Thành viên idoc2012

Tập lệnh của PLC Omron

- 09/25/2012
Chia sẻ
Tải xuống miễn phí
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Tải xuống miễn phí (50 trang)
Thành viên idoc2012

Tập lệnh của PLC Omron

- 09/25/2012
3,059
Báo lỗi

Mình đã đọc một số tài liệu viết hướng dẫn lập trình cho lọai PLC OMRON này nhưng cũng rất sơ xài.Cũng chỉ có vài lệnh đơn giản thôi. Chưa giải quyết đc nhiều bài toán phức tạp. Vì vậy mình đã tiến hành dịch tài liệu này. Mình cũng chỉ mới bắt đầu đc hơn tuần nay.Chỉ tranh thủ buổi tối dịch thôi. Vì vậy mình muốn có bạn nào đang dịch về tài liệu này thì chúng ta cùng làm.

Nội dung
Microsoft Word - TAPLENH-OMRON.doc

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 1

TAÄP LEÄNH CUÛA PLC OMRON

1.1. CAÙC LEÄNH LÖÔÏC ÑOÀ HÌNH THANG ( LADDER DIAGRAM INSTRUCTION):

1.1.1. Leänh LD ( load):

Leänh naøy naïp moät coâng taéc thöôøng hôû noái vôùi phía beân traùi ñöôøng daây ñieän

Kyù hieäu hình thang:

Vuøng döõ lieäu toaùn töû:

1.1.2. Leänh LD Not ( Load Not):

Leänh naøy gioáng leänh LD nhöng ôû ñaây laø coâng taéc thöôøng ñoùng

1.1.3. Leänh AND, AND NOT

• Leänh AND duøng ñeå noái tieáp moät coâng taéc thöôøng hôû vôùi moät coâng taéc ñöùng tröôùc noù.

Kyù hieäu hình thang:

B

B

B: Bit

IR, SR, AR, HR, TC, TR

B

B: Bit

IR,SR,AR,HR,TC,LR

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 2

Vuøng döõ lieäu toaùn töû

• Leänh AND NOT : duøng ñeå noái tieáp moät coâng taéc thöôøng ñoùng vôùi moät coâng taéc ñöùng tröôùc noù

Kyù hieäu hình thang:

Vuøng döõ lieäu toaùn töû:

1.1.4. Leänh OR, ORNOT:

• Leänh OR duøng ñeå noái moät coâng taéc thöôøng hôû vôùi moät ñöôøng daây ñieän beân traùi song song vôùi moät hoaëc nhieàu coâng taéc ñöùng trong cuøng moät nhaùnh.

• Leänh ORNOT : Gioáng nhö leänh OR nhöng coâng taéc noái vaøo laø coâng taéc thöôøng ñoùng.

Kyù hieäu hình thang:

Vuøng döõ lieäu toaùn töû:

1.1.5 Leänh ANDLD (AND LOAD) vaø ORLD (OR LOAD):

Leänh ANDLD: Laø leänh duøng ñeå lieân keát hai khoái coâng taéc lieân tieáp vôùi nhau.

B: Bit

IR, SR, AR, HR, TC, TR

B

B: Bit

IR, SR, AR, HR, TC, TR

B: Bit

IR, SR, AR, HR, TC, TR

B

B

OR

ORNOT

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 3

Kyù hieäu hình thang

Ví duï:

Vieát chöông trình cho sô ñoà hình thang treân:

Ñòa chæ Leänh Döõ lieäu

00000 LD 00000

00001 OR 00001

00002 LD 00002

00003 ORNOT 00003

00004 ANDLD -------

00005 OUT 01000

Leänh ORLD : Duøng ñeå lieân keát hai khoái song song nhau

Vieát chöông trình cho sô ñoà hình thang treân:

Ñòa chæ Leänh Döõ lieäu

00000 LD 00000

00001 AND 00002

00002 LD 00001

00003 ANDNOT 00003

00004 ORLD -------

00005 OUT 01000

00000 00002

00001 00003

01000 00000 00002

00001 00003

01000

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 4

1.2. LEÄNH ÑIEÀU KHIEÅN BIT :

1.2.1. Leänh OUT ( OUTPUT) vaø OUT NOT ( OUTPUT NOT)

Kyù hieäu hình thang:

Vuøng döõ lieäu toaùn töû:

Leänh OUT vaø OUT NOT duøng ñeå ñieàu khieån traïng thaùi cuûa Bit ñaõ chæ ñònh theo ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON thì Bit OUT seõ ON, coøn Bit OUT NOT seõ OFF vaø nguöôïc laïi.

1.2.2. Leänh SET vaø RESET:

Kyù hieäu hình thang:

Vuøng döõ lieäu toaùn töû:

Leänh SET duøng ñeå ON bit toaùn töû khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON vaø khoâng aûnh höôûng traïng thaùi bit toaùn töû khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF.

Leänh RESET duøng ñeå OFF bit toaùn töû khi ñieàu kieän thöïc hieän laø ON vaø khoâng aûnh höôûng traïng thaùi cuûa toaùn töû khi ñieàu kieän thöïc hieän laø OFF.

B: Bit

IR, SR, AR, HR, TC, TR

SET B

RESET B

B: Bit

IR, SR, AR, HR, TC, TR

B

B

OUT

OUTNOT

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 5

1.2.3. Leänh KEEP ( 11) :

Kyù hieäu hình thang:

Vuøng döõ lieäu toaùn töû:

Leänh KEEP (11) duøng ñeå duy trì traïng thaùi bit ñaõ ñònh theo hai ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø S vaø R. S laø ngoõ vaøo SET; R laø ngoõ vaøo RESET. Leänh KEEP (11) hoaït ñoäng gioáng nhö moät Relay choát maø ñöôïc Set bôûi S vaø Reset bôûi R.

Minh hoaï baèng soùng:

• Ñieàu kieän thöïc hieän S

• Ñieàu kieän thöïc hieän R

• Traïng thaùi bit B

1.2.4. Leänh DIFU ( 13) vaø DIFD ( 14):

Kyù hieäu hình thang:

S KEEP (11)

B R

B: Bit

IR, SR, AR, HR, TC, TR

DIFU (13) B

DIFD (14) B

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 6

Vuøng döõ lieäu toaùn töû:

Leänh DIFU (13) vaø DIFD (14) ñöôïc duøng ñeå baät ON bit ñaõ ñònh trrong moät chu kyø.

Moãi khi thöïc hieän DIFU (13) so saùnh ñieàu kieän thöïc hieän taïi ngoõ vaøo vôùi ñieàu kieän tröôùc ñoù cuûa noù. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän tröôùc ñoù laø OFF vaø hieän taïi laø ON, DIFU (13) seõ baät ON bit ñaõ ñònh. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän tröôùc ñoù laø ON vaø ñieàu kieän thöïc hieän hieän taïi laø ON hay OFF leänh DIFU (13) seõ OFF bit ñaõ ñònh.

Coøn ñoái vôùi leänh DIFD (14) khi thöïc hieän seõ so saùnh ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo hieän taïi vôùi ñieàu kieän tröôùc ñoù. Neáu ñieàu kieän tröôùc ñoù laø ON vaø hieän taïi laø OFF thì leänh DIFD (14) seõ baät ON bit ñaõ ñònh. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän taïi ngoõ vaøo laø ON baát chaáp ñieàu kieän tröôùc ñoù laø ON hay OFF, leänh DIFD (14) seõ OFF bit ñaõ ñònh.

Hai leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán côø traïng thaùi.

Ví duï :

Cho sô ñoà hình thang

Vieát chöông trình cho sô ñoà hình thang treân

Ñòa chæ Leänh Döõ lieäu

00000 LD 00000

00001 DIFU(13) 10014

00002 DIFD(14) 10015

Minh hoïa baèng daïng soùng:

B: Bit

IR, SR, AR, HR, TC, TR

DIFU (13) 10014

DIFU (13) 10014

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 7

Ñieàu kieän nhaäp:0000

DIFU (13)

DIFD (14)

1.3. LEÄNH ÑIEÀU KHIEÅN CHÖÔNG TRÌNH:

1.3.1. Leänh IL (02) (Interlock) vaø ILC (03) (Interlock clear):L

Leänh IL (02) luoân ñöôïc duøng keát hôïp vôùi ILC (03) ñeå taïo thaønh moät khoái khoaù trong. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cho IL (02) laø OFF thì taát caû caùc ngoõ ra vaø taát caû caùc giaù trò hieän taïi cuûa TIMER ôû trong IL (02) vaø ILC (03) ñöôïc OFF hay Reset. Moät soá leänh khaùc thì khoâng hoaït ñoäng. Giaù trò hieän taïi cuûa COUNTER ñöôïc duy trì. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON thì söï thöïc hieän cuûa leänh IL (02) vaø ILC (03) khoâng aûnh höôûng, chöông trình tieáp tuïc bình thöôøng.

1.3.2. Leänh JMP (04) (JUMP) vaø JME (05) (JUMP END):

Kyù hieäu hình thang:

N : laø soá nhaûy

Soá nhaûy N trong leänh laø töø 00 ñeán 99

JMP (04) luoân luoân ñöôïc duøng keát hôïp vôùi JME (05) ñeå taïo thaønh leänh nhaûy, ñeå nhaûy töø moät ñieåm trong sô ñoà hình thang ñeán moät ñieåm khaùc. JMP (04) ñöôïc ñònh nghóa laø ñieåm maø taïi ñoù leänh nhaûy ñöôïc taïo. JME (05) ñöôïc ñònh nghóa laø ñieåm ñích cuûa leänh nhaûy. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cho JMP (04) laø ON thì böôùc nhaûy khoâng ñöôïc taïo vaø chöông trình ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc nhö ñaõ laäp trình. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cho JMP (04) laø OFF thì moät böôùc nhaûy ñöôïc thi haønh, khi ñoù chöông trình tieáp tuïc thöïc hieän taïi JME (05).

JMP (04) N

JME (05) N

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 8

Khi soá nhaûy N cuûa JMP (04) töø 01ñeán 99 thì con troû laäp töùc chuyeån ñeán JME(05) vôùi cuøng soá nhaûy N töông öùng. Taát caù caùc leänh ôû giöõa JMP (04) vaø JME(05) khoâng thöïc hieän. Traïng thaùi cuûa nhöõng Timer, Counter, Bit Out, Out Not vaø taát caû traïng thaùi cuûa bit ñieàu khieån khaùc seõ khoâng thay ñoåi. Soá nhaûy naøy chæ ñònh nghóa cho moät laàn nhaûy.

Khi soá nhaûy N cho JMP (04) laø ON, CPU seõ tìm ñeán JME (05) keá coù soán nhaûy N = 00. Ñeå thöïc hieän noù kieåm tra toaøn boä chöông trình taát caû nhöõng leänh vaø bit ñieàu khieån naèm ôû giöõa JMP (04) 00 vaø JME (05) 00 ñöôïc giöõ nguyeân. Soá nhaûy 00 coù theå ñöôïc suöû duïng nhieàu laàn ñoái vôùi JMP (04) maø chæ caàn moät ñích nhaûy ñeán JME (05).

Ví duï:

Sô ñoà hình thang

Vieát chöông trình ccho sô ñoà hình thang treân:

Ñòa chæ Leänh Döõ lieäu

00000 LD 00000

00001 JMP(04) 01

00002 LD 00001

00003 Leänh 1

00004 LD 00002

00005 Leänh 2

00006 JMP(05) 01

Giaûi thích löôïc ñoà treân: khi IR 00000 = ON thì chöông trình thöïc hieän töø leänh 1 ñeán leänh 2. Khi IR00000 = OFF thì leänh 1 vaø leänh 2 khoâng thöïc hieän.

JMP(04) 01 00000

Leänh 1 00001

Leänh 2 00002

JME(05) 01

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 9

1.3.3. Leänh STEP(08) (Step define) vaø SNXT(09) (Step start)

Kyù hieäu hình thang

Vuøng döõ lieäu toaùn töû:

B : bit

IR, AR, LR, HR

Leänh böôùc Step (08) vaø SNXT (09) ñöôïc duøng keát hôïp vôùi nhau ñeå ñaët ñieåm döøng giöõa nhöõng phaàn trong moät chöông trình lôùn vì vaäy nhöõng phaàn coù theå thöïc hieän nhö nhöõng khoái vaø ñöôïc ñaët laïi luùc hoaøn thaønh. Step (08) duøng moät Bit ñieàu khieån trong vuøng IR hay HR … ñeå ñònh nghóa cho phaàn baét ñaàu cuûa ñaàu chöông trình goïi laø böôùc. Step (08) khoâng caàn ñieàu kieän thöïc hieän, töùc laø söï thöïc hieän cuûa noù ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua bit ñieàu khieån B ñaët trong SNXT (09). SNXT (09) laø leänh baét ñaàu böôùc cho pheùp STEP (08) thöïc hieän. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cuûa SNXT (09) (coù duøng bit ñieàu khieån B trong STEP (08) laø ON. Thì böôùc seõ ñöôïc thöïc hieän. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cuûa SNXT (09) laø OFF thì böôùc ñònh nghóa seõ khoâng ñöôïc thöïc hieän leänh SNXT (09) phaûi ñöôïc con troû ñoïc tröôùc khi baét ñaàu böôùc. Baát kyø moät böôùc naøo trong chöông trình maø khoâng ñöôïc baét ñaàu vôùi SNXT (09) thì böôùc ñoù seõ khoâng thöïc hieän.

Moät SNXT (09) ñöôïc duøng trong chöông trình thì seõ thöïc hieän böôùc seõ tieáp dieãn cho ñeán khi STEP (08) ñöôïc thöïc hieän maø khoâng coù bit ñieàu khieån STEP (08). STEP (08) khoâng coù bit ñieàu khieån ñöôïc ñöùng tröôùc bôûi SNXT (09) vôùi moät bit ñieàu khieån giaû, bit ñieàu khieån giaû coù theå laø nhöõng bit baát kyø khoâng söû duïng trong IR hay HR. Vì vaäy noù khoâng theå laø bit ñieàu khieån duøng cho STEP (08).

Sö thöïc hieän cuûa moät böôùc ñöôïc hoaøn thaønh khi coù söï xuaát hieän cuûa SNXT(09) keá hay bit ñieàu khieån cho böôùc ñöôïc Reset. Khi böôùc ñöôïc hoaøn thaønh taát caû nhöõng bit cuûa IR vaø HR trong böôùc ñöôïc baät trôû veà OFF vaø taát caû caùc Timer trong böôùc ñöôïc Reset veà giaù trò ñaët cuûa noù. Caùc Counter, thanh ghi dòch nhöõng bit duøng KEEP giöõ nguyeân traïng thaùi.

1.4. NHÖÕNG LEÄNH VEÀ TIMER / COUNTER

1.4.1. Leänh TIM (Timer):

STEP (08) B

SNXT (09) B

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 10

Kyù hieäu hình thang

N: laø soá Timer TC #

SV : laø giaù trò ñaët (word, BCD): IR, SR, AR, DM, HR, LR, #

N: laø chæ soá Timer chaïy töø 000 ñeán 511

SV : laø giaù trò ñaët cho Timer ñöôïc ñaët töø 000,0ñeán 999,9 vôùi ñôn vò laø 0,1 giaây. Moät Timer ñöôïc kích laø ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cuûa noù ñöôïc chuyeån sang ON vaø noù ñöôïc Reset veà giaù trò ñaët khi ñieàu kieän thöïc hieän chuyeån sang OFF. Neáu ñieàu kieän cho Timer duy trì trong moät khoaûng thôøi gian daøi thì giaù trò ñaët cuûa Timer seõ giaûm veà 0, côø hoaøn thaønh cho soá TC duøng ñöôïc baät ON vaø duy trì traïng thaùi cho ñeán khi Timer ñöôïc Reset (ñeán khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo chuyeån sang OFF)

Sau ñaây minh hoïa daïng soùng lieân heä giöõ ñieàu kieän thöïc hieän cho Timer

1.4.2. CNT (Counter)

Kyù hieäu hình thang

N laø chæ soá TC cuûa CNT chaïy töø 000 tôùi 511

CNT duøng ñeå ñeám xuoáng töø giaù trò ñaët SV khi ñieàu kieän thöïc hieän xung ñeám chuyeån töø traïng thaùi OFF sang ON, giaù trò hieän taïi (PV) seõ ñöôïc giaûm xuoáng baèng moät laàn CNT thöïc hieän moät xung ñeám CP töø OFF sang ON. Neáu ñieàu kieän xung ñeám thay ñoåi hay chuyeån töø traïng thaùi ON sang OFF thì giaù trò PV cuûa CNT khoâng thay ñoåi, côø hoaøn thaønh cho moät Counter ñöôïc baät ON khi giaù trò hieän taïi PV baèng 0 vaø ôû traïng thaùi ON cho ñeán khi Counter ñöôïc Reset.

TIM N SV

Ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo

Côø hoaøn thaønh SV SV

ON OFF

ON OFF

CNT N SV

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 11

Counter ñöôïc Reset vôùi moät ngoõ vaøo RESET R khi R chuyeån töø OFF sang ON, vaø PV ñöôïc Reset veà SV. Giaù trò hieän taïi PV seõ Khoâng giaûm khi R ñang ON vaø chæ ñeám xuoáng khi R chuyeån sang OFF. Giaù trò hieän taïi PV cuûa CNT seõ khoâng Reset trong phaàn chöông trình khaùc trong hay bôûi söï ngaét nguoàn.

1.4.3. Leänh ñeám laëp laïi CNTR (12) – Reversible Counter

Kí hieäu hình thang

N: chæ soá CNTR (12)

SV: laø giaù trò ñaët ôû trong IR, SR, AR, DM, HR, LR, #

CNTR laø moät boä ñeám theo hai chieàu. Noù ñöôïc duøng ñeå ñeám giöõa giaù trò ñaët SV vaø 0 theo söï chuyeån ñoåi moät trong hai ñieàu kieän ñoù laø ngoõ vaøo taêng II vaø ngoõ vaøo giaûm DI.

Giaù trò hieän taïi (PV) seõ taêng neáu ñieàu kieän ñeám ñöôïc ñöa vaøo ngoõ II vaø seõ giaûm neáu ñieàu kieän ñeám ñöôïc ñöa vaøo ngoõ DI. Neáu ñieàu kieän ñeám ñöôïc ñöa vaøo caû hai ngoõ II vaø DI thì giaù trò hieän taïi PV cuûa CNTR (12) seõ giöõ nguyeân khoâng thay ñoåi.

Khi giaù trò hieän taïi PV giaûm tôùi 00 thì PV ñöôïc ñaët veà giaù trò ñaët SV vaø côø hoaøn thaønh ñöôïc baät ON cho ñeán khi giaù trò PV giaûm trôû laïi. Khi giaù trò hieän taïi PV taêng leân tôùi SV thì giaù trò PV ñöôïc ñaët veà 0 vaø côø hoaøn thaønh ñöôïc baät sang ON cho ñeán khi giaù trò PV taêng trôû laïi.

R laø ngoõ vaøo Reset cuûa CNTR (12) khi R chuyeån töø OFF sang ON, giaù trò PV ñöôïc Reset veà 0. Giaù trò PV seõ khoâng taêng khoâng giaûm khi R ñang ON. Counter seõ ñeám trôû laïi khi R laø OFF.

1.4.4. Leänh TIMH (15) – High Speed Timer

Kí hieäu hình thang

N: laø chæ soá Timer

SV: laø giaù trò (word, BCD) ôû trong IR, SR, AR, DM, HR, LR, #

CNTR (12) N SV

TIMH (15) SV

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 12

Giaù trò SV ñaët trog TIMH (15) chaïy töø 00,00 ñeán 99,99 giaây. Hoaït ñoäng cuûa TIMH (15) gioáng nhö TIM.

1.4.5. Leänh PRV (62) – High Speed Counter Pvread

Kí hieäu hình thang

P: laø port rieâng 000,001,002

C: döõ lieäu ñieàu khieån: 000,001,002

D: word ñích ñaàu tieân: IR, SR, AR, DM, HR, #

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh PRV (62) ñoïc döõ lieäu ñaõ ñònh ôû P vaø C roài ghi noù vaøo D hay D+1

Port rieâng (P) xaùc ñònh Counter toác ñoä cao hay xuaát xung.

P Chöùc naêng

000 Chæ ñònh Counter toác ñoä cao 0 hay xuaát xung töø moät Bit

001 Chæ ñònh Counter toác ñoä cao 1 hay xuaát xung töø port 1

002 Chæ ñònh Counter toác ñoä cao 2 hay xuaát xung töø port 2

C : döõ lieäu ñieàu khieån xaùc ñònh loaïi döõ lieäu xöû lyù truy xuaát

C Döõ lieäu Word ñích

000 Giaù trò hieän taïi PV cuûa Counter toác ñoä cao D vaø D+1

001 Traïng thaùi cuûa Counter toác ñoä cao hay xuaát xung D

002 Daõy keát quaû so saùnh D

1.5. LEÄNH DI CHUYEÅN DÖÕ LIEÄU

1.5.1 Leänh MOV (21) – Move

PRV (62) P C D

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 13

Kí hieäu hình thang

S: laø word nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, #

D: word ñích : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, #

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF leänh MOV (21) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän ngoõ vaøo laø ON leänh MOV (21) seõ cheùp noäi dung cuûa S ang D.

Minh hoaï

Côø EQ : ON khi soá zero ñöôïc chuyeån cho D

Ví duï: sau khi trình baøy söï thöïc hieän cuûa leänh MOV (21) cheùp noäi dung cuûa IR 001 cho HR 05 khi IR00000 chuyeån töø OFF sang ON

Sô ñoà hình thang

Chöông trình ñöôïc vieát nhö sau:

Ñòa chæ Leänh Toaùn töû

00000 LD 00000

00001 MOV (21) 01

HR05

MOV (21) S D

Word nguoàn

Word ñích

Traïng thaùi Bit khoâng thay ñoåi

MOV (21) 001

HR05

00000

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 14

IR001

HR05

1.5.2 Leänh MVN (22) – Move Not

Kí hieäu hình thang

S: laø word nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, #

D: word ñích : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, #

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON leänh MVN (22) seõ truyeàn noäi dung ñaûo cuûa S cho D. Moãi Bit ON cuûa S thì töông öùng laø vôùi bit OFF trong D vaø bit OFF trong S töông öùng vôùi bit ON trong D.

1.5.3 Leänh BSET (71) – Block Set

Kí hieäu hình thang

S: laø döõ lieäu nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, #

St: word baét ñaàu: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR,

E: word cuoái: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR,

St phaûi nhoû hôn hay baèng E vaø St vaø E phaûi cuøng moät vuøng döõ lieäu, DM6144 tôùi DM6655 khoâng duøng cho St vaø E

MVN (22) S

- D

BSET (71) S St E

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 15

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, BSET (71) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, BSET (71) cheùp noäi dung cuûa S cho taát caû caùc word töù St tôùi E

Minh hoaï

Leänh BSET (71) coù theå duøng ñeå chuyeån giaù trò hieän taïi PV cuûa Timer, Counter (Ñieàu naøy khoâng theå thöïc hieän vôùi leänh MOV (21) hay MVN (22)).

Côø loãi ER : seõ leân 1 khi St vaø E khoâng uøng vuøng döõ lieäu hay St lôùn hôn E.

1.5.4 Leänh Coll (81) – Data Collect

Kí hieäu hình thang

SBS: Word nguoàn goác: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR

C: Word ñieàu khieån: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR

D: Word ñích: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR

C phaûi laø BCD

DM 6144 tôùi DM 6655 khoâng theå duøng cho D

S 3 4 5 6

St 3 4 5 2

St +1 3 4 5 2

S +2 3 4 5 2

E 3 4 5 2

Coll (81) SBS C D

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 16

Leänh Coll (81) ñöôïc duøng ñeå thu thaäp döõ lieäu hoaït ñoäng theo kieåu xeáp choàng vaøo tröôùc ra tröôùc FIFO (First In First Out) hay kieåu vaøo sau ra tröôùc (First In Last Out) tuyø theo noäi dung cuûa word C

Khi Bit 12 tôùi Bit 15 cuûa C word baèng 0 tôùi 7, leänh Coll (81) ñöôïc duøng ñeå choïn döõ lieäu. Toaøn boä noäi dung cuûa C xaùc ñònh phaàn buø, kí hieäu laø Of.

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF leänh Coll (81) khoâng thöïc hieän, khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON thì leänh Coll (81) cheùp noäi dung word nguoàn cho D. Word nguoàn coù ñòa chæ laø ñòa chæ cuûa SBS coäng vôùi noäi dung cuûa Of. SBS vaø SBS + Of phaûi cuøng moät vuøng döõ lieäu

Ví duï:

Ví duï sau trình baøy caùch söû duïng leänh Coll (81) ñeå cheùp noäi dung cuûa DM100000 + Of cho IR 001. Noäi dung cuûa 010 laø #0005, vì theá noäi dung cuûa DM 0005 (DM 0005 = DM 0000 + 5) ñöôïc pheùp cho IR 00001 khi IR 00001 laø ON.

Sô ñoà hình thang

Vieát chöông trình cho sô ñoà hình thang

Ñòa chæ Leänh Toaùn töû

0000 LD

0001 Coll (81)

0000

010

001

Coll (81) DM0000

010 001

00001

010 0 0 0 5

DM0000 0 0 0 0

001 0 0 F

DM0005 0 0 F F

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 17

• Hoaït ñoäng xeáp choàng ngaên xeáp FIFO

Khi bit thöù 12 ñeán bit thöù 15 cuûa C baèng 9, leänh Coll (81) duøng ñeå truy xuaát döõ lieäu kieåu xeáp choàng FIFO. 3 soá coøn laïi cuûa C (töø bit 00 ñeán bit 11) cho bieát soá word ngaên xeáp (töø 000 ñeán 999). Noäi dung cuûa SBS laø ngaên xeáp con troû.

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø On, leänh Coll (81) dòch noäi dung cuûa moãi word beân trong ngaên xeáp vaøo ngaên xeáp keá coù ñòa chæ nhoû hôn 1 vaø döõ lieäu cuûa BSS+1 (ngaên xeáp ñaàu tieân cho word ñích D. Noäi dung cuûa ngaên xeáp con troû SBS sau ñoù giaûm ñi 1.

Ví duï: Trình baøy caùch söû duïng leänh Coll (81) ñeå taïo moät ngaên xeáp giöõa DM0001 vaø DM 0005. DM0000 hoaït ñoäng nhö moät con troû ngaên xeáp.

Khi IR00000 chuyeån töø OFF sang ON, leänh Coll (81) dòch noäi dung cuûa DM0002 tôùi DM0005 xuoáng moät ñòa chæ vaø dòch döõ lieäu töø DM0001 sang IR001. Noäi dung con troû ngaên xeáp DM0000 sau ñoù ñöôïc giaûm ñi 1.

Sô ñoà hình thang:

Chöông trình cuûa hình thang

Ñòa chæ Leänh Toaùn töû

0000 LD 00000

0001 Coll (81) DM0000

216

001

IR 216 9005

Coll (81) DM0000

216 001

00000

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 18

DM0000 005 DM0000 00004 IR001 AAAA

DM0001 AAAA DM0001 AAAA

DM0002 BBBB DM0002 BBBB

DM0003 CCCC DM0003 CCCC

DM0004 DDDD DM0004 DDDD

DM0005 EEEE DM0005 EEEE

Hoaït ñoäng xeáp choàng cuûa ngaên xeáp kieåu LIFO: khi bit thöù 12 ÷15 cuûa C = 8 leänh Coll (81) duøng ñeå truy xuaát döõ lieäu kieåu xeáp choàng LIFO. 3 soá coøn laïi cuûa C (töø bit 00 ñeán bit 11) cho bieát soá word ngaên xeáp (töø 000 ñeán 999). Noäi dung cuûa SBS laø ngaên xeáp con troû.

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø On, leänh Coll (81) dòch noäi dung cuûa moãi word beân trong ngaên xeáp vaøo ngaên xeáp keá coù ñòa chæ nhoû hôn 1 vaø döõ lieäu cuûa BSS+ noäi dung cuûa SBS cho word ñích D. Noäi dung cuûa ngaên xeáp con troû SBS sau ñoù giaûm ñi 1.

Ví duï: trình baøy caùch söû duïng leänh Coll (81) ñeå taïo moät ngaên xeáp giöõa DM0001 vaø DM 0005. DM0000 hoaït ñoäng nhö moät ngaên xeáp.con troû

Khi IR00000 chuyeån töø OFF sang ON, leänh Coll (81) cheùp noäi dung cuûa DM0005 (DM0000 + 5)cho IR 001. Noäi dung con troû ngaên xeáp DM0000 sau ñoù ñöôïc giaûm ñi 1.

Sô ñoà hình thang:

Bit ñaàu tieân trong S (töø 0 ñeán F)

Ngaên xeáp con troû giaûm

Coll (81) DM0000

216 001

00000

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 19

Chöông trình cuûa hình thang

Ñòa chæ Leänh Toaùn töû

0000 LD 00000

0001 Coll (81) DM0000

216

001

IR 216 8005

DM0000 0005 DM0000 00004 IR001 EEEE

DM0001 AAAA DM0001 AAAA

DM0002 BBBB DM0002 BBBB

DM0003 CCCC DM0003 CCCC

DM0004 DDDD DM0004 DDDD

DM0005 EEEE DM0005 EEEE

Côø EQ: ON khi noäi dung cuûa S laø 0, ngöôïc laïi laø OFF

1.5.5 Leänh MOVB (82) – Move Bit

Kí hieäu hình thang

Hai soá beân phaûi vaø hai soá beân traùi cuûa BI phaûi ôû trong khoaûng töø 00 tôùi 15.

DM6144 tôùi DM665 khoâng ñöôïc duøng cho BI hay D

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF leänh MOVB (82) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON leänh MOVB (82) cheùp noäi dung ñaõ ñònh cuûa Bit S

Ngaên xeáp con troû giaûm

MOVB (82) S B D

S: laø döõ lieäu nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # BI: bit chæ ñònh: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # D: word baét ñaàu: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, #

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 20

cho bit ñaõ ñònh trong D. Bit trong S vaø D ñöôïc xaùc ñònh bôûi BI hai soá beân phaûi bit chæ ñònh Bit nguoàn vaø hai soá beân traùi bit chæ ñònh Bit ñích.

Minh hoaï

Bit nguoàn S (00 tôùi 15): ôû ñaây laø bit soá 01

Bit ñích D (00 tôùi 15): ôû ñaây laø bit soá 12

Bit Bit

15 00

BI 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Bit Bit

15 00

S 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

Bit Bit

15 00

D 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

1.5.6 Leänh XFRB (--)

Kí hieäu hình thang

Nhöõng bit nguoàn phaûi cuøng vuøng döõ lieäu.

DM6144 tôùi DM6655 khoâng duøng cho D

Khi thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh XFRB (--) khoâng thöïc hieän. Khi thöïc hieän ngoõ vaøo laø ONN leänh XFRB (--) cheùp nhöõng bit nguoàn ñaõ ñònh cuûa Bit S thaønh

BI 1 2 0 1

XFRB (--) C B D

C: Word nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # BI: bit chæ ñònh (BCD): IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # D: word ñích ñaàu tieân: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 21

nhöõng bit ñích ñaõ ñònh trong D. Hai soá beân phaûi cuûa C xaùc ñònh bit baét ñaàu trong S vaø D hai soá beân traùi xaùc ñònh soá bit seõ ñöôïc cheùp.

bit ñaàu tieân trong S (töø 0 ñeán F)

bit ñaàu tieân trong D (töø 0 ñeán F)

soá löôïng bit ñöôïc cheùp (töø 00 ñeán FF)

Ví duï: Trong ví duï sau, leänh XFRB (--) ñöôïc duøng ñeå truyeàn 5 bit töø IR020 vaø IR021 cho LR00 vaø LR01. Bit baét ñaàu trong IR020 laø D (soá13) vaø Bit baét ñaàu trong LR00 laø E (soá 14), vì theá tôùi IR0210 ñöôïc cheùp töø LR0014 tôùi LR0102.

Löôïc ñoà hình thang

Chöông trình cuûa hình thang

Ñòa chæ Leänh Toaùn töû

0000 LD 00001

0001 XFRB (--) #05ED

020

00

Minh hoïa

C MSB LSB

XFRB (--) #05ED IR020 LR00

00000

Bit S+1:021 Bit 15 00 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Bit S:020 Bit 15 00 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

D+1:LR01 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1

D:LR00 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 22

1.6 LEÄNH DÒCH

1.6.1 Leänh SFT (10) – Shift Register

Kí hieäu hình thang

St: laøword baét ñaàu: IR, SR, AR, HR, LR

E: word cuoái: IR, SR, AR, HR, LR

E phaûi lôùn hôn St, E vaø St phaûi cuøng vuøng döõ lieäu

Leänh SFT (10) ñöôïc ñieàu khieån bôûi 3 ñieàu kieän thöïc hieän I, R vaø R. SFT (10) thöïc hieän khi ñieàu kieän cho P laø ON tröôùc ñoù laø OFF vaø R laø OFF. Khi ñoù ñieàu kieän thöïc hieän I ñöôïc dòch vaøo bit beân phaûi cuûa moät thanh ghi dòch ñaõ ñònh naèm trong St laø E. neáu I laø ON thì [1] ñöôïc dòch vaøo trong thanh ghi, neáu I laø OFF thì [0] ñöôïc dòch vaøo. Khi I ñöôïc dòch vaøo trong thanh ghi taát caû caùc bit tröôùc trong thanh ghi seõ ñöôïc dòch sang traùi vaø bit cuoái cuøng beân traùi cuûa thanh ghi seõ bò maát ñi.

Neáu ñieàu kieän thöïc hieän P khoâng thay ñoåi (hoaëc On hoaëc OFF) hay chuyeån töø ON sang OFF thì thanh ghi dòch seõ khoâng aûnh höôûng.

Neáu ñieàu kieän thöïc hieän R laø ON taát caû caùc bit trong thanh ghi dòch seõ Reset vaø thanh ghi dòch seõ khoâng thöïc hieän cho ñeán khi R ñöôïc OFF trôû laïi.

Minh hoïa luùc thanh ghi dòch thöïc hieän:

Ví duï: Ví duï sau duøng xung clock 1 giaây (Bit SR25502) cho ngoõ vaøo Pp ñeå dòch döõ lieäu töø ngoõ vaøo I cho IR010 ñeå baät ON khi bit OUT 10000 khi bit IR01007 laø 1 thoâng qua bit ñieàu khieån IR00000

Kí hieäu hình thang

SFT (10)

St E

E

St+1, St+2 …

St

SFT (10)

St

E

00000

10000

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 23

Chöông trình ñöôïc thöïc hieän nhö sau:

Ñòa chæ Leänh toaùn töû

00000 LD 00000

00001 LD 25502

00002 LD 00001

00003 SFT (10)

010

010

00004 LD 01007

00005 OUT 10000

1.6.2 Leänh WSFT (16) – Word Shift

Kí hieäu hình thang

St: laøword baét ñaàu: IR, SR, AR, DM, HR, LR

E: word cuoái: IR, SR, AR, DM, HR, LR

E phaûi lôùn hôn St, E vaø St phaûi cuøng vuøng döõ lieäu

DM6144 tôùi DM6655 khoâng ñöôïc duøng cho St vaø E

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh WSFT (16) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh WSFT (16) dòch döõ lieäu trong töøng word giöõa St vaø E trong khoái word.

Minh hoïa

St + 2 St + 1 St

F 0 C 2 3 4 5 6 7 8 9 A 1 0 2 9

E St + 2 St + 1 St

3 4 5 6 7 8 9 A 1 0 2 9 0 0 0 0

WSFT (16) St E

vaøo

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 24

1.6.3 Leänh ASL (25) – Arthmetk Shift Left

Kí hieäu hình thang

Wd : word dòch (Shift word):IR,SR,AR,DM,HR,LR

DM6144 tôùi 6655 khoâng söû duïng cho Wd

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, ASL (25) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, ASL (25) dòch soá 0 vaøo cho bit 15 cuûa Wd vaø töøng bit moät trong Wd ñöôïc dòch sang phaûi

15 00

1.6.4 Leänh ROL (27) – Rotate Left

Kí hieäu hình thang

Wd : word xoay (Shift word):IR,SR,AR,DM,HR,LR

DM6144 tôùi 6655 khoâng söû duïng

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, ROL (27) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, ROL (27) dòch taát caû töøng bit moät cuûa Wd sang traùi. Bit ñöôïc dòch vaøo 00 cho Wd vaø Bit thöù 15 cuûa Wd ñöôïc dòch cho ……..

CY 15 00

1.6.5 Leänh ROR (28) – Rotate Right

Kí hieäu hình thang

Wd : word dòch (Rotate word):IR,SR,AR,DM,HR,LR

DM6144 tôùi 6655 khoâng duøng.

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, ROR (28) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, ROR (28) dòch taát caû töøng bit moät cuûa Wd sang phaûi. Bit ……..ñöôïc dòch vaøo 15 cuûa Wd ñöôïc dòch cho ……..

ASL (25) Wd

ROL (27) Wd

ROR (28) Wd

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 25

15 00

Côø EQ : ON [1] khi noäi dung cuûa Wd laø zero; tröôøng hôïp khaùc EQ ôû traïng thaùi OFF [0].

1.6.6 Leänh SLD (74) – One Digit Shift Left

Kí hieäu hình thang

St : word baét ñaàu: IR, SR, AR, DM, HR, LR

E : word cuoái: IR, SR, AR, DM, HR, LR

St vaø E phaûi cuøng moät vuøng döõ lieäu, E phaûi lôùn hôn St

DM6144 tôùi 6655 khoâng ñöôïc duøng cho St hay E

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, SLD (74) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, SLD (74) dòch döõ lieäu giöõa St vaø E moät soá 4 bit sang traùi. Soá 0 ñöôïc ghi vaøo soá beân phaûi cuûa St thì noäi dung cuûa soá beân traùi E bò maát.

1.6.7 Leänh SRD (75) – ONE DIGIT SHIFT RIGHT

Kí hieäu hình thang

St : word baét ñaàu: IR, SR, AR, DM, HR, LR

E : word cuoái: IR, SR, AR, DM, HR, LR

St vaø E phaûi cuøng moät vuøng döõ lieäu, E phaûi lôùn hôn St

SLD (74) St E

SRD (75) St E

döõ lieäu maát

E

St

0

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 26

DM6144 tôùi 6655 khoâng ñöôïc duøng cho St hay E

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, SRD (75) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, SRD (75) dòch döõ lieäu giöõa St vaø E moät soá 4 bit sang phaûi. Soá 0 ñöôïc ghi vaøo soá beân traùi cuûa St thì noäi dung cuûa soá beân phaûi E bò maát.

1.6.8 Leänh SFTR (84) – REVERSIBLE SHIFT REGISTER

Kí hieäu hình thang

C: word ñieàu khieån (Control word): IR,SR,AR,DM,HR,LR

St : word baét ñaàu(Starting word): IR,SR, AR,DM, HR,LR

E : word cuoái(End word): IR, SR, AR, DM, HR, LR

St vaø E phaûi cuøng moät vuøng döõ lieäu

St phaûi nhoû hôn hay baèng E

DM6144 tôùi 6655 khoâng ñöôïc duøng cho St hay E

SFTR(84) duøng ñeå taïo thanh ghi dòch moät hay nhieàu word maø coù theå dòch döõ lieäu theo caû hai chieàu laø dòch traùi hay dòch phaûi ñeå taïo moät thanh ghi moät word töùc laø xaùc ñònh St vaø E cuøng word. Word ñieàu khieån C cho bieát höôùng dòch, traïng thaùi nhaäp vaøo thanh ghi, xung dòch vaø ngoõ vaøo reset- word ñieàu khieån ñöôïc ñònh vò nhö sau:

Döõ lieäu trong thanh ghi dòch seõ ñöôïc dòch moät Bit theo höôùng ñaõ ñònh bôûi Bit thöù 12 moät Bit dòch xuaát cho ω vaø traïng thaùi cuûa bit thöù 13 ñöôïc chuyeån cho Bit cuoái

St

St

döõ lieäu maát 0

SFTR(84) C St E

15 14 13 12 Khoâng duøng

Höôùng dòch: [1] dòch sang traùi (ISB sang MSB) [0] dòch sang phaûi (MSB sang ISB)

Traïng thaùi nhaäp vaøo thanh ghi Bit xung dòch Reset

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 27

cuøng khaùc moãi khi SFTR(84) ñöôïc thöïc hieän vôùi ñieàu kieän thöïc hieän ON Bit Reset thì OFF vaø Bit 14 thì ON.

Neáu SFTR(84) ñöôïc thöïc hieän vôùi ñieàu kieän thöïc hieän laø OFF hay neáu SFTR(84) thöïc hieän vôùi Bit 14 laø OFF thanh ghi dòch seõ duy trì traïng thaùi khoâng thay ñoåi. Neáu thanh ghi dòch ñöôïc thöïc hieän vôùi ñieàu kieän thöïc hieän laø ON vaø Bit Reset (Bit 15) laø OFF thì toaøn boä thanh ghi dòch vaø côø CY seõ ñöôïc ñaët veà 0.

- ω: Nhaän traïng thaùi cuûa Bit cuûa ω hay Bit 15 tuyø thuoäc vaøo höôùng dòch. Ví duï: trong ví duï sau: IR00000, IR00001, IR00002, IR00003 ñöôïc duøng ñeå

ñieàu khieån traïng thaùi cuûa Bit C trong SFTR(84) thanh ghi dòch DM0010 ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua IR00004.

Sô ñoà hình thang

Vieát chöông trình cho sô ñoà hình thang

Ñòa chæ Leänh Döõ lieäu

00000 LD 00000

00001 OUT 03512

00002 LD 00001

00003 OUT 03513

00004 LD 00002

00005 OUT 03514

00006 LD 00003

00007 OUT 03515

00008 LD 00004

00009 SETR (10) 035

03512

03513

03514

03515

SFTR (84) 035

DM010 DM010

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 28

DM010

DM010

1.6.9 Leänh ASFT (17) – ASYNCHRONOUS SHIFT

Kí hieäu hình thang

C: word ñieàu khieån(control word): IR,SR,AR,DM,HR,LR

St : word baét ñaàu(starting word): IR,SR, AR,DM, HR,LR

E : word cuoái(End word): IR, SR, AR, DM, HR, LR

St vaø E phaûi cuøng moät vuøng döõ lieäu

E phaûi lôùn hôn hay baèng St

DM6144 tôùi 6655 khoâng ñöôïc duøng cho St hay E

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF leänh ASFT (17) khoâng thöïc hieän vaø chöông trình di chuyeån ñeán leänh keá ñoù. Khi thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON leänh ASFT (17) ñöôïc duøng ñeå taïo vaø ñieàu khieån thanh ghi dòch word khoâng ñoàng boä hai chieàu giöõa St vaø E thanh ghi naøy chæ dòch word khi word keá ñoù trong thanh ghi laø zero. Neáu khoâng coù word naøo trong thanh ghi chöùa zero thì khoâng coù word naøo ñöôïc dòch. Cuõng nhö moät word chöùa zero, khi noäi dung cuûa word dòch ñeán word keá thì noäi dung cuûa word nguoàn ñöôïc ñaët veà khoâng (zero). Khi thanh ghi ñöôïc dòch, töøng word zero trong thanh ghi ñöôïc ñaùnh daáu thay theá baèng moät word keá (xem ví duï sau).

Höôùng dòch ñöôïc xaùc ñònh trong C. C cuõng ñöôïc duøng ñeå reset thanh ghi taát caû moïi word trong thanh ghi coù theå reset ñöôïc. Baèng caùch xaùc ñònh nhöõng word mong muoán trong St vaø E.

Bit 00 tôùi 12 cuûa C khoâng duøng: Bit 13 laø bit chæ höôùng dòch. Bit 13 ON laø dòch xuoáng (veà höôùng word coù ñòa chæ thaáp) vaø OFF laø dòch leân (veà höôùng word coù ñòa chæ cao). Bit thöù 14 laø cho pheùp dòch Bit: ON cho pheùp thanh ghi dòch hoaït ñoäng theo Bit 13 vaø OFF khoâng cho pheùp thanh ghi dòch. Bit thöù 15 laø Bit reset (Set veà 0). Trong khoaûng töø St tôùi E khi ASFT (17) hoaït ñoäng vôùi Bit 15 ON. Bit 15 OFF thì hoaït ñoäng bình thöôøng.

Ví duï: ví duï moâ taû leänh ASFT (17) duøng dòch nhöõng word trong thanh ghi coù 11 word ñöôïc taïo töø DM0100 vaø DM0110 vôùi C = #6000 = 040 0000 0000 0000 St (DM0100) vì Bit thöù 13 cuûa C laø ON.

ASFT (17) C St E

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 29

DM0100 1234 1234 1234 DM0101 0000 0000 2345 DM0102 0000 2345 3456 DM0103 2345 0000 4567 DM0104 3456 3456 5678 DM0105 0000 0000 6789 DM0106 4567 4567 789A DM0107 5678 5678 0000 DM0108 8789 6789 0000 DM0109 0000 789A 0000 DM0110 789A 0000 0000

Kí hieäu hình thang

Chöông trình cho sô ñoà hình thang

Ñòa chæ Leänh döõ lieäu

00000 LD 00000

00001 ASFT (17) #6000

DM 0100

DM0110

1.7 LEÄNH TÍNH TOAÙN BCD

1.7.1 Leänh STC (40) – SET CARRY (ñaët carry)

Kí hieäu hình thang

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh STC (40) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, Bit caryy (SR 25504) leân 1.

ASFT (17) #6000

DM 0100 DM0110

STC 40

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 30

1.7.2 Leänh CLC (41) – CLEAR CARRY (xoùa carry)

Kí hieäu hình thang

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh STC (40) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, Bit caryy (SR 25504) leân 1.

1.7.3 Leänh ADD (30) – BCD ADD (Binary Code Decimal)

ADD: coäng nhò phaân

Kí hieäu hình thang

Au : Augen word (BCD): IR, SR, AR, DM, HR,LR

Ad : Addend word (BCD): IR, SR, AR, DM, HR,LR

R : result word (word keát quaû): IR,SR,AR,DM,HR,LR

DM6144 tôùi DM6655 khoâng ñöôïc duøngcho R

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh ADD (30) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh ADD (30) coäng noäi dung cuûa Au, Ag, CY vaø ñaët keát quaû vaøo trongR. Cy seõ ñaët leân 1 neáu keát quaû lôùn 9999

Côø CY : ON khi coù moät carry trong keát quaû.

Côø EQ : ON khi keát quaû laø 0.

Ví duï: trong ví duï ñöôïc laäp trình (xem hình) neáu 00002 maø ON thì chöông trình seõ xoaù CY vôùi CLC (41) vaø coäng noäi dung IR 030 vôùi haèng soá 6103 ñaët keát quaû vaøo trong DM0100 vaø sau ñoù di chuyeån soá 0000 hay 0001 vaøo DM0101 tuyø thuoäc vao traïng thaùi CY (SR25504). Ñieàu naøy ñeå ñaûm baøo raèng baát kyø carry naøo töø soá sau cuøng cuõng ñöôïc giöõ trong R+1 vì theá toaøn boä keát quaû sau cuøng ñöôïc xem nhö laø moät döõ lieäu 8 soá.

Sô ñoà hình thang

CLC 41

ADD (30) Au Ad R

Au Ad CY CY R

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 31

Vieát chöông trình cho sô ñoà hình thang treân

Ñòa chæ Leänh Döõ lieäu

00000 LR 00002

00001 OUT TRO 0

00002 CLC (41)

00003 ADD (30)

030

#6103

DM0100

00004 AND 25504

00005 MOV (21)

0001

DM0101

00006 LD TR0

00007 AND NOT 25504

00008 MOV (21)

CLC (41)

ADD (30) IR030 #6103

DM 0100

MOV (21) #0001

DM0101

MOV (21) #0001

DM0101

25504

25504

TRO

00002

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 32

#0000

DM0101

1.7.4 Leänh SUB (31) ( BCD SUBTRACT) – Tröø BCD:

Kyù hieäu hình thang:

SUB (31)

Mi

Su

R

DM6144 ñeán DM6655 khoâng ñöôïc duøng cho R

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh SUB (31) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh SUB (31) tröø noäi dung cuûa Su, Cy, töø Mi ñaët keát quaû vaøo trong R. Neáu keát quaû laø aâm thì CY seõ ñaët leân 1 vaø buø 10 keát quaû thöïc ñaët trong R. Bieán ñoåi buø 10 ñeå keát quaû ñuùng, tröø noäi dung cuûa R töø zero

Côø CY: ON khi coù keát quaû aâm töùc laø khi Mi nhoû hôn Su coäng vôùi CY

Côø EQ: ON khi keát quaû laø 0.

1.7.5 Leänh MUL (32) – BCD MULTIPLY (nhaân BCD)

Kí hieäu hình thang

Md : Multiolicand (BCD): IR, SR, AR, DM, HR,LR, #

Mr : Multiplier (BCD): IR, SR, AR, DM, HR,LR, #

R: First resuit word (word keát quaû): IR,SR,AR,DM,HR,LR

DM6144 tôùi DM6655 khoâng ñöôïc duøng cho R

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh MUL (32) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh MUL (32) nhaân Md vôùi noäi dung cuûa Mr vaø keát quaû ñaët ôû trong R vaø R+1

MUL (32) Md Mr R

Md

Md

x

R + 1 R

Mi: word bò tröø: IR,SR,AR,DM,HR,TC,LR,#

Su: word tröø: IR,SR,AR,DM,HR,TC,LR,#

R:word keát quaû: IR,SR,AR,DM,HR,TC,LR

Mi Su Cy CY R

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 33

Ví duï: Xem löôïc ñoà sau: khi IR00000 maø ON thì noäi dung cuûa IR 013 vaø DM0005 ñöôïc nhaân vaø keát quaû ñöôïc ñaët trong HR07 vaø HR08. Döõ lieäu ví duï vaø tính toaùn ñöôïc trình baøy döôùi chöông trình.

Löôïc ñoà hình thang

Chöông trình cuûa hình thang

Ñòa chæ Leänh Toaùn töû

0000 LD 00001

0001 MUL (32) 013

DM00005

HR 07

Côø CY : ON khi coù moät carry trong keát quaû

EQ : ON khi keát quaû baèng 0

1.7.6 Leänh DIV (33) – BCD DIVIDE (chia BCD)

Kí hieäu hình thang

Dd : Dividend (BCD): IR, SR, AR, DM, HR,LR, #

Dr : Divisorword (BCD): IR, SR, AR, DM, HR,LR, #

R: First resuit word (word keát quaû): IR,SR,AR,DM,HR,LR

R vaø R +1 cuøng vuøng döõ lieäu, DM 6143 tôùi DM 6655 khoâng duøng

MUL (32) 013

DM00006 HR 07

00001

Md: IR013 3 3 5 6

Md: IR013 3 3 5 6

X

RH: HR08 R: HR07 0 0 0 8 3 9 0 0

DIV (33) Dd Dr R

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 34

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh DIV (33) khoâng thöïc hieän vaø chöông trình chuyeån ñeán leänh keá tieáp. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh DIV (33) Dd chia cho Dr vaø keát quaû caát trong R vaø R + 1. Thöông soá ñöôïc caát trong R vaø soá dö caát trong R + 1.

Ví duï: Khi IR00000 maø ON theo laäp trình sau, noäi dung cuûa IR216 ñöôïc chia ch noäi dung cuûa HR09 vaø keát quaû caát trong DM0018. döõ lieäu ví duï vaø tính toaùn ñöôïc trình baøy laäp trình sau:

Löôïc ñoà hình thang

Chöông trình cuûa hình thang

Ñòa chæ Leänh Toaùn töû

00000 LD 00000

00001 DIV (33) 216

HR 07

DM 0017

1.7.7 Leänh ROOT (72) – SQURE ROOT (caên baäc hai)

Kí hieäu hình thang

Sq (word nguoàn ñaàu):IR, SR, AR, DM, HR,LR, #

R: Reset word (word keát quaû): IR,SR,AR,DM,HR,LR

DIV (33) 216

HR 09 DM0017

00000

Thöông soá Soá dö R: HR0017 RH: DM00018

1 1 5 0 0 0 0 2

Soá chia Soá bò chia Dr: HR 09 Dd: IR 216

0 0 0 3 1 4 5 2

ROOT (72) Sq R

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 35

DM6144 tôùi DM6655 khoâng ñöôïc duøng trong R

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh ROOT (72) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh ROOT (72) khai caên baäc hai cuûa Sq vaø Sq + 1 roài caát keát quaû trong R.

Ví duï: Ví duï sau moâ taû söï khai caên baâc hai cuûa moät soá 8 soá keát quaû laømoät soá 4 soá. Vôùi soá dö seõ ñöôïc laøm troøn.

Trong ví duï naøy:

Sq+1 Sq 6 3 2 5 0 5 6 11

Neân ...0221,795363250561 = laøm troø soá thì keát quaû laø 7953

Sô ñoà hình thang

Chöông trình cuûa hình thang

Ñòa chæ Leänh Toaùn töû

00000 LD 00000

00001 ROOT (72)

MD 0000

001

Neân ...0221,795363250561 =

Sq + 1 Sq R

ROOT (72) DM0000

001

00000

DM0001 DM0000 6 3 2 5 0 5 6 1

0001 7 9 5 3

Keát quaû ñaõ ñöôïc laøm troøn

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 36

1.8 LEÄNH TÍNH TOAÙN NHÒ PHAÂN

1.8.1 Leänh coäng nhò phaân ADB (50) - BINARY A00

Kí hieäu hình thang

Au : Augen word (BCD): IR, SR, AR, DM, HR,LR,#

Ad : Addend word (BCD): IR, SR, AR, DM, HR,LR,#

R : result word (word keát quaû): IR,SR,AR,DM,HR,LR

DM6144 tôùi DM6655 khoâng ñöôïc duøngcho R

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh ADB (50) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh ADB (50) coäng noäi dung cuûa Au, Ad, CY vaø ñaët keát quaû vaøo trong R. Côø Cy seõ ñaët leân 1 neáu keát quaû lôùn FFFF

Côø CY : ON khi keát quaû lôùn hôn FFFF

Côø EQ : ON khi keát quaû baèg 0

Ví duï: Ví duï moâ taû pheùp coäng 4 soá vôùi CY duøng ñeå thay theá giaù trò #0000 hay #0001 trong R+1 ñeå ñaûm baûo raèng baát kyø Carry ñöôïc giöõ tröôùc.

ADB (50) Au Ad R

Au Ad CY CY R

CLC (41)

ADB (50) 000

DM0100 HR10

25504

00000

MOV (21) #0000 HR 11

MOV (21) #0001 HR 11

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 37

Chöông trình cho sô ñoà hình thang

Ñòa chæ Leänh Döõ lieäu

00000 LD 00000

00001 OUT TR 0

00002 CLC (41)

00003 ADB (50)

010

DM0100

HR 10

00004 AND NOT

00005 MOV (21)

#0000

HR 11

00006 LD TR 0

00007 AND 25504

00008 MOV (21)

#0001

HR 11

Trong tröôøng hôïp döôùi ñaây ta coù

A6E2 + 80C5 = 127A7. Keát quaû laø 5 soá, vì theá CY (SR 25504) = L vaø noäi dung cuûa R + 1 trôû thaønh #0001

Au: IR010 A 6 E 2

Ad: DM 0100 8 0 C 5

R + 1 : HR11 R: HRR10 0 0 0 1 1 7 A 7

+

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 38

1.8.2 Leänh tröø nhò phaân SBB (51) – Binary Subtract

Kí hieäu hình thang

Mi : Minuend word (word bò tröø):IR,SR,AR,DM,HR,LR, # Su : Addend word (word tröø): IR, SR, AR, DM, HR,LR, # R : result word (word keát quaû): IR,SR,AR,DM,HR,LR

DM6144 tôùi DM6655 khoâng ñöôïc duøngcho R

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh SBB (51) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh SBB (51) tröø noäi dung cuûa Su, CY töø Mi vaø ñaët keát quaû vaøo trong R. Neáu keát quaû laø aâm thì Cy ñaët leân 1 vaø buø möôøi keát quaû thöïc ñaët trong R. Bieán ñoåi buø 10 ñeå keát quaû ñuùng, tröø noäi dung cuûa R töø zero.

Côø CY : ON khi keát quaû aâm

Côø EQ : ON khi keát quaû baèng 0

Ví duï:

Khi IR 00001 ON noäi dung cuûa LR00 vaø CY ñöôïc tröø noäi dung cuûa IR02 vaø keát quaû ñöôïc caát trong HR01

ÔÛ tröôøng hôïp treân noäi dung LR000 (#7A03), IR002 (#F8C5)

SBB (51) Mi Su R

Mi Su CY CY R

DIV (33)

SBB (51) 002

LR00 HR01

00001

Mi : IR002 F 8 C 5

Su : LR00 7 A 0 3

R : HR01 7 E C 2

0 0 0 0

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 39

1.8.3 Leänh nhaân nhò phaân MLB (52) – BINARY MULTIPLY

Kí hieäu hình thang

Md : word soá bò nhaân: IR, SR, AR, DM, HR,LR, #

Mr: word soá nhaân: IR, SR, AR, DM, HR,LR, #

R : Reset word (word keát quaû ñaàu): IR,SR,AR,DM,HR,LR

DM6144 tôùi DM6655 khoâng ñöôïc duøngcho R

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh MLB (52) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh MLB (52) nhaân noäi dung cuûa Md vôùi noäi dung cuûa Mr vaø caát keát quaû vaøo trong R vaø R+1.

Minh hoïa:

1.9 LEÄNH BIEÁN ÑOÅI

1.9.1 Töø BCD sang nhò phaân BIN (23) – BCD-TO-BINARY

Kí hieäu hình thang

S : word nguoàn: IR, SR, AR, DM, HR, LR, #

R : word keát quaû: IR, SR, AR, DM, HR, LR

DM6144 tôùi DM6655 khoâng ñöôïc duøngcho R

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh BIN (23) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh BIN (23) bieán ñoåi noäi dung cuûa BCD cuûa 5 sang Bit nhò phaân töông ñöông keát quaû vaøo R.

1.9.2 Töø nhò phaân sang BCD (BCD (24))

Kí hieäu hình thang

S : word nguoàn: IR, SR, AR, DM, HR, LR R : word keát quaû: IR, SR, AR, DM, HR, LR

MLB (52) Md Mr R

Md

Mr

R + 1 R

x

BIN (23) S R

BCD (24) S R

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 40

Noäi dung cuûa S khoâng ñöôïc vöôït quaù 270F. Neáu noäi dung cuûa S>270F, khi bieán ñoåi keát quaû seõ lôùn hôn 9999.

DM6144 tôùi DM6655 khoâng ñöôïc duøngcho R

Leänh BCD (24) duøng bieán ñoåi noäi dung cuûa S daïng nhò phaân (hay thaäp luïc) sang BCD töông ñöông vaø caát trong R.

1.9.3 Leänh giaûi maõ 4 sang 16: MLPX (76) (4 to 16 Decoder)

Kí hieäu hình thang

S : word nguoàn: IR, SR, AR, DM, HR, LR, # Di: thanh ghi ñònh soá: IR, SR, AR, DM, HR, LR, R : word keát quaû: IR, SR, AR, DM, HR, LR

Hai soá beân phaûi cuûa Di moãi soá coù giaù trò töø 0 ñeán 3.

DM6144 tôùi DM6655 khoâng ñöôïc duøngcho R.

Taát caû caùc word phaûi cuøng döõ lieäu.

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh MLPX (76) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh MLPX (76) bieán ñoåi toái ña 4 soá hexa trong S sang giaù trò Decimal töø 0 ñeán 15. Moãi giaù trò sau khi bieán ñoåi xaùc ñònh vò trí Bit töông öùng trong word keát quaû va baät ON Bit ñoù.

Thanh ghi Di cho bieát soá ñaàu tieân vaø soá löôïng soá ñöôïc bieán ñoåi cuûa word S.

Minh hoïa thanh ghi Di

Ví duï minh hoaï moät vaøi giaù trò cuûa Di:

Di : 0010

MLPX (76) S Di R

Di

Xaùc ñònh soá ñaàu tieân trong S bieán ñoåi (0 ñeán 3) Xaùc ñònh soá löôïng soá trong S ñöôïc bieán ñoåi 0: 1 soá; 1: 2 soá ; 2: 3 soá ; 3: 4 soá Khoâng duøng (ñaët thaønh 00)

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 41

1.9.4 Leänh maõ hoùa DMPX (77):

Kyù hieäu hình thang:

Hai soá beân phaûi cuûa Di moãi soá coù giaù trò töø 0 ñeán 3

Taát caû caùc word R phaûi cuøng vuøng döõ lieäu.

DM6144 tôùi DM6655 khoâng ñöôïc duøng cho R, SB hay Di.

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF thì leänh DMPX (77) khoâng thöïc hieän, khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh DMPX (77) xaùc ñònh giaù trò Hexa töông öùng vôùi vò trí bit ON, sau ñoù chuyeån giaù trò hexa ñeå xaùc ñònh soá trong R. Soá nhaän trong R cuõng nhö soá löôïng soá nhaän do Di xaùc ñònh.

Nhöõng soá trong soá Di ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:

DMPX(77)

SB

R

Di

SB: word nguoàn ñaàu: IR, SR, AR, DM, HR, LR, TC

R: word keát quaû: IR, SR, AR, DM, HR, LR.

Thanh ghi xaùc ñònh soá: IR, SR, AR, DM, HR, LR

Di

Xaùc ñònh soá ñaàu tieân ñöôïc nhaän bieán ñoåi döõ lieäu (0-3)

Soá word ñöôïc bieán ñoåi

Khoâng duøng

0 1 2 3

R R+1 R+2 R+3

Di: 0030

R R +1

0 1 2 3

R R+1 R+2 R+3

S 0 1 2 3

0 1 2 3

R R+1 R+2 R+3

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 42

Ví duï minh hoïa moät vaøi giaù trò cuûa Di:

Di : 0011

1.10 HOÙM LEÄNH SO SAÙNH:

1.10.1 Leänh CMP (20)

Kyù hieäu hình thang:

Leänh CMP (20) duøng so saùnh hai döõ lieäu CP1 vaø CP2 vaø xuaát keát quaû ra caùc côø RE, EQ vaø LE trong vuøng SR.

EQ : ON neáu CP1 = CP2

LE : ON neáu CP1 < CP2

GR : ON neáu CP1 > CP2

Côø Ñòa chæ CP1CP2

GR 25505 OFF OFF ON

EQ 25506 OFF ON OFF

LE 25507 ON OFF OFF

S

S+1

0

1

2

3

S

S

S+1

0

1

2

3

Di:0013

S

S+1

S+2

S+3

0

1

2

3

Di: 0030

S

S+1

S+2

S+3

0

1

2

3

Di: 0030

CMP (20)

CP1

CP2

CP1: word so saùnh thöù nhaát: IR,SR,AR DM,HR,TC,LR,#

CP2:word so saùnh thöù hai: IR,SR,AR,DM,HR,TC,LR,#

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 43

1.10.2 Leänh so saùnh baûng:

Kyù hieäu hình thang:

DM6144 ñeán DM6655 khoâng ñöôïc duøng cho R.

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF thì leänh TCMP (85) khoâng thöïc hieän, khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh TCMP (85) so saùnh döõ lieäu CD vôùi noäi dung TB, TB+1, TB+2,…, TB+15. Neáu noäi dung cuûa CD baèng noäi dung cuûa nhöõng word naøy töông öùng vôùi nhöõng bit trong R ñöôïc ñaët leân 1: Neáu noäi dung cuûa CD baèng noäi dung cuûa TB thì bit 00 cuûa R ñöôïc baät leân ON, töông töï neáu CD baèng TB+1 thì Bit 01 cuûa R ñöôïc baät leân ON. Ñoàng thôøi taát caû caùc Bit coøn laïi trong R seõ ñöôïc Reset veà 0.

Ví duï:

Chöông trình cuûa sô ñoà hình thang:

Ñòa chæ Leänh Toaùn töû

00000 LD 00000

00001 TCMP(85) 001 DM0000 216

Giaû söû :

CD: 001 (IR001)

0 2 1 0

TCMP (85)

CD

TB

R

CD: Döõ lieäu so saùnh: IR,SR,DM,HR,LR,TC,#

R: word keát quaû: IR,SR,DM,HR,TC,LR.

TB: word ñaàu tieân trong baûng so saùnh: IR,SR,DM,HR,TC,LR

TCMP (85)

001

DM0000

216

R216

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 44

IR00000 0100 IR21600 0

IR00001 0200 IR21601 0

IR00002 0210 IR21602 1

IR00003 0400 IR21603 0

IR00004 0500 IR21604 0

IR00005 0600 IR21605 0

IR00006 0210 IR21606 1

IR00007 0800 IR21607 0

IR00008 0900 IR21608 0

IR00009 1000 IR21609 0

IR00010 0210 IR21610 1

IR00011 1200 IR21011 0

IR00012 1300 IR21612 0

IR00013 1400 IR21613 0

IR00014 0210 IR21614 1

IR00015 1600 IR21615 0

1.10.3 Leänh so saùnh khoái BCM (68) (Block Compare):

Kyù hieäu hình thang:

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, BCMP (68) khoâng thöïc hieän, khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, BCMP (68) so saùnh CD vôùi daõy ñònh nghóa bôûi moät khoái CB, CB+1, CB+2,….CB+31, moãi daõy ñöôïc ñònh nghóa bôûi 2 word, word ñaàu laø giôùi haïn, word thöù 2 laø giôùi haïn treân. Neáu döõ lieäu CD naèm trong khoaûng naøy thì Bit töông öùng trong R ñöôïc xeáp cho moãi laàn so saùnh ñuùng. Nhöõng Bit coøn laïi trong R seõ ñöôïc Reset veà khoâng (baät veà OFF).

BCM (68)

CD

CB

R

CD: Döõ lieäu so saùnh: IR,SR,AR,HR,LR,TC,#

R: word keát quaû: IR,SR,AR,HR,TC,LR.

CB: Khoái so saùnh ñaàu: IR,SR,AR,HR,TC,LR

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 45

Moâ taû caùch thöïc hieän leän so saùnh khoái:

CB ≤ CD ≤ CB+1

CB+ 2 ≤ CD ≤ CB+ 3

CB+ 4 ≤ CD ≤ CB+ 5

CB+ 6 ≤ CD ≤ CB+ 7

CB+ 8 ≤ CD ≤ CB+ 9

CB+ 10 ≤ CD ≤ CB+ 11

CB+ 12 ≤ CD ≤ CB+ 13

CB+ 14 ≤ CD ≤ CB+ 15

CB+ 16 ≤ CD ≤ CB+ 17

CB+ 18 ≤ CD ≤ CB+ 19

CB+ 20 ≤ CD ≤ CB+ 21

CB+ 22 ≤ CD ≤ CB+ 23

CB+ 24 ≤ CD ≤ CB+ 25

CB+ 26 ≤ CD ≤ CB+ 27

CB+ 28 ≤ CD ≤ CB+ 29

CB+ 30 ≤ CD ≤ CB+ 31

1.10.4 Leänh so saùnh nhieàu word : MCMP (19)

Kyù hieäu hình thang:

TB1 vaø TB1+15 phaûi cuøng döõ lieäu.

TB2 vaø TB2+15 phaûi cuøng döõ lieäu.

IR6144 ñeán IR6655 khoâng duøng cho R

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh MCMP (19) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh MCMP (19) duøng ñeå so saùnh giaù trò cuûa TB1 vôùi TB2, TB1+1 vôùi TB2+2,…..TB1+15 vôùi TB2+15.

MCMP (19)

TB1

TB2

R

TB1:Word ñaàu tieân cuûa baûng 1: IR,SR,AR,HR,LR,TC

R: Word keát quaû: IR,SR,AR,HR,TC,LR.

TB2: Word so saùnh cuûa baûng 2:

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 46

Neáu noäi dung cuûa TB1 baèng noäi dung cuûa TB2 thì Bit 00 cuûa R seõ ñöôïc beät veà OFF vaø neáu noäi dung cuûa word TB1+1 baèng noäi dung cuûa TB2+1 thì Bit 01 cuûa R seõ ñöôïc baät veà OFF vaø töông töï cho nhöõng Bit tieáp theo, word naøo so saùnh khoâng baèng nhau thì Bit töông öùng trong R ñöôïc baät ON.

Côø EQ (SR2556) ON khi toaøn boä noäi dung cuûa hai baûng laø baèng nhau töùc laø R= 0000.

1.11 CAÙC LEÄNH VEÀ LOGIC

1.11.1 Leänh buø COM (29):

Kyù hieäu hình thang:

IR 6144 ñeán IR 6655 khoâng duøng cho Wd

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh COM (29) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh COM (29) xoùa taát caû caùc Bit ON (möùc logic 1) vaø ñaët thaønh OFF (möùc logic 0) trong Wd vaø ñaët taát caû caùc Bit coù möùc logic thaønh möùc logic 1

Ví duï:

15 00

Tröôùc khi thöïc hieän leänh COM (29)

1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

Saukhi thöïc hieän leänh COM (29)

0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0

1.11.2 Leänh LOGICAL AND: ANDW (34)

Kyù hieäu hình thang:

COM(29)

Wd Wd: Word buø: IR,SR,AR,HR,LR

ANDW (34)

I1

I2

R

I1: Ngoõ vaøo 1: IR,SR,AR,HR,LR,TC,#

R: Word keát quaû: IR,SR,AR,HR,TC,LR.

I2: Ngoõ vaøo 2: IR,SR,AR,HR,TC,LR #

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 47

IR 6144 ñeán IR 6655 khoâng duøng cho R

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh ANDW (34) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh ANDW (34) thöïc hieän pheùp logic AND noäi dung cuûa I1 vaø I2, sau ñoù löu keát quaû vaøo trong R.

Ví duï:

15 00

1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

Côø EQ ôû traïng thaùi ON khi keát quaû laø O ( Noäi dung cuûa R baèng 0000)

1.11.3 Leänh EXCLUSIVE OR – XORW (36)

Kyù hieäu hình thang:

DM 6144 ñeán DM 6655 khoâng duøng kho R.

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh XORW (36) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh XORW (36) seõ EX-OR noäi dung cuûa I1 vaø I2, sau ñoù löu keát quaû vaøo trong R.

Ví duï:

15 00

1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

I1

I2

R

XORW (36)

I1

I2

R

I1: Ngoõ vaøo 1: IR,SR,AR,HR,LR,TC,#

R: Word keát quaû: IR,SR,AR,HR,TC,LR.

I2: Ngoõ vaøo 2: IR,SR,AR,HR,TC,LR #

I1

I2 I2

R

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 48

Côø EQ ôû traïng thaùi ON khi keát quaû laø ON (töùc noäi dung cuûa R baèng 0000).

1.12 NHOÙM LEÄNH TAÊNG GIAÛM

1.12.1 Leänh taêng INC (38):

Kyù hieäu hình thang:

DM 6144 ñeán DM 6655 khoâng duøng cho Wd.

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo töø OFF sang ON leänh naøy duøng taêng word Wd leân moät ñôn vò, leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán côø CY.

1.12.2 Leänh giaûm DEC (39):

Kyù hieäu hình thang:

DM 6144 ñeán DM 6655 khoâng duøng cho Wd.

Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo töø OFF sang ON leänh naøy duøng giaûm word Wd ñi moät ñôn vò, leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán côø CY.

1.13 NHOÙM LEÄNH VEÀ CHÖÔNG TRÌNH CON

1.13.1 Leänh nhaäp chöông trình con SBS (91):

N: Soá chöông trình con, N = 00 ÷ 255

Moät chöông trình con coù theå ñöôïc goïi baèng caùch ñaët leänh SBS (91) trong chöông trình chính taïi nôi maø ta muoán goïi chöông trình con. Soá chöông trình con N duøng trong SBS (91) cho bieát soá chöông trình con yeâu caàu. Khi leänh SBS thöïc hieän (töùc laø ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cuûa noù laø ON) nhöõng leänh ôû giöõa SBN (92) vôùi cuøng soá chöông trình con N vaø leänh RET (93) ñaàu tieân. Sau khi thöïc hieän xong chöông trình con ñaõ goïi con troû quay veà leänh tieáp theo.

INC (38)

Wd Wd: Word taêng: IR,SR,AR,DM,HR,LR

DEC (39)

Wd Wd: Word giaûm: IR,SR,AR,DM,HR,LR

SBS (91) N

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 49

SBS (91) coù theå ñöôïc goïi trong moät chöông trình con ñeå dòch chuyeån chöông trình ñaõ thöïc hieän töø moät chöông trình con naøy ñeán moät chöông trình con khaùc. Khi chöông trình con thöù hai ñaõ keát thuùc chöông trình thöïc hieän quay veà thuû tuïc goác sau ñoù hoaøn thaønh chöông trình con goác roài quay veà chöông trình chính. Leänh taïo chöông trình con coù theå ñöôïc taïo vaø goïi leân ñeán 16 caáp.( moät chöông trình con khoâng theå goïi chính noù).

Löôïc ñoà sau ñaây minh hoïa söï thöïc hieän chöông trình theo nhöõng ñieàu kieän thay ñoåi cuûa hai chöông trình con SBS (91) 000 vaø SBS (91) 001

A

SBS(91) 000

B

SBS(91) 001

C

SBN(92) 000

D

RET(93)

SBS(92)

E

RET(93)

END(01)

Ñieàu kieän thöïc hieän cho chöông trình con 000 vaø 001 laø OFF thì chöông trình thöïc hieän:

A → B → C

Ñieàu kieän thöïc hieän chæ cho chöông trình con 000 laø ON thì chöông trình thöïc hieän:

A → D → B → C

TAÄP LEÄNH PLC OMRON

TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 50

Ñieàu kieän thöïc hieän chæ cho chöông trình con 001 laø ON thì chöông trình thöïc hieän:

A → B → E → C

Ñieàu kieän thöïc hieän cho caû chöông trình con 000 vaø 001 thì chöông trình thöïc hieän laø:

A → D → B → E → C

1.13.2 Leänh ñònh nghóa chöông trình con vaø ñaët laïi ñieàu kieän ban ñaàu SBN (92) vaø RET (93):

Kyù hieäu hình thang:

N: soá chöông trình con töø 00 ñeán 255

Leänh SBN (92) duøng ñeå ñaùnh daáu söï baét ñaàu cuûa chöông trình con; leänh RET (93) duøng ñeå ñaùnh daáu söï keát thuùc chöông trình con. Moãi chöông trình con ñöôïc xaùc ñònh bôûi soá N. Noù do ngöôøi laäp trình ñònh nghóa cho SBN (92) vaø truøng vôùi soá N cuûa leänh taïo chöông trình con SBS (91). Taát caû moïi chöông trình con phaûi ñöôïc laäp ôû cuoái chöông trình chính.

1.14 LEÄNH END (01)

Kyù hieäu hình thang:

Laø leänh ñaët ôû cuoái chöông trình, neáu khoâng coù leänh naøy trong chöông trình thì toaøn boä chöông trình seõ khoâng thöïc hieän.

SBN (92) N

RET (93)

END (01)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang