Tài liệu

SINH LÝ TIM MẠCH

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 43757     Tải về: 73     Lượt mua: 3    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 31
Tài liệu SINH LÝ TIM MẠCH - tài liệu, sách iDoc.VnHệ tuần hoàn là hệ thống vận chuyển và phân phối máu gồm một bơm và một hệ thống ống dẫn. Có thể xem tim là m
Sinh lý tim m ch
SINH LÝ TIM M CH
M C TIÊU:
1. Trình bày hi n t ng đi n c a tim. ượ
2. Gi i thích các giai đo n c a chu chuy n tim.
3. Trình bày các y u t đi u hòa ho t đ ng tim.ế
4. Trình bày và gi i thích công th c Poiseuille - Hagen.
5. Trình bày tu n hoàn trong đ ng m ch, mao m ch và tĩnh m ch.
6. Trình bày đi u hòa tu n hoàn ngo i biên.
1. Đ C ĐI M V GI I PH U - HO T Đ NG ĐI N C A TIM
H tu n hoàn h th ng v n chuy n phân ph i máu g m m t b m ơ
m t h th ng ng d n. Có th xem timm t b m g m hai ph n chuyên bi t ơ
nh ng l i làm vi c cùng m t lúc.ư
Tim ph i g m nhĩ ph i th t ph i, b m máu vào đ ng m ch ph i, mao ơ
m ch ph i. T i ph i s trao đ i oxy CO
2
gi a máu khí ph nang, sau ế
đó máu ra kh i ph i v nhĩ trái. Đó là vòng tu n hoàn ph i.
Tim trái g m nhĩ trái th t trái, b m máu đ n t t c các mô. Máu t th t ơ ế
trái đi ra đ ng m ch ch , các đ ng m ch l n, nh mao m ch. T i mao
m ch s trao đ i ch t gi a mao m ch mô. Sau đó máu t mao m ch v
h tĩnh m ch r i v tim ph i. Đó là vòng tu n hoàn l n.
Tim có ch c năng nh m t cái b m, v a đ y v a hút máu, trong 24 gi tim ư ơ
bóp 10.000 l n đ y 7.000 lít máu. Tim là đ ng l c chính c a h tu n hoàn.
1. 1 Đ c đi m v gi i ph u và t ch c h c c a tim
1.1.1 Tim
- Tim kh i c r ng, n ng kho ng 300g, đ c bao b c bên ngoài b ng ơ ỗ ượ
bao s i, g i bao tim. Toàn b tim đ c c u t o b ng c tim. N i tâm m ch ượ ơ
vách ngăn gi a, chia thành tim ph i tim trái. M i n a tim chia thành 2
bu ng tâm nhĩ tâm th t. Tâm nhĩ thành c m ng, áp su t trong nhĩ th p, ơ
tâm nhĩ ch c năng nh m t bình ch a h n m t b m đ y máu. Tâm ư ơ ơ
th t có thành c dày h n tâm nhĩ, tâm th t ph iáp su t trung bình b ng 1/7 ơ ơ
c a tâm th t trái nên thành m ng h n tâm th t trái. ơ
1.1.2 H th ng van tim :
- Gi a tâm nhĩ tâm th t van 2 tim trái van 3 tim ph i.
Gi a tâm th t đ ng m ch ch ph i van t chim. B o đ m máu di
chuy n m t chi u t nhĩ đ n th t ra đ ng m ch. ế
103
Sinh lý tim m ch
Nút d n nh p có tính t phát nh p. Tim ng i có hai mô nút. ư
- Nút xoang: còn g i nút Keith Flack, dài kho ng 8mm, dày 2mm,
n m trong rãnh n i tĩnh m ch ch đ vào nhĩ ph i, g m 2 lo i t bào ơ ế
chính:
T bào tròn nh , ít bào quan bên trong t bào m t ít s i t c . Chúngế ế ơ ơ
có th là t bào t o nh p. ế
T bào dài, hình d ng trung gian gi a t bào tròn nh t bào c nhĩế ế ế ơ
bình th ng. Các t bào này th ch c năng d n truy n xung đ ngườ ế
trong mô nút và đ n các vùng lân c n.ế
Nút xoang phát xung nhanh nh t nên là nút d n nh p cho toàn tim.
- Nút nhĩ th t: còn g i nút Aschoff Tawara, ph n sau, bên ph i c a
vách liên nhĩ, c nh l xoang tĩnh m ch vành, dài kho ng 22mm, r ng 10
104
Hình 9.1: H th ng d n truy n trong tim
(Theo Berne R.M. và Levy M.N. Physiology, 3
rd
ed., Mosby – Year Book, St
Louis, USA, 1993, trang 382)
Nhánh trái
M ng Purkinje
Nhánh P
Nút xoang
TMC trên
Nút nhĩ th t
Bó His
Liên hệ quảng cáo

Sinh lý tim m ch
mm, dày 3 mm. Nút nhĩ th t có ch a 2 lo i t bào nh nút xoangphát ế ư
xung đ ng 50 – 60 l n/phút.
1.1.4 H d n truy n:
Xung đ ng t nút xoang s truy n qua c nhĩ, d c theo các s i c nhĩ bình ơ ơ
th ng và đ ng d n truy n đ c bi t là bó Bachman, hay g i là bó c liên nhĩườ ư ơ
tr c, d n xung đ ng tr c ti p t nút xoang đ n nhĩ trái.ướ ế ế
Ngoài ra xung đ ng t nút xoang theo ba bó liên nút tr c, gi a, sau đ n nút ướ ế
nhĩ th t, r i theo bó His ch y d i n i tâm m c xu ng phía bên ph i c a vách ướ
liên th t kho ng 1cm, r i chia thành hai nhánh ph i trái. Nhánh ph i ti p ế
t c đi xu ng phía ph i vách liên th t r i chia thành m ng Purkinje đ đ n n i ế
tâm m c th t ph i. Còn nhánh trái xuyên qua vách liên th t, chia ra m t nhánh
phía tr c m ng, nh nhánh phía sau dày, r i cùng chia thành m ngướ
Purkinje đ đ n n i tâm m c th t trái. ế
1.1.5 H th n kinh:
▪ H giao c m:
Các dây th n kinh giao c m tim b t ngu n t c t gi a bên c a m t hay hai
đo n c cu i đ n đo n ng c trên 5-6. N i ti p h p gi a dây th n kinh ti n ế ơ ế
h ch và h u h ch, ch y u là h ch sao. ế
▪ H đ i giao c m:
Các dây th n kinh phó giao c m b t ngu n trong hành não t i nhân v n
đ ng l ng c a dây X. Các dây ly tâm đi xu ng qua c sát đ ng m ch c nh ư
chung, qua trung th t ti p h p t bào sau h ch n m trên ngo i tâm m c hay ế ế
trong thành tim. H u h t các t bào h ch tim n m g n nút xoang d n ế ế
truy n nhĩ th t.
Dây X ph i phân ph i vào nút xoang nhi u, dây X trái phân ph i vào nút nhĩ
th t nhi u. Các dây phó giao c m đ n c nhĩ mà không đ n c th t. ế ơ ế ơ
1.2 Ho t đ ng đi n h c c a tim
Các ho t đ ng đi n trong tim kh i mào co bóp tim. R i lo n ho t đ ng ơ
đi n c a tim s d n đ n r i lo n nh p và có th n ng đ n m c gây t vong. ế ế
Đ kh o sát hi n t ng đi n c a riêng m t t bào c tim ng i ta dùng ượ ế ơ ườ
m t đi n k hai vi đi n c c, m t g n vào trong t bàom t m t ngoài ế ế
màng t bào c tim.ế ơ
Ho t đ ng đi n h c c a màng t bào c tim g m có 4 pha: ế ơ
Pha 0: Pha kh c c nhanh.
Pha 1: Pha tái c c s m.
Pha 2: Pha bình nguyên.
Pha 3: Pha h i c c nhanh và nh p đ ch m h n pha kh c c nhanh ơ
105
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

SINH LÝ TIM MẠCH
Hệ tuần hoàn là hệ thống vận chuyển và phân phối máu gồm một bơm và một hệ thống ống dẫn. Có thể xem tim là một bơm gồm hai phần chuyên biệt nhưng lại làm việc cùng một lúc.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 43757     Tải về: 73     Lượt mua: 3    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
SINH LÝ TIM MẠCH Lượt tải: 73 Lượt xem: 43755
Dược thư quốc gia Việt Nam Lượt tải: 392 Lượt xem: 37534
Giải phẫu người Thực hành Hệ cơ Lượt tải: 125 Lượt xem: 20450
MẠCH MÁU CHI TRÊN (Giải phẫu học) Lượt tải: 154 Lượt xem: 18205
GIÁO TRÌNH HÓA DƯỢC - DƯỢC LÝ Lượt tải: 180 Lượt xem: 13403
Có thể bạn quan tâm
GIÁO TRÌNH HÓA DƯỢC - DƯỢC LÝ Lượt tải: 180 Lượt xem: 13403
Giải phẫu người Hệ tiêu hoá Lượt tải: 33 Lượt xem: 13333
SINH DỤC NAM (Giải phẫu học) Lượt tải: 140 Lượt xem: 13202
HỆ TIM MẠCH Lượt tải: 82 Lượt xem: 10340
SINH LÝ HỆ TIÊU HOÁ Lượt tải: 48 Lượt xem: 10080