Tài liệu

Tài liệu thi cao học môn triết học Mác

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4142     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 66
Tài liệu Tài liệu thi cao học môn triết học Mác - tài liệu, sách iDoc.Vnbao gồm tất cả các câu hỏi và trả lời một cách tỉ mỉ đúng tiêu chuẩn của bài làm dự thi ví dụ có đặt vấn đ
u 1: VÊn ®Ò c¬ bn cña triÕt häc
1. §Æt vÊn ®Ò:
TriÕt häc xuÊt hiÖn tõ khi con ngêi cã sù pn c«ng lao ®éng. Khi
®ã c¸c ngµnh khoa c cßn n»m trong triÕt häc i lµ triÕt c tù nhiªn.
Sau nhiÒu thÕ kû chóng míi ph¸t triÓn thµnh c¸c ngµnh khoa häc ®éc
lËp víi triÕt häc.
Kh¸i niÖm triÕt häc dï ë ph¬ng T©y hay ph¬ng §«ng, dï bn ®æi
trong lÞch nh thÕ nµo ®Òu bao gåm hai yÕu tè:
- YÕu tè nhËn thøc: hiÓu biÕt cña con ngêi vÒ vò trô vµ con ng-
êi gii thÝch hiÖn thùc b»ng t duy.
- YÕu tè nhËn ®Þnh: §¸nh gi¸ mÆt ®¹o lý ®Ó cã th¸i ®é vµ hµnh
®éng.
Theo quan ®iÓm M¸c xÝt, triÕt c lµ mét trong nh÷ng h×nh th¸i ý
thøc x· héi, lµ häc thuyÕt vÒ nh÷ng nguyªn t¾c chung nhÊt cña tån t¹i
vµ nhËn thøc, a th¸i ®é con ni ®èi víi thÕ giíi; lµ quy luËt cña nh÷ng
quy luËt chung nhÊt a tù nhiªn, x· héi vµ t duy. Víi tÝnh c¸ch lµ mét
h×nh th¸i ý tc quan träng nhÊt vµ cæ xa nhÊt. Vai trß a triÕt häc
ngµy ng t¨ng n víi sù pt triÓn tri thøc cña nh©n li.
Trong ph¸t triÓn a m×nh. TriÕt c dÇn n h×nh thµnh c¸c tr -
êng ph¸i kh¸c nhau cïng gii quyÕt mét vÊn ®Ò vÒ i quan ga vËt
ct vµ ý thøc, gi÷a tån t¹i vµ t duy, gi÷a tù nhiªn vµ tinh thÇn, c¸i nµo
tr íc, i nµo cã sau. §ã chÝnh lµ vÊn ®Ò bn cña triÕt c, kh«ng
cã mét tr êng ph¸i triÕt häc nµo l¹i kng gii qut vÊn ®Ò nµy, v× vc
gii quyÕt nã sÏ chi phèi viÖc gii quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh¸c a triÕt häc.
Nã lµ ®iÓm xuÊt ph¸t cña mäi t tëng, i quan ®iÓm a mäi thèng
triÕt häc trong lÞch sö.
1
2. VÊn ®Ò c¬ bn cña triÕt häc: m hai mÆt lµ bn thÓ luËn
vµ nhËn thøc luËn.
2.1. Bn thÓ luËn: Tr i c©u i gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc c¸i nµo
tr íc, c¸i nµo sau, c¸i nµo qut ®Þnh i nµo. ViÖc tr i c©u i
nµy cho chóng ta bt lËp tr êng triÕt häc a ngêi nãi vµ duy t, duy
t©m hay nhÞ nguyªn.
* Trêng pi triÕt c duy vËt cho ng t chÊt tr íc ý thøc, vËt
ct tån t¹i kh¸ch quan, ®éc lËp víi ý tc vµ qut ®Þnh ý thøc, ý tc
phn ¸nh thÕ giíi kh¸ch quan vµo ãc ngêi.
Trong LSTH cã kh¸ nhiÒu lo¹i h×nh chñ nghÜa duy vËt kh¸c nhau:
* Chñ nghÜa duy vËt i Hy L¹p - La M· víi nh÷ng ®¹i diÖn næi
tiÕng tõ h¬n 2000 m, nhiÒu tr êng ph¸i hiÖn nay ®· ®îc t nguån tõ
tr êng ph¸i triÕt häc nµy. Chñ nghÜa duy vËt trùc quan t méc m¹c
dùa trªn nh÷ng quan s¸t trùc tiÕp.
- §ªm«crit: Häc thuyÕt vÒ nguyªn tö cho ng nguyªn tö lµ thµnh
phÇn nhá bÐ nhÊt a vËt ct.
- Hªraclit: ¤ng ®îc coi lµ nhµ biÖn chøng vÜ ®¹i thêi cæ ®¹i.
- Epi quya: Ngêi ph¸t triÓn häc thuyÕt nguyªn tö. Ba ®¹i diÖn nµy ®·
t¹o thµnh ®êng lèi triÕt häc. §ªm«crit trong triÕt häc cæ ®¹i.
* Chñ nghÜa duy vËt thÕ kû XVII - XVIII: Lµ c nghÜa duy t
su h×nh. Ti trung cæ khoa häc còng nh triÕt häc kh«ng pt triÓn díi
sù k×m kÑp a nhµ thê.
Chñ nghÜa duy vËt su h×nh xem xÐt sù vËt trong tr¹ng th¸i tÜnh,
kh«ng vËn ®éng, kh«ng ph¸t triÓn trong tr¹ng th¸i lËp, kh«ng liªn quan
®Õn c¸c sù vËt hiÖn tîng kh¸c, nã ®èi lËp víi chñ nghÜa duy vËt biÖn
chøng.
2
Liên hệ quảng cáo

- Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh3 trung t©m lín lµ: Anh (i c¸c ®¹i
diÖn nh: F.Bªc¬n, T.Hopx¬, G.); Hµ Lan (B.xpinoda); Ph¸p
(Hªnnntiuyt, §i®r«, Lemetri).
- Chñ nghÜa duy vËt nh©n bn: LÊy con ngêi lµm ®èi tîng nghiªn
cøu chÝnh, lµ môc tiªu triÕt häc phi phôc . Trêng ph¸i sau nµy ®îc
M¸c kÕ thõa vµ ph¸t triÓn.
- Chñ nghÜa duy vËt tÇm thêng: Khi gii thÝch vÒ ý tc hä ®· tÇm
thêng h quan ®iÓm nµy. ý thøc lµ t d¹ng cña vËt chÊt nh lµ gan vµ
mËt vËy ( t L¬ sèt vµ Bukh¬me).
Trêng ph¸i triÕt c duy t©m (kh¸ch quan, chñ quan,duy ng·) thõa
nhËn tinh thÇn, ý tc lµ i tr íc, c¸i quyÕt ®Þnh, vËt chÊt lµ i
sau -i bÞ quyÕt ®Þnh. Chñ nghÜa duy t©m ®îc thÓ hiÖn qua hai trµo
lu chÝnh:
+ Chñ nghÜa duy vËt kh¸ch quan: coi tinh thÇn t duy tån t¹i ®éc lËp,
n ngoµi con ngêi (Platon, Hªghen).
+ Chñ nghÜa duy t©m chñ quan: thõa nhËn ý thøc tån t¹i trong trÝ
ãc a con ngêi (Becc¬li, Hium, Fichtª). ChÝnh t duy, c¶m gi¸c cña con
ngêi sinh ra sù vËt. Becli nãi: "khi t«i kh«ng suy nghÜ n cßn ngêi
kh¸c suy nghÜ. Khi kng ai suy nghÜ vÉn cßn thîng ®Õ suy nghÜ.
ThÕ giíi kng bao gmÊt ®i". ¤ng ®· chuyÓn dÇn sang duy n.
+ Duy ng·: chñ nghÜa duy t©m chñ quan ®îc pt triÓn ®Õn tét ®é
lµ chñ nghÜa duy n "c cã t duy a i" (Hium).
* Trêng ph¸i nhÞ ngun luËn: t duy vµ tån t¹i, vËt chÊt vµ ý thøc
kh«ng c¸i nµo cã tr íc, kng i nµo sau, kh«ng i nµo quy ®inkhj i
nµo, chóng cïng song song tån t¹i víi nhau.
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tài liệu thi cao học môn triết học Mác
bao gồm tất cả các câu hỏi và trả lời một cách tỉ mỉ đúng tiêu chuẩn của bài làm dự thi ví dụ có đặt vấn đề giải quyết vấn đề....dễ hiểu
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4142     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm