Tài liệu

Tác phẩm đường cách mệnh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1541     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Tác phẩm đường cách mệnh - tài liệu, sách iDoc.VnTác phẩm Đường cách mệnh có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Lý luận của tác phẩm không sách vở mà vạch r
Tác phm Đườngch mnh có giá tr lý lun và thc ti n sâu sc. Lý lun ca tác phm
khôngch v vch ra lý lunch mng Vit Nam thi ết thc, tri thc lý lunch
mng Vit Nam ã đ được hin din trong tác phm rt mácxít nhưng c ng rũ t Vit Nam, d
hiu, d ti ếp thu, kết hp rti tình phương pp lch slôgích. Dùng lch s đểi lý
lun, t Cách mng Pháp đếnch mng Nga và kết lun Cách mng Nga, ri ly lý
lun soi sáng thc ti n Vit Nam, kết lun: Ch cách mng vô sn mi gii phóng được
n tc.
I- Hoàn cnh ra đi ca tác phm
1. Thế gii
Ch ngh a Mác - Lênin sĩ tiếp ni pt tri n nhng tư tưởng gii phóng con người ca
nn loi. ã trđ thành v khí tũ ư tưởng ca giai cp vô sn đu tranh chng ch ngh aĩ
tư bn và xây dng xã hi mi - xã hi ch ngh a và cĩ ng sn ch ngh a. ĩ Được hc thuyết
khoa hcch mng soi đường, phong trào đu tranh ca giai cp vô snc nước trên
thế gii ã phát triđ n mnh m, dn đến s ra đi ca các Đng Cng sn như: Đng hi
- dân ch Nga được thành lp (1903); Đng Cng sn Pháp được thành lp (1920); Đng
Cng sn Trung Quc ra đời (1921)...
N m 1917, ă Đng Cng snnsêvích Nga ãnh đ đo cuc Cách mng Tng Mười Nga
thành công. Cách mng Tháng Mười Nga là bng chng khng định g tr thc ti n ca ch
ngh a Mác - Lênin, ĩ đồng thi c ng báo hiũ u thi k đấu tranh gnh thng li ca giai cp
vô sn thế gii bt đầu.
N m 1919, Quă c tế III - B Tham mưu ca phong trào cng sn công nhân quc tế được
thành lp. Quc tế III ã quan tâm đ đến cách mng thuc địa. Bn Sơ tho ln th nht
lun cương v vn đ dân tc và vn đề thu c địa ca Lênin ã tác đ động tr c tiếp đến
phong trào gii phóngn tc các thuc địa. Đi vi Nguyn Ái Quc, Sơ tho ln th
nht lun cương v vn đ dân tc và vn đề thu c địa ca Lênin là bước ti ến nhy vt
dt khoát trong nhn thc tư tưởng ca Người. Người quyết định chn ch ngh a Mác -ĩ
nin làm h tư tưởng cu nước. Như vy, thi đi ã mđ ra iđ u kin mi - c tư tưởng
chính tr c t chc cho vic thành lp Đng Cng sn các nước. Chính thi đại c ngũ
dn dt phong trào cách mngc dân tc trên thế gii i vào quđ đạo chung ca cách mng
vô sn.
2. Vit Nam
Đc iđ m ni bt ca Vit Nam cui thế k XIX đầu thế k XX là mt nước thuc đa na
phong kiến. hi Vit Nam lúc ó có hai mâu thuđ n cơ bn là: gia toàn th dân tc Vit
Nam vi thcn Phápm lượcgia giai cp phong ki ến Vit Nam vi toàn th nhân
n (ch yếu làng dân). Yêu cu ca lch sc y là phi gii quyết u thun cơ bn
ó đ để đưa dân tc ti ến lên.
Dưới ách thng tr ca thc dân - phong kiến, ã có hàng tr m cuđ ă c đấu tranh gii phóng
n tc theo h tư tưng phong kiến tư tưởng tư sn, nhưng rút cuc, đều không gii
quyết ni nhi m v lch s ang đ đặt ra, nhânn ang mong đ đi gii phóng dân tc
khi ách thng tr ca thcn phong kiến.
Bướco nhng n m 20 că a thế k XX, trong phong trào gii phóng dân tc Vit Nam ãđ
xut hin nhiu t chc yêu nước mang sc màu chính tr khác nhau, như: Tâm tâm
( l923 - 1925), Hi phc Vit (1925), Đng thanh niên (1926), Thanh niên cao vng Đng
(1926 - 1929), Tân Vit cách mng Đng (1926 - 1930), Vit Nam quc dân Đng (1927 -
1980). Song,c t chc yêu nước này thi ếu đường li chính tr úng đ đắn, thi ếu t chc cht
ch như mt đảngch mng khoa hc, cho nên, h kng áp đ ng được yêu cu ca lch s.
Thc ti n lch s ang òi hđ đ i phi có mt t chc mi, được xây dng trên cơ s h tư tưởng
ch mng khoa hc, có đường li chính tr úng đ đn, có t chc cht ch thì mi lãnh
đạo cách mng i đ đến thành công.
II- Tư tưởng cơ bn ni dung ca tác phm
1. Tư tưởng cơ bn ca tác phm
Mc ích tác phđ m được tác gi ch:Mu n sng thì phich mnh.Hơn hai mươi
tri u đng bào hp hi trong vòng t địa. Phiu to, làm chóng để cu ly ging nòi”. T
chết t on hđ ơn sng nô l, quyết chiến đu cho nn đc lp t do ca dân tc tinh
thn ca tác phm. th nói,Không gì quý hơn đc lp t do” quan iđ m bao trùm
Liên hệ quảng cáo

toàn bc phm.
Tác phm c ng chũ k thù nguy him nht ca độc lp t do và vch con đường c th để
giành thng li.
Tinh thn xun sut tn bc phm đc lp t do ca dân tc, hnh phúc ca
nn dân, phi gii phóngn tc, gii phóng nhân dân ra khi ách áp bc bóc lt ca ch
ngh a ĩ đế quc.
Kết hp độc lp dân tc vi ch ngh a xã hĩ i quan iđ m tư tưng ch đo con đườngch
mng Vit Nam. Gii phóng nhân dân phi gn vi s nghip gii phóng giai cp vô sn.
Cách mng gii phóngn tc phi theo qu đo ca cách mng vô sn, kết hp ch ngh aĩ
yêu nước vi ch ngh a hĩ i, li ích ca dân tc vi li ích ca giai cp vô sn phi gn
vi nhau. Thc hin nhim v gii phóngn tc đều phi gii quyết trên cơ s quan iđ m
ch mng vô sn để đưa cách mng gii phóngn tc ti ến lên ch mng hi ch
ngh a. Cách mĩ ng gii phóng dân tc chun b cho cách mng hi ch ngh a. Cách mĩ ng
hi ch ngh a chi phĩ ich mng gii phóng dân tc.
Cách mng phi tri t để, tích cc, ch động sáng to. Tác gi đưa dn chng các cuc
ch mng trên thế gii đ i đ đến khng đnh rng,ch mng Vit Nam phi giành thng
li tri t đ: “Munch mnh thành công thì phin chúng (công nông) làm gc, phi có
Đng vng bn, phi bn gan, phi hy sinh; phi thng nht.im li phi theo ch
ngh a Mã Khĩ c Tưnin. Cách mng phi đc lp và sáng to, t lc, t cường, kng
li ngi ch; phi tích cc tn công, ch đng ti ếnng, quyết giành thng li. Biết tranh
th s giúp đỡ ca cách mng thế gii, nhưng c ng phũ i có óng góp cho ch mđ ng thế gii,
cùngch mng thế gii đp đổ ch ngh a ĩ đế quc tư bn, xây dng ch ngh a hĩ i.
Nhng tư tưởng cơ bn trên ã nâng giá trđ ca tác phm lên tm cao.
2. Ni dung ca c phm
a) Tưch mt ngườich mnh
Tưch mt ngườich mnh được đặt lên v trí hàng đầu ca tác phm. Ni dung gm 3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tác phẩm đường cách mệnh
Tác phẩm Đường cách mệnh có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Lý luận của tác phẩm không sách vở mà vạch ra lý luận cách mạng Việt Nam thiết thực, tri thức lý luận cách mạng Việt Nam đã được hiện diện trong tác phẩm rất mácxít nhưng cũng rất Việt Nam, dễ hiểu, dễ tiếp thu, kết hợp rất tài tình phương pháp lịch sử và lôgích. Dùng lịch sử để nói lý luận, từ Cách mạng Pháp đến Cách mạng Nga và kết luận ở Cách mạng Nga, rồi lấy lý luận soi sáng thực tiễn Việt Nam, và kết luận: Chỉ có cách mạng vô sản mới giải phóng được dân tộc.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1541     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus