chñ lùc.

*§¹o thø t­: TiÕn ra H¶i D­¬ng.

*§¹o thø n¨m:TiÕn lªn L¹ng Giang (B¾c Giang)

chÆn ®­êng rót lui cña ®Þch.

Gv:Treo b¶n ®å chiÕn th¾ng Ngäc Håi- §èng §a tr×nh bµy.

- §ªm mång 3 TÕt, bÝ mËt v©y vµ tiªu diÖt ®ån Hµ Håi (Th­êng TÝn - Hµ T©y)

- Mê s¸ng mång 5 TÕt, Quang Trung trùc tiÕp ®¸nh vµ tiªu diÖt ®ån Ngäc Håi.

- Cïng lóc ®ã §« §èc Long tÊn c«ng §èng §a.

Gv:ý nghÜa cña chiÕn th¾ng Ngäc Håi -§èng §a ?

Hs:

- Ngäc Håi lµ vÞ trÝ rÊt quan träng, mÊt mét phÇn lùc l­îng cña giÆc. MÊt 2 ®ån nµy lµ mÊt ®i mét phÇn quan träng lùc l­îng cña ®Þch.

- §èng §a còng bÞ ®¸nh tan nªn qu©n giÆc kh«ng cßn kh¶ n¨ng chiÕn ®Êu n÷a.

+“Trong bé chiÕn bµo x¹m ®en khãi thuèc sóng cïng ®oµn qu©n chiÕn th¾ng Tr­a mång 5 TÕt KØ DËu, vua Quang Trung tiÕn vµo gi¶i phãng Th¨ng Long trong tiÕng reo hß...”

Gv:Nãi thªm vÒ kh«ng khÝ chiÕn th¾ng nµy.

Hs:Tr×nh bµy l¹i diÔn biÕn trªn b¶n ®å.

Gv:V× sao qu©n T©y S¬n giµnh ®­îc th¾ng lîi?

Hs:

Gv: Ph©n tÝch thªm

* Nguyªn nh©n:

- Ph¸t huy cao ®é tinh thÇn yªu n­íc cña nh©n d©n

- N¾m v÷ng thêi c¬, triÖt ®Ó lîi dông mäi yÕu tè bÊt ngê ®Ò tæ chøc ph¶n c«ng quyÕt liÖt vµ nhanh chãng ®Ó tiªu diÖt mét lùc l­îng lín.

- NghÖ thuËt chØ ®¹o chiÕn tranh lµ: ThÇn tèc, tiÕn qu©n m·nh liÖt, tæ chøc, chØ ®¹o chiÕn ®Êu c¬ ®éng.

Gv:ý nghÜa lÞch sö cña phong trµo T©y S¬n?

Hs:

* ý nghÜa:

- §Ëp tan cuång väng x©m l­îc cña ph­¬ng B¾c.

- Gi÷ v÷ng nÒn ®éc lËp d©n téc.

- LËt ®æ c¸c tËp ®oµn phong kiÕn TrÞnh- NguyÔn.

- Xo¸ bá chia c¾t §µng Ngoµi- §µng Trong..

- Gãp phÇn ®­a khoa häc qu©n sù n­íc ta lªn mét tÇm cao ë cuèi thÕ kØ 18.

Th¶o luËn nhãm:

Em h·y nhËn xÐt c¸ch ®¸nh giÆc cña NguyÔn HuÖ ?

§¸p ¸n:

- C¸ch bè trÝ qu©n ®éc ®¸o: Chia qu©n lµm 5 ®¹o. - Chän thêi c¬ vµ thêi ®iÓm ®Ó ®¸nh giÆc

(vµo dÞp TÕt, ®¸nh vµo ban ®ªm) - Hµnh qu©n thÇn tèc, bÊt ngê, tiÕn qu©n m·nh liÖt vµ chØ ®¹o s¸ng suèt...

Gv:ChiÕu h×nh Quang Trung.

1. Qu©n Thanh x©m l­îc n­íc ta:

a. ¢m m­u vµ hµnh ®éng cña giÆc:

-Lª Chiªu Thèng sang cÇu qu©n nhµ Thanh.

- Nhµ Thanh muèn nh©n c¬ héi nµy ®Ó x©m l­îc n­íc ta.

- Cuèi n¨m 1788, T«n SÜ NghÞ ®em 29 v¹n qu©n chia lµm 4 ®¹o tiÕn vµo n­íc ta.

b. ChuÈn bÞ cña nghÜa qu©n:

- Qu©n T©y S¬n rót khái Th¨ng Long.

- B¸o cho NguyÔn HuÖ ë Phó Xu©n (HuÕ) biÕt.

- LËp phßng tuyÕn Tam §iÖp - BiÖn S¬n.

2.Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh 1789:

a.Chñ tr­¬ng vµ kÕ ho¹ch cña nghÜa qu©n:

- Th¸ng11/1788,NguyÔn HuÖ lªn ng«i Hoµng ®Õ, niªn hiÖu: Quang Trung, lËp tøc tiÕn qu©n ra B¾c.

-TuyÓn thªm qu©n vµ tæ chøc duyÖt binh lín ë VÜnh Doanh (NghÖ An)

- Tíi Thanh Ho¸, Quang Trung tiÕp tôc tuyÓn thªm qu©n vµ lµm lÔ tuyªn thÖ quyÕt t©m ®¸nh giÆc.

- Më tiÖc khao qu©n vµ tuyªn bè:

“Ngµy mång b¶y vµo Th¨ng Long sÏ më tiÖc lín...”

- Chia qu©n lµm 5 ®¹o tiÕn ®¸nh qu©n Thanh.

b. DiÔn biÕn:

- §ªm 30 TÕt tiªu diÖt c¸c ®ån tiÒn tiªu cña ®Þch.

- §ªm mång 3 TÕt, bÝ mËt v©y vµ tiªu diÖt ®ån Hµ Håi (Th­êng TÝn - Hµ T©y)

- Mê s¸ng mång 5 TÕt: TÊn c«ng Ngäc Håi- §èng §a.

-Tr­a mång 5 TÕt KØ DËu, vua Quang Trung tiÕn vµo gi¶i phãng Th¨ng Long.

3. Nguyªn nh©n th¾ng lîi, ý nghÜa lÞch sö cña Phong trµo T©y S¬n:

a.Nguyªn nh©n:

- §­îc sù ñng hé nhiÖt t×nh cña nh©n d©n.

- Tinh thÇn chiÕn ®Êu dòng c¶m cña qu©n d©n ta.

- Tµi chØ huy tuyÖt vêi cña bé chØ huy T©y S¬n vµ Quang Trung.

b.ý nghÜa:

- LËt ®æ c¸c tËp ®oµn phong kiÕn TrÞnh- NguyÔn.

- Xo¸ bá chia c¾t §µng Ngoµi- §µng Trong..

- §¸nh ®uæi giÆc ngo¹i x©m Xiªm, Thanh.

V.Cñng cè:

Bµi tËp: §¸nh dÊu X vµo « vµo c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng:

Nh÷ng viÖc lµm nµo cña NguyÔn HuÖ d­íi ®©y thÓ hiÖn râ quyÕt t©m ®¸nh tan qu©n ngo¹i x©m ,b¶o vÖ nÒn ®éc lËp d©n téc ?

Lªn ng«i Hoµng ®Õ n¨m 1788, lÊy niªn hiÖu lµ Quang Trung.

Më cuéc duyÖt binh lín ë VÜnh Doanh (NghÖ An)

Xin thiÕt lËp quan hÖ giao h¶o víi nhµ Thanh.

Tæ chøc lÔ thÖ sù (lÔ tÕ cê vµ thÒ tr­íc lóc xuÊt qu©n) vµ ®äc bµi “HiÓu dô t­íng sÜ”

VI. H­íng dÉn vÒ nhµ:

LËp b¶ng thèng kª c¸c sù kiÖn chÝnh cña Phong trµo T©y S¬n tõ 1771- 1789:

Niªn ®¹i

sù kiÖn chÝnh cña Phong trµo T©y S¬n

* Bµi cò:

- Tr×nh bµy hoµn c¶nh lÞch sö qu©n Thanh x©m l­îc n­íc ta ?

- NghÜa qu©n T©y S¬n ®· cã kÕ ho¹ch chuÈn bÞ nh­ thÕ nµo ?

- Quang Trung ®· cã chñ tr­¬ng vµ kÕ ho¹ch g× ®Ò ®èi phã ? NhËn xÐt ?

- Nªu nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ ý nghÜa lÞch sö cña Phong trµo T©y S¬n ?

- §¸nh gi¸ c«ng lao cña Quang Trung.

- Lµm c¸c bµi tËp ë s¸ch bµi tËp

* Bµi míi:

ChuÈn bÞ bµi: Quang Trung x©y dùng ®Êt n­íc

- So¹n tr­íc bµi Quang Trung x©y dùng ®Êt n­íc:

- C¸c biÖn ph¸p Quang Trung phôc håi kinh tÕ, x©y dùng v¨n ho¸ gi¸o dôc.

- T×m hiÓu chiÕu khuyÕn n«ng, ChiÕu lËp häc cña Quang Trung? Nãi lªn hoµi b¶o g× cña ¤ng.

- Nªu c¸c chÝnh s¸ch vÒ quèc phßng vµ ngo¹i giao cña Quang Trung vµ cho nhËn xÐt.

- S­u tÇm t­ liÖu lÞch sö vÒ Quang Trung

T­ liÖu tham kh¶o:

Trªn ®­êng tiÕn qu©n ra B¾c, vua Quang Trung cho qu©n dõng l¹i ë NghÖ An ®Ó mé thªm qu©n. Sau ®ã, «ng cho tËp hîp toµn qu©n vµ nãi:

“ Qu©n Thanh sang x©m lÊn n­íc ta, hiÖn nay ë Th¨ng Long, c¸c ng­¬i ®· biÕt ch­a ? Trong kho¶ng vò trô, ®Êt nµo sao Êy, ®Òu ®· ph©n biÖt râ rµng, ph­¬ng Nam, ph­¬ng B¾c ®· chia nhau mµ cai trÞ. Ng­êi ph­¬ng B¾c kh«ng ph¶i nßi gièng chóng ta, trong d¹ ¾t kh¸c. Tõ ®êi H¸n ®Õn nay, chóng ®· mÊy phen c­íp bãc n­íc ta…

§êi H¸n cã Tr­ng N÷ V­¬ng, ®êi Tèng cã §inh Tiªn Hoµng, Lª ®¹i Hµnh, ®êi Nguyªn cã TrÇn h­ng §¹o, ®êi Minh cã Lª Th¸i Tæ. C¸c ngµi kh«ng nì ngåi nh×n chóng lµm ®iÒu tµn b¹o nªn ®· thuËn lßng ng­êi , dÊy nghÜa qu©n, ®Òu chØ ®¸nh mét trËn lµ th¾ng vµ ®uæi chóng vÒ ph­¬ng B¾c.

… Nay ng­êi Thanh l¹i sang cã m­u ®å lÊy n­íc Nam ta ®Æt lµm quËn huyÖn, kh«ng biÕt tr«ng g­¬ng mÊy ®êi Tèng, Nguyªn, Minh ngµy x­a, v× vËy chóng ta ph¶i kÐo qu©n ra ®uæi chóng.

… Ta ®em qu©n ra B¾c chuyÕn nµy lµ ®Ó trõ c¸i ho¹ cho d©n cho n­íc…"

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang