Tài liệu

Tài liệu hướng dẫn Microstation

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7665     Tải về: 86     Lượt mua: 7    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 130
Tài liệu Tài liệu hướng dẫn Microstation - tài liệu, sách iDoc.VnĐể có thể áp dụng công nghệ số hóa, vec-tơ hóa và biên tập bản đồ số từ các nguồn thông tin quan trọng đ-ợc l-
1
PhÇn më ®Çu
§Ó cã thÓ ¸p dông c«ng nghÖ sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sè tõ c¸c
nguån th«ng tin quan träng ®îc lu tr÷ díi c¸c d¹ng truyÒn thèng trªn giÊy,
phim hoÆc diamat dùa trªn hÖ thèng phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping
Office cña hng Intergraph, ngêi sö dông cÇn ph¶i trang bi cho m×nh ®Çy ®ñ
nh÷ng kiÕn thøc vµ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng ngêi biªn
so¹n cuèn s¸ch nµy hy väng sÏ gióp ®îc nh÷ng ngêi míi lµm quen vµ sö
dông hÖ thèng phÇn mÒm trªn mét phÇn nhá trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña
m×nh.
PhÇn nµy sÏ cung cÊp c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ:
1. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng.
2. C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ngêi sö dông cÇn cã.
3. CÊu tróc cña cuèn s¸ch.
4. Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông cuèn s¸ch mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt.
1. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng.
§Ó cã thÓ cµi ®Æt vµ sö dông MicroStation vµ Mapping Office cÇn ®¶m b¶o
nh÷ng yªu cÇu sau:
VÒ hÖ ®iÒu hµnh:
HÖ ®iÒu hµnh Windows NT vµ c¸c hÖ ®iÒu hµnh tõ Windows 95 trë vÒ sau.
VÒ thiÕt bÞ phÇn cøng:
CÇn cã mét m¸y tÝnh cã cÊu h×nh tèi thiÓu nh sau:
Cã bé xö lý CPU 80486 trë lªn.
Cã tõ 16 Mb RAM trë lªn.
È ®Üa cøng cã dung lîng tèi thiÓu 1.2 Gb.
È ®Üa CD ROM.
Card mµn h×nh cã bé nhí tèi thiÓu 2 Mb, cã kh¶ n¨ng ®Æt chÕ ®é True
Color.
C¸c phÇn mÒm cÇn cµi ®Æt:
MicroStation.
Irasb.
I/Geovec.
Mrf Clean
Mrf Flag.
Iplot Client.
C¸c m«-dul MGE Nucleus vµ MGE Projection Manager cña hÖ thèng phÇn
mÒm MGE (Modular GIS Environment)
2
C¸c phÇn mÒm trªn ph¶i cã ®Çy ®ñ b¶n quyÒn (license number vµ serial
number) hîp lÖ.
2. C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ngêi sö dông cÇn cã.
KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n ®å häc.
KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n ®å sè, c¸c kh¸i niÖm vÒ d÷ liÖu kh«ng gian. VÝ dô:
c¸c d¹ng biÓu diÔn ®èi tîng (d¹ng ®iÓm, ®êng, vïng), cÊu tróc d÷ liÖu (cÊu
tróc raster, vect¬), c¸ch tæ chøc d÷ liÖu (ph©n líp, tæ chøc file).
KiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó vËn hµnh m¸y tÝnh vµ hÖ ®iÒu hµnh .
KiÕn thøc tiÕng Anh s¬ cÊp.
3. CÊu tróc cña cuèn s¸ch.
Cuèn s¸ch nµy bao gåm 9 ch¬ng.
Ch¬ng 1: Quy tr×nh sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å _ ®a ra s¬ ®å tæng qu¸t vµ
tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt vÒ môc ®Ých, yªu cÇu còng nh ý nghÜa cña tõng
bíc trong quy tr×nh.
Ch¬ng 2: Giíi thiÖu hÖ thèng phÇn mÒm _ tr×nh bµy c¸c øng dông cô thÓ
cña tõng phÇn mÒm trong c«ng viÖc sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å.
Ch¬ng 3: C¨n b¶n vÒ phÇn mÒm MicroStation _ cung cÊp c¸c kh¸i niÖm
c¬ b¶n vÒ file, cÊu tróc mét file d÷ liÖu trong MicroStation. Giíi thiÖu c¸c
thanh c«ng cô sÏ ®îc sö dông thêng xuyªn, híng dÉn mét sè thao t¸c c¬
b¶n khi lµm viÖc víi MicroStaion.
Ch¬ng 4: ThiÕt kÕ chung _ tr×nh bµy vµ híng dÉn thùc hiÖn mét c¸ch cô thÓ
c¸c bíc c«ng viÖc chuÈn bÞ chung cho mét hoÆc nhiÒu c¸c b¶n ®å cïng thÓ
lo¹i tríc khi tiÕn hµnh vect¬ hãa.
Ch¬ng 5: N¾n b¶n ®å _ híng dÉn c¸ch ®Þnh vÞ file ¶nh quÐt b¶n ®å vÒ täa
®é thËt cña nã.
Ch¬ng 6: Vect¬ hãa ®èi tîng dùa trªn nÒn ¶nh _ tr×nh bµy cô thÓ c¸c
bíc vµ c¸ch thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh vect¬ hãa ®èi tîng dùa trªn nÒn ¶nh.
Ch¬ng 7: Hoµn thiÖn vµ chuÈn hãa d÷ liÖu _ híng dÉn c¸ch kiÓm tra, söa
lçi vµ hoµn thiÖn c¸c d÷ liÖu th« sau qu¸ tr×nh vec-t¬ hãa.
Ch¬ng 8: Biªn tËp vµ tr×nh bµy b¶n ®å _ híng dÉn c¸ch biªn tËp ký hiÖu
cho c¸c ®èi tîng b¶n ®å nh t« mµu, tr¶i ký hiÖu, biªn tËp ký hiÖu d¹ng
®êng ... ®èi víi c¸c b¶n ®å cÇn in ra giÊy hoÆc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh.
3
Ch¬ng 9: Lu tr÷ d÷ liÖu vµ in b¶n ®å _ híng dÉn c¸ch tæ chøc file, th
môc ®Ó lu tr÷ d÷ liÖu vµ c¸ch in b¶n ®å b»ng ch¬ng tr×nh in Iplot.
4. Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông cuèn s¸ch mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt.
§©y lµ mét cuèn s¸ch híng dÉn sö dông v× thÕ ngêi sö dông cã thÓ tù lùa
chän c¸ch ®äc, tham kh¶o phï hîp nhÊt, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®äc tõ ®Çu ®Õn
cuèi quyÓn s¸ch. Chóng t«i xin ®Ò nghÞ hy tham kh¶o mét híng tiÕp cËn
cuèn s¸ch nµy nh sau.
§Çu tiªn nªn ®äc kü ch¬ng 1 ®Ó cã mét kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ c¸c bíc c«ng
viÖc cÇn ph¶i lµm trong quy tr×nh sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp mét tê b¶n ®å
nh thÕ nµo. Sau ®ã cã thÓ ®äc tiÕp ch¬ng 2 ®Ó cã c¸c kh¸i niÖm vÒ c¸c phÇn
mÒm, vÝ dô nh sÏ dïng phÇn mÒm g× trong bíc c«ng viÖc nµo.
Bíc thø hai, nªn x¸c ®Þnh râ môc ®Ých c«ng viÖc cô thÓ, vÝ dô nh sè hãa,
vec-t¬ hãa vµ biªn tËp mét tê b¶n ®å nµo ®ã phôc vô cho môc ®Ých in ra b¶n ®å
giÊy hoÆc sau ®ã sö dông nã sÏ lµm d÷ liÖu ®Çu vµo ®Ó thµnh lËp c¸c b¶n ®å
chuyªn ®Ò kh¸c hoÆc mét hÖ GIS nµo ®ã. NÕu cã ®ñ thêi gian, nªn thùc hµnh
sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp trän vÑn mét tê b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/5000 nµo
®ã víi môc ®Ých lµ sÏ in m¶nh b¶n ®å sè ®ã ra giÊy. Nªn chän tê b¶n ®å ®Þa
h×nh t¹i mét vïng cã ®Æc ®iÓm ®Þa lý ®Æc trng nhÊt. Trªn tê b¶n ®å thÓ hiÖn
cµng nhiÒu ®èi tîng b¶n ®å, ngêi míi sö dông cµng cã nhiÒu c¬ héi ®Ó thùc
tËp, vµ qua ®ã cã thÓ rót ra nhËn xÐt hoÆc kinh nghiÖm cho b¶n th©n. NÕu
lîng thêi gian h¹n chÕ, ngêi sö dông cã thÓ lîc bá, kh¸i qu¸t bít néi dung
cña tê b¶n ®å mµ chØ thùc hµnh vec-t¬ hãa c¸c ®èi tîng ®Æc trng.
Trong phÇn thiÕt kÕ chung, riªng phÇn thiÕt kÕ ký hiÖu lµ mét phÇn t¬ng ®èi
khã ®èi víi nh÷ng ngêi míi häc sö dông MicroStation. Muèn vÏ ®îc mét ký
hiÖu ®Ñp vµ chÝnh x¸c theo quy ®Þnh cña b¶n ®å ®ßi hái ngêi sö dông ph¶i
t¬ng ®èi thµnh th¹o tÊt c¶ c¸c c«ng cô vÏ, söa ®æi vµ thao t¸c ®èi tîng. NÕu
gÆp khã kh¨n, nªn häc hái ®ång nghiÖp, nh÷ng ngêi cã kinh nghiÖm h¬n,
hoÆc t¹m thêi chÊp nhËn ®Ó l¹i vµ thùc tËp l¹i sau khi ® cã thêi gian lµm quen
víi MicroStation nhiÒu h¬n.
Hy tiÕn hµnh thùc hµnh tõ tõ tõng bíc mét. Trong mçi ch¬ng nªn cè g¾ng
®äc kü phÇn më ®Çu ch¬ng. Bëi v× phÇn nµy sÏ giíi thiÖu mét c¸ch c¬ b¶n
c¸c kh¸i niÖm trong ch¬ng, môc ®Ých c¸c phÇn viÖc chÝnh trong ch¬ng. Sau
®ã, cã thÓ ®äc mét lÇn cho hÕt ch¬ng vµ tù quyÕt ®Þnh xem nªn b¾t ®Çu
bíc nµo t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i theo môc ®Ých cña c«ng viÖc ® x¸c ®Þnh. VÝ
dô: trong phÇn híng dÉn t¹o míi mét ký hiÖu, bíc thø nhÊt lµ ph¶i t¹o cho
®îc mét th viÖn ký hiÖu míi, hoÆc më mét th viÖn chøa ký hiÖu. T¹i thêi
®iÓm t¹o ký hiÖu, hy xem ® cã th viÖn chøa ký hiÖu cña riªng m×nh cha?.
NÕu ® cã råi, th× ®äc phÇn híng dÉn c¸ch më mét th viÖn chøa ký hiÖu.
NÕu cha cã, ph¶i ®äc phÇn híng dÉn c¸ch t¹o míi mét th viÖn chøa ký hiÖu
®Ó thùc hµnh.
Ngêi sö dông nªn lu«n lu«n tù ®Æt ra mét môc ®Ých cô thÓ cho c«ng viÖc vµ
Tài liệu hướng dẫn Microstation
Để có thể áp dụng công nghệ số hóa, vec-tơ hóa và biên tập bản đồ số từ các nguồn thông tin quan trọng đ-ợc l-u trữ d-ới các dạng truyền thống trên giấy, phim hoặc diamat dựa trên hệ thống phần mềm MicroStation và Mapping Office của hãng Intergraph, ng-ời sử dụng cần phải trang bi cho mình đầy đủ những kiến thức và các trang thiết bị cần thiết. Bên cạnh đó, những ng-ời biên soạn cuốn sách này hy vọng sẽ giúp đ-ợc những ng-ời mới làm quen và sử dụng hệ thống phần mềm trên  một phần nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu của mình.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7665     Tải về: 86     Lượt mua: 7    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 410 Lượt xem: 128662
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1747 Lượt xem: 64445
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 744 Lượt xem: 58379
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 257 Lượt xem: 29571
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 293 Lượt xem: 24965
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 293 Lượt xem: 24965
sách học excel 2003 Lượt tải: 335 Lượt xem: 24850
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 85 Lượt xem: 15984
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 65 Lượt xem: 13262
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 54 Lượt xem: 12848