Tài liệu

Sinh học 7 - SỰ ĐA DẠ CỦA THÚ BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 541     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Sinh học 7 - SỰ ĐA DẠ CỦA THÚ BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI - tài liệu, sách iDoc.VnKiến thức: - Học sinh nêu được sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở số loài, số bộ, tập tính của chúng. - Giải
Tiết 50
SỰ ĐA DẠ CỦA THÚ
BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Học sinh nêu được sự đa dạng của lớp thú thể hiện số loài, sbộ,
tập tính của chúng.
- Gii thích được sự thích nghi về hình thái cấu tạo với những điều
kiện sống khác nhau.
2. Kĩ ng:
- Rèn kĩ năng quan sát tranh, so sánh..
- Kĩ năng thu thập thông tin, hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức yêu thích môn học, bảo vệ động vật.
II. Chuẩn bị:
+ Gv: Bảng phụ sơ đồ sgktr 156.
-Bảng phụ nội dung (phiếu học tập)
+H/s phiếu học tập(tr153SGK)
III. Tiến trình day học:
1. Kiểm tra bài cũ:
Hãy nêu đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ?
2. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động1: Tìm hiu sđa dạng của lớp
thú.
* Mục tiêu:Thấy được sự đa dạng của lớp thú
, đặc điểm cơ bản để phân chia lớp thú.
- Gv yêu cầu h/s đọc Ttin SGK và theo dõi
đồ c bthú ghi nhkiến thức trả lời
câu hi.
+ Sđa dạng của lớp tthể hiện đặc điểm
nào?.(số loài nhiều)
+ Người ta phân chia lớp thú dựa trên đặc
điểm cơ bản nào?(đặc điểm sinh sản)
+ H/s hoạt động cá nhân tìm hiểu câu hi.
I. S đa dạng của lớp thú.
* Kết luận:
- Gv gọi h/s trlời lớp nhận t bổ sung,
rút ra kết luận.
- Gv cung cấp thêm Ttin ngoài đặc điểm sinh
sản, người ta còn dựa vào điều kiện sống, chi
và b răng.
Hoạt động2. Bộ thú huyệt - Bộ thú túi.
* Mục tiêu: Thy được cấu tạo thích nghi với
đời sống của bộ thú huyệt và bthú i. Đặc
điểm sinh sản của hai bộ.
- Gv yêu cầu h/s đọc thông tin SGK tr156;157
thu nhận kiến thức, hoàn thành bảng.
- Gv treo nội dung phiếu học tập(bảng phụ)
lên bảng.
+ H/s hoạt động nhóm trao đổi thảo luận hoàn
thành bảng trên.
- Gv gọi đại diện nm trình bày kết quả.
- Gv tiến hành nhận t, đồng thời đưa ra đáp
án đúng.
- Lớp t số lượng loài rất
lớn sống ở khắpi.
- Phân chia lớp thú dựa trên đặc
điểm sinh sản, bộ răng, chi...
* Kết luận:
Sinh học 7 - SỰ ĐA DẠ CỦA THÚ BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI
Kiến thức: - Học sinh nêu được sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở số loài, số bộ, tập tính của chúng. - Giải thích được sự thích nghi về hình thái cấu tạo với những điều kiện sống khác nhau. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh, so sánh.. - Kĩ năng thu thập thông tin, hoạt động nhóm. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức yêu thích môn học, bảo vệ động vật.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Sinh hoc 7 - 14

Tiết 50

SỰ ĐA DẠ CỦA THÚ

BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh nêu được sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở số loài, số bộ,

tập tính của chúng.

- Giải thích được sự thích nghi về hình thái cấu tạo với những điều

kiện sống khác nhau.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát tranh, so sánh..

- Kĩ năng thu thập thông tin, hoạt động nhóm.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức yêu thích môn học, bảo vệ động vật.

II. Chuẩn bị:

+ Gv: Bảng phụ sơ đồ sgktr 156.

-Bảng phụ nội dung (phiếu học tập)

+H/s phiếu học tập(tr153SGK)

III. Tiến trình day học:

1. Kiểm tra bài cũ:

Hãy nêu đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ?

2. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

Hoạt động1: Tìm hiểu sự đa dạng của lớp

thú.

* Mục tiêu:Thấy được sự đa dạng của lớp thú

, đặc điểm cơ bản để phân chia lớp thú.

- Gv yêu cầu h/s đọc Ttin SGK và theo dõi

sơ đồ các bộ thú ghi nhớ kiến thức trả lời

câu hỏi.

+ Sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở đặc điểm

nào?.(số loài nhiều)

+ Người ta phân chia lớp thú dựa trên đặc

điểm cơ bản nào?(đặc điểm sinh sản)

+ H/s hoạt động cá nhân tìm hiểu câu hỏi.

I. Sự đa dạng của lớp thú.

* Kết luận:

- Gv gọi h/s trả lời lớp nhận xét bổ sung,

rút ra kết luận.

- Gv cung cấp thêm Ttin ngoài đặc điểm sinh

sản, người ta còn dựa vào điều kiện sống, chi

và bộ răng.

Hoạt động2. Bộ thú huyệt - Bộ thú túi.

* Mục tiêu: Thấy được cấu tạo thích nghi với

đời sống của bộ thú huyệt và bộ thú túi. Đặc

điểm sinh sản của hai bộ.

- Gv yêu cầu h/s đọc thông tin SGK tr156;157

thu nhận kiến thức, hoàn thành bảng.

- Gv treo nội dung phiếu học tập(bảng phụ)

lên bảng.

+ H/s hoạt động nhóm trao đổi thảo luận hoàn

thành bảng trên.

- Gv gọi đại diện nhóm trình bày kết quả.

- Gv tiến hành nhận xét, đồng thời đưa ra đáp

án đúng.

- Lớp thú có số lượng loài rất

lớn sống ở khắp nơi.

- Phân chia lớp thú dựa trên đặc

điểm sinh sản, bộ răng, chi...

* Kết luận:

Bảng so sánh đặc điểm đời sống và tập tính của thú mỏ vịt và

Kanguru.

Loài Nơi

sống

Cấu

tạo chi

Sự di

chuyển

Sinh

sản

Con sơ

sinh

Bộ

phận

tiết sữa

Cách bú

sữa.

Thú

mỏ vịt 1 2 1 2 1 2 2

Kangu

ru 2 1 2 1 2 1 1

Các

câu

trả lời

lựa

chọn

1.Nước

ngọt,

cạn

2.Đồng

cỏ

1. Chi

sau lớn

khoẻ

2. Chi

màng

bơi

1. Đi

trên

cạn và

bơi

trong

nước

2.Nhảy

1. Đẻ

con

2. Đẻ

trứng

1.Bình

thường

2. Rất

nhỏ

1. Có vú

2.Không

có núm

vú, chỉ

có tuyến

sữa.

1. Ngặm chặt

lấy vú, bú

thụ động

2.Hấp thụ

sữa trên lông

thú mẹ,

uống sữa hoà

tan trong

nước.

- Gv yêu cầu tiếp tục thảo luận :

+ Tại sao thú mỏ vịt đẻ trứng lại được xếp vào

lớp thú ?(Nuôi con bằng sữa)

+ Tại sao thú mỏ vịt con không bú sữa mẹ như

chó mèo con?(Chưa có núm vú)

+ Thú mỏ vịt có cấu cấu tạo phù hợp với đời

sống bơi lội ở nước?(Chân có màng bơi)

+ Kanguru có cấu tạo như thế nào phù hợp với

lối sống chạy nhảy trên đồng cỏ?(2 chân sau

to khoẻ, dài)

+Tại sao Kanguru con phải nuôi trong túi ấp

của thú mẹ?(Con non nhỏ chưa phát triển đầy

đủ)

+ H/s thảo luận chung toàn lớp xem lại Ttin

SGK và kết quả bảng. trả lời câu hỏi tự rút ra

kết luận.

- Gv gọi h/s trả lời lớp nhận xét bổ sung.

+ Cấu tạo:

- Đặc điểm sinh sản.

* Kết luận:

- Thú mỏ vịt: Có lông mao

dày, chân có màng. Đẻ trứng,

chưa có núm vú, nuôi con bằng

sữa.

- Kanguru: Chi sau dài khoẻ,

đuôi dài. Đẻ con rất nhỏ, thú

mẹ có núm vú.

Kết luận chung: SGK(gọi h/s đọc chậm)

3: Củng cố: H/s làm bài tập. Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu

trả lời đúng trong các câu sau.

* Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì:

a. Cấu tạo thích nghi với đời sống ở nước.

b. Nuôi con bằng sữa

c. Bộ lồng dày giữ nhiệt.

* Con non của Kanguru phải nuôi trong túi ấp là do:

a. Thú mẹ có đời sống chạy nhảy.

b Con non rất nhỏ, chưa phát triển đầy đủ.

c. Con non chưa biết bú sữa.

(Đáp án: 1- b; 2- c)

4:Dặn dò:

- Học bài trả lời câu hỏi SGK

- Đọc mục "Em có biết"

- Tìm hiểu về cá heo, cá voi và dơi.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1208 Lượt xem: 58878
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37534
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34380
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34380
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34312
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29886
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25545
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 15 Lượt xem: 23864