Tài liệu

Sinh học 7 - SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2978     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Sinh học 7 - SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI - tài liệu, sách iDoc.VnKiến thức: HS nêu được sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở số loài, số bộ, tập tính của chúng. - Giải thích đ
Bài 48: S ĐA DẠNG CỦA THÚ
BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI
I. MỤC TIÊU BÀI DY
1.Kiến thức:
HS nêu được sự đa dạng của lớp thú thể hiện sloài, sbộ, tập tính
của chúng.
- Gii thích được sự thích nghi về hình thái cấu tạo với những điều kiện
sống khác nhau.
2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, Kĩ năng hoạt động nhóm
3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập yêu thích b môn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên :
- Tranh phóng to hình 48.1, 48.2 SGK
- Tranh ảnh về đời sống của thú mỏ vịt và thú túi
2. Học sinh : Kẻ bảng SGK tr. 157 vào bài học
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
Nêu cấu tạo của thỏ chứng tỏ sự hoàn thiện so vi lớp động vật
xương sống đã học.
3. Dy bài mới.
* M bài :
* Các hoạt động :
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cơ bản
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự đa dạng
của lớp thú
- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK
tr. 156 trlời câu hỏi:
+ Sđa dạng của lớp thú thể hiện
đặc đim nào?
+ Người ta phân chia lớp thú dựa
trên đặc điểm cơ bản nào?
- HS tđọc thông tin trong SGK
theo dõi sơ đcác bộ thú, trả li câu
hỏi
Yêu cầu nêu được:
+ Sloài nhiều.
1. SĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ
- Lớp thú số lượng loài rất lớn
sống ở khắp nơi.
- Phân chia lớp t dựa trên đặc
điểm sinh sản, bộ răng, chi...
+ Dựa vào đặc đim sinh sản.
- Đại diện 13 HS tr lời, HS khác
bổ sung.
- GV nêu nhn xét và bổ sung thêm:
Ngoài đặc đim sinh sản, khi phân
chia người ta còn dựa vào điều kiện
sống, chi và răng.
Nêu 1 số bộ thú: Bộ ăn thịt, bộ guốc
chẵn, bộ guốc lẻ,...
Yêu cầu HS tự rút ra kết luận
Hoạt động 2: Bthú huyệt - bthú
túi
-GV yêu cầu HS nghiên cu SGK
tr.156, 157, hoàn thành bảng trong vở
bài tập.
- nn HS đọc thông tin và quan
sát hình, tranh nh mang theo về thú
huyệt và thú i hoàn thành
bảng.
- Yêu cầu: Dùng số thứ t
2. BỘ THÚ HUYỆT- THÚ TÚI
Sinh học 7 - SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI
Kiến thức: HS nêu được sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở số loài, số bộ, tập tính của chúng. - Giải thích được sự thích nghi về hình thái cấu tạo với những điều kiện sống khác nhau. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, Kĩ năng hoạt động nhóm 3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập yêu thích bộ môn.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Giao an Sinh 7 - 52

Bài 48: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ

BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY

1.Kiến thức:

HS nêu được sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở số loài, số bộ, tập tính

của chúng.

- Giải thích được sự thích nghi về hình thái cấu tạo với những điều kiện

sống khác nhau.

2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, Kĩ năng hoạt động nhóm

3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập yêu thích bộ môn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên :

- Tranh phóng to hình 48.1, 48.2 SGK

- Tranh ảnh về đời sống của thú mỏ vịt và thú có túi

2. Học sinh : Kẻ bảng SGK tr. 157 vào bài học

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ.

Nêu cấu tạo của thỏ chứng tỏ sự hoàn thiện so với lớp động vật có

xương sống đã học.

3. Dạy bài mới.

* Mở bài :

* Các hoạt động :

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cơ bản

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự đa dạng

của lớp thú

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK

tr. 156 trả lời câu hỏi:

+ Sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở

đặc điểm nào?

+ Người ta phân chia lớp thú dựa

trên đặc điểm cơ bản nào?

- HS tự đọc thông tin trong SGK và

theo dõi sơ đồ các bộ thú, trả lời câu

hỏi

Yêu cầu nêu được:

+ Số loài nhiều.

1. SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ

- Lớp thú có số lượng loài rất lớn

sống ở khắp nơi.

- Phân chia lớp thú dựa trên đặc

điểm sinh sản, bộ răng, chi...

+ Dựa vào đặc điểm sinh sản.

- Đại diện 13 HS trả lời, HS khác

bổ sung.

- GV nêu nhận xét và bổ sung thêm:

Ngoài đặc điểm sinh sản, khi phân

chia người ta còn dựa vào điều kiện

sống, chi và bô răng.

Nêu 1 số bộ thú: Bộ ăn thịt, bộ guốc

chẵn, bộ guốc lẻ,...

Yêu cầu HS tự rút ra kết luận

Hoạt động 2: Bộ thú huyệt - bộ thú

túi

-GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK

tr.156, 157, hoàn thành bảng trong vở

bài tập.

- Cá nhân HS đọc thông tin và quan

sát hình, tranh ảnh mang theo về thú

huyệt và thú có túi  hoàn thành

bảng.

- Yêu cầu: Dùng số thứ tự

2. BỘ THÚ HUYỆT- THÚ TÚI

+ 1 vài HS lên bảng điền nội dung.

- GV kẻ lên bảng để lần lượt HS tự

điền

- GV chữa bằng cách thông báo đúng

sai.

- Bảng kiến thức chuẩn

Bảng: So sánh đặc điểm đời sống và tập tính của thú mỏ vịt và Kanguru

Loài Nơi

sống

Cấu tạo

chi

Sự di

chuyển

Sinh

sản

Con sơ

sinh

Bộ phận

tiết sữa

Cách bú sữa

Thú

mỏ

vịt

1 2 1 2 1 2 2

Kang

uru

2 1 2 1 2 1 1

Các

câu

trả lời

lựa

chọn

1. Nước

ngọt,

cạn.

2. Đồng

cỏ

1. Chi sau

lớn khỏe

2. Chi có

màng bơi

1. Đi trên

cạn và bơi

trong

nước

2. Nhảy

1. Đẻ

con

2. Đẻ

trứng

1. Bình

thường

2. Rất

nhỏ

1. Có vú

2. Không

có núm

vú, chỉ có

tuyến sữa

1. Ngoặm chặt

lấy vú, bú thụ

động

2. Hấp thụ sữa

trên lông thú

mẹ, uống sữa

hòa tan trong

nước.

- GV yêu cầu tiếp tục thảo luận:

+ Tại sao thú mỏ vịt đẻ trứng mà

được xếp vào lớp thú?

+ Tại sao thú mỏ vịt con không bú

sữa mẹ như chó con hay mèo con?

+ Thú mỏ vịt có cấu tạo nào phù

hợp với đời sống bơi lội ở nước?

+ Kanguru có cấu tạo như thế nào

phù hợp lối sống chạy nhảy trên

đồng cỏ ?

+ Tại sao Kanguru con phải nuôi

trong túi ấp của thú mẹ?

- GV cho thảo luận toàn lớp và

nhận xét.

- Cá nhân xem lại thông tin SGK và

- Thú mỏ vịt:

+ Có lông mao dày, chân có màng

+ Đẻ trứng, chưa có núm vú, nuôi

con bằng sữa.

- Kanguru:

+ Chi sau dài khoẻ, đuôi dài

+ Đẻ con rất nhỏ, thú mẹ có núm vú

bảng so sánh mới hoàn thành trao đổi

nhóm.

Yêu cầu:

+ Nuôi con bằng sữa

+ Thú mẹ chưa có núm vú

+ Chân có màng

+ 2 chân sau to khỏe, dài

+ Con non nhỏ chưa phát triển đầy

đủ

- Đại diện nhóm trình bày 

nhóm khác bổ sung.

- GV yêu cầu HS tự rút ra kết

luận:

+ Cấu tạo

+ Đặc điểm sinh sản.

- GV hỏi: Em biết thêm điều gì về

thú mỏ vịt và Kanguru qua sách báo

và phim ?

4. Củng cố và đánh giá:

Cho HS làm bài tập

Hãy đánh dấu x vào câu hỏi lời đúng.

1/ Thú mỏ vịt đước xếp vào lớp thú vì:

a) Cấu tạo thích nghi với đời sống ở nước.

b) Nuôi con bằng sữa

c) Bộ lông dày giữ nhiệt.

2/ Con con của Kanguru phải nuôi trong túi ấp là do:

a) Thú mẹ có đời sống chạy nhảy.

b) Con con rất nhỏ, chưa phát triển đầy đủ.

c) Con con chưa biết bú sữa.

5. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài.Đọc mục “Em có biết”.

- Tìm hiểu về cá voi, cá heo và dơi.

V/ RÚT KINH NGHIỆM

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1208 Lượt xem: 58878
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37534
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34380
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34380
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34312
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29886
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25545
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 15 Lượt xem: 23864