Tài liệu

TÀI LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ - ĐỘC QUYỀN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9827     Tải về: 43     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu TÀI LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ - ĐỘC QUYỀN - tài liệu, sách iDoc.Vnđặc điểm doanh nghiệp:- doanh nghiệp độc quyền không có đường cung- đường cầu của doanh nghiệp độc quyền xuống d
Ñoäc quyeàn – Haï Thò Thieàu Dao
1
Chương 5 phn 2
Ñoäc quyeàn
Ñoäc quyeàn
2
Đc ñim th trưng
1) Moät ngöôøi baùn- vaïn ngöôøi mua
2) Moät saûn phaåm (khoâng coù saûn phaåm thay theá)
3) Raøo caûn gia nhaäp.
4) Th hieän roõ neùt söùc maïnh thò tröôøng
=> Cung cuûa nhaø ñoäc quyeàn baùn laø cung thò tröôøng
vìø kieåm soaùt toaøn boä löôïng haønh hoaù cung öùng
treân thò tröôøng.
3
Ñaëc ñieåm doanh nghieäp
Doanh nghieäp ñoäc quyeàn khoâng coù ñöôøng
cung
Ñöôøng caàu cuûa doanh nghieäp ñoäc quyeàn
doác xuoáng.
Ví duï: moät doanh nghieäp ñoái dieän vôùi caàu
thò tröôøng coù daïng: P = 6 – Q. Tìm TR, AR,
MR
4
DOANH THU TOÅNG, BIEÂN vaø TRUNG BÌNH
$6 0 $0 --- ---
5 1 5 $5 $5
4 2 8 3 4
3 3 9 1 3
2 4 8 -1 2
1 5 5 -3 1
P Q TR MR AR
5
DOANH THU TRUNG BÌNH VAØ BIEÂN
Q
0
1
2
3
AR, MR
1 2 3 4 5 6 7
4
5
6
7
Doanh thu trung bình (Ñöôøng caàu)
DT bieân
6
MR, P, AR
Khi laø moät ngöôøi baùn duy nhaát nhaø ñoäc
quyeàn töông taùc vôùi caàu thò tröôøng ñeå
quyeát ñònh giaù caû vaø saûn löôïng. Ñöôøng
caàu doác xuoáng:
1) Ñeå taêng löôïng baùn ra phaûi giaûm giaù
2) MR < P (khaùc thò tröôøng caïnh tranh
hoaøn haûo MR = P)
7
Quyeát
ñònh
saûn
löôïng
1) Toái ña hoaù lôïi nhuaän ôû möùc saûn löôïng
maø ôû ñoù MR = MC
Ta coù Pr = TR – TC
Xeùt cöïc trò cuûa haøm Pr: Pr’ = 0
TR’ –
TC’ = 0
MR = MC
8
Giảm lợi nhuận
P
1
Q
1
Giảm li nhuận
MC
AC
Q
MC, AC, MR, P
D = AR
MR
P*
Q*
TOÁI ÑA HOÙA LÔÏI NHUAÄN KHI MC=MR
P
2
Q
2
9
Quyeát ñònh saûn löôïng
Ôõ möùc saûn löôïng thaáp hôn möùc saûn löôïng
coù MR = MC gia taêng trong doanh thu lôùn
hôn gia taêng trong chi phí (MR > MC).
Ôû möùc saûn löôïng cao hôn saûn löôïng MR =
MC gia taêng trong chi phí lôùn hôn giaûm
trong doanh thu (MR < MC).
Ñoäc quyeàn – Haï Thò Thieàu Dao
2
10
Q
$
0 5 10 15 20
100
150
200
300
400
50
TR
Lợi nhuận
t
t'
c
c’
Quyeát
ñònh
saûn
löôïng
TC
11
Quyeát
ñònh
saûn
löôïng
Ñoä doác rr’ = ñoä doác cc’
vaø song song caùch nhau
10 ñôn vò.
Lôïi nhuaän toái ña ôû möùc 10
saûn phaåm.
P = $30, Q = 10,
TR = P x Q =$300
AC = $15, Q = 10,
TC = AC x Q= 150
Pr = TR - TC
$150 = $300 - $150
Q
$
0 5 10 15 20
100
150
200
300
400
50
R
C
Profits
t
t'
c
c
12
V
í d - Quyeát ñònh saûn löôïng
AC = $15, Q = 10,
TC = AC x Q = 150
Pr = TR = TC = $300 -
$150 = $150 hay
Pr = (P - AC) x Q = ($30
- $15)(10) = $150
Q
$/Q
0 5 10 15 20
10
20
30
40
15
MC
AR
MR
AC
Pr
13
Quyeát
ñònh
saûn
löôïng
Ví duï: Cho TC = 500 + Q
2
, P = 40 – Q.
Tìm saûn löôïng toái ña hoaù lôïi nhuaän.
Veõ hình
14
Quyeát
ñònh
saûn
löôïng
MR = 40 -2Q
MC = 2Q
Q = 10; P = 30
15
Muïc tieâu cuûa doanh nghieäp
Toái ña hoaù doanh thu
MR =0
Toái ña hoùa saûn löôïng vaø khoâng bò loã
Qmax vaø TR>=TC
Lôïi nhuaän ñònh möùc treân chi phí
TR =(m+1)TC
16
Doanh nghieäp nhieàu cô sôû
Neáu doanh nghieäp ñoäc quyeàn saûn xuaát ôû nhieàu
cô sôû coù chi phí khaùc nhau. Ñeå toái thieåu hoaù chi
phí neân choïn saûn löôïng nhö theá naøo?
Choïn toång saûn löôïng vaø saûn löôïng cho moãi
xöôûng theo nguyeân taéc:
Chi phí bieân ôû moãi xöôûng baèng nhau vaø baèng chi phí
bieân toång.
Chi phí bieân ôû moãi xöôûng baèng doanh thu bieân ôû moãi
xöôûng.
17
Doanh nghieäp nhieàu cô sôû
Q
1
, TC
1
laø chi phí vaø saûn löôïng xöôûng 1
Q
2
vaø TC
2
laø chi phí vaø saûn löôïng xöôûng 2
Toång saûn löôïng Q
T
= Q
1
+ Q
2
18
Doanh nghieäp nhieàu cô sôû
Nguyeân taéc phaân boá
saûn xuaát:
Saûn löôïng seõ ñöôïc
phaân boå sao cho
MC1=MC2 = …=MCn
= MCT = MRT
21
2
1
MCMCMR
MCMR
MCMR
Ñoäc quyeàn – Haï Thò Thieàu Dao
3
19
Doanh nghieäp nhieàu cô sôû
Q
$/Q
D = AR
MR
MC
1
MC
2
MC
T
MR*
Q
1
Q
2
Q
3
P*
20
Doanh nghieäp nhieàu cô sôû
1) MC
T
= MC
1
+ MC
2
2) Saûn löôïng toái ña hoùa lôïi
nhuaän:
MC
T
= MR ti Q
T v
à P
*
MR = MR*
MR* = MC
1
ti Q
1
,
MR* = MC
2
ti Q
2
Quantity
$/Q
D = AR
MR
MC
1
MC
2
MC
T
MR*
Q
1
Q
2
Q
3
P*
21
Doanh nghieäp nhieàu cô sôû
MC
1
+ MC
2
= MC
T
Q
1
+ Q
2
= Q
T
MR = MC
1
+ MC
2
22
Quy taéc ñònh giaù
MR = TR/ Q (coâng thöùc MR)
= P(Q).Q/ Q (coâng thöùc TR)
= P(Q)/ Q .Q + Q/ Q.P ( Ñaïo haøm haøm hôïp)
= P/P. P(Q)/ Q .Q + P (nhaân töû soá vaø maãu soá vôùi
P)
= P.( P/ Q.P/Q) +P)
=P.[1/( Q/ P.Q/P)] + P
=P(1/Ep +1)
23
Quy taéc ñònh giaù
P = MR/(1/Ep +1)
P = MR.Ep/(Ep +1).
Khi doanh nghip ti đña hoaù li nhun ta
coù: MR = MC
P = MC/(1/Ep +1)
P = MC.Ep/(Ep + 1)
24
So saùnh vôùi thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo
Ñònh giaù trong thò tröôøng ñoäc quyeàn baùn
so saùnh vôùi thò tröôøng caïnh tranh hoaøn
haûo:
Ñoäc quyeàn baùn
P > MC
Caïnh tranh hoaøn haûo
P = MC
25
Phaân bieät giaù
Quantity
$/Q
D
MR
P
max
MC
Neáu giaù cao hôn
P*, doanh nghieäp loã
vaø lôïi nhuaän giaûm
P
C
P
C
laø giaù treân thò tröôøng
caïnh tranh hoaøn haûo
A
P*
Q*
P
1
Giöõa 0 vaø Q*,
ngöôøi tieâu duøng seõ traû nhieàu hôn
P*-- thaëng dö tieâu duøng (A).
B
P
2
Vöôït quaù Q*,
giaù phaûi giaûm ñeå taïora
thaëng dö tieâu duøng (B).
26
Phaân bieät giaù
P*Q*: möùc giaù duy nhaát coù MC=MR
A: thaëng dö tieâu duøng ôû P*
B: P>MC & ngöôøi tieâu duøng
seõ mua ôû möùc giaù thaáp hôn
P
1
: löôïng baùn vaø lôïi nhuaän thaáp hôn
P
2
: taêng löôïng baùn vaø
giaûm doanh thu, giaûm lôïi nhuaän
P
C
: giaù caïnh tranh hoaøn haûo
Quantity
$/Q
D
MR
P
max
MC
P
C
A
P*
Q*
P
1
B
P
2
27
Phaân bieät giaù
Q
$/Q
D
MR
P
max
MC
P
C
A
P*
Q*
P
1
B
P
2
?
Baèng caùch naøo doanh nghieäp
coù theå thu ñöôïc thaëng dö tieâu duøng A
vaø baùn coù lôøi ô B?
Traû lôøi
Phaân bieät giaù
TÀI LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ - ĐỘC QUYỀN
đặc điểm doanh nghiệp:- doanh nghiệp độc quyền không có đường cung- đường cầu của doanh nghiệp độc quyền xuống dốc
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9827     Tải về: 43     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đáp án 56 câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh Lượt tải: 847 Lượt xem: 58959
Tiểu luận tư tưởng HCM về Đạo Đức Lượt tải: 346 Lượt xem: 45552
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 193 Lượt xem: 33301
Có thể bạn quan tâm
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 193 Lượt xem: 33301
câu hỏi và bài tập môn kinh tế vĩ mô… Lượt tải: 169 Lượt xem: 27098
Toán cao cấp C1 Lượt tải: 121 Lượt xem: 14959
Đề thi Kinh tế Vi Mô - ĐH Mở TP… Lượt tải: 74 Lượt xem: 13484
Phân tích phương sai (ANOVA) Lượt tải: 55 Lượt xem: 10817