Thành viên idoc2012

Sinh học 11 - Bài 37 : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

- 09/20/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học 11 - Bài 37 : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

- 09/20/2012
4,167
Báo lỗi

Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái, không qua biến thái. + Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn. + Lấy được các ví dụ về sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 11 - 32

Bài 37 :

SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

I. MỤC TIÊU

+ Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái, không qua

biến thái.

+ Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và

không hoàn toàn.

+ Lấy được các ví dụ về sinh trưởng và phát triển không qua biến thái,

qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

Tranh phóng to theo sách giáo khoa

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Bài cũ :

+ Hoocmôn thực vật là gì? Đặc điểm chung của chúng?

2. Bài mới GV nhận xét, bổ sung để chuyển tiếp vào bài mới:

Hoạt động của thầy trò Nội dung kiến thức

* Hoạt động 1

+ Học sinh trả lời câu hỏi sau:

Cho ví dụ về sinh trưởng ở động vật?

Cho ví dụ về phát triển ở động vật?

Thế nào là phát triển?

Dựa vào cơ sở nào để nói động vật đang sinh

trưởng hay đang phát triển?

+ Yêu cầu học sinh nêu được:

- Sinh trưởng và phát triển của động vật : Từ khi

hợp tử phân bào đến khi trưởng thành

- Động vật đẻ trứng : Sinh trưởng và phát triển từ

trong trứng – đẻ ra – trưởng thành

- Động vật đẻ con : Từ khi mang thai – đẻ ra –

trưởng thành.

+ Giáo viên bổ sung các ý kiến của học sinh và kết

luận.

I. KHÁI NIỆM VỀ

SINH TRƯỞNG VÀ

PHÁT TRIỂN Ở

ĐỘNG VẬT

- Sinh trưởng: tăng

không thuận nghịch

kích thước khối lượng

cơ thể

- Phát triển : Biến đổi

cấu trúc phát sinh hình

thái, chức năng sinh lí

(phát triển bao gồm sự

sinh trưởng phân hoá

và phát sinh hình thái

chức năng sinh lí).

- Sinh trưởng và phát

triển từ khi có hợp tử –

trưởng thành

* Hoạt động 2

+ Treo tranh h37.1, 3 cho học sinh quan sát và

cùng trong nhóm thảo luận vấn đề sau đây : sinh

trưởng và phát triển của thực vật gồm những hình

thái nào? Đặc điểm của mỗi hình thức?

II. PHÂN LOẠI

SINH TRƯỞNG VÀ

PHÁT TRIỂN :

+ Sinh trưởng và phát

triển của động vật gồm

các hình thức :

- Sinh trưởng và phát

triển không qua biến

thái

+ Học sinh trình bày ý kiến. Giáo viên bổ sung,

nhận xét và kết luận

-Sinh trưởng và phát

triển qua biến thái,

gồm có :

* Hoạt động 3 :

+ HS sử dụng phiếu học tập số 1 (theo nhóm) đồng

thời nghiên cứu SGK và tranh cùng nhau thảo luận

để hoàn thành phiếu

+ Biến thái hoàn toàn

+ Biến thái không hoàn

toàn

+ Cho các nhóm báo cáo kết quả tìm hiểu ghi trên

phiếu của nhóm mình, và ý kiến bổ sung các nhóm

khác.

+ Giáo viên nhận xét, bổ sung và kết luận (theo

đáp án sau đây)

Phiếu học tập

Các kiểu sinh trưởng

và phát triển Ví dụ Đặc điểm

+ Không qua biến thái

+ Qua biến thái hoàn

toàn

+ Qua biến thái không

hoàn toàn

III. SINH TRƯỞNG

VÀ PHÁT TRIỂN

KHÔNG QUA BIẾN

THÁI

IV.SINH TRƯỞNG

VÀ PHÁT TRIỂN

QUA BIẾN THÁI

HOÀN TOÀN VÀ

KHÔNG HOÀN

TOÀN

(Học sinh nắm bài theo

nội dung đáp án)

IV. CỦNG CỐ

+ Nhấn mạnh sinh trưởng và phát triển qua biến thái, không biến thái.

+ Nêu một số ví dụ (cho 3 kiểu biến thái)

+ Gợi ý trả lời và bài tập cuối bài.

+ Cho lớp suy nghĩ để trả lời câu hỏi sau :

Những động vật sau đây : Châu chấu, bọ rùa, cánh cam, có kiểu biến

thái như thế nào :

A. Không qua biến thái

B. Biến thái hoàn toàn

C. Biến thái không hoàn toàn

D. Tất cả A, B, C đều sai.

V.BÀI TẬP :

+ Trả lời câu hỏi sách giáo khoa

+ Đọc mục “Em có biết”.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang