Tài liệu

tâm lý học đại cương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 83478     Tải về: 505     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 99
Tài liệu tâm lý học đại cương - tài liệu, sách iDoc.Vn Tâm lý học là khoa học nghiên cứu các hiện tượng tâm lý. Nó nghiên cứu các quy luật nảy sinh vận hành và phát triể
Ch ng Iươ
TÂM LÝ H C LÀ M T KHOA H C
I Đ I T NG, NHI M V C A TÂM LÝ H C. ƯỢ
1.Tâm lý và tâm lý h c
1.1 Tâm lý là gì
Khái ni m tâm không ph i đ n gi n. Th c t t xa x a cho đ n ngày ơ ế ư ế
nay con ng i đã t n r t nhi u công s c đ tìm hi u khái ni m này.ườ
Ng i nguyên thu quan đi m cho r ng con ng i hai ph n: thườ ườ
xác và tâm h n. Tâm h n chính là c i ngu n c a tâm lý con ng i. Tâm h n ườ
là b t t , con ng i sau khi ch t còn có cu c s ng c a tâm linh ườ ế
Trong ti ng Vi t thu t ng tâm lý đã có t lâuế
T đi n ti ng Vi t 1988 đ nh nghĩa m t cách t ng quát: ế tâm ý
nghĩa, tình c m, làm thành th gi i n i tâm, th gi i bên trong c a con ế ế
ng i”ườ
Trong cu c s ng hàng ngày, ch tâm th ng đ c s d ng ghép v i các ườ ượ
t khác. Ta th ng có c m t “tâm đ a”, tâm can, tâm tình tâm tr ng, tâm t , ư ư
đ c hi u lòng ng i thiên v m t tình c m. Nh v y tâm đ c dùngượ ườ ư ượ
đ ch nh ng hi n t ng tinh th n c a con ng i. ượ ườ
Khái ni m tâm trong tâm h c bao g m t t c nh ng hi n t ng tinh ượ
th n nh c m giác, t duy, tình c m hình thành trong đ u óc con ng i đi u ư ư ườ
ch nh, đi u khi n m i ho t đ ng c a con ng i. ườ
Nói m t cách chung nh t: tâm lý là t t c nh ng hi n t ng tinh th n n y ượ
sinh trong đ u óc con ng i, g n li n đi u hành m i hành đ ng, ho t ườ
đ ng c a con ngu i.
1.2 Tâm lý h c là gì?
S dĩ nói tâm lý h c là m t khoa h c vì nó có đ i t ng nghiên c u và ượ
ph ng pháp lu n nghiên c u đ c thù riêng.ươ
1
Tâm h c khoa h c nghiên c u các hi n t ng tâm lý. Nó nghiên c u ượ
các quy lu t n y sinh v n hành và phát tri n c a các hi n t ng tâm lý trong ượ
ho t đ ng đa d ng di n ra trong cu c s ng hàng ngày c a m i con ng i. ườ
S ra đ i c a tâm lý h c v i t cách là m t khoa h c đ c l p là k t qu phát ư ế
tri n lâu dài c a nh ng t t ng tri t h c, nh ng quan đi m tâm lý h c ư ư ưở ế
trong tr ng kỳ l ch s và phát tri n c a nhi u lĩnh v c khoa h c khác . ườ
1 2. L ch s hình thành và phát tri n tâm lý h c.
2 2.1) Tâm lý h c th i c đ i
3 Th i c đ i ch a tâm h c nh ng đã nh ng t t ng v tâm ư ư ư ưở
ng i. Trong các di ch c a ng i nguyên thu đã th y nh ng b ng cườ ư
ch ng t quan ni m c a h n, phách sau cái ch t c a th xác. Trong các b n ế
văn t đ u tiên c a th i kỳ c đ i, trong các kinh n Đ đã nh ng
nh n xét v tính ch t c a h n, nh v y đã nh ng ý t ng ti n khoa h c ư ư
v tâm lý.
4 Khái ni m tâm h n đ c h th ng hoá l n đ u tiên trong các tác ph m ượ
tri t h c Hy l p c đ i. Nh ng tri th c đ u tiên v tâm con ng i đãế ườ
đ c ph n ánh trong c h t t ng tri t h c duy tâm và duy v tượ ư ưở ế
5 a) Quan ni m tâm lý ng i trong h t t ng tri t h c duy tâm. ư ư ưở ế
6 H t t ng duy tâm cho r ng “linh h n” c a con ng i do các l c ư ưở ườ
l ng siêu t nhiên nh Th ng Đ , Tr i, Ph t t o ra. Linh h n cái thư ư ượ ế
nh t, có tr c, còn th gi i v t ch t là cái th hai, có sau. ư ế
7 Tiêu bi u nhà tri t h c duy tâm Platon (427- 347 tr.CN ) cho r ng ế
th gi i “ý ni m” là cáitru c, còn th gi i v t ch tsau và do th gi iế ế ế
“ý ni m” sinh ra. Linh h n không g n v i th gi i hi n th c, g n v i ế
cái g i “trí tu toàn c u”. Con ng i ch c n nh l i. Ngu n g c c a th ườ ớ ạ ế
gi i chân th c s h i t ng c a linh h n con ng i đ i v i th gi i “ý ưở ườ ế
ni m”.
8 Platon cho r ng tâm h n cái tr c, th c t i cái sau, tâm ướ
h n do Th ng Đ sinh ra. Tâm h n trí tu n m trong đ u, tâm h n dũng ượ ế
c m n m ng c ch t ng l p quí t c, tâm h n khát v ng n m
b ng và ch t ng l p nô l .
9 Ho c D. Hium (1811- 1916), m t nhà duy tâm thu c tr ng phái b t ườ
kh tri cho th gi i là nh ng kinh nghi m ch quan, con ng i không th ế ư
nh n bi t đ c t n t i khách quan và ph nh n c s v t ch t c a s v t. ế ượ ơ
2
10b) Quan ni m tâm lý con ng i trong t t ng tri t h c duy v t. ườ ư ưở ế
11 Tri t h c duy v t cho r ng: tâm lý, tâm h n m t, tâm g n v i thế
xác.
Tâm lý, tâm h n đ u c u t o t v t ch t.
12 Ng i đ u tiên bàn v tâm h n ườ ế Arixt t (384 322 tr.CN), ông cho
r ng th xác tâm h n m t, tâm h n g n v i th xác, bi u hi n
c a tâm lý con ng i. Tâm h n có 3 lo i: ư
13 - Tâm h n th c v t: chung c ng i đ ng v t, làm ch c năng ườ
dinh d ng, v n đ ng ( Arixt t g i là tâm h n c m giác ).ưỡ
14 - Tâm h n đ ng v t chung ng i đ ng v t làm ch c năng c m ườ
giác, v n đ ng ( còn g i là tâm h n c m giác)
15 - Tâm h n trí tu , ch ng i (Arixt t g i tâm h n suy nghĩ). Đ ư
gi i tâm h n, Arixt t đã đ t th gi i y trong m i quan h v i c th , ế ơ
trong môi tr ng chung quanh, tâm n y sinh phát tri nư trong cu c
s ng, tâm ch c năng c a cu c s ng th quan sát đ c, t c ư
th nghiên c u th gi i này m c dù nó c c kỳ ph c t p. ế
16Đ i di n c a quan đi m duy v t v i tâmcon ng i còn ph i k đ n ườ ế
tên tu i c a các nhà tri t h c nh : ế ư
17 Talét (Th k VII-VI tr.CN), ế Heraclit (Th k th VI- V tr.CN). Cácế
nhà tri t h c này cho r ng tâm lý, tâm h n cũng nh v n v t đ u đ c c uế ư ượ
t o t v t ch t nh : n c, l a, không khí, đ t . ư ướ
18 Đêmôcrit (460-370tr.CN): v n v t đ u do nguyên t l a t o thành.
Linh h n, tâm h n cũng do nguyên t l a t o nên, nh ng đó m t lo i ư
nguyên t r t tinh vi. V t th và linh h n có lúc ph i b m t đi do nguyên t
b tiêu hao.
19 Xôcrát (469-399TCN) đã tuyên b m t câu n i ti ng hãy t bi t ế ế
mình. Đây m t đ nh h ng giá tr to l n trong cho tâm h c: con ướ
ng i th c n ph i t hi u bi t mình, t nh n th c, t ý th c v cáiườ ế
ta.
202. Nh ng t t ng tâm lý h c t n a đ u th k XIX tr v tr c. ư ưở ế ướ
3
tâm lý học đại cương
Tâm lý học là khoa học nghiên cứu các hiện tượng tâm lý. Nó nghiên cứu các quy luật nảy sinh vận hành và phát triển của các hiện tượng tâm lý trong hoạt động đa dạng diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con người. Sự ra đời của tâm lý học với tư cách là một khoa học độc lập là kết quả phát triển lâu dài của nhưng tư tưởng triết học, những quan điểm tâm lý học trong trường kỳ lịch sử và phát triển của nhiều lĩnh vực khoa học khác .  bài giảng cung cấp cho thành viên trong cộng đồng những nhiểu biết về các chuẩn mực đạo đức cộng đồng và của xã hội. Việc cung cấp có thể thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục nhà trường và do các lực lượng giáo dục tiến hành 
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 83478     Tải về: 505     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 201745
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 166018
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 2008 Lượt xem: 147365
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140394
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140394
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2553 Lượt xem: 135619
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 345 Lượt xem: 96095
tâm lý học đại cương Lượt tải: 503 Lượt xem: 83438
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 317 Lượt xem: 66272