Tài liệu

Tập làmm văn - THẾ NÀO LÀ VĂN MIÊU TẢ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6225     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Tập làmm văn - THẾ NÀO LÀ VĂN MIÊU TẢ - tài liệu, sách iDoc.Vn1. Hiểu được thế nào là miêu tả. 2. Bước đầu viết được một đoạn văn miêu tả. 3. Biết viết đoạn văn mi
Tp làm văn(27)
TH NÀO LÀ VĂN MIÊU T
I. Mc đích:
1. Hiu được thế nào là miêu t.
2. Bước đầu viết được mt đon văn miêu t.
3. Biết viết đon văn miêu t đúng ng pháp, gu hình nh, chân thc, sáng to.
4.
II. Đồ dùng dy-hc:
- Giy kh to k sn ni dung bài tp 2, nhn xét.
-
III. Các hot động Dy-Hc:
Hot động ca thy Hot động ca trò
A. Kim tra bài cũ(5’).
- Gi 2 hc sinh k li truyn theo 1 trong 4
đề tài bài tp 2. Yêu cu hc sinh c lp
theo dõi và tr li câu hi: câu chuyn bn
k được m đầu và kết thúc theo cách nào?
- Nhn xét hc sinh k chuyn, hc sinh tr
li câu hi và cho đim tng hc sinh.
B. Dy-Hc bài mi.
- 2 hc sinh k chuyn, hc sinh dưi
lp tr li câu hi.
1. Gii thiu bài.
2. Phn nhn xét.
Bài tp1:
-Gi hc sinh đọc yêu cu và ni dung. Hc
sinh c lp theo dõi và tìm nhng s vt đưc
miêu t.
-Gi hc sinh phát biu ý kiến.
Bài tp 2.
- Phát phiếu cho nhóm 4 hc sinh. Yêu cu
hc sinh trao đổi và hoàn thành. Nhóm nào
làm xong trưc dán phiếu lên bng.
- Gi hc sinh nhn xét, b sung.
- Nhn xét, kết lun li gii đúng: sách giáo
viên/ 289
Bài tp 3.
- Yêu cu hc sinh suy nghĩ và tr li câu hi:
+ Để t được hình dáng ca cây sòi, màu sc
ca lá cây sòi, cây cơm ngui, tác gi phi quan
sát bng giác quan nào?
-1 hc sinh đc, hc sinh c lp theo dõi,
dùng bút chì gch chân nhng s vt
được miêu t. Các s vt được miêu t
là: cây sòi- cây cơm ngui -lch nưc.
-Hot động trong nhóm.
-Nhn xét, b sung phiếu trên bng.
-Đọc thm li đon văn và tr li câu
hi.
+ Bng mt.
Liên hệ quảng cáo

+ Để t được chuyn động ca lá y, tác gi
phi quan sát bng giác quan nào?
+ Còn s chuyn động ca dòng nước, tác gi
phi quan sát bng giác quan nào?
+ Mun miêu t được s vt mt cách tinh tế,
người viết phi làm gì?
+ Miêu t là gì?
+ Khi miêu t người viết phi hp rt nhiu
giác quan để quan sát khiến cho s vt đưc
miêu t thêm đẹp hơn, sinh động hơn.
3. Phn ghi nh.
- Gi hc sinh đọc phn ghi nh.
- Gi hc sinh đặt mt câu văn miêu t đơn
gin.
- Nhn xét, khen hc sinh đặt câu đúng, hay.
4. Phn luyn tp.
Bài tp 1:
- 1 hc sinh đọc yêu cu ca bài.
- Yêu cu hc sinh tm bài.
- Gi hc sinh phát biu.
- Nhn xét, kết lun: trong truyn Chú Đất
+ Bng mt.
+ Bng mt và bng tai.
+ Quan sát kĩ bng nhiu giác quan.
-1 hc sinh đc.
C lp đọc thm.
- 2 hc sinh đặt câu.
-1 hc sinh đc. C lp đọc thm truyn
Chú Đất Nung, dùng bút chì gch chân
nhng câu van miêu t trong bài.
- Câu văn: “Đó là mt chàng....mái lu
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tập làmm văn - THẾ NÀO LÀ VĂN MIÊU TẢ
1. Hiểu được thế nào là miêu tả. 2. Bước đầu viết được một đoạn văn miêu tả. 3. Biết viết đoạn văn miêu tả đúng ngữ pháp, giàu hình ảnh, chân thực, sáng tạo. - Gọi 2 học sinh kể lại truyện theo 1 trong 4 đề tài ở bài tập 2. Yêu cầu học sinh cả lớp theo dõi và trả lời câu hỏi: câu chuyện bạn kể được mở đầu và kết thúc theo cách nào? - Nhận xét học sinh kể chuyện, học sinh trả lời câu hỏi và cho điểm từng học sinh.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - TLV - The nao la mieu ta.doc

Tập làm văn(27) THẾ NÀO LÀ VĂN MIÊU TẢ

I. Mục đích:

1. Hiểu được thế nào là miêu tả.

2. Bước đầu viết được một đoạn văn miêu tả.

3. Biết viết đoạn văn miêu tả đúng ngữ pháp, giàu hình ảnh, chân thực, sáng tạo.

4.

II. Đồ dùng dạy-học:

- Giấy khổ to kẻ sẵn nội dung bài tập 2, nhận xét.

-

III. Các hoạt động Dạy-Học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

A. Kiểm tra bài cũ(5’).

- Gọi 2 học sinh kể lại truyện theo 1 trong 4 đề tài ở bài tập 2. Yêu cầu học sinh cả lớp theo dõi và trả lời câu hỏi: câu chuyện bạn kể được mở đầu và kết thúc theo cách nào?

- Nhận xét học sinh kể chuyện, học sinh trả

lời câu hỏi và cho điểm từng học sinh.

B. Dạy-Học bài mới.

- 2 học sinh kể chuyện, học sinh dưới lớp trả lời câu hỏi.

1. Giới thiệu bài.

2. Phần nhận xét.

Bài tập1:

-Gọi học sinh đọc yêu cầu và nội dung. Học sinh cả lớp theo dõi và tìm những sự vật được miêu tả.

-Gọi học sinh phát biểu ý kiến.

Bài tập 2.

- Phát phiếu cho nhóm 4 học sinh. Yêu cầu

học sinh trao đổi và hoàn thành. Nhóm nào

làm xong trước dán phiếu lên bảng.

- Gọi học sinh nhận xét, bổ sung.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng: sách giáo

viên/ 289

Bài tập 3.

- Yêu cầu học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi:

+ Để tả được hình dáng của cây sòi, màu sắc của lá cây sòi, cây cơm nguội, tác giả phải quan

sát bằng giác quan nào?

-1 học sinh đọc, học sinh cả lớp theo dõi, dùng bút chì gạch chân những sự vật được miêu tả. Các sự vật được miêu tả là: cây sòi- cây cơm nguội -lạch nước.

-Hoạt động trong nhóm.

-Nhận xét, bổ sung phiếu trên bảng.

-Đọc thầm lại đoạn văn và trả lời câu

hỏi.

+ Bằng mắt.

+ Để tả được chuyển động của lá cây, tác giả

phải quan sát bằng giác quan nào?

+ Còn sự chuyển động của dòng nước, tác giả phải quan sát bằng giác quan nào?

+ Muốn miêu tả được sự vật một cách tinh tế,

người viết phải làm gì?

+ Miêu tả là gì?

+ Khi miêu tả người viết phối hợp rất nhiều

giác quan để quan sát khiến cho sự vật được

miêu tả thêm đẹp hơn, sinh động hơn.

3. Phần ghi nhớ.

- Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ.

- Gọi học sinh đặt một câu văn miêu tả đơn

giản.

- Nhận xét, khen học sinh đặt câu đúng, hay.

4. Phần luyện tập.

Bài tập 1:

- 1 học sinh đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Gọi học sinh phát biểu.

- Nhận xét, kết luận: trong truyện Chú Đất

+ Bằng mắt.

+ Bằng mắt và bằng tai.

+ Quan sát kĩ bằng nhiều giác quan.

-1 học sinh đọc.

Cả lớp đọc thầm.

- 2 học sinh đặt câu.

-1 học sinh đọc. Cả lớp đọc thầm truyện

Chú Đất Nung, dùng bút chì gạch chân những câu van miêu tả trong bài.

- Câu văn: “Đó là một chàng....mái lầu

Nung chỉ có một câu văn miêu tả: “Đó là

một chàng kị sĩ....mái lầu son”.

Bài tập 2:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu và nội dung.

- Yêu cầu học sinh quan sát tranh minh và

giảng: Hình ảnh sự vật trong cơn mưa được

Trần Đăng Khoa nên rất sinh động và hay.

Phải có con mắt thật tinh tế khi nhìn sự vật

mới miêu tả được như vậy. Chúng mình

cùng thi xem lớp ta ai sẽ viết được những

câu văn miêu tả sinh động nhất.

- Hỏi: Trong bài thơ Mưa em thích hình ảnh nào ?

- Yêu cầu học sinh tự viết đoạn văn miêu tả.

- Gọi học sinh đọc bài viết của mình. Nhận xét, sửa lỗi dùng từ, diễn đạt cho từng học sinh và cho điểm các em viết hay.

5. Củng cố, dặn dò.

- 1 học sinh nhắc lại nội dung cần ghi nhớ trong bài.

- Giáo viên: Muốn miêu tả sinh đọng những

cảnh, người, sự vật trong thế giới xung

quanh, các em cần chú ý quan sát, học quan sát đẻ có những hiểu biết phong phú, có khả năng miêu tả sinh động đối tượng.

- Dặn học sinh cần quan sát một cảnh vật trên

son”.

-1 học sinh đọc thành tiếng.

-Em thích hình ảnh: (học sinh tự nêu).

-Tự viết bài.

-2 học sinh đọc.

đường em tới trường.

- 1 học sinh nhắc.

- Lắng nghe.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 217 Lượt xem: 68239
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 726 Lượt xem: 66454
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65213
Có thể bạn quan tâm