Thành viên idoc2012

Sổ Nhật Ký Chung

- 11/02/2012
Chia sẻ
/16 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (16 trang)
Thành viên idoc2012

Sổ Nhật Ký Chung

- 11/02/2012
2,167
Báo lỗi

Đây là sổ Nhật ký chung

Nội dung

Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC

Mẫu sỗ S03a – DN

Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM

( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC

Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính )

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Tháng :…………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Đã ghi sổ cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

SỐ PHÁT SINH

Số hiệu

Ngày tháng

NỢ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cộng mang sang:

Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC

Mẫu sỗ S03a – DN

Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM

( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC

Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính )

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Tháng :…………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Đã ghi sổ cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

SỐ PHÁT SINH

Số hiệu

Ngày tháng

NỢ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang :

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Cộng mang sang:

Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC

Mẫu sỗ S03a – DN

Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM

( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC

Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính )

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Tháng :…………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Đã ghi sổ cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

SỐ PHÁT SINH

Số hiệu

Ngày tháng

NỢ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang :

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Cộng mang sang:

Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC

Mẫu sỗ S03a – DN

Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM

( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC

Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính )

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Tháng :…………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Đã ghi sổ cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

SỐ PHÁT SINH

Số hiệu

Ngày tháng

NỢ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang :

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Cộng mang sang:

Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC

Mẫu sỗ S03a – DN

Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM

( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC

Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính )

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Tháng :…………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Đã ghi sổ cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

SỐ PHÁT SINH

Số hiệu

Ngày tháng

NỢ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang :

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Cộng mang sang:

Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC

Mẫu sỗ S03a – DN

Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM

( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC

Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính )

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Tháng :…………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Đã ghi sổ cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

SỐ PHÁT SINH

Số hiệu

Ngày tháng

NỢ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang :

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Cộng mang sang:

Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC

Mẫu sỗ S03a – DN

Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM

( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC

Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính )

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Tháng :…………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Đã ghi sổ cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

SỐ PHÁT SINH

Số hiệu

Ngày tháng

NỢ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang :

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

Cộng mang sang:

Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC

Mẫu sỗ S03a – DN

Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM

( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC

Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính )

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Tháng :…………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Đã ghi sổ cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

SỐ PHÁT SINH

Số hiệu

Ngày tháng

NỢ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang :

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

Cộng mang sang:

Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC

Mẫu sỗ S03a – DN

Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM

( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC

Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính )

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Tháng :…………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Đã ghi sổ cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

SỐ PHÁT SINH

Số hiệu

Ngày tháng

NỢ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang :

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

Cộng mang sang:

Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC

Mẫu sỗ S03a – DN

Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM

( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC

Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính )

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Tháng :…………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Đã ghi sổ cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

SỐ PHÁT SINH

Số hiệu

Ngày tháng

NỢ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang :

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

Cộng mang sang:

Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC

Mẫu sỗ S03a – DN

Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM

( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC

Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính )

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Tháng :…………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Đã ghi sổ cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

SỐ PHÁT SINH

Số hiệu

Ngày tháng

NỢ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang :

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

Cộng mang sang:

Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC

Mẫu sỗ S03a – DN

Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM

( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC

Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính )

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Tháng :…………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Đã ghi sổ cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

SỐ PHÁT SINH

Số hiệu

Ngày tháng

NỢ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang :

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

Cộng mang sang:

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang