Tài liệu

Tài liệu hướng dẫn Microstation

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7618     Tải về: 85     Lượt mua: 7     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 130
Tài liệu Tài liệu hướng dẫn Microstation - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu hướng dẫn Microstation,Để có thể áp dụng công nghệ số hóa, vec-tơ hóa và biên tập bản đồ số từ các nguồn thông tin quan trọng đ-ợc l-u trữ d-ới các…
1
PhÇn më ®Çu
§Ó cã thÓ ¸p dông c«ng nghÖ sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sè tõ c¸c
nguån th«ng tin quan träng ®îc lu tr÷ díi c¸c d¹ng truyÒn thèng trªn giÊy,
phim hoÆc diamat dùa trªn hÖ thèng phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping
Office cña hng Intergraph, ngêi sö dông cÇn ph¶i trang bi cho m×nh ®Çy ®ñ
nh÷ng kiÕn thøc vµ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng ngêi biªn
so¹n cuèn s¸ch nµy hy väng sÏ gióp ®îc nh÷ng ngêi míi lµm quen vµ sö
dông hÖ thèng phÇn mÒm trªn mét phÇn nhá trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña
m×nh.
PhÇn nµy sÏ cung cÊp c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ:
1. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng.
2. C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ngêi sö dông cÇn cã.
3. CÊu tróc cña cuèn s¸ch.
4. Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông cuèn s¸ch mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt.
1. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng.
§Ó cã thÓ cµi ®Æt vµ sö dông MicroStation vµ Mapping Office cÇn ®¶m b¶o
nh÷ng yªu cÇu sau:
VÒ hÖ ®iÒu hµnh:
HÖ ®iÒu hµnh Windows NT vµ c¸c hÖ ®iÒu hµnh tõ Windows 95 trë vÒ sau.
VÒ thiÕt bÞ phÇn cøng:
CÇn cã mét m¸y tÝnh cã cÊu h×nh tèi thiÓu nh sau:
Cã bé xö lý CPU 80486 trë lªn.
Cã tõ 16 Mb RAM trë lªn.
È ®Üa cøng cã dung lîng tèi thiÓu 1.2 Gb.
È ®Üa CD ROM.
Card mµn h×nh cã bé nhí tèi thiÓu 2 Mb, cã kh¶ n¨ng ®Æt chÕ ®é True
Color.
C¸c phÇn mÒm cÇn cµi ®Æt:
MicroStation.
Irasb.
I/Geovec.
Mrf Clean
Mrf Flag.
Iplot Client.
C¸c m«-dul MGE Nucleus vµ MGE Projection Manager cña hÖ thèng phÇn
mÒm MGE (Modular GIS Environment)
2
C¸c phÇn mÒm trªn ph¶i cã ®Çy ®ñ b¶n quyÒn (license number vµ serial
number) hîp lÖ.
2. C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ngêi sö dông cÇn cã.
KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n ®å häc.
KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n ®å sè, c¸c kh¸i niÖm vÒ d÷ liÖu kh«ng gian. VÝ dô:
c¸c d¹ng biÓu diÔn ®èi tîng (d¹ng ®iÓm, ®êng, vïng), cÊu tróc d÷ liÖu (cÊu
tróc raster, vect¬), c¸ch tæ chøc d÷ liÖu (ph©n líp, tæ chøc file).
KiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó vËn hµnh m¸y tÝnh vµ hÖ ®iÒu hµnh .
KiÕn thøc tiÕng Anh s¬ cÊp.
3. CÊu tróc cña cuèn s¸ch.
Cuèn s¸ch nµy bao gåm 9 ch¬ng.
Ch¬ng 1: Quy tr×nh sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å _ ®a ra s¬ ®å tæng qu¸t vµ
tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt vÒ môc ®Ých, yªu cÇu còng nh ý nghÜa cña tõng
bíc trong quy tr×nh.
Ch¬ng 2: Giíi thiÖu hÖ thèng phÇn mÒm _ tr×nh bµy c¸c øng dông cô thÓ
cña tõng phÇn mÒm trong c«ng viÖc sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å.
Ch¬ng 3: C¨n b¶n vÒ phÇn mÒm MicroStation _ cung cÊp c¸c kh¸i niÖm
c¬ b¶n vÒ file, cÊu tróc mét file d÷ liÖu trong MicroStation. Giíi thiÖu c¸c
thanh c«ng cô sÏ ®îc sö dông thêng xuyªn, híng dÉn mét sè thao t¸c c¬
b¶n khi lµm viÖc víi MicroStaion.
Ch¬ng 4: ThiÕt kÕ chung _ tr×nh bµy vµ híng dÉn thùc hiÖn mét c¸ch cô thÓ
c¸c bíc c«ng viÖc chuÈn bÞ chung cho mét hoÆc nhiÒu c¸c b¶n ®å cïng thÓ
lo¹i tríc khi tiÕn hµnh vect¬ hãa.
Ch¬ng 5: N¾n b¶n ®å _ híng dÉn c¸ch ®Þnh vÞ file ¶nh quÐt b¶n ®å vÒ täa
®é thËt cña nã.
Ch¬ng 6: Vect¬ hãa ®èi tîng dùa trªn nÒn ¶nh _ tr×nh bµy cô thÓ c¸c
bíc vµ c¸ch thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh vect¬ hãa ®èi tîng dùa trªn nÒn ¶nh.
Ch¬ng 7: Hoµn thiÖn vµ chuÈn hãa d÷ liÖu _ híng dÉn c¸ch kiÓm tra, söa
lçi vµ hoµn thiÖn c¸c d÷ liÖu th« sau qu¸ tr×nh vec-t¬ hãa.
Ch¬ng 8: Biªn tËp vµ tr×nh bµy b¶n ®å _ híng dÉn c¸ch biªn tËp ký hiÖu
cho c¸c ®èi tîng b¶n ®å nh t« mµu, tr¶i ký hiÖu, biªn tËp ký hiÖu d¹ng
®êng ... ®èi víi c¸c b¶n ®å cÇn in ra giÊy hoÆc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh.
Liên hệ quảng cáo

3
Ch¬ng 9: Lu tr÷ d÷ liÖu vµ in b¶n ®å _ híng dÉn c¸ch tæ chøc file, th
môc ®Ó lu tr÷ d÷ liÖu vµ c¸ch in b¶n ®å b»ng ch¬ng tr×nh in Iplot.
4. Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông cuèn s¸ch mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt.
§©y lµ mét cuèn s¸ch híng dÉn sö dông v× thÕ ngêi sö dông cã thÓ tù lùa
chän c¸ch ®äc, tham kh¶o phï hîp nhÊt, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®äc tõ ®Çu ®Õn
cuèi quyÓn s¸ch. Chóng t«i xin ®Ò nghÞ hy tham kh¶o mét híng tiÕp cËn
cuèn s¸ch nµy nh sau.
§Çu tiªn nªn ®äc kü ch¬ng 1 ®Ó cã mét kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ c¸c bíc c«ng
viÖc cÇn ph¶i lµm trong quy tr×nh sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp mét tê b¶n ®å
nh thÕ nµo. Sau ®ã cã thÓ ®äc tiÕp ch¬ng 2 ®Ó cã c¸c kh¸i niÖm vÒ c¸c phÇn
mÒm, vÝ dô nh sÏ dïng phÇn mÒm g× trong bíc c«ng viÖc nµo.
Bíc thø hai, nªn x¸c ®Þnh râ môc ®Ých c«ng viÖc cô thÓ, vÝ dô nh sè hãa,
vec-t¬ hãa vµ biªn tËp mét tê b¶n ®å nµo ®ã phôc vô cho môc ®Ých in ra b¶n ®å
giÊy hoÆc sau ®ã sö dông nã sÏ lµm d÷ liÖu ®Çu vµo ®Ó thµnh lËp c¸c b¶n ®å
chuyªn ®Ò kh¸c hoÆc mét hÖ GIS nµo ®ã. NÕu cã ®ñ thêi gian, nªn thùc hµnh
sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp trän vÑn mét tê b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/5000 nµo
®ã víi môc ®Ých lµ sÏ in m¶nh b¶n ®å sè ®ã ra giÊy. Nªn chän tê b¶n ®å ®Þa
h×nh t¹i mét vïng cã ®Æc ®iÓm ®Þa lý ®Æc trng nhÊt. Trªn tê b¶n ®å thÓ hiÖn
cµng nhiÒu ®èi tîng b¶n ®å, ngêi míi sö dông cµng cã nhiÒu c¬ héi ®Ó thùc
tËp, vµ qua ®ã cã thÓ rót ra nhËn xÐt hoÆc kinh nghiÖm cho b¶n th©n. NÕu
lîng thêi gian h¹n chÕ, ngêi sö dông cã thÓ lîc bá, kh¸i qu¸t bít néi dung
cña tê b¶n ®å mµ chØ thùc hµnh vec-t¬ hãa c¸c ®èi tîng ®Æc trng.
Trong phÇn thiÕt kÕ chung, riªng phÇn thiÕt kÕ ký hiÖu lµ mét phÇn t¬ng ®èi
khã ®èi víi nh÷ng ngêi míi häc sö dông MicroStation. Muèn vÏ ®îc mét ký
hiÖu ®Ñp vµ chÝnh x¸c theo quy ®Þnh cña b¶n ®å ®ßi hái ngêi sö dông ph¶i
t¬ng ®èi thµnh th¹o tÊt c¶ c¸c c«ng cô vÏ, söa ®æi vµ thao t¸c ®èi tîng. NÕu
gÆp khã kh¨n, nªn häc hái ®ång nghiÖp, nh÷ng ngêi cã kinh nghiÖm h¬n,
hoÆc t¹m thêi chÊp nhËn ®Ó l¹i vµ thùc tËp l¹i sau khi ® cã thêi gian lµm quen
víi MicroStation nhiÒu h¬n.
Hy tiÕn hµnh thùc hµnh tõ tõ tõng bíc mét. Trong mçi ch¬ng nªn cè g¾ng
®äc kü phÇn më ®Çu ch¬ng. Bëi v× phÇn nµy sÏ giíi thiÖu mét c¸ch c¬ b¶n
c¸c kh¸i niÖm trong ch¬ng, môc ®Ých c¸c phÇn viÖc chÝnh trong ch¬ng. Sau
®ã, cã thÓ ®äc mét lÇn cho hÕt ch¬ng vµ tù quyÕt ®Þnh xem nªn b¾t ®Çu
bíc nµo t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i theo môc ®Ých cña c«ng viÖc ® x¸c ®Þnh. VÝ
dô: trong phÇn híng dÉn t¹o míi mét ký hiÖu, bíc thø nhÊt lµ ph¶i t¹o cho
®îc mét th viÖn ký hiÖu míi, hoÆc më mét th viÖn chøa ký hiÖu. T¹i thêi
®iÓm t¹o ký hiÖu, hy xem ® cã th viÖn chøa ký hiÖu cña riªng m×nh cha?.
NÕu ® cã råi, th× ®äc phÇn híng dÉn c¸ch më mét th viÖn chøa ký hiÖu.
NÕu cha cã, ph¶i ®äc phÇn híng dÉn c¸ch t¹o míi mét th viÖn chøa ký hiÖu
®Ó thùc hµnh.
Ngêi sö dông nªn lu«n lu«n tù ®Æt ra mét môc ®Ých cô thÓ cho c«ng viÖc vµ
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tài liệu hướng dẫn Microstation

Để có thể áp dụng công nghệ số hóa, vec-tơ hóa và biên tập bản đồ số từ các nguồn thông tin quan trọng đ-ợc l-u trữ d-ới các dạng truyền thống trên giấy, phim hoặc diamat dựa trên hệ thống phần mềm MicroStation và Mapping Office của hãng Intergraph, ng-ời sử dụng cần phải trang bi cho mình đầy đủ những kiến thức và các trang thiết bị cần thiết. Bên cạnh đó, những ng-ời biên soạn cuốn sách này hy vọng sẽ giúp đ-ợc những ng-ời mới làm quen và sử dụng hệ thống phần mềm trên  một phần nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu của mình.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7618     Tải về: 85     Lượt mua: 7     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 393 Lượt xem: 128129
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1681 Lượt xem: 63700
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 717 Lượt xem: 57864
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 229 Lượt xem: 28964
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 282 Lượt xem: 24778
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 282 Lượt xem: 24778
sách học excel 2003 Lượt tải: 323 Lượt xem: 24356
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 82 Lượt xem: 15928
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 63 Lượt xem: 13212
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 54 Lượt xem: 12805