Tài liệu

Tài liệu ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 534     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu Tài liệu ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh,Tài liệu ôn tập thi cuối kỳ
Nội dung ôn tập cuối kỳ
I. Định nghĩa và ý nghĩa việc học tập tư tưởng H Chí Minh
1. Định nghĩa:
Dựa trên các định hướng cơ bản trên của Đảng, định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh là :
“Tư tưởng Hồ Chí Minh là mt hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về nhng vấn
đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chnhân dân đến cách
mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác
Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa n tộc và trí tuệ thời
đại nhm giải phóng dân tộc, gii phóng giai cp, giải phóng con người .
Định nghĩa tư tưởng Hồ C Minh ni lên 3 vn đề :
Nhng vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam được nêu trong tư tưởng Hồ Chí
Minh (các vấn đề này sẽ nghiên cứu ở chương II đến chương VII) mà tư tưởng
cốt lõi là độc lp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội .
Nguồn gốc luận của tư tưởng Hồ Chí Minh .
Mục đích, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh .
2. Ý nghĩa việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
Nâng cao năng lực tư duy luận và phương pháp công tác :
- Nâng cao nhn thức vvai trò, vị trí của tư tưởng Hồ C Minh đối với Đảng và cách
mạng Việt Nam .
- Bồi dưỡng lập trường quan đim cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn lin
với chủ nghĩa xã hội, đu tranh phê phán những quan đim sai trái .
- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề do của cuộc sống đặt ra của
mi người .
Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện bản lĩnh cnh trị :
- Học tp tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao lòng tự hào về Đảng, về Bác Hồ, về Tổ
quốc Vit Nam .
- Vận dụng kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện bản thân, hoàn thành nhiệm vụ, chức
trách của mình, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp chung của dân tộc .
Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng trong nhận thức và kim chỉ nam
trong hành động của sinh viên .
II. Những tiền đề tư tưởng lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc: nhng giá trị truyn thống đặc sắc, cao quí,
tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là tin đề cho tư tưởng lý luận, là điểm xuất phát để hình
thành tư tưởng Hồ C Minh .
Chnga yêu nưc
Truyn thống đoàn kết, tinh thần nhân nghĩa, tương thân, tương ái của dân tộc
Việt Nam .
Truyn thống lc quan, yêu đời, tin vào sức mạnh bản thân, sự tt thắng của chân
.
Truyn thống cần cù, thông minh, sáng tạo, ham hiểu biết ham học hỏi của dân
tộc Việt Nam .
Trong những giá trị truyền thng của dân tộc, chủ nga yêu nước là tư tưởng tình cảm
cao quí thiêng liêng nhất, cui nguồn trí tuệ sáng tạo của con người Việt Nam cũng là
chuẩn mực đạo đức cơ bản của dân tộc Việt Nam . Với Hồ C Minh chủ nghĩa yêu nước
trở thành lực lượng vật chất thực sự để Người đi đến đúc kết thành chân lý :
n tamột lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyn thống quí báu của ta…nó kết thành
một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn
chìm tt cả lũ bán nước và cướp nước”
Tinh hoa n hóa nhân loại : t đặc sắc trong quá trình nh thành nhân cách và văn
hóa Hồ Chí Minh là sự kết hợp các giá trị truyền thống của văn hóa phương Đông với các
thành tựu hiện đại của văn minh phương Tây .
Văn hóa phương Đông: Với những hiểu biết uyên bác về Hán học từ nhỏ Hồ Chí
Minh biết chắt lọc những gì tinh túy trong các hc thuyết triết học , của các nhà tư
tưởng phương Đông, của đạo Nho, đạo Phật :
Chn lọc giá trị tinh túy nhất của triết hc phương Đông, tư tưởng của Lão
Tử, Mặc Tử, Quản Tử .
Tiếp thu mặt tích cực, mặt phù hợp của Nho giáo
Triết hành động
Tư tưởng nhập thế, hành đạo giúp đời
Triết nhân sinh, tu thânỡng tính, đề cao văn hóa l giáo .
Tiếp thu và chịu ảnh hưởng sân sắc tư tưởng của đạo Phật :
Tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái
Tư tưởng cứu khổ, cứu nạn, thương người như thể thương thân .
Nếp sống đạo đức, giản d, trong sạch, chăm lo làm việc thiện
Tinh thần bình đẳng, dân chủ, đề cao lao động chng lười biếng,
Tìm thy ở chnga Tam dân nhng điều tch hợp với hoàn cảnh nước
ta .
Văn hóa phương Tây :
Chịu ảnh hưởng sâu rộng của văn hóa dân chủ và cách mạng phương Tây .
Chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp, tìm hiểu các cuộc cách mạng ở Pháp,
cách mng Mỹ, tiếp thu các tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái qua các tác
phẩm của các nhàkhai sáng”.
Liên hệ quảng cáo

Tiếp thu các giá trị về quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc
của Tuyên ngôn độc lập Mỹ 1776, các giá tr của Tuyên ngôn nhân quyền
n quyền của cách mng Pháp 1791 .
Chủ nghĩa Mác Lênin: Chủ nghĩa Mác Lênin là thế giới quan và phương pháp luận của
tư tưởng Hồ Chí Minh.
_ Thế giới quan và phương pháp luận của chnghĩa Mác Lê nin đã giúp Hồ C Minh
tổng kết kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã thu nhận được trong quá trình đi tìm
đường cứu nước để tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, gii phóng giai cấp,
giải phóng con nguời . Hồ Chí Minh đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo nhng nguyên lý
của Chnga Mác Lênin vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của Vit Nam. Thực tiễn 10
năm đi tìm đường cứu nước cho dân tộc chỉ sau khi đọc được Sơ thảo ln thứ nhất Luận
cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vn đề thuộc địa Hồ Chí Minh mi tìm thấy được
con đường gii phóng đúng đắn cho dân tộc Viêt Nam.
_ Thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lênin đi vào tư tưởng Hồ Chí
Minh là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử .
_ Nói về vai trò của chủ nghĩa Mác Lê nin, Hồ Chí Minh viết: “Bây giờ học thuyết
nhiều, chnghĩa nhiều nhưng chủ nga chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất
chủ nghĩa Lênin”
Chnga Mác Lênin là nguồn gốc lý luận quyết đnh bản chất của tư tưởng H
Chí Minh, đem lại cho Hồ Chí Minh phương pháp đúng đắn để tiếp cận văn hóa
dân tộc và tinh hoa trí tuệ nhân loại từ đó mà tìm ra qui luật vn động và phát
triển của xã hi Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền với chủ nga xã hội .
III. Tư tưởng H Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
HC Minh đã chỉ ra 6 luận điểm sau đây về cách mạng gii phóng :
1. Tính chất, nhiệm vu và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc:
a. Theo Hồ Chí Minh để nhận thức mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc trước hết
phải xác đnh tính chất, nhiệm vụ của cách mạng gii phóng dân tộc
Hồ C Minh cho rng :
_ Tất cả các giai cấp thuộc địa đều bị chủ nghĩa đế quốc áp bức bóc lột, đều chung số
phận mất nước, nô lệ .
_ Mâu thuẫn chủ yếu ở thuộc địa là mâu thuẫn giữa dân tộc với chủ nghĩa đế quốc .
_ Đối tượng của cách mạng ở thuộc địa là bọn đế quốc và tay sai phản động.
Từ phân tích trên theo Hồ Chí Minh t cách mạng thuộc địa mục tiêu trước hết
phải lật đ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, yêu cầu bức thiết của các dân tộc
thuộc địa là độc lập dân tộc .
Tác phẩm Đường cách mạng Hồ Chí Minh phân ra 3 loại cách mạng : cách mạng tư sản,
cách mng vô sản ch mạng giải phóng dân tộc . Hồ Chí Minh nhấn mạnh tính chất,
nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tài liệu ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu ôn tập thi cuối kỳ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 534     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 182551
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 45 Lượt xem: 162695
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1847 Lượt xem: 140070
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 785 Lượt xem: 132046
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 785 Lượt xem: 132046
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2415 Lượt xem: 130148
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 302 Lượt xem: 90625
tâm lý học đại cương Lượt tải: 450 Lượt xem: 79238
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 62141