Tài liệu

Soạn thảo một quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị Tài liệu lưu trữ của cơ quan đó

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13449     Tải về: 14     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Soạn thảo một quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị Tài liệu lưu trữ của cơ quan đó - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu quyết định : Soạn thảo một quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị Tài liệu lưu trữ của cơ quan.
So n th o m t quy t đ nh thành l p H i đ ng xác đ nh giá tr ế
Tài li u l u tr c a c quan đó ư ơ
UBND T NH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
S GI AO THÔNG V N T I Đ c l p - T do - H nh phúc
S : 376 /QĐ-SGTVT Vĩnh Long, ngày 08 tháng 11 năm 2006
QUY T Đ NH
V vi c thành l p H i đ ng xác đ nh giá tr i li u
l u tr đ ngh tiêu h yư
GIÁM Đ C S GIAO THÔNG V N T I
Căn c Quy t đ nh s 1076/2006/QĐ-UBND ngày 01/06/2006 c a y ban nhân dân t nh ế
Vĩnh Long Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c c u t ch c b máy c a S Giao ơ
thông v n t i t nh Vĩnh Long ;
Căn c công văn s 2172/CĐBVN-QLPT&NL ngày 11/07/2005 c a C c Đ ng b Vi t ườ
Nam v vi c l u tr bài thi thuy t, bài thi th c hành lái xe; B n đ ngh s 367/ĐN-TDN ư ế
ngày 13/9/2006 c a Tr ng D y ngh s 9 thu c B Qu c phòng. ườ
Xét đ ngh c a ông Tr ng phòng V n t i - An toàn giao thông . ưở
QUY T Đ NH :
Đi u 1. Nay thành l p H i đ ng xác đ nh giá tr tài li u tiêu h y g m các ông có tên sau
đây :
1. Ông Nguy n Văn Long - Phó Giám đ c S - Ch t ch h i đ ng;
2. Ông Nguy n Văn Chính - Tr ng phòng VT-ATGTưở - Phó ch t ch;
3. Ông Lâm Thành H o - Phó Chánh Văn phòng - Phó ch t ch;
4. Ông Lê Văn Thành - Thanh tra viên TTGTVT - y viên;
5. Ông Võ Xuân H ngư - Hi u phó Tr ng d y ngh s 9 - y viên; ườ
6. Ông Tô Văn Nh ngườ - TP D ch v vi c làm " - y viên, th ký. ư
Đi u 2. Các ông Chánh Văn phòng S ,Tr ng phòng V n t i - An toàn giao thông, ưở
Chánh Thanh tra S ,Th tr ng Tr ng D y ngh s 9 các ông tên đi u 1 ch u trách ưở ườ
nhi m thi hành quy t đ nh này. ế
Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký.ế
GIÁM Đ C
N i nh nơ :
- Nh đi u 2;ư
- L u 2.01.01, ư (Đã ký)
Nguy n Văn Hùng
Soạn thảo một quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị Tài liệu lưu trữ của cơ quan đó
Mẫu quyết định : Soạn thảo một quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị Tài liệu lưu trữ của cơ quan.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13449     Tải về: 14     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Phân tích khái niệm hành chính Lượt tải: 17 Lượt xem: 11808
Xã hội học quản lý Lượt tải: 138 Lượt xem: 11734
Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam Lượt tải: 6 Lượt xem: 10884
Giáo trình thẩm quyền hành chính Lượt tải: 82 Lượt xem: 10656