Thành viên idoc2012

So sánh tế bào động vật và thực vật

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/8 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

So sánh tế bào động vật và thực vật

- 12 tháng trước
6,137
Báo lỗi

Điểm giống nhau cơ bản về cấu tạo tế bào của thực vật và động vật -Đều có cấu trúc tế bào, mỗi tế bào đều có màng tế bào, chất nguyên sinh và nhân. -Màng sinh chất đều theo mô hình khảm lỏng và được cấu tạo chủ yếu bởi những phân tử prôtêin và lipit dày khoảng 70 - 120 AO.

Nội dung
Microsoft PowerPoint - So sanh cau tao te bao dong vat va thuc vat.ppt

1

ĐĐỀỀ BBÀÀII So So ssáánhnh đđặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo ccủủaa ttếế

bbààoo ththựựcc vvậậtt vvàà đđộộngng vvậậtt??

ĐiĐiểểmm gigiốốngng nhaunhau cơcơ bbảảnn vvềề ccấấuu ttạạoo ttếế bbààoo ccủủaa ththựựcc vvậậtt vvàà đđộộngng vvậậtt

-- ĐĐềềuu ccóó ccấấuu trtrúúcc ttếế bbààoo, , mmỗỗii ttếế bbààoo đđềềuu ccóó mmààngng ttếế bbààoo, , chchấấtt nguyênnguyên sinhsinh vvàà nhânnhân..

-- MMààngng sinhsinh chchấấtt đđềềuu theotheo mômô hhììnhnh khkhảảmm llỏỏngng vvàà đưđượợcc ccấấuu ttạạoo chchủủ yyếếuu bbởởii nhnhữữngng phânphân ttửử prôtêinprôtêin vvàà lipitlipit ddààyy khokhoảảngng 7070--120A0.120A0.

-- TrongTrong ttếế bbààoo chchấấtt ccóó ccáácc bbààoo quanquan: : titi ththểể, , ththểể gôngigôngi, , ribôxômribôxôm, , lưlướớii nnộộii chchấấtt đđềềuu ccóó ccấấuu trtrúúcc gigiốốngng nhaunhau..

-- TTếế bbààoo llàà đơnđơn vvịị ttổổ chchứứcc cơcơ ssởở ccủủaa cơcơ ththểể ssốốngng..

2

ĐiĐiểểmm gigiốốngng nhaunhau cơcơ bbảảnn vvềề ccấấuu ttạạoo ttếế bbààoo ccủủaa ththựựcc vvậậtt vvàà đđộộngng vvậậtt

-- MMààngng ttếế bbààoo: : + + BBắắtt đđầầuu trưtrướớcc khikhi ttếế bbààoo hohoàànn ttấấtt ququáá trtrììnhnh phânphân chiachia

nhânnhân.. + + CCùùngng vvớớii phânphân chiachia nhânnhân ttạạoo rara haihai ttếế bbààoo..

-- ÐÐềềuu llàà nhnhữữngng ttếế bbààoo nhânnhân ththựựcc, , đađa bbààoo. . CơCơ ththểể ccủủaa chchúúngng ggồồmm nhnhữữngng ttếế bbààoo đưđượợcc phânphân hhóóaa ththàànhnh nhinhiềềuu mômô vvàà cơcơ quanquan khkháácc nhaunhau..

-- NhânNhân ccóó nhânnhân con con vvàà nhinhiễễmm ssắắcc ththểể. . NhiNhiễễmm ssắắcc ththểể mangmang ttíínhnh chchấấtt đđặặcc trưngtrưng chocho loloààii: : đơnđơn vvịị cơcơ bbảảnn ttạạoo nênnên ssợợii cơcơ bbảảnn đđềềuu llàà nuclêôxômnuclêôxôm. NST . NST đđềềuu ccóó nhnhữữngng đơnđơn vvịị AND AND kkếếtt hhợợpp vvớớii protein.protein.

-- ÐÐềềuu ccấấuu ttạạoo ttừừ ccáácc chchấấtt ssốốngng nhưnhư: : prôtêinprôtêin, , axitaxit aminamin, , axitaxit nuclêicnuclêic, , ccóó chchấấtt nhânnhân, , ccóó ribôxômribôxôm,...,...

ĐiĐiểểmm khkháácc nhaunhau cơcơ bbảảnn vvềề đđặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo ccủủaa ththựựcc vvậậtt vvàà đđộộngng vvậậtt

�� ĐĐốốii vvớớii ttếế bbààoo ththựựcc vvậậtt:: -- CCóó vvááchch xenlulozoxenlulozo baobao ngongoààii MSC.MSC. -- CCáácc llỗỗ C (pits) C (pits) vvàà ssợợii liênliên bbààoo

((plasmodesmataplasmodesmata) ) ccóó trongtrong vvááchch ttếế bbààoo.. -- CCáácc phiphiếếnn mmỏỏngng gigiữữaa ggắắnn kkếếtt vvááchch ttếế bbààoo ccủủaa

ccáácc ttếế bbààoo ccạạnhnh nhaunhau.. -- CCóó llụụcc llạạpp => => ssốốngng ttựự dưdưỡỡngng -- ChChấấtt ddựự trtrữữ llàà tinhtinh bbộộtt. .

3

ĐiĐiểểmm khkháácc nhaunhau cơcơ bbảảnn vvềề đđặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo ccủủaa ththựựcc vvậậtt vvàà đđộộngng vvậậtt

�� ĐĐốốii vvớớii ttếế bbààoo ththựựcc vvậậtt:: -- TrungTrung ttửử khôngkhông ccóó trongtrong ttếế bbààoo ththựựcc vvậậtt bbậậcc

caocao. .

-- TTếế bbààoo trưtrưởởngng ththàànhnh thưthườờngng ccóó mmộộtt khôngkhông bbààoo llớớnn ởở gigiữữaa chchứứaa đđầầyy ddịịchch. . KhôngKhông bbààoo phpháátt tritriểểnn mmạạnhnh..

-- TTếế bbààoo chchấấtt thưthườờngng áápp ssáátt ththàànhnh llớớpp mmỏỏngng vvààoo mméépp ttếế bbààoo..

-- LyzoxômLyzoxôm thưthườờngng khôngkhông ttồồnn ttạạii..

ĐiĐiểểmm khkháácc nhaunhau cơcơ bbảảnn vvềề đđặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo ccủủaa ththựựcc vvậậtt vvàà đđộộngng vvậậtt

�� ĐĐốốii vvớớii ttếế bbààoo ththựựcc vvậậtt:: -- NhânNhân ttếế bbààoo nnằằmm ggầầnn vvớớii mmààngng ttếế bbààoo -- ChChỉỉ mmộộtt ssốố ttếế bbààoo llàà ccóó khkhảả năngnăng phânphân

chiachia.. -- LôngLông hohoặặcc roiroi khôngkhông ccóó ởở TV TV bbậậcc caocao.. -- MMààngng TB: TB: BBằằngng ccááchch hhììnhnh ththàànhnh vvááchch

xenlulôzơxenlulôzơ, , ttừừ trungtrung tâmtâm rara ngongoààii..

4

ĐiĐiểểmm khkháácc nhaunhau cơcơ bbảảnn vvềề đđặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo ccủủaa ththựựcc vvậậtt vvàà đđộộngng vvậậtt

�� ĐĐốốii vvớớii ttếế bbààoo ththựựcc vvậậtt:: -- ThThàànhnh ttếế bbààoo: : CCóó ththàànhnh xenlulôzơxenlulôzơ baobao

mmààngng sinhsinh chchấấtt.. -- HHììnhnh ththứứcc sinhsinh ssảảnn: : PhânPhân bbààoo khôngkhông

saosao, , phânphân chiachia ttếế bbààoo chchấấtt bbằằngng ccááchch phpháátt tritriểểnn vvááchch ngănngăn ngangngang ởở trungtrung tâmtâm ttếế bbààoo..

ĐiĐiểểmm khkháácc nhaunhau cơcơ bbảảnn vvềề đđặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo ccủủaa ththựựcc vvậậtt vvàà đđộộngng vvậậtt

�� ĐĐốốii vvớớii ttếế bbààoo đđộộngng vvậậtt:: -- KhôngKhông ccóó vvááchch xenlulôzơxenlulôzơ baobao ngongoààii MSCMSC -- CCáácc llỗỗ (pits) (pits) vvàà ssợợii liênliên bbààoo ((plasmodesmataplasmodesmata) )

khôngkhông ccóó.. -- CCáácc phiphiếếnn mmỏỏngng khôngkhông ccóó. . CCáácc ttếế bbààoo ccạạnhnh

nhaunhau ggắắnn kkếếtt nhnhờờ ddịịchch giangian bbààoo.. -- KhôngKhông ccóó llụụcc llạạpp => => ssốốngng ddịị dưdưỡỡngng -- ChChấấtt ddựự trtrữữ llàà hhạạtt glicogenglicogen.. -- CCóó trungtrung ttửử ((centriolecentriole).).

5

ĐiĐiểểmm khkháácc nhaunhau cơcơ bbảảnn vvềề đđặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo ccủủaa ththựựcc vvậậtt vvàà đđộộngng vvậậtt

�� ĐĐốốii vvớớii ttếế bbààoo đđộộngng vvậậtt:: -- ÍÍtt khikhi ccóó khôngkhông bbààoo, , nnếếuu ccóó ththỡỡ nhnhỏỏ vvàà khkhắắpp ttếế

bbààoo.. -- TTếế bbààoo chchấấtt phânphân bbốố khkhắắpp ttếế bbààoo -- LyzoxômLyzoxôm luônluôn ttồồnn ttạạii.. -- NhânNhân ttếế bbààoo nnằằmm bbấấtt ccứứ chchỗỗ nnààoo trongtrong ttếế bbààoo

chchấấtt, , nhưngnhưng thưthườờngng llàà gigiữữaa ttếế bbààoo.. -- HHầầuu nhưnhư ttấấtt ccảả ccáácc ttếế bbààoo đđềềuu ccóó khkhảả năngnăng

phânphân chiachia. . -- ThưThườờngng ccóó lônglông hohoặặcc roiroi..

ĐiĐiểểmm khkháácc nhaunhau cơcơ bbảảnn vvềề đđặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo ccủủaa ththựựcc vvậậtt vvàà đđộộngng vvậậtt

��ĐĐốốii vvớớii ttếế bbààoo đđộộngng vvậậtt: : -- MMààngng ttếế bbààoo: : BBằằngng ccááchch co co ththắắtt mmààngng ttếế bbààoo, , ttừừ

ngongoààii vvààoo trongtrong.. -- ThThàànhnh ttếế bbààoo: : ThưThườờngng koko ccóó ththàànhnh ttếế bbààoo nnếếuu ccóó

ththìì llàà ththàànhnh glycocalyxglycocalyx, , koko ccóó ththàànhnh xenlulôzơxenlulôzơ. . CCóó ccáácc điđiểểmm nhnhậậnn bibiếếtt ((glicôprôtêinglicôprôtêin) ) trêntrên mmààngng..

-- HHììnhnh ththứứcc sinhsinh ssảảnn: : PhânPhân bbààoo ccóó saosao, , phânphân chiachia ttếế bbààoo chchấấtt bbằằngng hhììnhnh ththàànhnh eoeo ththắắtt ởở trungtrung tâmtâm ttếế bbààoo..

6

BBảảngng so so ssáánhnh ssựự khkháácc nhaunhau vvềề đđặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo ccủủaa ththựựcc vvậậtt vvàà đđộộngng vvậậtt

--KhôngKhông ccóó llụụcc llạạpp => => ssốốngng ddịị dưdưỡỡngng

-- CCóó llụụcc llạạpp => => ssốốngng ttựự dưdưỡỡngng

LLụụcc llạạpp

-- CCáácc phiphiếếnn mmỏỏngng khôngkhông ccóó. . CCáácc ttếế bbààoo ccạạnhnh nhaunhau ggắắnn kkếếtt nhnhờờ ddịịchch giangian bbààoo..

-- CCáácc phiphiếếnn mmỏỏngng gigiữữaa ggắắnn kkếếtt vvááchch ttếế bbààoo ccủủaa ccáácc ttếế bbààoo ccạạnhnh nhaunhau

CCáácc phiphiếếnn mmỏỏngng

-- CCáácc llỗỗ (pits) (pits) vvàà ssợợii liênliên bbààoo ((plasmodesmataplasmodesmata) ) khôngkhông ccóó..

-- CCáácc llỗỗ C (pits) C (pits) vvàà ssợợii liênliên bbààoo ((plasmodesmataplasmodesmata) ) ccóó trongtrong vvááchch ttếế bbààoo..

SSợợii liênliên bbààoo

-- KhôngKhông ccóó vvááchch xenlulôzơxenlulôzơ baobao ngongoààii MSC.MSC.

-- CCóó vvááchch xenlulôzơxenlulôzơ baobao ngongoààii MSC. MSC.

ThThàànhnh ttếế bbààoo

TTếế bbààoo đđộộngng vvậậttTTếế bbààoo ththựựcc vvậậttĐĐặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo

BBảảngng so so ssáánhnh ssựự khkháácc nhaunhau vvềề đđặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo ccủủaa ththựựcc vvậậtt vvàà đđộộngng vvậậtt

-- TTếế bbààoo chchấấtt phânphân bbốố khkhắắpp ttếế bbààoo. .

-- TTếế bbààoo chchấấtt thưthườờngng áápp ssáátt ththàànhnh llớớpp mmỏỏngng vvààoo mméépp ttếế bbààoo..

SSựự phânphân bbốố TBCTBC

-- ÍÍtt khikhi ccóó khôngkhông bbààoo, , nnếếuu ccóó ththỡỡ nhnhỏỏ vvàà khkhắắpp ttếế bbààoo..

-- TTếế bbààoo trưtrưởởngng ththàànhnh thưthườờngng ccóó mmộộtt khôngkhông bbààoo llớớnn ởở gigiữữaa chchứứaa đđầầyy ddịịchch. . KhôngKhông bbààoo phpháátt tritriểểnn mmạạnhnh..

KhôngKhông bbààoo

-- CCóó trungtrung ttửử ((centriolecentriole). ). -- KhôngKhông ccóó trongtrong ttếế bbààoo ththựựcc vvậậtt bbậậcc caocao..

TrungTrung ttửử

-- HHạạtt glicogenglicogen-- TinhTinh bbộộttChChấấtt ddựự trtrữữ

TTếế bbààoo đđộộngng vvậậttTTếế bbààoo ththựựcc vvậậttĐĐặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo

7

BBảảngng so so ssáánhnh ssựự khkháácc nhaunhau vvềề đđặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo ccủủaa ththựựcc vvậậtt vvàà đđộộngng vvậậtt

-- ThưThườờngng ccóó lônglông hohoặặcc roiroi. . -- LôngLông hohoặặcc roiroi khôngkhông ccóó ởở TV TV bbậậcc caocao. .

LôngLông hohoặặcc roiroi

-- HHầầuu nhưnhư ttấấtt ccảả ccáácc ttếế bbààoo đđềềuu ccóó khkhảả năngnăng phânphân chiachia

-- ChChỉỉ mmộộtt ssốố ttếế bbààoo llàà ccóó khkhảả năngnăng phânphân chiachia..

KhKhảả năngnăng phânphân chiachia

-- NhânNhân ttếế bbààoo nnằằmm bbấấtt ccứứ chchổổ nnààoo trongtrong ttếế bbààoo chchấấtt, , nhưngnhưng thưthườờngng llàà gigiữữaa ttếế bbààoo

-- NhânNhân ttếế bbààoo nnằằmm ggầầnn vvớớii mmààngng ttếế bbààoo

VVịị trtríí nhânnhân ttếế bbààoo

-- LyzoxômLyzoxôm luônluôn ttồồnn ttạạii. . -- LyzoxômLyzoxôm thưthườờngng khôngkhông ttồồnn ttạạii. .

LyzoxômLyzoxôm

TTếế bbààoo đđộộngng vvậậttTTếế bbààoo ththựựcc vvậậttĐĐặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo

BBảảngng so so ssáánhnh ssựự khkháácc nhaunhau vvềề đđặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo ccủủaa ththựựcc vvậậtt vvàà đđộộngng vvậậtt

-- PhânPhân bbààoo ccóó saosao, , phânphân chiachia ttếế bbààoo chchấấtt bbằằngng hhììnhnh ththàànhnh eoeo ththắắtt ởở trungtrung tâmtâm ttếế bbààoo..

-- PhânPhân bbààoo koko saosao, , phânphân chiachia ttếế bbààoo chchấấtt bbằằngng ccááchch phpháátt tritriểểnn vvááchch ngănngăn ngangngang ởở trungtrung tâmtâm ttếế bbààoo. .

HHììnhnh ththứứcc sinhsinh ssảảnn

-- ThưThườờngng koko ccóó ththàànhnh ttếế bbààoo nnếếuu ccóó ththìì llàà ththàànhnh glycocalyxglycocalyx, , koko ccóó ththàànhnh xenlulôzơxenlulôzơ. . CCóó ccáácc điđiểểmm nhnhậậnn bibiếếtt ((glicôprôtêinglicôprôtêin) ) trêntrên mmààngng. .

-- CCóó ththàànhnh xenlulôzơxenlulôzơ baobao mmààngng sinhsinh chchấấtt..

ThThàànhnh TB TB

-- BBằằngng ccááchch co co ththắắtt mmààngng ttếế bbààoo, , ttừừ ngongoààii vvààoo trongtrong. .

-- BBằằngng ccááchch hhììnhnh ththàànhnh vvááchch xenlulôzơxenlulôzơ, , ttừừ trungtrung tâmtâm rara ngongoààii..

MMààngng TB TB

TTếế bbààoo đđộộngng vvậậttTTếế bbààoo ththựựcc vvậậttĐĐặặcc điđiểểmm ccấấuu ttạạoo

8

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang