Tài liệu

Sinh học 7 - Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6113     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Sinh học 7 - Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ - tài liệu, sách iDoc.VnHọc xong bài này học sinh phải: - Nêu được hướng tiến hoá trong tổ chức cơ thể. - Minh hoạ được sự tiến hoá tổ
Tiết 57
Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ
I/ MỤC TIÊU :
Học xong bài này học sinh phi:
- Nêu được hướng tiến hoá trong tổ chức cơ thể.
- Minh hoạ được sự tiến hoá tổ chức cơ thể thông qua các hhấp, hệ
tuần hoàn, hệ thn kinh, hệ sinh dc.
II/ CHUẨN BỊ :
- Tranh vhình 54.1 SGK
- Học sinh kẻ bảng 54
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1( 10 phút )
SO SÁNH MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA ĐỘNG VẬT
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
- Yêu cu học sinh đọc thông tin
SGK
- Hoạt động nhóm hoàn thành
bảng
- Đọc tt quan sát hình 54.1 ghi nh
kiến thức
- Hoạt động nhóm hoàn thành
bảng
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả
- Nhóm khác nhận xét bổ sung
- Gv ghi phn bổ sung vào cạnh
bảng để học sinh theo dõi và trao
đổi
- Gv treo bảng kiến thức chuẩn
- Gv chốt li kiến thức
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả
nhóm khác nhận xét bổ sung
- Quan sát bảng kiến thức chuẩn
và ghi nh
- Lắng nghe và ghi nh
TIU LUẬN 1: Nội dung bảng
HOẠT ĐỘNG 2
SỰ PHỨC TẠP HOÁ TỔ CHỨC CƠ THỂ
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
- Gv yêu cu học sinh quan sát
bảng và hoạt động nhóm trả lời
câu hi
+ Sự phức tạp hoá các hệ cơ quan
hấp, tun hoàn, thn kinh, sinh dục
được thể hiện như thế nào qua các
- Quan sát li bảng 54 ghi nhớ kiến
thức
- Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi
lớp động vật đã học ?
- Yêu cu đại diện các nhóm báo
cáo kết quả
- Gv ghi tóm tt ý kiến của các
nhóm và phn bổ sung lên bng
- Gv nhn xét đánh giá và yêu cu
học sinh rút ra kết luận về s
phức tạp hoá tổ chức cơ thể
- Gv hỏi : Sự phức tạp hoá tổ chức
thể ở động vật có ý nghĩa gì ?
- Gv chốt lại kiến thức
- Đai diện nhóm báo cáo kết quả
nhóm khác nhận xét bổ sung
- Rút ra nhận xét về sự tiến hoá tổ
chức cơ thể
- Học sinh suy nghĩ trả lời
- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức
TIU LUẬN 2 : Nội dung hoạt động nhóm
IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( 6 phút )
Hãy chứng minh sự phân hoá và chuyên hoá hệ tuần hoàn và hệ thần kinh
của động vật
V/ HƯỚNG DẪN ( 6 phút )
- Học bài và trli câu hỏi SGK
- Học sinh kẻ bảng 1 và 2 vào vở bài tập
Sinh học 7 - Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ
Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được hướng tiến hoá trong tổ chức cơ thể. - Minh hoạ được sự tiến hoá tổ chức cơ thể thông qua các hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Sinh hoc 7 - 45

Tiết 57

Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ

I/ MỤC TIÊU :

Học xong bài này học sinh phải:

- Nêu được hướng tiến hoá trong tổ chức cơ thể.

- Minh hoạ được sự tiến hoá tổ chức cơ thể thông qua các hệ hô hấp, hệ

tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục.

II/ CHUẨN BỊ :

- Tranh vẽ hình 54.1 SGK

- Học sinh kẻ bảng 54

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

HOẠT ĐỘNG 1( 10 phút )

SO SÁNH MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA ĐỘNG VẬT

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu học sinh đọc thông tin

SGK

- Hoạt động nhóm hoàn thành

bảng

- Đọc tt quan sát hình 54.1 ghi nhớ

kiến thức

- Hoạt động nhóm hoàn thành

bảng

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả

- Nhóm khác nhận xét bổ sung

- Gv ghi phần bổ sung vào cạnh

bảng để học sinh theo dõi và trao

đổi

- Gv treo bảng kiến thức chuẩn

- Gv chốt lại kiến thức

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả

nhóm khác nhận xét bổ sung

- Quan sát bảng kiến thức chuẩn

và ghi nhớ

- Lắng nghe và ghi nhớ

TIỂU LUẬN 1: Nội dung bảng

HOẠT ĐỘNG 2

SỰ PHỨC TẠP HOÁ TỔ CHỨC CƠ THỂ

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Gv yêu cầu học sinh quan sát

bảng và hoạt động nhóm trả lời

câu hỏi

+ Sự phức tạp hoá các hệ cơ quan hô

hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục

được thể hiện như thế nào qua các

- Quan sát lại bảng 54 ghi nhớ kiến

thức

- Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi

lớp động vật đã học ?

- Yêu cầu đại diện các nhóm báo

cáo kết quả

- Gv ghi tóm tắt ý kiến của các

nhóm và phần bổ sung lên bảng

- Gv nhận xét đánh giá và yêu cầu

học sinh rút ra kết luận về sự

phức tạp hoá tổ chức cơ thể

- Gv hỏi : Sự phức tạp hoá tổ chức

cơ thể ở động vật có ý nghĩa gì ?

- Gv chốt lại kiến thức

- Đai diện nhóm báo cáo kết quả

nhóm khác nhận xét bổ sung

- Rút ra nhận xét về sự tiến hoá tổ

chức cơ thể

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

TIỂU LUẬN 2 : Nội dung hoạt động nhóm

IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( 6 phút )

Hãy chứng minh sự phân hoá và chuyên hoá hệ tuần hoàn và hệ thần kinh

của động vật

V/ HƯỚNG DẪN ( 6 phút )

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK

- Học sinh kẻ bảng 1 và 2 vào vở bài tập

Hình thức sinh

sản

Số cá thể tham

gia

1 cá thể 2 cá thể

Vô tính

Hữu tính

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1214 Lượt xem: 59100
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37573
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34412
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34412
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34322
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29932
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25687
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 16 Lượt xem: 24039