Thành viên Alice024

So sánh Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại

- 04/07/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên Alice024

So sánh Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại

- 04/07/2012
18,038
Báo lỗi

BHXH là tổng thể các mối quan hệ kinh tế-xã hội giữa nhà nước và người lao động và người sử dụng lao động nhằm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động và gia đình họ.
Bào hiểm thương mại là quá trình lập quỹ dự trự bằng tiền do những người có cùng khả năng gặp một loại rủi ro nào đó lập nên và từ đó dùng để bồi thường hoặc chi trả cho người tham gia

Nội dung
Câu 1: So sánh bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại

Câu 1: So sánh b o hi m xã h i và b o hi m th ng m iả ể ộ ả ể ươ ạ B o hi m xã h i là t ng th nh ng m i quan h kinh t - xã h i gi aả ể ộ ổ ể ữ ố ệ ế ộ ữ nhà n c v i ng i lao đ ng và ng i s d ng lao đ ng nh m thayướ ớ ườ ộ ườ ử ụ ộ ằ th ho c bù đ p 1 ph n thu nh p cho ng i lao đ ng và gia đìnhế ặ ắ ầ ậ ườ ộ h .Khi ng i lao đ ng g p ph i nh ng bi n c làm gi m ho c m tọ ừơ ộ ặ ả ữ ế ố ả ặ ấ kh năng lao đ ng, m t vi c làm d n t i b gi m ho c m t thu nh p,ả ộ ấ ệ ẫ ớ ị ả ặ ấ ậ t đó đ m b o an sinh xã h iừ ả ả ộ B o hi m th ng m i là quá trình l p qu d tr b ng ti n do nh ngả ể ươ ạ ậ ỹ ự ữ ằ ề ữ ng i cùng có kh năng g p 1 lo i r i ro nào đó l p nên và t đó dùngườ ả ặ ạ ủ ậ ừ đ b i th ong ho c chi tr cho ng i tham gia. Khi đ i t ng tham giaể ồ ừ ặ ả ườ ố ượ bh g p ph i r i ro b t ng gây h u qu thi t h i và đáp ng 1 só nhuặ ả ủ ấ ờ ậ ả ệ ạ ứ c u khác c a hầ ủ ọ So sánh:

- Gi ng nhau: ố + v m c đích: đ u nh m m c đích n đ nh cu c s ng, n đ nh kd, tùề ụ ề ằ ụ ổ ị ộ ố ổ ị đó góp ph n đ m b o an sinh xã h i, nâng cao đ i s ng c a ng oi dân.ầ ẩ ả ộ ờ ố ủ ừ + V vai trò:ề Đ u kích thích ho t đ ng đ u tề ạ ộ ầ ư Huy đ ng v n đ u tộ ố ầ ư Phát tri n kinh t xã h iể ế ộ T o thêm nhi u công ăn vi c làm…ạ ề ệ + Nguyên t c áp d ng: B o hi m XH và BHTM đ u áp d ng nguyênắ ụ ả ể ề ụ t c s đông bù s ítắ ố ố

- Khác nhau:

N i dungộ BHXH BHTM 1.Đ i t ngố ượ Là thu nh p c aậ ủ

ng oi lao đ ngừ ộ Tài s n, trách nhi mả ệ dân s , tính m ng,ự ạ s c kh e, tu i th vàứ ỏ ổ ọ nh ng v n đ liênữ ấ ề quan t i con ng iớ ườ

2. Đ i t ng thamố ượ gia

Ng i lao đ ng,ườ ộ ng i s d ng laoườ ử ụ đ ngộ

T t c các cá nhânấ ả t ch c trong xã h iổ ứ ộ

3.Ngu n hình thànhồ quỹ

T 3 ngu n: ng oiừ ồ ừ lao đ ng, ng i sọ ườ ử d ng lao đ ng, vàụ ọ Nhà n c bù thêmướ và 1s ngu n khácố ồ nh lãi t ho t đ ngư ừ ạ ộ đ u t , qu nhànầ ư ỹ r i…ỗ

T s đóng góp từ ự ừ phí b o hi m c aả ể ủ các đ i t ng thamố ượ gia t o nên và đ cạ ượ b sung 1 ph n doổ ầ qu nhàn r i, qu dỹ ỗ ỹ ự phòng nghi p v ….ệ ụ

4.M c đích s d ngụ ử ụ quỹ

Chi cho 3 m c đích:ụ - Chi tr tr c pả ợ ấ

theo các ch đế ộ bhxh mà qu c gia đóố đang áp d ng. đây làụ m c đích chính nh tụ ấ

- Chi qu n lý sả ự nghi p BHXHệ Chi cho d phòng vàự chi cho ho t đ ngạ ộ đ u tầ ư

Chi cho 5 m c đích:ụ - Đ b i th ngể ồ ườ

ho c chi tr ti n b oặ ả ề ả hi m cho khách hàngể khi đ i t ng thamố ượ gia b o hi m g pả ể ặ r i ro gây t n th tủ ổ ấ

- D tr , dự ữ ự phòng

- Đ phòng h nề ạ ch t n th tế ổ ấ

- N p ngân sáchộ nhà n c d i hìnhướ ườ th c thuứ ế

- Chi phí qu n lýả và có lãi

5. C ch qu n lýơ ế ả quỹ

Qu n lý theo c chả ơ ế cân b ng thu chiằ không vì m c ti uụ ề l i nhu nợ ậ

Đ c qu n lý theoượ ả c ch ho t đ ngơ ế ạ ộ kinh doanh có lãi. Vì

m c tiêu l i nhu n ụ ợ ậ 6.Phí b o hi mả ể Th ng đ c xácườ ượ

đ nh b ng s t ngị ằ ố ươ đ i và căn c chố ứ ủ y u vào ti n l ngế ề ươ c a ng oi lao đ ngủ ừ ộ ho c qu l ng c aặ ỹ ươ ủ ng i s d ng laoườ ử ụ đ ng tham gia b oộ ả hi m xã hôiể

Đ c xác đ nh chínhượ ị xác b ng s tuy tằ ố ệ đ i trên c s xácố ơ ở su t r i ro c a đ iấ ủ ủ ố t ng b o hi m,ượ ả ể ph m vi b o hi m.ạ ả ể s ti n b o hi m ,ố ề ả ể GTBH

7. Tính ch t và m cấ ứ độ

Có tính xã h i hóaộ cao

Ch y u mang tínhủ ế ch t kinh tấ ế

8. C quan qu n lýơ ả -C quan qu n lýơ ả Nhà n c: Th ongướ ừ do b lao đ ngộ ộ th ng bình xã h iươ ộ - C quan qu n lýơ ả s nghi p: C qu nự ệ ơ ả b o hi m xã h iả ể ọ vi t namệ

- C quan qu n lýơ ả nhà n c:B tàiướ ộ chính và ngân hàng

đ m nh nả ậ - Doanh nghiep qu nả lý s nghi p : là cácự ệ doanh nghi p b oệ ả hi m thu ng mai: Làể ơ

ng oi tr c ti p kinhừ ụ ế doanh ho t đ ng nàyạ ộ theo lu t pháp c aậ ủ nhà n c (có th làướ ể các công ty, các tap

doàn b o hi m trongả ể và ngòai nu c…)ớ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang