Tài liệu

So sánh Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 16453     Tải về: 142     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu So sánh Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại - tài liệu, sách iDoc.VnBHXH là tổng thể các mối quan hệ kinh tế-xã hội giữa nhà nước và người lao động và người sử dụng lao động nhằ
Câu 1: So sánh b o hi m xã h i và b o hi m th ng m i ươ
B o hi m xã h i là t ng th nh ng m i quan h kinh t - xã h i gi a ế
nhà n c v i ng i lao đ ng và ng i s d ng lao đ ng nh m thayướ ườ ườ
th ho c bù đ p 1 ph n thu nh p cho ng i lao đ ng và gia đìnhế ườ
h .Khi ng i lao đ ng g p ph i nh ng bi n c làm gi m ho c m t ừơ ế
kh năng lao đ ng, m t vi c làm d n t i b gi m ho c m t thu nh p,
t đó đ m b o an sinh xã h i
B o hi m th ng m i là quá trình l p qu d tr b ng ti n do nh ng ươ
ng i cùng có kh năng g p 1 lo i r i ro nào đó l p nên và t đó dùngư
đ b i th ong ho c chi tr cho ng i tham gia. Khi đ i t ng tham gia ườ ư
bh g p ph i r i ro b t ng gây h u qu thi t h i và đáp ng 1 só nhu
c u khác c a h
So sánh:
- Gi ng nhau:
+ v m c đích: đ u nh m m c đích n đ nh cu c s ng, n đ nh kd, tù
đó góp ph n đ m b o an sinh xã h i, nâng cao đ i s ng c a ng oi dân.
+ V vai trò:
Đ u kích thích ho t đ ng đ u t ư
Huy đ ng v n đ u t ư
Phát tri n kinh t xã h i ế
T o thêm nhi u công ăn vi c làm…
+ Nguyên t c áp d ng: B o hi m XH và BHTM đ u áp d ng nguyên
t c s đông bù s ít
- Khác nhau:
N i dung BHXH BHTM
1.Đ i t ng ư Là thu nh p c a
ng oi lao đ ng
Tài s n, trách nhi m
dân s , tính m ng,
s c kh e, tu i th
nh ng v n đ liên
quan t i con ng i ườ
2. Đ i t ng tham ượ
gia
Ng i lao đ ng,ư
ng i s d ng laoườ
đ ng
T t c các cá nhân
t ch c trong xã h i
3.Ngu n hình thành
qu
T 3 ngu n: ng oi
lao đ ng, ng i s ư
d ng lao đ ng, và
Nhà n c bù thêmướ
và 1s ngu n khác
nh lãi t ho t đ ngư
đ u t , qu nhàn ư
r i…
T s đóng góp từ ự
phí b o hi m c a
các đ i t ng tham ượ
gia t o nên và đ c ượ
b sung 1 ph n do
qu nhàn r i, qu d
phòng nghi p v ….
4.M c đích s d ng
qu
Chi cho 3 m c đích:
- Chi tr tr c p
theo các ch đế
bhxh mà qu c gia đó
đang áp d ng. đây là
m c đích chính nh t
- Chi qu n lý s
nghi p BHXH
Chi cho d phòng và
chi cho ho t đ ng
đ u t ư
Chi cho 5 m c đích:
- Đ b i th ng ườ
ho c chi tr ti n b o
hi m cho khách hàng
khi đ i t ng tham ư
gia b o hi m g p
r i ro gây t n th t
- D tr , d
phòng
- Đ phòng h n
ch t n th tế
- N p ngân sách
nhà n c d i hìnhướ ườ
th c thu ế
- Chi phí qu n lý
và có lãi
5. C ch qu n lýơ ế
qu
Qu n lý theo c ch ơ ế
cân b ng thu chi
không vì m c ti u
l i nhu n
Đ c qu n lý theoượ
c ch ho t đ ngơ ế
kinh doanh có lãi. Vì
m c tiêu l i nhu n
6.Phí b o hi m Th ng đ c xácườ ư
đ nh b ng s t ng ươ
đ i và căn c ch
y u vào ti n l ngế ươ
c a ng oi lao đ ng
ho c qu l ng c a ươ
ng i s d ng laoườ
đ ng tham gia b o
hi m xã hôi
Đ c xác đ nh chínhượ
xác b ng s tuy t
đ i trên c s xác ơ
su t r i ro c a đ i
t ng b o hi m,ượ
ph m vi b o hi m.
s ti n b o hi m ,
GTBH
7. Tính ch t và m c
đ
Có tính xã h i hóa
cao
Ch y u mang tính ế
ch t kinh t ế
8. C quan qu n lýơ -C quan qu n lýơ
Nhà n c: Th ongướ
do b lao đ ng
th ng bình xã h iươ
- C quan qu n lýơ
s nghi p: C qu n ơ
b o hi m xã h i
vi t nam
- C quan qu n lýơ
nhà n c:B tàiư
chính và ngân hàng
đ m nh n
- Doanh nghiep qu n
lý s nghi p : là các
doanh nghi p b o
hi m thu ng mai: Là ơ
So sánh Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại
BHXH là tổng thể các mối quan hệ kinh tế-xã hội giữa nhà nước và người lao động và người sử dụng lao động nhằm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động và gia đình họ. Bào hiểm thương mại là quá trình lập quỹ dự trự bằng tiền do những người có cùng khả năng gặp một loại rủi ro nào đó lập nên và từ đó dùng để bồi thường hoặc chi trả cho người tham gia
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 16453     Tải về: 142     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm