Tài liệu

Tài liệu giải tích - VÔ CÙNG BÉ - VÔ CÙNG LỚN. LIÊN TỤC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 30152     Tải về: 185     Lượt mua: 17    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 16
Tài liệu Tài liệu giải tích - VÔ CÙNG BÉ - VÔ CÙNG LỚN. LIÊN TỤC - tài liệu, sách iDoc.VnTS. Nguyễn Quốc LânVô cùng bé - So sánh vô cùng béVô cùng bé tương đươngDùng vô cùng bé tính giới hạn...Vô cùng lớn -
BOÄ MOÂN TOAÙN ÖÙNG DUÏNG - ÑHBK
-------------------------------------------------------------------------------------
TOAÙN 1 HK1 0708
BAØI 4: VCBEÙ VCLÔÙN. LIEÂN TUÏC (SINH VIEÂN)
TS. NGUYEÃN QUOÁC LAÂN (11/2007)
VOÂ CUØNG BEÙ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
0lim
0
x
xx
Ñaïi löôïng (x) voâ cuøng beù (VCB) khi x x
0
:
VCB baûn (x 0): Löôïng giaùc
xxxx tg,cos1,sin
Muõ, ln:
xe
x
1ln,1
Luõy thöøa:
131:VD.11 xx
x
0
: Khoâng quan troïng. VCB x :
x
1
VCB x 1: sin(x1)
VD:
x
xc
x
xb
x
a
xxx
sinlim/sinlim/sinlim/
00
(x), (x) VCB khi x x
0
(x) (x) , (x)(x): VCB
C(x)(x): VCB
(x) VCB, C(x) bò chaën
BT:
xx
x
sin1sinlim
Liên hệ quảng cáo

SO SAÙNH VOÂ CUØNG BEÙ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(x), (x) VCB, x x
0
vaø
 
 
c
x
x
xx
0
lim
So saùnh ñöôïc
VD: So saùnh VCB:
xxx tg,cos1,sin
1/ c = 0 : (x) VCB caáp cao so vôùi (x): (x) = o((x))
2/ c = : Ngöôïc laïi tröôøng hôïp c = 0 (x) = o((x))
3/ c 0, c : voâ cuøng beù cuøng caáp
Caùch noùi khaùc: (x) VCB caáp thaáp hôn
VCB caáp thaáp: Chöùa ít “thöøa soá 0 hôn. VD: sin
2
x, x
3
Aùp duïng: So saùnh 2 voâ cuøng beù x
m
, x
n
(m, n > 0) khi x 0
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tài liệu giải tích - VÔ CÙNG BÉ - VÔ CÙNG LỚN. LIÊN TỤC
TS. Nguyễn Quốc LânVô cùng bé - So sánh vô cùng béVô cùng bé tương đươngDùng vô cùng bé tính giới hạn...Vô cùng lớn - So sánh vô cùng lớn...
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 30152     Tải về: 185     Lượt mua: 17    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm