Tài liệu

Sinh Học 10

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2788     Tải về: 12     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 124
Tài liệu Sinh Học 10 - tài liệu, sách iDoc.VnI/- Nhiệm vụ của chương trình sinh học lớp 10: - Có nhiệm vụ tổng kết chiều hướng tiến hóa chung của toàn bộ sinh
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM TP. H CHÍ MINH
KHOA SINH
(Dùng cho sinh viên năm 3- 4. H chính qui
và GV các trường ph thông trung hc)
TÀI LIU LƯU HÀNH NI B - 2003
MC LC
Li nói đầu ...................................................................................................................3
Phn I: Nhim v - Ni dung ca chương trình sinh hc 10 ....................................5
1. Nhim v....................................................................................................................5
2. Ni dung.....................................................................................................................5
Phn II: Phương pháp ging dy sinh hc 10 – CCGD.............................................7
1. Nhng phương hướng v ci cách khi ging dy sinh hc 10...................................7
2. Nhng yêu cu cn đạt được khi ging dy sinh h
c 10 .........................................10
3. Hướng dn ging dy các loi kiến thc và các loi bài ..........................................11
Phn III: Hướng dn ging dy chương và bài c th............................................21
Chương I: Các dng sng .........................................................................................21
Bài 1: Cơ th sng chưa có cu to tế bào và cơ th đơn bào....................................22
Bài 2: Cơ th đa bào....................................................................................................24
Bài 3: Cu to tế bào
cơ th đa bào .........................................................................27
Bài 4. S phân bào trong cơ th đa bào ......................................................................29
Bài 5: Thc hành chương I ..........................................................................................32
Chương II: S trao đổi cht và năng lượng ca cơ th sng.................................55
Bài 6: Trao đổi cht và năng lượng là điu kin tn ti, phát trin ...............................56
Bài 7: S trao đổi cht qua màng tế bào......................................................................58
Bài 8: S chuyn hoá nă
ng lượng ...............................................................................61
Bài 9: Vai trò ca Enzym trong s trao đổi cht và năng lượng...................................63
Bài 10: Các phương thc trao đổi cht và năng lượng ca sinh vt ............................65
Bài 11: S trao đổi cht sinh vt t dưỡng...............................................................67
Bài 12: S trao đổi cht sinh vt t dưỡng (tt)..........................................................67
Bài 13: S trao đổi cht sinh vt t dưỡng (tt)..........................................................71
Bài 14: Hô hp cây xanh và lên men
vi sinh vt yếm khí.......................................73
Bài 15: S trao đổi cht sinh vt d dưỡng................................................................76
Bài 16 -17: Thc hành chương II.................................................................................78
Chương III: S sinh trưởng và phát trin ca sinh vt...........................................93
Bài 18: Khái nim v sinh trưởng và phát trin ............................................................93
Bài 19: S sinh trưởng và phát trin thc vt ...........................................................95
Bài 20:S sinh trưởng và phát trin động vt ...........................................................98
Bài 21: Các nhân t nh h
ưởng ti s sinh trưởng và phát trin sinh vt ..............100
Bài 22: Thc hành chương III ....................................................................................102
Chương IV: S sinh sn ca sinh vt ....................................................................109
Bài 23: S sinh sn vô tính ........................................................................................110
Bài 24: S sinh sn hu tính......................................................................................112
Bài 25: S sinh sn hu tính thc vt ....................................................................115
Bài 26: S sinh sn hu tính động vt....................................................................117
Bài 27: Thc hành chươ
ng IV....................................................................................119
Chương V: Tính cm ng ca sinh vt ..................................................................132
Bài 28: Tính cm ng ca thc vt và động vt đơn bào...........................................133
Bài 29: Tính cm ng ca động vt đa bào ...............................................................135
Bài 30: Thc hành chương V.....................................................................................136
Tài liu tham kho....................................................................................................143
LI NÓI ĐẦU
Giáo trình “Hướng dn ging dy sinh hc 10” được dùng cho GV đang ging dy
môn sinh vt các trường PTTH và các giáo sinh năm 3 và năm 4 ca khoa sinh hc –
Trường ĐHSP gm 3 phn vi nhng gi ý chung khi ging dy tng bài c th.
Tp giáo trình này không phi là tp giáo án mu và cũng không phi là tp tài liu
bt buc giáo viên phi thc hin mà GV nên s dng giáo trình theo 3 hướng c
th
sau :
1. Phn hướng dn ging dy các bài c th, GV ch nên coi như là mt phương án lên
lp vi dàn bài được sp xếp theo mt trt t logic nht định. GV có th tham kho
mà không nht định phi rp khuôn s làm mt đi tính sáng to ca GV.
2. Phn m rng (phn tài liu tham kho và m rng) cho tng chương để giúp GV
nm vng được n
i dung bài dy và làm cho tiết hc tr nên phong phú, sinh động,
không gò bó. Không nên ôm đồm tt c vào bài ging. Mi GV có th khai thác
trong tài liu tham kho nhng khía cnh mà mình quan tâm để làm tiết hc không
đơn điu.
3. Cui mi chương có câu hi ôn tp giúp GV nm toàn b kiến thc ca chương
đồng thi có th quan tâm đến nhng kiến thc quan trng và làm ni bt trong
tng tiết hc.
Mc dù đã c
gng biên son cho phù hp vi mc đích và yêu cu ca chương
trình, phù hp vi ni dung và s phát trin nhanh chóng ca khoa hc sinh hc cùng
vi tình hình thc tin ging dy và hc tp hin nay trường ph thông, nhưng chc
chn cun giáo trình này không khi có nhng thiếu sót. Rt mong nhn được nhng ý
kiến đóng góp ca các bn đọc và đồng nghip. Mi ý kiế
n đóng góp xin gi v “Khoa
sinh – Trường ĐHSP – 280 An Dương Vương, Q. 5, TP.HCM”.
Tác gi
Sinh Học 10
I/- Nhiệm vụ của chương trình sinh học lớp 10: - Có nhiệm vụ tổng kết chiều hướng tiến hóa chung của toàn bộ sinh giới thông qua các hình thức tổ chức cơ thể, các phương thức trao đổi chất, các quá trình sinh trưởng, phát triển, sinh sản cùng các phương thức cảm ứng dựa trên các kiến thức sinh học mà học sinh đã học ở phổ thông cơ sở. - Đồng thời bổ sung, nâng cao hiểu biết của HS về cấu tạo của tổ chức sống, về cơ chế của một số hiện tượng sống, quá trình sống cơ bản mà chương trình sinh học ở lớp dưới chưa đề cập hay mới đề cập tới một cách sơ lược theo tinh thần hiện đại hóa nội dung, kiến thức, phù hợp với yêu cầu của bậc học. - Từ nhiệm vụ trên, trong quá trình giảng dạy sinh học 10, giáo viên cần rèn luyện tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa. Hướng dẫn học sinh dựa vào vốn kiến thức đã có để tiếp thu kiến thức mới, có tính chất tổng hợp và đại cương của chương trình. Nâng cao tính tích cực của HS bằng các phương pháp dạy học tích cực. - Thực hiện chương trình này, GV còn đóng góp tích cực vào việc bồi dưỡng quan điểm duy vật và phương pháp tư duy biện chứng cho HS trong việc nhìn nhận và giải thích các quá trình phát sinh, phát triển của thế giới hữu cơ từ một nguồn gốc chung.  
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2788     Tải về: 12     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1207 Lượt xem: 58763
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37519
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34357
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34357
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34298
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29882
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25480
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 15 Lượt xem: 23813