Tài liệu

Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2687     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp - tài liệu, sách iDoc.VnSơ đồ nguyên lý mạch ổn áp!
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
D D
C C
B B
A A
phaàn trong khung naøy coù theå
boû ñi
GHI CHUÙ :
fuse : caàu noái
ñeán cuoän
daây role baûo
veä quaù aùp
ñeán 2 ñaøu
day moâtor
coâng taéc
haønh trình
giôùi haïn
choåi than
18VAC
(1/2)W
<Doc> <RevCode>
<Title>
A
1 1Saturday, October 06, 2007
Title
Size Document Number Rev
Date: Sheet
of
D1
DIODE
1
Q5
D468
10k
FUSE
10k
FUSE
2k2
2200-4700MF
5V6
22k
D2
DIODE
Q1
c945
1MF
R12
10k
1M
R17
10k
D8
DIODE
F2
FUSE
1
HA17324
1
2
3
4
5
6
7 8
9
10
11
12
13
14
8k2
220MF
Q2
c945
1M
33k
1
Q3
C828
D3
DIODE
FUSE
10k
R13
10k
DIODE
1
2k2
330
1
D4
DIODE
Q4
C828
BA6209
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10k
C4
1MF
1
FUSE
470MF
10k
1k
LM7812C/TO220
1 3
2
IN OUT
GND
Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp
Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp!
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2687     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 239 Lượt xem: 29408
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 Lượt tải: 218 Lượt xem: 22414
Kỹ thuật điện lạnh Lượt tải: 166 Lượt xem: 21719
Sữa chữa thiết bị điện tử gia dụng Lượt tải: 479 Lượt xem: 20957