Tài liệu

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2201     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 33
Tài liệu TẦM QUAN TRỌNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - tài liệu, sách iDoc.VnTăng trưởng kinh tế là một phần của kinh tế vĩ mô và nó thật sự có tầm quan trọng. Robert Barro và Xavier Sala-i-Martin T
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoaù 2006-2007
Kinh teá phaùt trieån
Baøi ñoïc
Taêng tröôûng kinh teá vaø phaùt trieån
Ch. 1 Taàm quan troïng cuûa taêng tröôûng kinh
teá
Hendrik Van den Berg 1 Bieân dòch: Hoaøng Phöông
Hieäu ñính: Xinh Xinh
Chương 1
TM QUAN TRNG CA TĂNG TRƯỞNG KINH T
Tăng trưởng kinh tế là mt phn ca kinh tế vĩ mô và nó tht s có tm quan trng.
Robert Barro và Xavier Sala-i-Martin
1
Tc độ tăng trưởng kinh tế trong thế k 19 và 20 cao hơn bt k thi k nào trong lch s.
Mc sng ca người dân chưa bao gi ci thin nhiu và nhanh chóng đến như vy trong
vòng 200 năm qua. Trước năm 1800, s thay đổi kinh tế hu như không th cm nhn
được khi mà hu hết mi người đều d đoán lúc h qua đời thì đi
u kin kinh tế cũng
ging như lúc h sinh ra. Nhưng, trong thế k th 19, tăng trưởng kinh tế bt đầu to ra
nhng ci thin đáng chú ý đối vi mc sng ca người dân. Trong khong na cui thế
k 20, phn ln người dân trên thế gii sng trong các nn kinh tế mà thu nhp thc tính
theo đầu người ít nht tăng gp đôi t th
ế h này sang thế h khác. Ngày nay, ti hu hết
các nước, nhng ci thin v phúc li ca các thế h ni tiếp nhau đã bt đầu được coi là
chuyn đương nhiên. Và ti nhng nước không có hoc có rt ít tăng trưởng kinh tế thì
ngày càng có nhiu người t hi ti sao h không th hưởng được mc sng tăng cao
ging như phn nhiu nh
ng người khác.
Mc độ quan trng ca s bùng n tăng trưởng kinh tế này đối vi phúc li ca
con người ra sao được th hin rõ ràng trong mt báo cáo thú v trên báo gn đây, trong
đó phóng viên mô t s tăng trưởng kinh tế đã chuyn đổi như thế nào mt ngôi làng nh
Indonesia, tên Begajah, trung tâm ca Java. So sánh nhng gì anh ta thy năm 1998
vi nhng gì anh ta nh được trong chuyến đi trước
đó vào năm 1971, người phóng viên
đã mô t chi tiết cách thc tăng trưởng kinh tế làm thay đổi điu kin sng ti Begajah:
Lúc đó đâu đâu người ta cũng đi b. Trong s 768 gia đình sng đây năm 1971
… trong năm gia đình thm chí chưa ti mt gia đình s hu mt chiếc xe đạp.
H có máy thu thanh chy bng c-quy nhưng h không có đi
n, đin thoi hay
Ti-vi. Khi có báo động cháy, ăn trm, hoc s kin xu thì h đánh trng làm t
khúc g rng… Người dân sng trong các căn nhà làm bng tre hoc lá cây
dương x đan li vi nhau, ng trên các tm thm tri trên sàn nhà dơ bn, nu
thc ăn bng cácđốt bng ci ngoài tri, và git giũ trên sông. Dch t, st rét,
và kiết l làn tràn. Tr
em chết sm và nhiu hơn.
… Ngày nay, sau gn ba thp k, hu như khó có th nhn ra được
Begajah. Các con đường mòn ca làng gi đây đã tr thành đường nha có tên
đường hn hoi, vi đèn đường và các mô gim tc. Xe đạp gi đây ch là trò tr
con: 1.391 gia đình gi đây coi Begajah là nhà s hu hơn 550 xe gn máy và 54
xe hơi và các xe dng th thao khác Hu hết các căn nhà đều xây bng g
ch
hoc được tô xi măng có ca bng g tếch, khung ca s và nn nhà bng gch s
trng. Tt c đều có đin. Trong nhà bếp là các ni cơm đin Magic Jar, máy
bơm nước Sanyo dùng để cung cp nước dùng. Bếp du dùng thay cho ci đốt.
Người dân Begajah s hu hơn 700 ti-vi; và h có năm kênh truyn hình.
2
1
Robert Barro và Xavier Sala-i-Martin (1995), Tăng trưởng Kinh tế, New York: MacGraw-hill, trang 5.
2
James P. Sterba (1998), “A Village Transformed by Suharto’s Politics Now Frets and Waits,” The Wall
Street Journal, 22/07.
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Kinh teá phaùt trieån
Baøi ñoïc
Taêng tröôûng kinh teá vaø phaùt trieån
Ch. 1 Taàm quan troïng cuûa taêng tröôûng kinh
teá
Hendrik Van den Berg Bieân dòch: Hoaøng Phöông
Hieäu ñính: Xinh Xinh
2
Bài báo tiếp tc mô t nhng ci thin to ln v dinh dưỡng, sc khe và giáo dc mà
người dân Begajah hin nay đang th hưởng. Mt trm xá hin đại thay thế cho thói quen
sinh con ti nhà trong các điu kin thiếu v sinh, và t l t vong tr sơ sinh gim mnh.
Trong khi trước năm 1971 ch có mt na s tr em trong làng đến trường thì ngày nay
giáo dc tiu hc toàn di
n là điu bt buc đối vi tt c mi người. Ngoài ra, trước
1971, hu hết tr em đều b nhim giun móc, mt loi ký sinh trùng hút cht dinh dưỡng
cn thiết để nuôi cơ th. Giun móc làm cho mt đứa tr 12 tui trông không ln hơn mt
đứa bé 8 tui. “Nhưng không ai Begajah để ý điu này bi vì tt c tr 12 tui đều
trông ging như 8 tu
i.”
3
Ngay khi quay tr li khu làng trong chuyến viếng thăm sau
này ca mình, phóng viên đã nhn thy rng “các tr nh gi đây trông mp mp và khe
mnh đến ni các du khách nhn xét rng trông chúng ln hơn c ông bà ca chúng.”
4
Có mt s điu hp dn hơn là ch đơn thun mô t tăng trưởng kinh tế làm thay
đổi như thế nào phúc li ca con người. Tăng trưởng kinh tế đang ci thin phúc li ca
hu hết mi người trên thế gii, không ch là người dân Begajah. GDP thc tính theo
đầu người ca Trung Quc hàng năm tăng mc 7,8% trong khong thi gian t
gia
nhng năm 1980 cho đến gia nhng năm 1990.
5
Trước thế k 20, chưa tng có nước
nào đạt được tc độ tăng trưởng sn lượng nhanh và liên tc như vy. Thc tế sau đây s
giúp hình dung rõ hơn tc độ tăng trưởng 7,8% là như thế nào: tc độ 7,8% s làm tăng
gp đôi thu nhp tính theo đầu người trong vòng chưa đến mười năm, tăng hơn gp
bn ln thu nhp trung bình tính theo đầu ng
ười trong khong thi gian chưa đến mt thế
h. Có l điu phi thường nht chính là s ci thin nhanh chóng như thế đối vi mc
sng ca người dân li đang din ra Trung Quc, mt đất nước có hơn 1,2 t người (gn
20% dân s thế gii).
Trung Quc thm chí không phi là nn kinh tế tăng trưởng nhanh nht trong thp
k va qua. Theo báo cáo, Thái Lan đã nâng thu nhp trung bình thc ca người dân
nước mình lên hơn 8%/ năm trong khong thi gian mười năm. Thm chí n Độ - nn
kinh tế vi dân s hơn 900 triu người trong vòng 50 năm va qua chng tăng trưởng là
bao so vi các nước khác - đã tăng được 2,9%/ năm thu nhp tính theo đầu người k t
gia nhng năm 1980 – mc tăng đủ nhanh để tăng g
p đôi thu nhp trong khong mt
thế h. Nam M, người dân nước Chi-lê nhn thy rng thu nhp trung bình thc tính
theo đầu người ca mình tăng 6,5%/ năm sau năm 1985. Châu Phi, thu nhp tính theo
đầu người ca Botswana tăng 6,6%. Các nn kinh tế phát trin nht trên thế gii tăng
trưởng chm hơn, nhưng vn tiếp tc tăng trưởng sau khi đã đạt được mc sng t
t chưa
tng có trước đây. Thu nhp tính theo đầu người ca các nước Châu Âu như Ireland
hoc B Đào Nha tăng trưởng trung bình ln lượt là 5% và 4% trong vòng thp k va
qua. Có v như kh năng gia tăng phúc li con người chưa bao gi ln hơn thế.
3
James P. Sterba (1998), đã trích.
4
James P. Sterba (1998), đã trích.
5
S liu đưa ra làm ví d đây và trong đon kế tiếp ly t Ngân hàng Thế gii (1998), Báo cáo Phát trin
Thế gii 1998/99, Washington, D.C.: Ngân hàng Thế gii, Bng 1, trang 188-189.
Liên hệ quảng cáo

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Kinh teá phaùt trieån
Baøi ñoïc
Taêng tröôûng kinh teá vaø phaùt trieån
Ch. 1 Taàm quan troïng cuûa taêng tröôûng kinh
teá
Hendrik Van den Berg Bieân dòch: Hoaøng Phöông
Hieäu ñính: Xinh Xinh
3
1.1 TH K 19 VÀ 20 LÀ NHNG TH K KHÔNG TH TIN ĐƯỢC
Cho dù được mô t bng s liu hoc bng các nghiên cu tình hung chi tiết thì nhng
kinh nghim tăng trưởng gn đây đều tht s rt n tượng. Nhưng như đã ch ra ngay t
đầu, s ni lên gn đây ca tăng trưởng kinh tế tht s ch là mt s ti
ếp ni xu thế đã bt
đầu cách đây khong 200 năm.
Hình 1 S bùng lên đáng kinh ngc trong mc sng sau 1800
Hình 1-1 th hin s bùng n đáng kinh ngc ca sn lượng thc tính theo đầu người k
t đầu nhng năm 1800. Hình này được xây dng da vào d liu do Angus Maddison
thu thp – ông là mt s gia kinh tế, người đã dành c s nghip ca mình để ước tính các
giá tr thc có th so sánh được vi nhau ca thu nhp, sn lượng, và các biến s kinh tế
khác trong sut l
ch s.
6
Bng 1-1 cung cp các thông tin chi tiết hơn. Để tp hp các
phn ước tính ca mình, Maddison đã s dng nhiu ngun thông tin khác nhau v sn
lượng, tiêu dùng, giá c, dân s, ngoi thương, s thu thuế ca chính ph, … cùng nhiu
n phm chính thc ca chính ph, và các nghiên cu độc lp khác.
7
Mc dù chúng ta
phi gi định mt cách chc chn có sai s tương đối ln khi chúng ta s dng nhng ước
tính ca Maddison v tăng trưởng kinh tế nhưng mc tăng sn lượng tính theo đầu người
trong 200 năm va qua quá ln đến ni không còn nghi ng gì v xu thế ca tăng trưởng
kinh tế thế gii. Chúng ta rt may mn khi đang sng trong thi gian tt đẹp ch
ưa tng
có như thế.
6
Angus Maddison (1995), Giám sát nn kinh tế thế gii 1820 – 1992, Paris: OECD. Xem thêm Angus
Maddison (1989), Nn kinh tế thế gii trong thế k 20, Paris: OECD, và Angus Maddison (1991), Các lc
lượng động trong phát trin ca ch nghĩa tư bn, Oxford: Nhà xut bn Đại hc Oxford.
7
Xem Angus Maddison (1995), đã trích, để biết thêm chi tiết v phương pháp thc hin ca ông ta.
Sn lư
n
g
th
c tính theo đầu n
g
ười
(
$
)
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Tăng trưởng kinh tế là một phần của kinh tế vĩ mô và nó thật sự có tầm quan trọng. Robert Barro và Xavier Sala-i-Martin Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong thế kỷ 19 và 20 cao hơn bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử. Mức sống của người dân chưa bao giờ cải thiện nhiều và nhanh chóng đến như vậy trong vòng 200 năm qua
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2201     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 199543
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 165438
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1999 Lượt xem: 146212
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 864 Lượt xem: 138972
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 864 Lượt xem: 138972
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2545 Lượt xem: 134733
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 342 Lượt xem: 95248
tâm lý học đại cương Lượt tải: 500 Lượt xem: 82698
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 315 Lượt xem: 65588