Tài liệu

Sinh học 8 - CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2030     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Sinh học 8 - CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC - tài liệu, sách iDoc.Vn1/Kiến thức: Xác định rõ các thành phần của cơ quan phân tích thính giác . Mô tả được các bộ phận của tai và cấu
BÀI 51 : QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC
I/ MC TIÊU:
1/Kiến thức:
Xác định rõ các thành phần của cơ quan phân tích thính giác .
Mô tả được các bộ phận của tai và cu tạo của cơ quan Cóoc ti
Trình bày được quá trình thu nhận các cảm giác âm thanh .
2/ Kỹ năng:
Phát triển kỹ năng quan sát , phân tích hình
Kỹ năng hoạt động nm .
3 / Thái độ :
Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh Tai
II/ CHUẨN BỊ:
1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 51.1 ; 51.2
Mô hình cấu tạo Tai
III/ TIẾN TRÌNH BÀI HC:
1/ n định lớp
2 / Kiềm tra bài cũ :
Có các tật mắt nào ? Nguyên nhân và cách khắc phục ?
Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng , không nên
nằm đọc sách ? Không nên đọc sách trên tàu xe ?
Nêu hậu quả của bệnh đau mắt hột và cách phòng tránh ?
3 / Các hoạt động dạy và học:
Mở bài : Ta nhận biết được âm thanh là nh cơ quan phân tích thính giác
. Vậy cơ quan phân tích thính giác có cấu tạo như thế nào ? Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài
Hoạt động 1 : Cu tạo của tai
Mục tiêu : t đư
ợc các bộ
ph
ận của tai và trình bày đư
ợc
cấu tạo cơ quan Cóoc ti
+
quan phân tích thính giác
gm những bộ phận nào ?
GV hư
ng dẫn học sinh quan
sát hình 51.1 hoàn thành i t
ập
điền từ tr 162 SGK
GV gọi 1 2 học sinh lên đ
ọc
to toàn b bài tập v
à thông tin tr
163 SGK
H
ọc sinh vận dụng kiến
thức v quan phân tích đ
nêu được 3 bộ phận của c
ơ quan
phân tích thính giác .
Học sinh quan sát kỹ sơ đ
cấu tạo tai
nhân làm i
tập
Một vài h
ọc sinh phát biểu
lớp bổ sung hoàn ch
ỉnh kiến
thức
Các từ cần điền :
I . Cấu tạo của tai :
quan phân tích
thính giác gm :
+ Tế bào thụ cảm
thính
giác
+ Dây th
ần kinh thính
giác
+ Vùng thính giác
Cấu tạo của tai gồm :
Tai ngoài :
+ Vành tai : H
ứng sóng
âm
+ Tai được cấu tạo nthế n
ào ?
CHức năng từng bộ phận ?
GV chđịnh 1 học sinh l
ên trình
bày cu tạo tai tr
ên tranh hay
hình
Hoạt động 2: Ch
ức năng thu
nhận sóng âm .
GV
ớng dẫn học sinh quan
sát hình 51 . 2 k
ết hợp với thông
tin tr 163 164 thảo luận .
1 – Vành Tai ; 2 – Ống Tai ;
3 Màng nhĩ ; 4 Chui x
ương
tai
Học sinh căn cứ v
ào hình
51.1 và 51.2 và thông tin đ
tr
lời
+ Ống tai : Hư
ớng sóng
âm
+ Màng nh
ĩ : Khuếch đại
âm thanh
Tai giưã :
+ Chuỗi x
ương tai :
truyền sóng âm .
+ Voì nh
ĩ : Cân bằng áp
suất 2 bên màng nhĩ
Tai trong :
+ B phận tiền đ
ình :
Thu nh
ận tng tin v vị
trí s
chuyển động của
cơ thể trong không gian .
+
Ốc tai : Thu nhận kích
thích sóng âm
II . Ch
ức năng thu nhận
sóng âm :
C
ấu tạo ốc Tai : c tai
Sinh học 8 - CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC
1/Kiến thức: Xác định rõ các thành phần của cơ quan phân tích thính giác . Mô tả được các bộ phận của tai và cấu tạo của cơ quan Cóoc ti Trình bày được quá trình thu nhận các cảm giác âm thanh . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát , phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm. 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh Tai
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Sinh hoc 8 - 46

BÀI 51 : CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

 Xác định rõ các thành phần của cơ quan phân tích thính giác .

 Mô tả được các bộ phận của tai và cấu tạo của cơ quan Cóoc ti

 Trình bày được quá trình thu nhận các cảm giác âm thanh .

2/ Kỹ năng:

 Phát triển kỹ năng quan sát , phân tích hình

 Kỹ năng hoạt động nhóm .

3 / Thái độ :

 Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh Tai

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 51.1 ; 51.2

Mô hình cấu tạo Tai

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

––– Có các tật mắt nào ? Nguyên nhân và cách khắc phục ?

––– Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng , không nên

nằm đọc sách ? Không nên đọc sách trên tàu xe ?

––– Nêu hậu quả của bệnh đau mắt hột và cách phòng tránh ?

3 / Các hoạt động dạy và học:

Mở bài : Ta nhận biết được âm thanh là nhờ cơ quan phân tích thính giác

. Vậy cơ quan phân tích thính giác có cấu tạo như thế nào ?  Bài mới

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Cấu tạo của tai

Mục tiêu : Mô tả được các bộ

phận của tai và trình bày được

cấu tạo cơ quan Cóoc ti

+ Cơ quan phân tích thính giác

gồm những bộ phận nào ?

––– GV hướng dẫn học sinh quan

sát hình 51.1  hoàn thành bài tập

điền từ tr 162 SGK

––– GV gọi 1  2 học sinh lên đọc

to toàn bộ bài tập và thông tin tr

163 SGK

––– Học sinh vận dụng kiến

thức về cơ quan phân tích để

nêu được 3 bộ phận của cơ quan

phân tích thính giác .

––– Học sinh quan sát kỹ sơ đồ

cấu tạo tai  Cá nhân làm bài

tập

––– Một vài học sinh phát biểu

lớp bổ sung hoàn chỉnh kiến

thức

––– Các từ cần điền :

I . Cấu tạo của tai :

––– Cơ quan phân tích

thính giác gồm :

+ Tế bào thụ cảm thính

giác

+ Dây thần kinh thính

giác

+ Vùng thính giác

 Cấu tạo của tai gồm :

––– Tai ngoài :

+ Vành tai : Hứng sóng

âm

+ Tai được cấu tạo như thế nào ?

CHức năng từng bộ phận ?

––– GV chỉ định 1 học sinh lên trình

bày cấu tạo tai trên tranh hay mô

hình

Hoạt động 2: Chức năng thu

nhận sóng âm .

––– GV hướng dẫn học sinh quan

sát hình 51 . 2 kết hợp với thông

tin  tr 163 và 164  thảo luận .

1 – Vành Tai ; 2 – Ống Tai ;

3 – Màng nhĩ ; 4 – Chuỗi xương

tai

––– Học sinh căn cứ vào hình

51.1 và 51.2 và thông tin để trả

lời

+ Ống tai : Hướng sóng

âm

+ Màng nhĩ : Khuếch đại

âm thanh

––– Tai giưã :

+ Chuỗi xương tai :

truyền sóng âm .

+ Voì nhĩ : Cân bằng áp

suất 2 bên màng nhĩ

––– Tai trong :

+ Bộ phận tiền đình :

Thu nhận thông tin về vị

trí và sự chuyển động của

cơ thể trong không gian .

+ Ốc tai : Thu nhận kích

thích sóng âm

II . Chức năng thu nhận

sóng âm :

––– Cấu tạo ốc Tai : ốc tai

+ Trình bày cấu tạo ốc tai ? Chức

năng của ốc tai ?

––– GV hướng dẫn học sinh quan

sát lại hình 51 .2 A  Tìm hiểu

đường truyền sóng âm từ ngoài vào

trong .

––– Sau đó GV trình bày sự thu

nhận cảm giác âm thanh

Hoạt động 3: Vệ sinh Tai

––– GV yêu cầu học sinh nghiên

––– Cá nhân tự thu nhận thông

tin

––– Trao đồi trong nhóm thống

nhất ý kiến

––– Đại diện lên trình bày cấu

tạo ốc tai trên tranh

––– Học sinh ghi nhớ thông tin

––– 1 học sinh trình bày lại trên

tranh

xoán 2 vòng rưỡi gồm :

+ Ốc tai xương ( ở ngoài

)

+ Ốc tai màng ( ở trong )

 Màng tiền đình : ở

trên

 Màng cơ sở : ở dưới

––– Có cơ quan Cóoc ti

chưá các tế bào thụ cảm

thính giác

––– Cơ chế truyền âm và

sự thu nhận cảm giác âm

thanh : Sóng âm  màng

nhĩ  chuỗi xương tai 

cưả bầu  chuyển động

ngoại dịch và nội dịch 

rung màng cơ sở  kích

thích cơ quan Coóc ti xuất

hiện xung thần kinh 

cứu thông tin  trả lời câu hỏi .

+ Để tai hoạt động tốt cần lưu ý

những vấn đề gì ?

+ Hãy nêu các biện pháp giữ vệ

sinh và bảo vệ tai ?

Kết luận chung : Học sinh đọc

khung ghi nhớ SGK

––– Học sinh tự thu nhận thông

tin  nêu được :

+ Giữ vệ sinh tai

+ Bảo vệ tai

––– Học sinh tự đề ra các biện

pháp .

Vùng thính giác ( Phân

tích cho biết âm thanh)

III . Vệ sinh Tai

––– Giữ gìn vệ sinh tai

––– Bảo vệ tai :

+ Không dùng vật sắc

nhọn ngoáy tai .

+ Giữ vệ sinh mũi họng

để phòng bệnh cho tai

+ Có biện pháp chống ,

giảm tiếng ồn

IV/ CỦNG CỐ:

1 . Học sinh trình bày cấu tạo của ốc Tai trên tranh 51.2 ?

2 . Trình bày quá trình thu nhận kích thích sóng âm ?

3 . Vì sao có thể xác định được âm thanh phát ra từ bên phải hay

trái ?

V/ DẶN DÒ:

––– Học bài và trả lời câu hoỉ SGK

––– Đọc mục : “em có biết “

––– Tìm hiểu hoạt động của một số vật nuôi trong nhà

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1208 Lượt xem: 58878
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37534
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34380
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34380
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34312
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29886
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25545
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 15 Lượt xem: 23864